Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Engedélyezés

nyomtatás

Az MNB véleménye nem tekinthető kötelező erejű állásfoglalásnak, a benne foglaltaknak más hatóságra, illetve a bíróságra nézve nincs kötelező tartalma. Jelen állásfoglalás kizárólag tájékoztatás céljából készült, a benne foglaltak egyéb célok (pl. marketing) érdekében, továbbá harmadik személyekkel szemben nem használhatók fel, illetve jogvita eldöntésére nem alkalmazhatóak.

Az MNB jelen jogértelmezése az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az erős ügyfél-hitelesítésre, valamint a közös és biztonságos nyílt kommunikációs standardokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2017. november 27-i (EU) 2018/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet angol nyelvű változatán alapul.

Sorszám Kérdés Válasz Frissítés dátuma
E/1 Ha álláspontom szerint a vállalkozásom által nyújtott fizetési szolgáltatás a Hpt. 6. § (4) bekezdés k) pontjában foglaltak alapján nem minősül a Hpt. 6. § (1) bekezdés 87. pont szerinti pénzforgalmi szolgáltatásnak vagy a Hpt. 6. § (1) bekezdés 16. pont szerinti elektronikus pénznek, milyen módon szükséges a Hpt. 289/A. § (1) bekezdése szerinti bejelentést megtenni?  A Hpt. 289/A. § (1) bekezdés szerinti bejelentésről részletes információ az alábbi linken elérhető dokumentumban található:
https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztato-2.pdf
2018.02.19
E/2 Ha álláspontom szerint a vállalkozásom által nyújtott fizetési szolgáltatás a Hpt. 6. § (4) bekezdés l) pontjában foglaltak alapján nem minősül a Hpt. 6. § (1) bekezdés 87. pont szerinti pénzforgalmi szolgáltatásnak vagy a Hpt. 6. § (1) bekezdés 16. pont szerinti elektronikus pénznek, milyen módon szükséges a Hpt. 289/A. § (4) bekezdése szerinti bejelentést megtenni?  A Hpt. 289/A. § (4) bekezdés szerinti bejelentésről részletes információ az alábbi linken elérhető dokumentumban található:
https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztato-2.pdf
2018.02.19
E/3 Hol érhetőek el részletes információk a pénzforgalmi intézmények és az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének engedélyezéséről, továbbá a kizárólag számlainformációs szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi intézmények bejelentéséről? A pénzforgalmi intézmények és az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének engedélyezéséről, továbbá a kizárólag számlainformációs szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi intézmények bejelentéséről szóló engedélyezési útmutatók az alábbi linkeken érhetők el:

https://www.mnb.hu/letoltes/penzforgalmi-intezmeny-tevekenysegenek-engedelyezese.pdf
https://www.mnb.hu/letoltes/elektronikuspenz-kibocsato-intezmeny-tevekenysegenek-engedelyezese.pdf
https://www.mnb.hu/letoltes/kizarolag-szamlainformacios-szolgaltatast-vegzo-penzforgalmi-intezmeny-bejelentese.pdf
2018.02.19
E/4 Szükséges-e a hitelintézeti pénzforgalmi szolgáltatónak engedélyért folyamodnia, amennyiben a Hpt. 6. § (1) bekezdés 87. pont g) és h) pontjai szerinti pénzforgalmi szolgáltatásokat is szeretné nyújtani? Amennyiben a hitelintézet már rendelkezik a Hpt. 3. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó engedéllyel, úgy a Hpt. 6. § (1) bekezdés 87. pont g) és h) pontjai szerinti pénzforgalmi szolgáltatásokra nem szükséges külön engedélyért folyamodnia. Természetesen ezen szolgáltatások nyújtása során a hitelintézeteknek be kell tartaniuk a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi előírásokat (pl. Hpt., Pft. vagy pénzforgalmi MNBr.), amelyet a Felügyelet ellenőriz. 2018.05.02
E/5 Milyen feltételeknek kell megfelelnie az Fszt. 13/A. § (1) és (2) bekezdésében említett szakmai felelősségbiztosításnak? Az MNB elvárja, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók a szakmai felelősségbiztosítás vagy más hasonló garancia minimális pénzösszegének meghatározására vonatkozó kritériumokról szóló 5/2018. (II.19.) MNB ajánlásban foglaltak figyelembe vételével kössék meg az Fszt. 13/A. § (1) és (2) bekezdései szerinti szakmai felelősségbiztosítást. 2018.02.27
E/6 Az Fszt. 92/A. § (3) bekezdés e) pontja alapján milyen adatok és igazoló dokumentumok benyújtását várja el az MNB a már működő vagy engedélyezés alatt álló pénzforgalmi, elektronikuspénz-kibocsátó intézményektől? Az Fszt. 92/A. § (3) bekezdés e) pontja szerint a 2018. január 13-án már működő vagy engedélyezés alatt álló pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény legkésőbb 2018. február 28-ig kérelmezheti az MNB-nél, hogy az általa benyújtott megfelelésigazolási kérelem alapján 2018. július 13-át követően is végezhesse a már engedélyezett pénzügyi szolgáltatását, továbbá a megfelelésigazolás iráni eljárást kezdeményező kérelméhez mellékelni szükséges a teljesítményre, műveletekre és csalásra vonatkozó statisztikai adatok gyűjtése során alkalmazott elvek és fogalommeghatározások leírását. Álláspontunk szerint ezen rendelkezés célja, hogy a már működő vagy engedélyezés alatt álló pénzforgalmi intézmények illetve elektronikuspénz-kibocsátó intézmények  bemutassák, hogy a korábbinál bővebb adatszolgáltatási kötelezettségeiknek eleget tudnak tenni, vagyis megfelelnek az adatszolgáltatási MNBr.-ben foglaltaknak. Ezen adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése érdekében a már működő vagy engedélyezés alatt álló pénzforgalmi intézményeknek illetve elektronikuspénz-kibocsátó intézményeknek a súlyosabb működési és biztonsági eseményekre, hitelesítéssel és kivételkezeléssel kapcsolatos valamint csalásra vonatkozó statisztikai adatokat kell gyűjteniük. Az engedélyezési eljárás során az  MNB  2018 január 13.-án kiadott engedélyezési tájékoztatójának (a tájékoztató elérhető a következő linken: https://www.mnb.hu/letoltes/penzforgalmi-intezmeny-tevekenysegenek-engedelyezese.pdf) 4.7.10 pontjában részletezett információkat megadva egy külön leíró jellegű dokumentumban szükséges ismertetni ezen vonatkozó statisztikai adatok gyűjtése során alkalmazott elveket, fogalmakat, folyamatokat. 2018.05.02
E/7 Igénybe veheti-e a fizetés-kezdeményezési, számlainformációs, vagy kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközt – ide nem értve az elektronikuspénzt – kibocsátó pénzforgalmi szolgáltató egy ún. technikai szolgáltató szolgáltatásait az ügyfelei fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz való csatlakozás céljából, illetve szükséges-e ezen technikai szolgáltatóknak tevékenységi engedélyt szerezniük?  A Hpt. 6. § (1) bekezdés 87. pont a-h) alpontjai határozzák meg a pénzforgalmi szolgáltatásnak minősülő tevékenységeket. A Hpt. 6. § (1) bekezdés 87. pont e) alpontja alá tartozó készpénz-helyettesítő fizetési eszköz – ide nem értve a csekket és az elektronikus pénzt – kibocsátása, valamint fizetési műveletek elfogadása és a g) alpont szerinti fizetés-kezdeményezési szolgáltatás a Hpt. 3. § (3) bekezdés értelmében az MNB engedélyéhez kötött. A kizárólag számlainformációs szolgáltatást végző pénzforgalmi intézmény az Fsztv. 20/A. § (1) bekezdésében előírtak alapján előzetes bejelentéshez kötött. A Hpt. 6. § (4) bekezdés j) pontja alapján nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak a pénzforgalmi szolgáltatást támogató (járulékos) technikai szolgáltatás, ha ennek szolgáltatója nem rendelkezhet a fizetési művelet tárgyát képező pénzzel, valamint nem válhat a fizetési művelet tárgyát képező pénz birtokosává, ideértve az adatfeldolgozást, az adatok tárolását, hitelesítését, a bizalmi és a magánélet védelmével kapcsolatos szolgáltatásokat, az adatok és személyek hitelesítését, az információtechnológiai eszközök biztosítását, valamint – a fizetés-kezdeményezési szolgáltatás és a számlainformációk összesítése kivételével – a pénzforgalmi szolgáltatáshoz használt terminálok és eszközök biztosítását és karbantartását is. A pénzforgalmi jogszabályok a pénzforgalmi szolgáltatást támogató járulékos ún. technikai szolgáltatók igénybevételére vonatkozóan csak a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást és a számlainformációk összesítése tevékenységet végző pénzforgalmi szolgáltatók tekintetében tartalmaznak korlátozást, nevezetesen esetükben a pénzforgalmi szolgáltatáshoz használt terminálok és eszközök biztosítása és karbantartása nem minősül a pénzforgalmi szolgáltatást támogató (járulékos) technikai szolgáltatásnak. A technikai szolgáltatóknak nem szükséges tevékenységi engedélyt és tanúsítványt szerezniük, amennyiben az általuk végzett tevékenység nem mutat túl a Hpt. 6. § (4) bekezdés j) pontjában meghatározottokon, illetve a tevékenység ténylegesen technikai szolgáltatásnak minősül, mivel a szolgáltató nem rendelkezhet az ügyfelek pénzével, nem válhat az ügyfelek pénzének birtokosává, továbbá a tevékenysége nem minősül a Hpt. 6. § (1) bekezdés 87. pont g) és h) pontban meghatározott fizetés-kezdeményezési, vagy számlainformációs szolgáltatásnak.  2018.09.11
E/8 Milyen szabályok vonatkoznak a technikai szolgáltató szolgáltatását igénybe vevő pénzforgalmi szolgáltatóra, illetve magára a technikai szolgáltatóra? "A pénzforgalmi szolgáltatónak az általa folytatott tevékenységre vonatkozó pénzforgalmi szabályokat be kell tartania, függetlenül attól, hogy a szolgáltatása nyújtásához (járulékos) technikai szolgáltatót igénybe vesz, vagy sem. A technikai szolgáltatás tekintetében vizsgálni szükséges, hogy az megfelel-e a Hpt. 6. § (4) bekezdés j) pontjában foglaltaknak. Amennyiben igen, úgy a technikai szolgáltató tevékenysége nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak, vagyis a pénzforgalmi jogszabályok nem alkalmazandók a technikai szolgáltatók esetében. A nyújtott technikai szolgáltatás tartalmát egyedileg szükséges vizsgálni a tekintetben, hogy egyéb, pl. a Hpt. 68. §-ban, vagy az Fsztv. 14. §-ban meghatározott kiszervezésre vonatkozó szabályok alkalmazandók-e az adott technikai szolgáltató vonatkozásában. A pénzforgalmi jogszabályok hatálya alá nem tartozó, kiszervezésnek nem minősülő technikai szolgáltatás nyújtás konkrét feltételeit a pénzforgalmi szolgáltató és a technikai szolgáltató közötti szerződésben szabadon lehet meghatározni. "  2018.09.11 
E/9 Milyen módon szükséges azonosítania magát a fizetés-kezdeményezési, számlainformációs, vagy a kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközt – ide nem értve az elektronikuspénzt – kibocsátó pénzforgalmi szolgáltatónak az ügyfél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató felé, amennyiben technikai szolgáltató igénybevételére kerül sor? A Pft. 38/A. § (2) bekezdés c) pontja, a 38/B. § (3) bekezdés d) pontja, a 38/C. § (3) bekezdés c) pontja előírják a pénzforgalmi szolgáltató (hitelintézet, pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény) számára, hogy minden egyes visszaigazolás kérése előtt/fizetési megbízás kezdeményezésekor/kapcsolat létesítése és fenntartása során azonosítania kell magát az ügyfele fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónál. Ezen azonosítás során a pénzforgalmi szolgáltató az SCAr. 34. cikkében a tanúsítványokra vonatkozóan előírtak szerint jár el.

A Pft. hivatkozott rendelkezései az ügyfél részére pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi szolgáltató számára írják elő, hogy azonosítsa magát a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatónál függetlenül attól, hogy a kapcsolódáshoz esetlegesen igénybe vesz technikai szolgáltatót.
2018.09.11
E/10 Felhasználható-e a csak fizetés-kezdeményezési szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi intézmény induló tőkéje a pénzforgalmi intémény működésének megkezdése előtt? Az Fsztv. 11. § (3) bekezdése szerint, ha a pénzforgalmi intézmény a pénzforgalmi szolgáltatások közül kizárólag fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végez, legalább tizenötmillió forint induló tőkével rendelkezik. Az Fsztv. 11. § (6) bekezdése alapján a pénzforgalmi intézmény, alapításához az induló tőkét kizárólag pénzben lehet befizetni. Az induló tőkét kizárólag olyan hitelintézetnél lehet befizetni, és a működés megkezdéséig olyan hitelintézetnél vezetett fizetési számlán lehet tartani, amely nem vesz részt az alapításban, amelyben az alapítónak nincs tulajdona, és amely az alapítóban nem rendelkezik tulajdonnal.

A hivatkozott előírások alapján, ha a pénzforgalmi intézmény a pénzforgalmi szolgáltatások közül kizárólag fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végez, úgy minimálisan tizenötmillió forint induló tőkével szükséges rendelkeznie és a működés megkezdéséig hitelintézetnél vezetett fizetési számlán szükséges tartania. Az Fsztv. nem ad felhatalmazást az induló tőkének a működés megkezdését megelőzően történő felhasználására.
A működés megkezdését követően az induló tőke összege felhasználható fejlesztésekre, beruházásokra, működési költségek fedezésére azzal, hogy a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi intézmény – a Sztv. 35. § (2) bekezdés szerinti saját tőkéje: a jegyzett, de még be nem fizetett tőkével csökkentett jegyzett tőke, tőketartalék, eredménytartalék, lekötött tartalék, értékelési tartalék, tárgyév adózott eredmény összege  –  nem csökkenhet az Fsztv. 11. § (3) bekezdésében előírt legkisebb induló tőke összege alá.
2018.09.11
E/11 Szükséges-e, hogy bármilyen szerződéses jogviszony álljon fenn a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi szolgáltató és a kedveményezett között? A Pft. 38/B. § (2) bekezdése szerint a fizetés-kezdeményezési szolgáltatás igénybevételének nem lehet feltétele, hogy szerződéses jogviszony álljon fenn a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató és a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató között. Így a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatónak a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatóval nem szükséges szerződéses kapcsolatban állnia. 
A Pft. arra vonatkozó előírást nem tartalmaz, hogy a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató és a kedvezményezett között szerződéses kapcsolatnak kellene lennie.
2018.09.11
E/12 Melyik a Hpt. 6. § (1) bekezdés 87. pontjában meghatározott pénzforgalmi szolgáltatásnak minősül az MNBr. 2. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott fizetési kérelem? Az MNBr. 2. § (1) bekezdés 5. pontja alapján a fizetési kérelem a kedvezményezett által a fizető félnek címzett fizetés kezdeményezésére vonatkozó, az azonnali átutalást feldolgozó fizetési rendszerben szabványosított üzenet, amely legalább az azonnali átutalási megbízás megadásához szükséges valamennyi adatot tartalmazza. Mindezek alapján az MNBr. 2. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti fizetési kérelem egy speciáls - azonnali átutaláshoz kapcsolódó - üzenet, így nem minősül a Hpt. 6. § (1) bekezdés 87. pontban meghatározott egyik pénzforgalmi szolgáltatásnak sem. 2018.09.11

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem