Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Állami és piaci fizetéskönnyítő programok

nyomtatás
Állami és piaci fizetéskönnyítő programok

A többféle megoldási lehetőség közül mindig egyénileg kell mérlegelni, hogy az adott fizetési nehézségre mi jelentheti a legmegfelelőbb megoldást. A megfontolt döntés előtt érdemes megismerni és egymással is összevetni a szóba jöhető állami és piaci lehetőségeket.

Állam által nyújtott megoldási lehetőségek

Az állam - meghatározott feltételek teljesülése esetén - állami segítséget nyújt a bajba jutott adósoknak a Nemzeti Eszközkezelő Zrt-n (NET) keresztül.

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. - állami fizetéskönnyítő programok

A NET feladata azoknak a szociálisan leginkább rászorult hiteladósoknak a megsegítése, akiknek jelzáloghitelük van, de fizetési kötelezettségeiknek tartósan nem tudnak eleget tenni. A NET törvényben meghatározott feltételek fennállása és a pénzügyi intézmény hozzájárulása esetén ezen adósok lakóingatlanát megvásárolja, biztosítva egyúttal, hogy az adós bérlőként a lakásban maradhasson.

A programba mind a deviza-, mind a forintalapú jelzáloghitel-szerződéshez fedezetként szolgáló ingatlanok bevonhatók, függetlenül attól, hogy a hitelszerződés lakáscélú vagy szabad felhasználású volt.

A NET programban való részvétel feltételei

A jelzáloghitelre vonatkozó feltételek:

 • a hitelszerződést 2013. december 31. előtt kötötték;
 • a késedelem mértéke 2015. január 1-jén a 180 napot elérte, és a mindenkori minimálbér összegének kétszeresét eléri;
 • a hitelszerződés megkötésekor a banktól kapott kölcsön összege az ingatlan forgalmi értékének a 25 és 90 százaléka közé esett, állami készfizető kezességvállalással nyújtott hiteleknél elérhette a 100 százalékot;
 • a 2015. január 1-jét meghaladó áthidaló kölcsön nyújtásával finanszírozott jelzáloghitel-szerződésből eredő késedelmes tartozás esetén is igénybe vehető a NET-program, amennyiben az áthidaló kölcsöntartozás 2015. január 1-jén fennállt.

Az ingatlanra vonatkozó feltételek:

 • a lakóingatlan az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként, lakásként vagy tanyaként szerepel, beleértve az osztatlan közös tulajdonban álló, de önállóan is forgalomképes lakóingatlant is;
 • az ingatlan - a hitelszerződés megkötésekor megállapított - forgalmi értéke nem haladja meg Budapesten, megyei jogú városokban és Budapest agglomerációjában a 25 millió, egyéb településeken a 20 millió forintot;
 • az ingatlanfedezetet az államnak megvételre felajánlott lakóingatlanon kívül más lakóingatlan nem képezi.

A lakáshasználatra vonatkozó feltételek:

 • A hiteladósok, zálogkötelezettek vagy ezek egy háztartásban élő hozzátartozóinak bejelenett lakóhelye 2014. december 31-én és a kérelem benyújtásakor is a hitel fedezetéül szolgáló, megvételre felajánlott lakóingatlan;
 • az adósoknak/zálogkötelezetteknek a felajánlott ingatlanon kívül nincs más ingatlanon használati joga.

A szociális rászorultságra vonatkozó feltételek (a következő feltételek legalább egyikét kell igazolni):

 • a hiteladós/zálogkötelezett vagy a vele egy háztartásban élő hozzátartozója (házastárs; élettárs; szülő; gyermek; örökbefogadott, - mostoha, -nevelt gyermek; örökbefogadó, -mostoha, -nevelőszülő):
  • törvény szerinti ápolási díjban, vagy
  • időskorúak járadékában, vagy
  • nyugdíj előtti álláskeresési segélyben, vagy
  • saját jogú nyugellátásban, özvegyi nyugdíjban (kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat) vagy
  • szülői nyugdíjban, vagy
  • megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, vagy
  • törvény alapján folyósított gyermeknevelési támogatásban részesül, vagy
  • családi pótlékra jogosult és emellett
   • lakásfenntartási támogatásban, vagy
   • lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz kapcsolódó település támogatásban,
   • a háztartásban nevelt gyermek/ek után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
   • aktív korúak ellátására jogosult, vagy
   • közfoglalkoztatási jogviszonyban áll, vagy
   • a felajánlott ingatlanban lakó hiteladós vagy zálogkötelezett háztartásának az egy fogyasztási egységre jutó, az igény benyújtását megelőző hónapra vonatkozó havi jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.

A NET programban való részvétel további feltételei:

A lakóingatlanra bejegyzett jelzáloggal rendelkező (minden) pénzügyi intézmény:

 • külön nyilatkozatban hozzájárult, hogy a lakóingatlan tulajdonjoga az államra átruházásra kerüljön, és elfogadja a NET által fizetendő vételár rá eső hányadát;
 • lemond a jelzáloghitel-szerződésből eredő, a hiteladóssal szemben fennálló minden további követeléséről.

A feltételek teljesülése esetén a NET vételár-felosztási tervet készít. A vételár-felosztási terv elfogadásáról, a vételárhányadból meg nem térülő követelése végleges elengedéséről, valamint arról, hogy a hozzájárulását megadja-e az ingatlan NET által történő megvásárlásához a pénzügyi intézmény dönt, és egyben nyilatkozik arról, hogy a vételár rá eső részének megfizetését követően haladéktalanul kiadja a hiteladósnak a tartozáselengedő nyilatkozatot.

A lakóingatlan vételára a hitelintézettel eredetileg megkötött (több jelzáloghitel esetében az először bejegyzésre került) jelzáloghitel-szerződésben megállapított forgalmi értékének meghatározott százaléka.

 • 47%: Budapesten, az agglomerációban vagy megyei jogú városban lévő lakóingatlan esetén
 • 43%: a fenti pontba nem tartozó, városban lévő lakóingatlanok esetén
 • 29%: ha községben található a lakóingatlan azzal, hogy

a lakóingatlan vételára nem haladhatja meg a következőkben meghatározott értékeket

 • Budapesten, az agglomerációban és megyei jogú városokban 9 millió 400 ezer forintot,
 • a fenti pont alá nem tartozó, városban lévő ingatlanok esetén 6 millió 450 ezer forintot,
 • községben lévő ingatlanok esetén 4 millió 350 ezer forintot.

Bérleti szerződés

A NET a lakóingatlan megvásárlásával egyidejűleg a volt hiteladóssal/zálogkötelezettel határozatlan idejű lakásbérleti szerződést köt. A fizetendő lakbér alapja a lakóingatlan hitelfelvételkor megállapított forgalmi értékének a 1,5 százaléka. Ezt az összeget a bérlő 12 hónapra elosztva havonta, egyenlő összegekben fizeti meg.

A NET felmondja a bérleti szerződést amennyiben a bérlő lakbérfizetésből eredő tartozásainak összege a hat havi lakbér összegét eléri vagy meghaladja. A NET felmondhatja a bérleti szerződést amennyiben a bérlő hat havi mértékű közösköltség-hátralékot halmoz fel.

Az ingatlan visszavásárlása

A program lehetőséget biztosít az adós számára, hogy ingatlanát - ha anyagi helyzete rendeződik - visszavásárolja. E jogával az adós az állam tulajdonjog-bejegyzését szolgáló kérelem benyújtását követő 6. hónap első napjától, legkésőbb a 72. hónap utolsó napjáig élhet. A visszavásárlási jog megszűnik, ha a bérleti jog megszűnik.

A visszavásárlás vételára:

 1. A NET által az ingatlanra fordított értéknövelő beruházások, valamint a bérlő helyett megfizetett kötelezettségek és
 2. a NET által a lakóingatlanért fizetett, a törvény alapján meghatározott vételára – a visszavásárlás időpontjáig felszámított – jegybanki alapkamattal növelt összege.

A visszavásárlási jog akkor gyakorolható, ha a bérlő a bérleti díjból vagy a bérleti jogviszonyból származó összes tartozását rendezte.

Ingatlancsere

Lehetőség van két, a NET által megvásárolt ingatlan közötti cserére is. Erre abban az esetben van mód, amennyiben egyik bérlőnek sem áll fenn lakbérfizetési hátraléka. A csere jóváhagyásához szükséges a bérbeadó hozzájárulása.

Az érdeklődők a programról részletes tájékoztatást a Nemzeti Eszközkezelő helyi tarifával hívható 06-40-100-444-es kék számon, valamint a www.netzrt.hu honlapon kaphatnak.

Piaci szereplők által nyújtott fizetéskönnyítő lehetőségek

Amennyiben anyagi gondjaink hiteltartozásunk időben történő törlesztését is veszélyeztetik, minél előbb keressük fel a hitelt nyújtó bankot, pénzügyi vállalkozást, hogy fizetési nehézségeinkre a bankkal, annak pénzügyi szakértőjével közösen találjunk megoldást. Ez azért is fontos, hogy a bank a fizetési késedelem miatt ne mondja fel a szerződést, és sikertelen behajtás esetén ne kezdje el a teljes tartozás végrehajtását.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem