Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!
EN
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!

Biztosítási szektor

nyomtatás

A 2014-es évben aTestülethez beérkezett biztosítási ügyek döntő része a lakásbiztosításokkal kapcsolatos jogvitákból eredt. A legjellemzőbb kört a vihar- és egyéb természeti (elemi) károk, tűz- és robbanáskárok, valamint a betöréses lopáskárok képezték, arányaiban ezen biztosítási ágazatban született a felek között a legtöbb egyezség is. A jogviták alapját jellemzően az a kérdés képezte, hogy a bekövetkezett, a fogyasztó által bejelentett káresemény egyben az adott biztosítási termék biztosítási feltételeiben (biztosítási szabályzatában) meghatározott biztosítási eseménynek minősült-e. Az eljárások során nagyszámban vezetett sikerre a felek közötti, a bekövetkezett káresemények tényállásának teljes körű feltárására vonatkozó egyeztetés, melynek következtében a biztosítók gyakran módosították a kárrendezési eljárás során kialakított jogalapi vagy a biztosítási szolgáltatás összegszerűségére vonatkozó álláspontjukat. Számos alkalommal merült fel az ügy érdemi eldöntése szempontjából olyan lényegi kérdés, melynek megítélése műszaki szakértői, árszakértői kérdés. Mivel a Testület eljárásában nincs lehetőség szakértő kirendelésére vagy bármilyen módon történő bevonására, széles körű bizonyítás lefolytatására, ezekben az esetekben nem tudott éremi döntést hozni a Testület. Amennyiben az ügy jogalap tekintetében történő megítélése egyértelmű volt vagy a Testület eljárása folytán egyértelművé vált és csak a biztosítási szolgáltatás összegszerűsége kérdésében volt vita, számos alkalommal született egyezség.

A Testület elé kerülő kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással kapcsolatos jogviták egyre jelentősebb hányadát képezték a gépjárművek által okozott balesetek, károk károsultjai által indított eljárások, melyek során a károsultak a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 12. § és 28. § alapján fordulnak kártérítési igénnyel közvetlenül a károkozó gépjármű üzemben tartójának biztosítójával szemben. Amennyiben bebizonyosodott, hogy a probléma a biztosítónál fellépő adminisztratív okból fakad, a biztosítók jellemzően – a hiba folytán a Központi Kártörténeti Nyilvántartó Rendszerbe helytelenül lejelentett adatok módosításával – orvosolták a felmerülő problémát. Amennyiben azonban a probléma nem kifejezetten a biztosító szabálytalan eljárására volt visszavezethető, úgy a törvény kógens szabályai folytán nem volt érdemi lehetőség a jogvita egyezséggel történő rendezésére. A CASCO biztosításokkal kapcsolatos ügyekben a két jellemző problémakört a saját hibás károk és a gépjárműlopáskárok képezték. A Testület elé került ügyekben jellemzően nem a jogalap, hanem a megállapított biztosítási szolgáltatás összegszerűsége képezte a vita tárgyát. Számos alkalommal ütközött akadályba az érdemi döntés meghozatala, mivel a gépjárművet ért károk összegszerűségének vagy az ellopott gépjárműkár bekövetkeztének idején megvolt értékének megállapítása gépjármű műszaki szakértői kérdés, így a Testület előtt sajnos e probléma sem volt megoldható.

A baleset- és betegségbiztosítások körében főként a baleseti eredetű egészségkárosodás (munkaképesség-csökkenés) mértéke volt a jogviták tárgya. Tipikusnak mondható a biztosítóknak az a jogvitát generáló kárrendezési gyakorlata, hogy a biztosított által becsatolt orvosi iratok vizsgálata alapján, a biztosított személyes vizsgálata nélkül hozza meg a biztosító által felkért orvos szakértő a biztosítási szolgáltatás vagy a szolgáltatási igény elutasítását megalapozó döntését. Orvos szakértői kérdésekben sem tudott a Testület állást foglalni. Ennek ellenére több alkalommal született ezekben az ügyekben olyan tartalmú egyezség, melyben a felek megállapodtak, hogy közösen felkért orvos szakértő vagy szakértői intézet szakvéleményét kérik és azt kölcsönösen el is fogadják. Több alkalommal vállalták továbbá a biztosítók, hogy a biztosított részére személyes orvosi kivizsgálási lehetőséget adnak, melynek eredménye függvényében felülvizsgálják a kárrendezés során kialakított álláspontjukat.