A dokumentum a jelenleg érvényes EBA ITS v2.3.1.0. taxonómia verzióhoz (2015.06.01 - 2016.08.30) viszonyított változásokat foglalja össze.

A 2016. szeptember 1-től 2016. november 30-ig érvényes EBA ITS v2.4.1.1. taxonómia verzió elérhető az EBA honlapján:

http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-data-point-model-

1. COREP változásai (régi verzió száma: 2.1.0, új verzió száma: 2.2.1):

Szavatoló tőke (Own Funds) adatok vonatkozásában:

 1. C_06.02 Csoportszintű szavatolótőke-megfelelés tábla adatok terjedelme (040) oszlopához tartozó kódtárban szereplő 4 kódból a továbbiakban csak 2 (a teljes és az egyéb módszer) alkalmazható (X29, X32); megszűnt a részleges konszolidáció és tőkemódszer kódok választhatósága

Kódtár: ZZ10

x29

Teljes konszolidáció

x30

Részleges konszolidáció

x31

Tőke módszer

x32

Teljes konszolidáción kívüli egyéb

Tőkeáttételi (Leverage Ratio) adatok vonatkozásában:

Jogszabály: „A Bizottság (EU) 2016/428 végrehajtási rendelete (2016. március 23.) az intézmények felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardokat megállapító 680/2014/EU végrehajtási rendeletnek a tőkeáttételi mutató tekintetében történő módosításáról

EU Hivatalos Lapjában (OJ): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2016:083:TOC

 1. C_40.00 A kitettségérték-meghatározás alternatív kezelése (LR1) tábla szerkezete megváltozott, amely lényegesen nem érintette a tartalmat. Megszűnő oszlopok kódjai: 030, 060, 080, 090, 100, 110

030

Készpénzbiztosítékot figyelembe vevő nettósítási szabályok szerinti érték (származtatott ügyletek)

060

A piaci árazás szerinti módszer többlete (származtatott ügyletek)

080

Névleges összeg (azonos referencianév)

090

Névleges összeg (azonos referencianév és partner vagy központi szerződő fél)

100

Névleges összeg (azonos referencianév és központi szerződő féltől vásárolt védelem)

110

Névleges összeg (azonos referencianév és azonos vagy hosszabb lejárat)

 

 1. új oszlopok kódjai: 075, 085, 120

075

Csökkentett névleges összeg

085

Csökkentett névleges összeg (azonos referencianév)

120

Elméletileg mentesített tőkeáttételi kitettségérték

 

 1. megszűnő sor kódja: 200 - (Tájékoztató adat) Bizalmi vagyonkezelés keretében kezelt, a CRR 429. cikkének (11) bekezdésével összhangban kivezetett tételek összege

 

 1. új sorok kódjai: 250, 260

250

A CRR 113. cikke (6) bekezdésének megfelelően kezelhető kitettségek

260

A CRR 429. cikke (14) bekezdése a) - c) alpontjának feltételeit teljesítő kitettségek

 1. C_41.00 Mérlegen belüli és mérlegen kívüli tételek - A kitettségek további megbontása (LR2) tábla 010-es sorának elnevezése változott: „A kereskedési könyvben nem szereplő mérlegen belüli és mérlegen kívüli kitettségek, valamint a kereskedési könyvben szereplő, partnerkockázattal szembeni kitettségek (kockázati súly szerinti bontásban)”-re. A tábla tartalmi változása, hogy nemcsak a kereskedési könyvben szereplő tételeket, hanem a banki könyv adatait is tartalmazza.
 2. C_42.00 A tőke alternatív definíciója (LR3) táblák
  1. megszűnő sorok kódjai: 050, 060, 070, 080

050

Szabályozói kiigazítások - Elsődleges alapvető tőke - teljes mértékben bevezetett fogalom

060

Szabályozói kiigazítások - Elsődleges alapvető tőke - átmeneti fogalom

070

Szabályozói kiigazítások - Szavatoló tőke összesen - teljes mértékben bevezetett fogalom

080

Szabályozói kiigazítások - Szavatoló tőke összesen - átmeneti fogalom

 

 1. új sorok kódjai: 055, 065, 075, 085

055

Levont eszközérték - az elsődleges alapvető tőke tételeiből - teljes mértékben bevezetett fogalom

065

Levont eszközérték - az elsődleges alapvető tőke tételeiből - átmeneti fogalom

075

Levont eszközérték - a szavatoló tőke tételeiből - teljes mértékben bevezetett fogalom

085

Levont eszközérték - a szavatoló tőke tételeiből - átmeneti fogalom

 1. C_43.00.A A tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségek bontása (LR4): Mérlegen kívüli tételek, származtatott ügyletek, értékpapír-finanszírozási ügyletek és kereskedési könyv tábla 1 új sorral kiegészült: 065 - A hitelderivatívák kiegészítő kezeléséből adódó kitettségérték
 2. C_44.00 Általános információk tábla megszűnő sorai: 030, 050, 060,

030

Számviteli szabályozás

050

Intézménytípus

060

Adatszolgáltatási szint

 

 1. C_45.00.A és C_45.00.B A tőkeáttételi mutató számítása táblák helyébe a C_47.00 tábla lép,
 2. C_46.00.A, C_46.00.B és C_46.00.C Számvitelileg konszolidált, de a prudenciális konszolidáció hatókörébe nem tartozó szervezetek táblák megszűnnek,
 3. C_47.00 A tőkeáttételi mutató számítása tábla az előzőekben használt C.45.00 táblákat váltja ki, a módosított CRR szabályozásnak (62/2015/EU Rendelet) megfelelően módosult: a mérlegen kívüli tételek esetében hitelegyenértékesítési tényezővel számított adatokat tartalmaz, szigorúbb nettósítási feltételek és levonhatósági szabályok,  az értékeket csak a vonatkozási idő végére kell megadni.

2. ALMM

Jogszabály: „Az Európai Bizottság 2016/313 végrehajtási rendelete (2016. március 1.) a likviditással kapcsolatos adatszolgáltatás céljából a monitorozásra alkalmas további mérési módszerek tekintetében a 680/2014/EU végrehajtási rendelet módosításáról”.

EU Hivatalos Lapjában (OJ): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2016:060:TOC

A befektetési vállalkozások esetében a 2.4.1.1 taxonómia szerinti változásokat nem kell alkalmazni tekintettel arra, hogy az MNB mentesítette a befektetési vállalkozásokat az ALMM adatszolgáltatási kötelezettség alól. 

Táblák:

C 67.00.a, C 67.00.w, C 68.00.a, C 68.00.w, C 69.00.a, C 69.00.w, C 70.00.a, C 70.00.w, C 71.00.a, C 71.00.w

Változás a v2.4.1.1 taxonómia szerint, hogy 2016.09.30-i vonatkozási időponttól a jelentős devizanemben fennálló tételeket eredeti devizában kell jelenteni az adatszolgáltatás pénzneme helyett.

Változással érintett táblák: C 67.00.w, C 68.00.w, C 69.00.w, C 70.00.w, C 71.00.w.

Tesztelési lehetőség a KAP Teszten már biztosított. Új jelentések megnevezései a KAP Teszten:

AMM_EGYEDI_HAVI: AMM - konszolidált havi adatszolgáltatás

AMM_EGYEDI_NE: AMM - egyedi negyedéves adatszolgáltatás

AMM_KONSZ_HAVI: AMM - konszolidált havi adatszolgáltatás

 

3. LCR - DA:

Új adatszolgáltatás!

Jogszabály: „A Bizottság (EU) 2016/322 végrehajtási rendelete (2016. február 10.) az intézmények felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardokat megállapító 680/2014/EU végrehajtási rendeletnek a likviditásfedezeti követelmények tekintetében történő módosításáról

EU Hivatalos Lapjában (OJ): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2016:064:TOC

Táblák: C 72.00.a,C 72.00.w,C 73.00.a,C 73.00.w,C 74.00.a,C 74.00.w,C 75.00.a,C 75.00.w,C 76.00.a,C 76.00.w

Ezzel a jelentési kötelezettséggel a hitelintézetek mentesülnek a C 51.00 – C 54.00 táblák küldése alól.

A jelentős devizanemben fennálló tételeket eredeti devizában kell jelenteni az adatszolgáltatás pénzneme helyett.

Első vonatkozási időpont: 2016. 09. 30.

Első beküldési határidő: 2016.10.30.

Gyakoriság: havi

Tesztelési lehetőség a KAP Teszten már biztosított. Új jelentések megnevezései a KAP Teszten:

LCR_DA_KONSZ: LCR Delegated Act szerint;  ITS alapján, konszolidált hitelintézeteknek

LCR_DA_EGYEDI: LCR Delegated Act szerint; ITS alapján, egyedi, hitelintézeteknek

4. LCR - CRR szerint:

A hitelintézetek és az LCR DA jelentésével mentesülnek ezen jelentési kötelezettség alól.

A befektetési vállalkozások esetében a 2.4.1.1 taxonómia szerinti változásokat nem kell alkalmazni tekintettel arra, hogy az MNB mentesítette a befektetési vállalkozásokat az LCR-CRR adatszolgáltatási kötelezettség alól.  

5. NSFR

A befektetési vállalkozások esetében a 2.4.1.1 taxonómia szerinti változásokat nem kell alkalmazni tekintettel arra, hogy az MNB mentesítette a befektetési vállalkozásokat az NSFR adatszolgáltatási kötelezettség alól. 

Táblák: C_60.00.A, C_60.00.B, C_60.00.W, C_60.00.X, C_61.00.A, C_61.00.B, C_61.00.W, C_61.00.X,

Változás a v2.4.1.1 taxonómia szerint, hogy 2016.09.30-i vonatkozási időponttól a jelentős devizanemben fennálló tételeket eredeti devizában kell jelenteni az adatszolgáltatás pénzneme helyett.

Változással érintett táblák: C_60.00.W, C_60.00.X, C_61.00.W, C_61.00.X,

Tesztelési lehetőség a KAP Teszten már biztosított. Új jelentések megnevezései a KAP Teszten:

NSFR_EGYEDI: COREP_NSFR_EGYEDI_ITS - Hitelintézetek EGYEDI negyedéves 2.4.1-től

NSFR_KONSZ: COREP_NSFR_KONSZ_ITS - Hitelintézetek konszolidált negyedéves 2.4.1-től

6. FINREP (régi verzió száma: 2.1.3, új verzió száma: 2.1.4.):

Technikai változás: F_40.01 tábla 150-es oszlopa (Elszámolási módszer) kódtárasra változott. A „ZZ10” kódtárból kódok alapján kell tölteni az elszámolás módszerét pl. x29 - teljeskörű konszolidáció,  x30 - részleges konszolidáció, x31 - tőkemódszer, x32 -egyéb.

7. SBP Benchmarking (régi verzió száma: 1.0.1, új verzió száma: 1.0.2.)

Benchmarking adatszolgáltatási esedékesség nem esik a taxonómia érvényességi időszakára, így a 2.4.1.1-es taxonómia nem érinti a Benchmarking adatszolgáltatást.

8. FP - Funding Plan (verzió száma: 1.0.0)

Nincs változás.

9. AE (verzió száma: 1.0.1.)

Nincs változás.

A fentiekkel kapcsolatos kérdéseket továbbra is az ebaits@mnb.hu e-mail címre lehet megküldeni.

Budapest, 2016. szeptember 15.

Magyar Nemzeti Bank