Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Az állományátruházás hitelszerződéssel összefüggő kérdései

nyomtatás
Az állományátruházás hitelszerződéssel összefüggő kérdései

Hogyan és mikor kapok tájékoztatást a kölcsönszerződésem átruházásáról?

Az Átadó hitelintézet az átruházás időpontjának napját megelőzően legalább 30 nappal postai úton értesíti Önt az átruházási szándékáról, amennyiben Ön

  • élő folyószámla-hitelkerettel rendelkezik;

  • élő kölcsönügylet esetén adós, adóstárs, zálogkötelezett vagy kezes;

  • lejárt követelések esetében adós, adóstárs, zálogkötelezett vagy kezes.

Az Átadónak és az Átvevőnek együttesen értesíteni kell a szerződést biztosító megállapodások kötelezettjeit (pl. adóstárs, kezes, jelzálogkötelezett, stb.) a biztosítékok, jogok és kötelezettségek átszállásáról.

Amennyiben Ön vissza nem térítendő támogatást tartalmazó szerződéssel is rendelkezik, az azzal kapcsolatos teendőket, az átruházás napját követően az Átvevő szolgáltató látja el.

Változhatnak a kölcsönszerződésem és a folyószámla-hitelkeret szerződésem kondíciói az átruházást követően?

Az egyes szerződési feltételek módosítása szükségessé válhat az átruházással összefüggésben, az átruházás időpontját követően. Erről az Átadó legalább 30 nappal az átruházás időpontját megelőzően postai úton köteles tájékoztatni Önt.

Fontos azonban, hogy a hitel-, kölcsön-, illetve pénzügyi lízingszerződés-állomány, valamint a követelésvásárlásból származó állomány átruházásához kapcsolódó szerződésmódosítás a kamatot, díjat, illetve költséget az ügyfelek számára hátrányosan nem érintheti, továbbá az állományátruházás költségei az ügyfelekre nem háríthatók át.

Szükséges-e aláírnom az átruházás következtében esetlegesen módosult szerződésemet?

Az átruházással kapcsolatban további teendője nincs.

Amennyiben Ön az átruházásról és az azzal járó esetleges módosulásokról szóló értesítés átvételét követően, a szerződése szerint nyitva álló határidőig nem él a felmondási jogával, az Átadó – és ezáltal az Átvevő is – úgy tekinti, hogy Ön a szerződése(i) átruházását tudomásul vette.

Mit tehetek, amennyiben nem szeretném, hogy a kölcsönszerződésem vagy a folyószámla-hitelkeret szerződésem átruházásra kerüljön?

A törvény rendelkezései szerint az átruházáshoz nem szükséges az Ön hozzájárulása. Ha Ön nem szeretné, hogy szerződése átruházásra kerüljön, kezdeményezheti kölcsöne teljes előtörlesztését. További lehetőség, amennyiben élő kölcsönszerződéssel rendelkezik, a vonatkozó jogszabály alapján a szerződés költség- és díjmentes írásbeli felmondása. A szerződések felmondása esetén az Ön kölcsönszerződéséből fennálló tartozásai egyösszegben esedékessé válnak, melyet a szerződés szerinti felmondási idő utolsó napjáig kell befizetnie.

Milyen teljesítési határidő áll a rendelkezésemre, amennyiben felmondtam a kölcsönszerződésemet?

Az Átadó az átruházás engedélyezett időpontjáig kézhez vett felmondást köteles elfogadni. Ilyen felmondás hiányában úgy tekinti, hogy Ön a szerződése(i) átruházását tudomásul vette.

Amennyiben a kölcsönügyletéhez – egy esetleges deviza hitel elszámolását követően – még gyűjtőszámla-hitel is tartozik, felmondásának arra is ki kell terjednie. Ha bármelyikből tartozása marad fenn, annak kiegyenlítéséig a kölcsön biztosítására bejegyzett ingatlant terhelő jogok törlésére vonatkozó hozzájárulást sem az Átadó, sem pedig az Átvevő nem állítja ki.

A szerződések felmondása esetén az Ön kölcsönszerződéséből fennálló tartozásai egyösszegben esedékessé válnak, melyet a szerződés szerinti felmondási idő utolsó napjáig kell befizetnie.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben felmondja kölcsönszerződését, de a megadott időpontig nem teljesítette egyösszegű törlesztési kötelezettségét, akkor kölcsönszerződése átruházásra kerül az Átvevő szolgáltató részére. Amennyiben a felmondási idő lejárta az átruházás időpontját követő napra esne, akkor célszerű a felmondás részleteit az Átadóval egyeztetnie.

Mit kell tartalmaznia a felmondásnak?

Felmondásának tartalmaznia kell:

  • az eredeti kölcsönszerződés egyértelmű megjelölését (okiratszámát vagy szerződésszámát);

  • az Ön – mint nyilatkozattevő – személyes adatait, azonosításra alkalmas módon;

  • a felmondásra vonatkozó szándékot és a jogkövetkezmények tudomásul vételét;

  • a szerződéskötés dátumát;

  • a szolgáltató által, a felmondási kérelemre válaszul küldendő tartozáskimutatás átvételének módját, illetve postai kézbesítés esetén pontos levelezési címét;

  • valamint az Ön és a pénzügyi intézmény között létrejött szerződésben, a felmondás feltételeként meghatározott egyéb alaki kellékeket.

A felmondással összefüggő dokumentumokat a szolgáltatónak díjmentesen kell az Ön rendelkezésére bocsátania.

A felmondásra vonatkozó nyomtatványt, illetve kérelmet Önnek, valamint minden, a kölcsönügyletben résztvevő Ügyfélnek aláírásával el kell látnia.

Az Átadóhoz érkezett iratok akkor tekintendők kézbesítettnek, ha az a szolgáltató nyilvántartása alapján hozzá megérkeztek.

A szolgáltató kizárólag a hiánytalan, az előírásoknak megfelelő tartalmú, eredeti felmondást tudja elfogadni.

Ha más hitelintézet által folyósított kölcsönből (hitelkiváltás) szeretném kifizetni az állományátruházással érintett hitelemet, a felmondásom díjmentes?

Igen, Ön ez esetben is díjmentesen jogosult a kölcsönszerződés felmondására, amennyiben a felmondás határidőben beérkezik az Átadóhoz.

Kombinált hitel (életbiztosítással, befektetéssel vagy lakástakarék-pénztárral) esetében érinti-e az átruházás a törlesztésem módját?

Az átruházás az Ön kölcsönének törlesztési módjában, illetve a kapcsolt pénzügyi termék vonatkozásában sem jelent változást. Ennek megfelelően a törlesztést a szolgáltató felé, a pénzügyi termék díját pedig a biztosító társaság vagy a lakástakarékpénztár felé továbbra is rendszeresen teljesítenie kell.

Amennyiben a pénzügyi termékben (biztosítás vagy lakástakarék-pénztár) felhalmozódó összegből Ön előtörlesztést kezdeményez, azt az Átadó az átruházás napjáig fogadja. Ezt követően a vonatkozó termékből történő kifizetések az Átvevő felé kerülnek teljesítésre.

Kombinált hitelszerződésem esetén változik-e a biztosítási szerződés kedvezményezettje?

Igen. Kombinált hitelszerződéshez egyéb szerződés (például biztosítási) is kapcsolódik. Az abból eredő jogok és kötelezettségek is az Átvevőt illetik, illetve kötelezik az átruházás időpontját követően. Ilyen jog például, hogy a biztosítási szerződés kedvezményezettje a hitelező. Ennek eredményeképpen az Átadó hivatalos levélben megkeresi a kapcsolódó szerződések szolgáltatóit, és intézkedik arról, hogy kedvezményezettként az Átadó helyett az Átvevő szerepeljen.

A kedvezményezett változásával kapcsolatban Önnek nem lesz teendője.

Milyen egyéb teendőim lesznek az átruházás során vagy azt követően?

Amennyiben nem kívánja felmondani szerződését, Önnek plusz teendőt nem jelent az átruházás, a szerződése továbbiakban is érvényes marad.

A szerződés átruházására tekintettel Ön az átruházás napjától az Átvevő intézménnyel szemben gyakorolja a szerződés alapján fennálló jogait, és felé teljesíti az azzal kapcsolatos kötelezettségeit.

Szeretnék előtörleszteni. Hogyan tehetem ezt meg, és hogyan történik az előtörlesztésem kezelése?

Ha Ön a hitelének teljes vagy részleges előtörlesztését tervezi, arra vonatkozó kérelmét legkésőbb az átruházás napjáig nyújthatja be az Átadó felé. Ezt követően az Átvevőnél kell az előtörlesztést kezdeményeznie.

Ha kérelmében az előtörlesztése értéknapjaként az átruházás napját követő napot határoz meg, abban az esetben az előtörlesztést már az Átvevő fogja végrehajtani az üzletszabályzatában és az előtörlesztésre vonatkozó tájékoztatójában meghatározott szabályok alapján. A díjak tekintetében azonban továbbra is az Átadó hirdetményében – annak esetleges módosításáig – leírtak lesznek az irányadók.

Felhívjuk figyelmét, hogy a pénzügyi intézmények üzletszabályzata részletesen tartalmazza az előtörlesztésekkel kapcsolatos eljárást és szabályokat.

Amennyiben egyedi megállapodásom volt az Átadóval, az átruházást követően továbbra is megilletnek-e a megállapodásból származó esetleges kedvezmények?

Az átruházás az Önnel kötött megállapodásokat, a megállapodásban foglalt feltételek teljesítéséig vagy esetleges módosításáig nem érinti.

A kölcsönszerződésemmel kapcsolatban folyamatban lévő módosításom (pl. fedezetkiengedés, adóskiengedés stb.) van. Hogyan fogja ezt az átruházás érinteni?

Amennyiben Ön olyan kérelmet nyújtott be, amely a szerződési feltételekben rögzítettekkel kapcsolatos, és az adott kérelem vonatkozásában szerződésmódosításra még nem került sor, abban az esetben számolnia kell azzal, hogy a kérelme bírálatát már az Átvevő végzi el. Amennyiben a kérelem bírálatát még az Átadó végzi, de a szerződés módosítását már az Átvevő, a szerződéskötés az Ön részére megküldött értesítés alapján történik.

Amennyiben havi fix törlesztési móddal törlesztem a hitelem, akkor az átruházást követően is megmarad ez a konstrukció?

Igen, megmarad. Az átruházás a törlesztési módot nem érinti.

Meddig kereshetem az Átadót és mikortól kell az Átvevő szolgáltatóhoz fordulnom?

Amennyiben az Ön szerződésre átruházásra került, ügyletével az átruházás időpontját követően az Átvevőhöz forduljon.

Panasz esetén, az átruházás időpontjától szintén az Átvevőhöz forduljon, aki a panasszal érintett ügyletet vagy tranzakciót illetékesség szempontjából is megvizsgálja.

Amennyiben az Ön szerződése nem került átruházásra, annak további kezelését és az azzal kapcsolatos adatszolgáltatást, illetve esetleges panasz esetén annak kezelését az átruházás időpontját követően is az Átadó végzi.

Utolsó frissítés: 2020. április 16.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem