Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány (PADOC)

nyomtatás

Az Alapítvány célja a határon túli, kiemelten a Kárpát-medencei gazdasági oktatás támogatása, tevékenységének fejlesztése.

A határon túli magyar közgazdasági oktatásban való szerepvállalás nem kizárólag nemzetpolitikai, hanem gazdasági érdek is. Az oktatás támogatása és színvonalának emelése, a szülőföldön való tanulás elősegítése és megmaradás támogatása hosszú távon hozzájárul a Kárpát-medencei térség gazdasági integrációjának elmélyüléséhez, a munkaerő-fejlesztésen keresztül a versenyképesség növeléséhez vezet.

A határon túli magyarság legnagyobb része Erdélyben található meg. A magyar kormány az itt működő, magyar nyelven oktató egyetemeket már évek óta támogatja pénzügyi forrásokkal, ebben azonban az immáron kibővült hatáskörű és célrendszerű Magyar Nemzeti Bank is részt kíván venni. Erdélyben jelenleg magyar állami támogatással az Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem folytat magyar nyelven gazdasági képzéseket Erdélyben előbbi csíkszeredai, utóbbi Nagyváradi központtal, amelyeken alap és mesterképzésen már jelenleg is közel 1000 hallgató vesz részt.

Az Alapítvány céljai elérése érdekében az érintett intézményekkel kíván szorosabb szakmai együttműködést kialakítani, amelynek célja, hogy az említett egyetemeken közgazdasági képzésben részesülő diákok a lehető legversenyképesebb tudást szerezhessék meg. A magyar nemzetpolitikához illeszkedve azt is szükséges kiemelni, hogy a megszerzett tudást lehetőség szerint a szülőföldjükön maradva tudják hasznosítani. Ebből fakadóan az erőforrásokat érdemes úgy allokálni, hogy a már meglévő közgazdasági képzések színvonalát erősítjük, illetve azokat kiegészítjük, valamint esetleges új képzések alapoktól történő felépítésében segédkezünk.

A Magyar Nemzeti Bank és munkatársai korábban is részt vettek oktatási együttműködésekben. A Budapesti Corvinus Egyetemen és az ELTE-n zajló közgazdasági képzéseken több tantárgy esetében is a jegybank dolgozói voltak a tantárgyfelelősök, a közvetlen tudástranszfer így már meglévő tapasztalatok alapján biztosítható. A Magyar Nemzeti Bank rendkívül kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, így ez is hasznosítható az együttműködésben. További lehetséges együttműködés lehet az erdélyi egyetemeken hallgató diákoknak ösztöndíj biztosítása, amely a tanulmányaikban támogatja őket, illetve gyakornoki programokkal közvetlen kapcsolat is létesíthető a hallgatókkal. A támogatás további, egyszerű eszköze lehet pénzbeli juttatás biztosítása a felsőoktatási intézménynek, amelyet a közösen deklarált célok mentén használhatna fel.

Az együttműködés eszközei

Együttműködés az alapképzésben

Az alapképzési szakok közül az általános közgazdaság célja olyan szakemberek képzése, akik széles körű gazdasági ismeretekkel rendelkeznek a gazdaságfejlesztés, a gazdaságpolitika, a gazdasági jogszabályok alkotása és alkalmazása, valamint a fenntartható fejlesztési stratégiák kidolgozása terén. A másfél éves alapozó képzés után az általános közgazdaság szakot választó hallgatók menedzsment vagy üzleti jog és gazdaságtan szakirány keretében mélyíthetik el ismereteiket. Az általános közgazdaság szakon több olyan tantárgy is azonosítható, amelynek oktatásában, illetőleg tananyag fejlesztésében a Magyar Nemzeti Bank aktívan részt tud venni.

Együttműködés mesterképzésben

Az erdélyi egyetemek magyar nyelvű mesterképzését kifejezetten színesítené, illetve kiegészítené egy, a Magyar Nemzeti Bank tudását is alkalmazó mesterképzés. Ennek fő tematikájához természetesen szükség van a munkaerő-piaci és hallgatói igények felmérésére, de egy alkalmazott közgazdaságtan, bank és pénzügyek vagy kockázatkezelési és aktuárius szak mindenképp piacképes tudást adhat akár a román akár a nemzetközi munkaerőpiacon. A mesterképzések reputációját emelné, amennyiben angol-magyar nyelvű képzés elindítására is sor kerülhetne egy nemzetközileg elismert egyetemmel együttműködésben.

Doktori iskola

A hosszú távú sikeres együttműködés tekintetében a későbbiekben szükségessé válhat a megfelelő mesterképzésben részesült, akadémiai pályára készülő hallgatók számára egy Erdélyben működő gazdaság jellegű doktori iskola alapítása.

Könyvtárfejlesztés

Az Erdélyben elérhető magyar nyelvű - már meglévő, illetve indítandó - szakok számára is kiemelkedő fontossággal bír, hogy az oktatók és a hallgatóság hozzáférjen a legaktuálisabb szakirodalomhoz, illetve a szakfolyóiratokhoz. Közös együttműködésben egy olyan könyvtárfejlesztési program elindítása szükséges, amely a felkészüléshez és a kutatómunkához nélkülözhetetlen.

Szakkollégiumi együttműködés

A szakkollégiumok általános célja többek között a vélemény- és tapasztalatcsere elősegítése a diákok között, a végzett hallgatókkal, szakkollégistákkal, illetve külső szakemberekkel a tudás és képességek elsajátítása érdekében. Az együttműködést ezen a területen lehet a leggyorsabban aktívvá és gyümölcsözővé tenni. A Magyar Nemzeti Bank munkatársai bekapcsolódhatnak a diákok szakmai életébe esti oktatások, beszélgetések és akár nyári szakmai táborok és „szabadegyetemek” szervezésével is. Ezen irány megnyitása ráadásul jó lehetőséget ad a Magyar Nemzeti Bank törekvéseinek szélesebb körű megismertetésére, illetve más együttműködési módok előkészítésére.

Szakmai párbeszéd erősítése, konferenciaszervezés

A jegybank aktív szakmai és pénzügyi támogatásával szervezendő konferenciáknak, szakmai vitáknak fő célja az oktatási projektek megismertetése, pénzügyi tudás terjesztése és szakmai párbeszéd elősegítése lehet. A Magyar Nemzeti Bank jelentős hazai szakmai megjelenése mellett az erdélyi egyetemeken is szervezhet pénzügyi tudatosság, monetáris politika, világgazdasági trendek és bankpiaci témákban konferenciákat.

Gyakornoki program

Az erdélyi egyetemek megfelelő alap vagy mesterképzésén hallgató diákoknak felajánlható egy, a Magyar Nemzeti Bankban eltölthető gyakornoki program lehetősége. A szakterületek alkalmasak arra, hogy fiataloknak megfelelő tudást adjanak, illetve betekintést nyújtsanak egy modern jegybank életébe. A gyakornoki program kiterjeszthető úgy is, hogy a Magyar Nemzeti Bank közbenjárásával a gyakornokoknak más helyeken (közigazgatás, magyarországi magyar nagyvállalatok és multinacionális cégek) kapnak gyakornoki lehetőséget.

Ösztöndíjprogram hallgatóknak

Az erdélyi egyetemeken hallgató diákoknak jelentős könnyebbséget jelentene, ha a Magyar Nemzeti Bank pénzügyileg is támogatni tudná őket szakmai előrehaladásukban. Ezt figyelembe véve szükséges egy olyan ösztöndíjprogram kidolgozása, amely a kiválasztott szakokon hallgató diákoknak, lehetőleg teljesítményarányosan megfelelő pénzügyi ösztönzést nyújt ahhoz, hogy ezen az egyetemen tanuljanak. Az anyagi juttatás mértékének meghatározását a hasonló programokhoz kell igazítani.

 

Távolabbi célkitűzések

Az erdélyi egyetemekkel való közvetlen együttműködésen túl az Alapítványnak további céljai és programjai is lehetnek Erdélyben. Ennek megvalósításában a helyi egyetem(ek) szintén partnerként működhetnek közre, azonban a célok elérése elsősorban az Alapítvány feladata.

Ösztöndíjprogram kutatóknak

Szükséges egy olyan ösztöndíjprogram elindítása, amely nem az aktív hallgatókat támogatja, hanem a helyi szakemberek kutatómunkáját. Olyan, a magyarság gazdasági, vállalkozói életéhez szükséges elemzések, összefoglaló munkák támogatása lehet a cél, amelynek jelentős hozzáadott értéke van a magyarság életéhez.

Tanári továbbképző programok

Az Alapítvány távlati célja a közgazdasági képzésben részt vevő tanári kar továbbképzése. Ezért mind a középfokú mind a felsőfokú oktatásban dolgozó tanárok számára elérhetővé kell tenni a legaktuálisabb közgazdasági kutatási eredményeket, elméleteket, amelyek a tananyagba beépíthetők. Ennek eszköze lehet továbbképző kurzusok szervezése, illetve hazai, nagy tapasztalattal bíró oktatók hosszabb távú erdélyi tartózkodásának támogatása, amellyel a helyi szakmai életbe bekapcsolódva nagyobb hatás érhető el.

Vállalkozói kapcsolatok

Szükséges, hogy az Alapítvány teret biztosítson a határon túli magyar vállalkozók számára a szakmai kapcsolatfelvételre, illetve segítse az egymás közötti kapcsolatok kiépítését. A vállalkozói kultúra, menedzsmentképesség fejlesztése szintén kiemelt cél. A kialakítandó kapcsolati háló segítséget jelenthet továbbá a végzett diákok gyakornoki vagy végleges elhelyezkedésében.

Pénzügyi ismeretterjesztés

Az alap és középfokú, illetve a nem közgazdasági felsőfokú oktatásban a diákok nem, vagy nem megfelelő mértékben kapják meg azt a tudást, amely a mindennapokban szükséges a pénzügyek intézésében. Ezért fontos a többszintű pénzügyi ismeretterjesztési programok elindítása, amellyel a szükséges információkat lehet eljuttatni a célközönségnek.

Nemzetközi kapcsolatok szélesítése

A hasonló, külföldön működő szervezetekkel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás kiemelt fontosságú  az Alapítvány hatékony és nemzetközileg elismert működését illetően. A partnerintézményekkel, szervezetekkel kialakított nemzetközi hálózat segíti az általuk eddig szerzett tapasztalat és ismeret elsajátítását, valamint lehetővé teszi a Magyar Nemzeti Bankban felhalmozott tudás széleskörű terjesztését egyaránt. Egy jól kialakított hálózat továbbá lehetővé teszi magas színvonalú nemzetközi konferenciák, szemináriumok megszervezését, valamint különböző nemzetközi ösztöndíjak elindítását is.

Az Alapítvány honlapja

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem