Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Betétbiztosítással (OBA) kapcsolatos kérdések és válaszok

Betétbiztosítással kapcsolatos kérdések – OBA (2015.03.05.)

nyomtatás
Betétbiztosítással (OBA) kapcsolatos kérdések és válaszok

Kikre vonatkozik az OBA kártalanítás?

Magánszemélyekre, egyéni vállalkozókra és vállalkozásokra.

Az OBA által nyújtott biztosítás csak a névre szóló betétekre terjed ki, azonban ma már szinte kizárt, hogy valamely betét elhelyezője ne lenne beazonosítva.

Kikre nem vonatkozik az OBA kártalanítás?

OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki többek között

 • a költségvetési szervekre, a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaságokra és az önkormányzatokra,
 • a biztosítókra, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakra és a magán nyugdíjpénztárakra,
 • a befektetési alapokra, a Nyugdíjbiztosítási Alapra, az elkülönített állami pénzalapokra,
 • a pénzügyi intézményekre, az MNB-re, a befektetési vállalkozásokra, a tőzsdetagokra, árutőzsdei szolgáltatókra, kockázati tőketársaságra, kockázati tőkealapra
 • a hitelintézet vezető állású személye, a választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább ötszázalékos tulajdoni hányaddal rendelkező személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élő közeli hozzátartozóira,
 • az olyan betétekre, amelyekre a szerződéskötés időpontjában elhelyezett azonos nagyságú és lekötési idejű betétekhez képest jelentősen magasabb kamatot vagy más vagyoni előnyt kötöttek ki,
 • pénzmosásból származó betétekre, ha ezt a bíróság jogerős ítélettel megállapította
 • az olyan betétre, amelyet nem euróban vagy EGT-állam, illetve a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagországának törvényes fizetőeszközében helyeztek el. .

Kell-e kérni a kártalanítást?

Nem szükséges külön kérni a kártalanítást, mert az OBA automatikusan kezdeményezi a kártalanítást, kapcsolatba lép azokkal az ügyfelekkel, akik érintettek a kártalanítás kapcsán.

A rendelkezésre álló adatok szerint a DRB bankcsoport betéteseinek túlnyomó többségénél az OBA garantálja a kártalanítást.

Milyen adatok szükségesek a kártalanításhoz?

A betétes nevén kívül – az OBA előírásai szerinti – két további azonosító adatra van szükség, amely alapján egyértelműen azonosítható a betétet elhelyező személy vagy szervezet. Ezeknek az adatoknak a pénzügyi intézmény nyilvántartásában szerepelnie kell, azonban ha Ön nem biztos abban, valamely azonosítója jól szerepel, ezt mihamarabb egyeztesse le a pénzügyi intézménnyel.

Magánszemélyeknél szükséges: név, lakcím és személyi igazolvány (útlevél) szám vagy a betétet elhelyező édesanyjának a neve vagy születési ideje.

Egyéni vállalkozók és vállalkozások esetében: Cégjegyzék szerinti név, a vállalkozás székhelyének címe és adószáma.

Fontos, hogy amennyiben a szerződéskötéskor a felsorolt legalább három azonosító adatnál kevesebbet rögzített a pénzügyi szolgáltató, kérje adatainak kiegészítését, illetve jelentse be a lakcímében, személyazonosító iratában történő változásokat!

Ha valaki a változásokat nem jelenti be, jogosult marad a kártalanításra, de körülményesebb az adatok ellenőrzése, ami miatt nehezebben juthat a pénzéhez!

Milyen szabály vonatkozik a több személy által közösen elhelyezett betétekre?

Közös betét esetén a kártalanítási összeghatárt minden kártalanításra jogosult személy esetén külön kell számításba venni. Például ha két személy nevén 180.000 Euro értékű betét van elhelyezve egy felszámolás alá került pénzügyi intézménynél, akkor a két személy összesen 2X100.000 Euro értékhatárig lenne jogosult a kártalanításra. A 180.000 Euro értékű betétet a felszámolás jogerős elrendelésének napját megelőző napon érvényes MNB deviza középárfolyamon kell átváltani forintra és ezt az összeget fogják megkapni a betét tulajdonosai.

A kártalanítási összeg számítása szempontjából fontos, hogy amennyiben a betéti szerződésben nem rögzítették a betétesek tulajdoni arányát, akkor a betét összege a betéteseket azonos arányban illeti meg.

Jár-e kártalanítás az örökösök számára?

Igen, az örökösök is jogosultak a kártalanításra. A betétes elhalálozása esetén a hagyatékátadó végzés vagy a bírósági ítélet jogerőre emelkedésétől számított egy évig, vagy a rögzített kamatozású kamatperiódus végéig - a kettő közül a későbbi időpontig - külön betétnek kell tekinteni. Ezt a betétet a kártalanítási összeghatár meghatározásánál nem kell összevonni az örökösök más betéteivel.

Az örökhagyó betétje után a kártalanítás 100.000 Euro összeghatárig fizetendő ki, függetlenül az örökösök számától. Ezt a szabályt a közös betétekre is alkalmazni kell.

Ha az örökhagyónak és az örökösöknek közös betétje volt, ezt külön betétnek kell tekinteni.

Hogyan kell kezelni az egyéni vállalkozóként és magánszemélyként elhelyezett betéteket?

Ha a magánszemély egyéni vállalkozó is, az egyéni vállalkozóként elhelyezett betétet és a magánszemélyként elhelyezett betétet teljesen külön kell kezelni, ezek különálló betétnek minősülnek.

Milyen levonásokkal csökkenthető a kártalanítási összeg?

Ha a betétesnek a hitelintézettel szemben hitellel vagy más ügylettel kapcsolatos lejárt tartozása van ez levonásra kerül a kártalanítás összegéből.

Ekkor a hitelintézet a betétekre vonatkozó adatok átadásával egyidejűleg köteles a beszámítási igényét az OBA-val közölni. Ezen felül köteles okirattal igazolni, hogy a betétest (az adóst) a beszámítási igényéről tájékoztatta.

Ha a beszámításra sor kerül, akkor az OBA a kártalanítás összegéből a hitelintézetet megillető összeg levonása után fennmaradó összeget fizeti ki a betétes részére.

Mikor van a kártalanítás kezdő időpontja?

A betétek befagyása vagy a pénzügyi intézmény tevékenységi engedélyének visszavonására vonatkozó határozat közlése vagy a bíróság felszámolást elrendelő végzésének közzététele után - a három időpont közül a legkorábbiban - lesz a kártalanítás kezdő időpontja.

A DRB Bankcsoport esetében a kártalanítás kezdő időpontja 2015. március 4.

Mennyi idő alatt kell kifizetni a kártalanítást?

Az OBA a kártalanítás kezdő időpontját követően megkezdi és 20 munkanapon belül befejezi a betétesek részére a kártalanítás kifizetését. Kivételesen indokolt esetben az OBA kérésére a Felügyelet engedélyezheti a kifizetési határidő meghosszabbítását legfeljebb egy alkalommal és legfeljebb tíz munkanappal.

Az OBA elindította és 20 munkanapon belül, legkésőbb 2015. március 31-ig befejezi a DRB Bankcsoport betéteseinek kártalanítását, miután a Magyar Nemzeti Bank elrendelte a csoporthoz tartozó bankok felszámolását.

Hogyan kapnak a betétesek tájékoztatást a kártalanítás feltételeiről?

Az OBA legalább két országos napilapban és honlapján is közzéteszi a betétesek kártalanításának feltételeit.

Ebben a közleményben ad tájékoztatást a lebonyolításával kapcsolatos teendőkről és további információkkal segíti a betétesek eligazodását.

Az OBA által közzétett információkat a kártalanítással érintett hitelintézetnek is közzé kell tenni a saját honlapján!

A DRB Bankcsoport betéteseinek nincs teendőjük, a kártalanítást az OBA-tól automatikusan megkapják. A betéteseket a következő napokban levélben fogják értesíteni.

A kártalanítással kapcsolatos információkat az országos, valamint a fiókhálózat által érintett megyei napilapokban elhelyezett hirdetmények útján hozzák nyilvánosságra. Az ügyfelek kérdéseire az OBA éjjel nappal hívható telefonos ügyfélszolgálata válaszol a 06-40-918-918-as kedvezményes tarifájú kék számon.

Hogyan fizeti ki az OBA a kártalanítás összegét?

A kifizetések a betét elhelyezés országának törvényes fizetőeszközében történik, azaz forintban. A kifizetés teljesítésére többféle módon kerülhet sor:

 • átutalással, ehhez szükség van az Ön élő bankszámlaszámának megadására,
 • kifizető ügynökbankon keresztül, ami azt jelenti, hogy egy másik pénzintézet fiókhálózata segít a kifizetések teljesítésében,
 • OBA kártya kibocsátásával, ez a nagyobb összegű kártalanítások esetén lehet jó megoldás, illetve
 • kisebb összegű kártalanítás esetén szóba jöhet a postán keresztül történő készpénz kifizetés is.

Az ötszáz forintnak megfelelő összegnél kisebb összegű kártalanítás azonban nem fizethető ki.

A DRB bankcsoport esetében a magánszemélyek minél gyorsabb kártalanítása érdekében az OBA az alábbi kifizetési csatornán keresztül juttatja el a kártalanítást:

· 500 forint és 100 ezer forint között postai kézbesítő viszi házhoz a kártalanítást.

· 100 ezer és 2,5 millió forint között a postai kézbesítőtől kapnak értesítést, hogy melyik postán tudják a betétesek felvenni az őket megillető összeget.

· 2,5 és 5 millió forint között OBA Betétbiztosítási Kártya útján. A kártyát és a hozzá tartozó PIN-kódot tartalmazó borítékot, valamint a kifizetési elszámolást külön postai küldeményként állandó lakcímükön kapják kézhez a betétesek. A kártyával felvehetik az összeget az OTP Bank bankjegykiadó automatáinál (napi limit maximálisan 800 ezer forint), vagy egy összegben az OTP fiókjaiban és a postahivatalokban.

· 5 millió forint felett az OBA által küldött levélben megnevezett takarékszövetkezeti fiókban rendelkezhetnek kártalanítási összegről – ez lehet betétlekötés, átutalás vagy készpénzfelvétel.

Összeghatártól függetlenül a jogi személyek, egyéb szervezetek és az egyéni vállalkozók – a kifizetési elszámolás és a tájékoztató postai átvételét követően – a kifizetési elszámolásban megjelölt takarékszövetkezeti fiókban vehetik fel a kártalanítás összegét.

Elévül-e a betétbiztosítással szembeni követelés?

A betétbiztosítással szembeni követelés addig igényelhető, amíg az eredeti követelés a bankkal szemben érvényesíthető lett volna.

A takarékbetétek például nem évülnek el, az egyéb betétkövetelések pedig - ha a szerződés nem állapított meg más határidőt - öt évig érvényben maradnak.

Például a letéti jegy a beváltásra előírt határidő lejártát követő tíz év alatt évül el, a kötvényen alapuló követelés nem évül el. A letéti jegyek és banki kötvények közül azonban csak a 2003. január 1. után kibocsátottak biztosítottak

Előfordulhat-e, hogy nincs elég pénze az OBA-nak a kártalanítás kifizetéséhez?

Nem. Amennyiben a kártalanítási összegeket már nem fedezik az Alapba a tagok általi befizetések, úgy az OBA-nak törvényi lehetősége az MNB-től majd a pénzpiacon állami garancia mellett hitelt felvenni. Az MNB már tájékoztatta az OBA-t, hogy a hitelfelvétel lehetőségét biztosítja számára, így a betéteseknek történő jogos kártalanítások minden körülmények között teljesülhetnek majd.

Figyelmébe ajánljuk:

 • az OBA honlapját, ahol számos fontos információhoz juthat (http://www.oba.hu/).
 • az OBA Call Centere egy pénzintézet fizetésképtelensége esetén az aktuális ügyekre specializálódott operátorokkal áll az ügyfelek rendelkezésére éjjel-nappal a 06-40-918-918-as telefonszámon.

További elérhetőségek:

 • Az OBA Facebook oldalán (www.facebook.com/betetvedelem) és Twitteren keresztül (@ Betetbiztosítas)
 • Az OBA Hangújság (témánként rögzített hangbemondás) üzemeltetésével is segít eligazodni betétbiztosítási kérdésekben a (40) 918-918 telefonszámon. Jó tudnia, hogy egy bank fizetésképtelensége esetén a hangújság kiegészül az annak betéteire vonatkozó kártalanítási tudnivalókkal.
 • Postacíme: 1535 Budapest Pf. 793
 • Központi telefonszáma: +36 (1) 214 0661
 • Fax száma: +36 (1) 214-0665
 • E-mail cím:info@oba.hu

További információkért keresse fel az OBA honlapját a www.oba.hu címen!

Utolsó módosítás: 2015. március 3.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem