Tájékoztató a nyilvántartásba vételről, azaz a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló 40/2015 (XII.30.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) alapján a hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervekről (továbbiakban: Képző Szerv), valamint a hatósági vizsgabiztosokról vezetett nyilvántartásba vételi eljárásról és az annak során benyújtandó dokumentumokról.

I. A nyilvántartásba vételi eljárás

Jogszabályi háttér:

 • Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: MNB tv.)
 • Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
 • Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.)
 • A pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői, a pénzügyi szolgáltatás közvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló 40/2015. (XII.30.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet)

Az MNB tv. 46. §-ában meghatározottak értelmében az MNB, törvényben meghatározott hatósági eljárására az MNB tv., valamint a 39. § (1) bekezdésében meghatározott törvények szerinti ügyfajtára irányadó különös eljárási szabályokban nem szabályozott kérdésekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.

Az érdemi határozatot a hiánytalan kérelem hatósághoz történő benyújtásának időpontjától számított 3 (három) hónapon belül kell meghozni (MNB tv. 49. § (4) bekezdés). Az ügyintézési határidőbe azonban nem számít be a (MNB tv. 49. §) hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. Ha a képző szerv, illetve a vizsgabiztosnak jelentkező a kérelmet hiányosan nyújtja be, az MNB a kérelem beérkezésétől számított 45 (negyvenöt) napon belül (MNB tv. 49. § (3) bekezdés) megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel.

Az MNB a nyilvántartásba vétel iránti kérelem alapján indult eljárásban az ügy érdemében határozatot hoz (MNB tv.49/C. §), a kérelmező a nyilvántartásba vételről az erről szóló határozat közlése útján értesül.

II. Az eljárás során benyújtandó dokumentumok

A Képző Szervekről vezetett nyilvántartásba vétel feltételeit az NGM rendelet 2. §, 3. §, 5. § és 7. §-ai, a Képző Szervnél lévő oktatókra vonatkozó feltételeket az NGM rendelet 6. §-a határozza meg. A hatósági vizsgabiztossal szemben támasztott jogszabályi követelmények az NGM rendelet 12. §-ában, valamint a NGM rendelet 18. § (1) bekezdése alapján kiadott vizsgaszabályzatban találhatóak.

A) Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek nyilvántartásába vétel iránti kérelem

Kérelem:

A kérelem benyújtását az ERA rendszerben elérhető elektronikus űrlap kitöltésével - képző szerv nyilvántartásba vételi eljárás iránti kérelme –, valamint az NGM rendeletben mellékletként meghatározott dokumentumok csatolásával kell teljesíteni.

(Az ERA rendszerrel kapcsolatos tudnivalók az alábbi linken érhetők el: https://era.mnb.hu/ERA.WEB/ ;

az elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztató a Hatósági vizsga/Általános információk menüpont alatt olvasható.)

A kérelemben a kérelmező köteles úgy nyilatkozni, hogy elfogadja, betartja, magára nézve kötelezőnek ismeri el az NGM rendelet, valamint az NGM rendelet 18. § (1) bekezdése alapján elkészített vizsgaszabályzat rendelkezéseit.

Csatolandó iratok:

1.) Az NGM rendelet 2. §-a alapján

a) OKJ szerinti szakképzést végző és a felnőttképzésről szóló törvény alapján akkreditált intézmények esetén:

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012 (VII. 6.) Kormányrendelet 1. mellékletében szereplő, az NGM rendelet 2. § (2) bekezdés a)-r) pontjában meghatározott részszakképesítés, szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés megszerzésére irányuló a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Ftv.) és a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet) alapján kiadott engedély digitalizált másolata.

b) Biztosító esetén:

A Magyarország területén biztosítási tevékenység végzésére jogosult és biztosításközvetítői alapképzést végző biztosító biztosításközvetítői alapképzést végzésére vonatkozó cégjegyzésre jogosult képviselője által elektronikus aláírással ellátott vagy papír alapon aláírt nyilatkozat hiteles elektronikus másolata.

Az NGM rendelet 2. § (4) bekezdés szerinti tevékenységi engedély másolatát nem szükséges megküldeni, mivel a hatósági engedély az MNB rendelkezésére áll.

A tevékenységi engedélyről szóló határozat számának és keltének megjelölésével azonban szükséges utalni arra, hogy a biztosító az oktatási tevékenység, mint biztosítási tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenység megkezdésére a kérelmező engedélyt kapott a felügyeleti hatóságtól.

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 237. §-a értelmében biztosításközvetítői alapképzést csak olyan biztosító végezhet, amely rendelkezik a felügyeleti hatóság erre, mint biztosítási tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenység megkezdésére vonatkozó külön engedélyével.

Figyelem! A biztosításközvetítői alapképzést végző biztosítók e tevékenysége az Ftv. hatálya alá tartozik, melynek következtében a biztosítók a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjánál történő nyilvántartásba vételi kötelezettség alá esnek.

2.) Képzési programot elektronikus formában kell benyújtani, amely tartalmazza (NGM rendelet 5. §):

 • a képzés során megszerezhető ismereteket (NGM rendelet 2. és 3. számú melléklete),
 • a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit (NGM rendelet 5. §),
 • a képzés időtartamát (vizsgatárgyanként minimum 10 óra),
 • a képzés módszereit (elméleti oktatás),
 • a maximális csoportlétszámot (maximum 30, illetve a képzésen felül legalább 3 óra konzultáció esetén 45 fő),
 • a résztvevők jelenléti nyilvántartásának rendjét (NGM rendelet 7. § (3) bekezdés).

3.) Személyi feltételek az aláírókkal és az oktatókkal szemben támasztott feltételek igazolása (NGM rendelet 6. és 7. §)

a) A Képző Szerv köteles az Űrlapon megjelölni azon személy – aláíró – nevét, adatait, valamint mellékelni az MNB részére adott adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát – több személy esetén valamennyiét –, akik jogosultak lesznek a képzésen részt vett személyek számára a részvételi igazolást kiállítani (NGM rendelet 7. §).

b) A Képző Szervnél oktatóként az a személy oktathat, aki:

 • felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és legalább hároméves biztosításszakmai tapasztalatot szerzett biztosítónál, viszontbiztosítónál, biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél, harmadik országban székhellyel rendelkező biztosításközvetítő magyarországi fióktelepénél, vagy ezen szervezetek szakmai érdekvédelmi vagy érdek-képviseleti szervénél, vagy a Magyar Nemzeti Banknál, államigazgatási szervnél vagy közigazgatási hatóságnál pénzügyi, illetve gazdasági területen, vagy felsőoktatásban pénzügyi, illetve gazdasági területen oktatóként, vagy
 • középfokú végzettséggel rendelkezik, és az NGM rendelet 6. § a) pontjának ab) alpontban meghatározott szervek vagy szervezetek valamelyikénél legalább tíz éves biztosításszakmai tapasztalatot szerzett, amely tapasztalat megszerzésének záró időpontja öt éven belüli időpontra esik.

A felsőfokú végzettség igazolására a diploma/oklevél hiteles elektronikus másolatának, középfokú végzettség igazolására a középfokú végzettséget igazoló okirat hiteles elektronikus másolatának, és a szakmai tapasztalat igazolására, elektronikus aláírással ellátott elektronikus munkáltatói igazolás, illetve egyéb, a tapasztalatot igazoló dokumentumnak (pl. jogviszony létrejöttére és megszűntetésére vonatkozó irat) vagy papír alapon aláírt dokumentum hiteles elektronikus másolatként az MNB részére történő benyújtása szükséges.

(Közokiratról történő hiteles másolat készítésére az jogosult, aki az eredeti dokumentumot kiállította, illetve akit erre jogszabály feljogosít (pl. közjegyző). Jogszabályi felhatalmazás alapján a Magyar Posta Zrt. is jogosult a közigazgatási szereplők számára a papír alapú irat hiteles elektronikus irattá alakítása, valamint az elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása szolgáltatás nyújtására. A postai szolgáltatásokról 2012. évi CLIX. törvény 75. § (1) bekezdése szerint a Magyar Posta Zrt., mint kijelölt szolgáltató ezen szolgáltatás keretében jogosult hiteles elektronikus másolat készítésére is.)

4.) Tárgyi feltételek igazolása (NGM rendelet 3. § (1) bekezdés d) pont)

A képzéshez és a vizsgáztatáshoz szükséges tárgyi feltételek meglétét, illetve azok biztosítását a kérelmezőnek a nyilvántartásba vételi eljárás során benyújtott elektronikus aláírással ellátott nyilatkozata vagy papír alapon aláírt nyilatkozat hiteles elektronikus másolata igazolja. A nyilatkozattételhez formanyomtatvány biztosított, mely elérhető:

Nyilatkozat tárgyi feltételek meglétéről a biztosításközvetítői hatósági képző- és vizsgáztató szerv nyilvántartásba vételi eljárásához

A Képző Szerv kérelmében köteles az alábbi nyilatkozatot tenni és feltételekkel rendelkezni, azokat biztosítani:

 • (a képzési programban vállalt maximális létszámnak) a csoportlétszámnak megfelelő számú és befogadóképességű terem, megfelelő számú szék, asztal, ruhatároló, illetve fogas, termenként legalább egy oktatói asztal, szék, tábla és szeméttároló, illetve amennyiben számítógépes vizsgát is kíván szervezni, úgy a vizsgázók létszámának megfelelő számú számítógéppel kell rendelkezni. E feltételek meglétét nyilatkozatban kell vállalni, illetve a képzési és vizsgáztatási helyszín tulajdoni/bérleti/használati jogát, tulajdoni lap, adásvételi-, bérleti-, használati szerződés digitalizált másolatának bemutatásával kell igazolni;
 • olyan táblázatkezelő program, amely képes az MNB által kért .xls kiterjesztésű, MS Excel kompatibilis állományok előállítására;
 • a képzésen részt vett és azt eredményesen elvégző személyeknek NGM rendelet 9. mellékletében meghatározott adatait .xls kiterjesztésű, MS Excel kompatibilis file-ban kell nyilvántartani és az MNB-nek megküldeni;

A Képző Szerv a nyilvántartásba vétel feltételeiben bekövetkezett változásokról az MNB-t a változás bekövetkeztétől számított 8 (nyolc) napon belül tájékoztatni köteles (NGM rendelet 3. § (2) bekezdés).

B) Hatósági vizsgabiztosok nyilvántartásába vétel iránti kérelem

Az E-ügyintézési tv. 9. § (3) bekezdése értelmében természetes személy csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre. A vonatkozó szabályozás értelmében az MNB a természetes személyek számára opcionális jelleggel a kormányzati portálon elérhető Általános Nyomtatványkitöltő (ANYK) keretrendszerben az alábbi linkeken szereplő űrlapokat publikálta bejelentési kötelezettségeik teljesítéséhez, illetve kérelmeik benyújtásához.

§ https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz/formanyomtatvanyok/elektronikus-ugyintezes

Természetes személyek részére az Ügyfélkapu regisztráció folyamatának részletes leírása a Kormányzati Portál internetes oldalán található: https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/ugyfelkapu/regisztracio)

Kérelem:

A kérelem benyújtásához az MNB formanyomtatványt biztosít, mely elérhető:

Nyilatkozat és kérelem a függő és független biztosításközvetítői hatósági vizsga vizsgabiztosainak nyilvántartásba vételi eljárásához

A papír alapú kérelmet a mellékletekkel együtt az alábbi címre kell megküldeni:

Magyar Nemzeti Bank
Hatósági képzési főosztály
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Elektronikus ügyintézés esetén Ügyfélkapun keresztül a fentebb írt Űrlap kitöltésével, a megfelelő dokumentumok csatolásával történik a kérelem benyújtása.

A kérelemben a kérelmezőnek a lakcímét, elektronikus levélcímét (e-mail), telefonszámát (MNB tv. 49. §) is szükséges feltüntetni.

Csatolandó iratok

A felsőfokú végzettséget igazoló diploma vagy oklevél hiteles másolatának, vagy a középfokú végzettséget igazoló dokumentum hiteles másolatának és a legalább 5 éves szakmai tapasztalatot igazoló eredeti dokumentumnak az MNB részére történő benyújtása szükséges (NGM rendelet 12. §).

Elektronikus ügyintézés választása esetén a diploma vagy oklevél hiteles elektronikus másolatának, vagy a középfokú végzettséget igazoló dokumentum hiteles elektronikus másolatának és a legalább 5 éves szakmai tapasztalatot igazoló elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum megküldése (vagy papír alapon aláírt dokumentum hiteles elektronikus másolata) szükséges.

(Közokiratról történő hiteles másolat készítésére az jogosult, aki az eredeti dokumentumot kiállította, illetve akit erre jogszabály feljogosít (pl. közjegyző). Jogszabályi felhatalmazás alapján a Magyar Posta Zrt. is jogosult a közigazgatási szereplők számára a papír alapú irat hiteles elektronikus irattá alakítása, valamint az elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása szolgáltatás nyújtására. A postai szolgáltatásokról 2012. évi CLIX. törvény 75. § (1) bekezdése szerint a Magyar Posta Zrt., mint kijelölt szolgáltató ezen szolgáltatás keretében jogosult hiteles elektronikus másolat készítésére is.)

Ha a kérelmező szerepel az MNB által vezetett biztosításközvetítői nyilvántartásban (Biztosításközvetítői Regiszter), kérelmében elegendő a nyilvántartási számát megjelölni.

Abban az esetben, ha a kérelmező volt már az MNB jogelődje által engedélyezett pozícióban, illetve olyan pozíciót tölt be, hogy jelenleg is engedéllyel működik, akkor elegendő a korábban kiadott, felügyeleti hatósági engedélyt tartalmazó határozat számára és kiadásának dátumára történő hivatkozás, mert a korábbi engedélyezéshez benyújtott dokumentumokat az MNB figyelembe veszi.

Figyelem! A vizsgabiztosi nyilvántartásba vételi eljáráshoz szükséges formanyomtatvány aláírásával a kérelmező hozzájárul természetes személyazonosító- és lakcímadatai és egyéb elérhetőségei (telefonszám, elektronikus levelezési cím) MNB által történő kezeléséhez, nyilvántartásához, valamint megbízása esetén egyéb elérhetőségeinek képző szerv részére történő átadásához.

A jogszabály összeférhetetlenségi okokat fogalmaz meg a vizsgabiztos személyével kapcsolatban (NGM rendelet 12. § (6) és (7) bekezdés).

Vizsgabiztos nem lehet olyan személy aki

 • a vizsgázóval a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.) szerinti hozzátartozói kapcsolatban áll,
 • a vizsgázó hatósági képzésében részt vett.

Továbbá a vizsgabiztos nem működhet közre a vizsgáztatásban annál a Képző Szervnél, amellyel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerint közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.