Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Tájékoztató a nyilvántartásba vételről

nyomtatás

Tájékoztató a nyilvántartásba vételről, azaz a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló 40/2015 (XII.30.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) alapján a hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervekről (továbbiakban: Képző Szerv), valamint a hatósági vizsgabiztosokról vezetett nyilvántartásba vételi eljárásról és az annak során benyújtandó dokumentumokról.

I. A nyilvántartásba vételi eljárás

Az NGM rendelet 3. § (1) bekezdése és 12. § (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 12. §-a, illetve a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 46. §-a alapján a képző szervek nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos eljárás és a vizsgabiztosok kijelölése során a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az érdemi határozatot a hiánytalan kérelem hatósághoz történő benyújtásának időpontjától számított 21 (huszonegy) napon belül kell meghozni (Ket. 33. §). Az ügyintézési határidőbe azonban nem számít be a (Ket. 33. § (3) bekezdés) hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. Ha a képző szerv, illetve a vizsgabiztosnak jelentkező a kérelmet hiányosan nyújtja be, az MNB a kérelem beérkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül (Ket. 37. § (3) bekezdés) megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel.

Az MNB a nyilvántartásba vétel iránti kérelem alapján indult eljárásban az ügy érdemében határozatot hoz (Ket. 71. §), a kérelmező a nyilvántartásba vételről az erről szóló határozat közlése útján értesül.

II. Az eljárás során benyújtandó dokumentumok

A Képző Szervekről vezetett nyilvántartásba vétel feltételeit az NGM rendelet 2. §, 3. §, 5. § és 7. §-ai, a Képző Szervnél lévő oktatókra vonatkozó feltételeket az NGM rendelet 6. §-a határozza meg. A hatósági vizsgabiztossal szemben támasztott jogszabályi követelmények az NGM rendelet 12. §-ában, valamint a NGM rendelet 18. § (1) bekezdése alapján kiadott vizsgaszabályzatban találhatóak.

A) Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek nyilvántartásába vétel iránti kérelem

Kérelem:

A kérelem benyújtáshoz nem kell formanyomtatványt kitölteni. A kérelmet tartalmazó, a Képző Szerv cégjegyzésre jogosult képviselője által aláírt levelet és a kérelem mellékleteit az alábbi címre kell küldeni:

Magyar Nemzeti Bank
Hatósági képzési főosztály
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

A kérelemben fel kell tüntetni a Képző Szerv megnevezését, székhelyét, levelezési címét, a képzések és vizsgák helyszínének címét, telefonos, mobiltelefonos és elektronikus elérhetőségét (Ket. 35. § (1) bekezdés).

A kérelemben a kérelmező köteles úgy nyilatkozni, hogy elfogadja, betartja, magára nézve kötelezőnek ismeri el az NGM rendelet, valamint az NGM rendelet 18. § (1) bekezdése alapján elkészített vizsgaszabályzat rendelkezéseit.

Csatolandó iratok:

1.) Az NGM rendelet 2. §-a alapján

a) OKJ szerinti szakképzést végző és a felnőttképzésről szóló törvény alapján akkreditált intézmények esetén:

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012 (VII. 6.) Kormányrendelet 1. mellékletében szereplő, az NGM rendelet 2. § (2) bekezdés a)-r) pontjában meghatározott részszakképesítés, szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés megszerzésére irányuló a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Ftv.) és a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet) alapján kiadott engedély egyszerű másolata.

b) Biztosító esetén:

A Magyarország területén biztosítási tevékenység végzésére jogosult és biztosításközvetítői alapképzést végző biztosító biztosításközvetítői alapképzést végzésére vonatkozó nyilatkozatának eredeti példánya.

Az NGM rendelet 2. § (4) bekezdés szerinti tevékenységi engedély másolatát nem szükséges megküldeni, mivel a hatósági engedély az MNB rendelkezésére áll.

A tevékenységi engedélyről szóló határozat számának és keltének megjelölésével azonban szükséges utalni arra, hogy a biztosító az oktatási tevékenység, mint biztosítási tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenység megkezdésére a kérelmező engedélyt kapott a felügyeleti hatóságtól.

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 237. §-a értelmében biztosításközvetítői alapképzést csak olyan biztosító végezhet, amely rendelkezik a felügyeleti hatóság erre, mint biztosítási tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenység megkezdésére vonatkozó külön engedélyével.

Figyelem! A biztosításközvetítői alapképzést végző biztosítók e tevékenysége az Ftv. hatálya alá tartozik, melynek következtében a biztosítók a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjánál történő nyilvántartásba vételi kötelezettség alá esnek.

2.) Képzési programot kell benyújtani, amely tartalmazza (NGM rendelet 5. §):

 • a képzés során megszerezhető ismereteket (NGM rendelet 2. és 3. számú melléklete),
 • a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit (NGM rendelet 5. §),
 • a képzés időtartamát (vizsgatárgyanként minimum 10 óra),
 • a képzés módszereit (elméleti oktatás),
 • a maximális csoportlétszámot (maximum 30, illetve a képzésen felül legalább 3 óra konzultáció esetén 45 fő),
 • a résztvevők jelenléti nyilvántartásának rendjét (NGM rendelet 7. § (3) bekezdés).

3.) Személyi feltételek az aláírókkal és az oktatókkal szemben támasztott feltételek igazolása (NGM rendelet 6. és 7. §)

a) A Képző Szerv köteles kérelmében megjelölni azon személy – aláíró – nevét, adatait, valamint mellékelni az MNB részére adott adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát – több személy esetén valamennyiét –, akik jogosultak lesznek a képzésen részt vett személyek számára a részvételi igazolást kiállítani (NGM rendelet 7. §).

b) A Képző Szervnél oktatóként az a személy oktathat, aki:

 • felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és legalább hároméves biztosításszakmai tapasztalatot szerzett biztosítónál, viszontbiztosítónál, biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél, harmadik országban székhellyel rendelkező biztosításközvetítő magyarországi fióktelepénél, vagy ezen szervezetek szakmai érdekvédelmi vagy érdek-képviseleti szervénél, vagy a Magyar Nemzeti Banknál, államigazgatási szervnél vagy közigazgatási hatóságnál pénzügyi, illetve gazdasági területen, vagy felsőoktatásban pénzügyi, illetve gazdasági területen oktatóként, vagy
 • középfokú végzettséggel rendelkezik, és az NGM rendelet 6. § a) pontjának ab) alpontban meghatározott szervek vagy szervezetek valamelyikénél legalább tíz éves biztosításszakmai tapasztalatot szerzett, amely tapasztalat megszerzésének záró időpontja öt éven belüli időpontra esik.

A felsőfokú végzettség igazolására a diploma/oklevél hiteles másolatának, középfokú végzettség igazolására a középfokú végzettséget igazoló okirat hiteles másolatának, és a szakmai tapasztalat igazolására a munkáltatói igazolás, illetve egyéb, a tapasztalatot igazoló dokumentumnak (pl. jogviszony létrejöttére és megszűntetésére vonatkozó irat) az MNB részére történő benyújtása szükséges.

4.) Tárgyi feltételek igazolása (NGM rendelet 3. § (1) bekezdés d) pont)

A képzéshez és a vizsgáztatáshoz szükséges tárgyi feltételek meglétét, illetve azok biztosítását a kérelmezőnek a nyilvántartásba vételi eljárás során benyújtott nyilatkozata igazolja. A nyilatkozattételhez formanyomtatvány biztosított, mely elérhető:

Nyilatkozat tárgyi feltételek meglétéről a biztosításközvetítői hatósági képző- és vizsgáztató szerv

A Képző Szerv kérelmében köteles az alábbi nyilatkozatot tenni és feltételekkel rendelkezni, azokat biztosítani:

 • (a képzési programban vállalt maximális létszámnak) a csoportlétszámnak megfelelő számú és befogadóképességű terem, megfelelő számú szék, asztal, ruhatároló, illetve fogas, termenként legalább egy oktatói asztal, szék, tábla és szeméttároló, illetve amennyiben számítógépes vizsgát is kíván szervezni, úgy a vizsgázók létszámának megfelelő számítógéppel kell rendelkezni. E feltételek meglétét nyilatkozatban kell vállalni, illetve a képzési és vizsgáztatási helyszín tulajdoni/bérleti/használati jogát, tulajdoni lap, adásvételi-, bérleti-, használati szerződés egyszerű másolatának bemutatásával kell igazolni;
 • olyan táblázatkezelő program, amely képes az MNB által kért .xls kiterjesztésű, MS Excel kompatibilis állományok előállítására;
 • annak érdekében, hogy az MNB honlapjáról közvetlenül elérhetők legyenek a Képző Szervek képzés- és vizsgaidőpontjai, valamint a képzési és vizsgahelyszínei, az azokat tartalmazó .xls kiterjesztésű, MS Excel kompatibilis dokumentum elérhetőségét közvetlen link segítségével kell tudni biztosítani;
 • a képzésen részt vett és azt eredményesen elvégző személyeknek NGM rendelet 9. mellékletében meghatározott adatait .xls kiterjesztésű, MS Excel kompatibilis file-ban kell nyilvántartani és az MNB-nek megküldeni;
 • titkosító tanúsítvánnyal, mely a vizsgát lebonyolító Képző Szerv és az MNB közötti kommunikációhoz szükséges (vizsgajelentkezések, a vizsgajegyzőkönyvek, valamint számítógépes vizsga esetén a kijavított tesztlapokat és megoldólapokat titkosítva küldi meg az MNB részére, stb.);
 • A Képző Szerv a nyilvántartásba vétel feltételeiben bekövetkezett változásokról az MNB-t a változás bekövetkeztétől számított 8 (nyolc) napon belül tájékoztatni köteles (NGM rendelet 3. § (2) bekezdés).

B) Hatósági vizsgabiztosok nyilvántartásába vétel iránti kérelem

Kérelem:

A kérelem benyújtásához az MNB formanyomtatványt biztosít, mely elérhető:

Nyilatkozat és kérelem a függő és független biztosításközvetítői hatósági vizsga vizsgabiztosainak nyilvántartásba vételi eljárásához

A kérelmet a mellékletekkel együtt az alábbi címre kell megküldeni:

Magyar Nemzeti Bank
Hatósági képzési főosztály
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

A kérelemben a kérelmezőnek a lakcímét, elektronikus levélcímét (email), telefonszámát (Ket. 35. § (1) bekezdés) is szükséges feltüntetni.

Csatolandó iratok

A felsőfokú végzettséget igazoló diploma vagy oklevél hiteles másolatának, vagy a középfokú végzettséget igazoló dokumentum hiteles másolatának és a legalább 5 éves szakmai tapasztalatot igazoló eredeti dokumentumnak az MNB részére történő benyújtása szükséges (NGM rendelet 12. §).

Ha a kérelmező szerepel az MNB által vezetett biztosításközvetítői nyilvántartásban (Biztosításközvetítői Regiszter), kérelmében elegendő a nyilvántartási számát megjelölni.

Abban az esetben, ha a kérelmező volt már az MNB jogelődje által engedélyezett pozícióban, illetve olyan pozíciót tölt be, hogy jelenleg is engedéllyel működik, akkor elegendő a korábban kiadott, felügyeleti hatósági engedélyt tartalmazó határozat számára és kiadásának dátumára történő hivatkozás, mert a korábbi engedélyezéshez benyújtott dokumentumokat az MNB figyelembe veszi.

Figyelem! A vizsgabiztosi nyilvántartásba vételi eljáráshoz szükséges formanyomtatvány aláírásával a kérelmező hozzájárul természetes személyazonosító- és lakcímadatai és egyéb elérhetőségei (telefonszám, elektronikus levelezési cím) MNB által történő kezeléséhez, nyilvántartásához, valamint megbízása esetén egyéb elérhetőségeinek képző szerv részére történő átadásához.

A jogszabály összeférhetetlenségi okokat fogalmaz meg a vizsgabiztos személyével kapcsolatban (NGM rendelet 12. § (6) és (7) bekezdés).

Vizsgabiztos nem lehet olyan személy aki

 • a vizsgázóval a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.) szerinti hozzátartozói kapcsolatban áll,
 • a vizsgázó hatósági képzésében részt vett.

Továbbá a vizsgabiztos nem működhet közre a vizsgáztatásban annál a Képző Szervnél, amellyel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerint közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.