Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Pénzügyi szótár

nyomtatás

Pénzügyi szótár

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Z

Fogalom

Magyarázat

A

 Adós

A hitel- vagy kölcsönszerződés adósa az, aki a hitel- vagy kölcsönszerződés alapján felvett hitel vagy kölcsön visszafizetésére vállal kötelezettséget.

 Adósságrendező hitel

Több hitel "összevonása", kiváltása egyetlen hitelszerződésben meghatározott törlesztési feltételekkel.

 Adósságszolgálat

Az ügyfél összes hitel-, kölcsön-, ill.  pénzügyi lízingszerződése alapján fizetendő rendszeres havi törlesztőrészletének (lízingdíj) összege. Amennyiben az ügyfél valamely más hitel- vagy kölcsönügyletben adóstársként vesz részt, az ügyfélre eső, az adóstársak között egyenlő arányban megosztott havi törlesztőrészlet-hányad összege is az adósságszolgálat része.

 Adóstárs

A hitel- vagy kölcsönszerződés adóstársa az, aki az adóssal együtt hitel-vagy kölcsönszerződést köt valamilyen pénzügyi intézménnyel, és vállalja annak visszafizetését. A tartozásért egyetemlegesen felel az adóssal.

ÁKK Zrt.

Államadósság Kezelő Központ Zrt., mely többek között szervezi az állampapír-kibocsátásokat és tájékoztat az államadósság alakulásáról és az állampapírpiac folyamatairól Magyarországon.
Az ÁKK Zrt.-ről és az állampapírokról, illetve azok hozamairól bővebb információ az ÁKK Zrt. honlapján (www.akk.hu) olvasható.

Állampapír

A magyar vagy külföldi állam, a Magyar Nemzeti Bank, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.
Az ilyen papírok visszafizetési kockázata a legkisebb a kibocsátó országban. Az állampapírokat a hozamuk alapján lehet összehasonlítani más befektetési formákkal.

Árfolyamkockázat

A deviza forintban kifejezett árfolyamának változásában rejlő kockázat. Az adott deviza árfolyamváltozása (erősödése vagy gyengülése) miatt a bankban elhelyezett betét vagy hiteltartozás forintban kifejezett összege jelentős mértékben is változhat. A forint erősödése a betét vagy tartozás összegének csökkenését, a forint gyengülése a betét vagy tartozás összegének növekedését vonja maga után.

 Áthidaló kölcsön

Általában rövid, átmeneti időszakra nyújtott hitel, amely egy meghatározott cél eléréséhez (pl.: újabb lakás vásárlása) biztosít finanszírozást a jövőbeni bevétel (pl.: régi lakás eladása) eléréséig.

 ATM

Az ATM az angol Automatic Teller Machine rövidítése, bankjegykiadó automatát jelent. Készpénzfelvételre, egyes esetekben befizetésre szolgáló berendezés, amely bankkártyával vehető igénybe. Egyéb szolgáltatásokat is nyújthat, pl.: PIN-kód cseréje, telefonkártya feltöltése, csekkbefizetés stb.

 Átütemezés

Az igénybe vett hitel törlesztésére vonatkozó egy vagy több feltétel (általában a futamidő és ezzel a törlesztő részlet összegének) megváltoztatása a pénzügyi intézmény és az adós megállapodása alapján.

B

 Bankkártya

Általában folyószámlához kapcsolódó, készpénzfizetést helyettesítő fizetőeszköz, amit a bankok adnak ki ügyfeleik számára, fedezetéül pedig a számlán lévő pénzösszeg vagy a számlához kapcsolódó hitelkeret szolgál.

Befektetési alap

Befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatalával létrehozott és a kockázatmegosztás elvén működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők érdekében kezel.

Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás

Olyan életbiztosítási termék, amely a vegyes életbiztosítások által nyújtott szolgáltatásokat ötvözi a befektetési alapok által kínált lehetőségekkel. A szerződő által befizetett díjakat a biztosító a szerződő által kiválasztott eszközalapokba fekteti, a lejáratkori kifizetés mértékét ezen eszközalapok hozama határozza meg. A szerződőnek a szerződés időtartama alatt lehetősége van átcsoportosítani megtakarítását és későbbi befizetéseit a felkínált alapok között.

Befektetési jegy

A törvényben meghatározott módon és alakszerűséggel a befektetési alap mint kibocsátó által sorozatban forgalomba hozott, a befektetési alappal szemben fennálló, a befektetési alap kezelési szabályzatában meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír.

Befektetési termékkel kombinált betéti termék

A kombinált megtakarítás egyik formája lehet a befektetési termékkel kombinált betéti termék, mely egyszerre foglal magába egy bankbetétet és egy befektetési részt. A befektetési termék jellemzően befektetési alap, életbiztosítás (általában unit-linked) vagy kötvény lehet. A befektetéssel kombinált termékek esetében a megtakarítani kívánt összeget – általában a hitelintézet által előre meghatározott mértékben – meg kell osztani a betét és a befektetési termék(ek) között. A két (betéti és befektetési) részre eltérő szerződési feltételek vonatkoznak. A betétösszegre a meghirdetett, induló (akciós) kamatot fizetik fix futamidőre, míg a befektetési részben lévő pénzre a befektetési termék által elért (pozitív vagy negatív) hozamot kapja az ügyfél.

Befektető-védelmi Alap

Önálló jogi személy, egyedi szervezet, amely befektetési vállalkozások és befektetési szolgáltatási tevékenységet végző hitelintézetek, valamint portfóliókezelést végző befektetésialap-kezelők kártalanításra jogosult ügyfeleit kártalanítja, ha egy, a fentiekben nevesített, és felszámolás alá került pénzügyi szervezet  vagy befektetési vállalkozás nem tudja kiadni az ügyfél számára a befektetési szolgáltatási tevékenység keretében az ügyfél számláján nyilvántartott értékpapírt vagy pénzt.

Betét

Betét az a pénzösszeg, amelyet egy hitelintézetnél jellemzően kamatfizetés ellenében helyeznek el. Betétet kizárólag hitelintézet gyűjthet.

Betétbiztosítás

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által nyújtott olyan szolgáltatás, amely védi a betéttulajdonosok megtakarításait. Az OBA meghatározott mértékig kártalanítja a betétest abban az esetben, ha a betételfogadó hitelintézet fizetésképtelenné válna.

Betétfeltörés

A betét visszavétele a lejárati idő előtt. A lekötött betét feltörése esetén megszűnik a szerződés, a pénzügyi intézmény a betéti számlára elhelyezett összeg visszafizetését nem tagadhatja meg, de ez esetben a betétes kamatra egyáltalán nem, vagy csökkentett mértékben lesz csak jogosult.

Betéttel/befektetéssel kombinált hitel 

Olyan hiteltípus, ahol a hitelhez szerződésben meghatározott betét/befektetés kapcsolódik. Az adóst terhelő fizetési kötelezettség magában foglalja a hitel törlesztő részleteit és a betéttel/befektetéssel érintett összegeket is. A betét/befektetés lejáratakor annak hozamával növelt összege csökkenti a hiteltartozást.

Betét futamideje vagy lekötési ideje

A betét elhelyezésének időtartama, a kezdőnaptól a lejáratig terjedő időszak.

Betéti okirat

A hitelintézeteknél elhelyezett betétek közül az, amely nem bank- vagy folyószámlán és nem könyvesbetétben kerül elhelyezésre, függetlenül az okirat elnevezésétől, címletezésétől, lejáratától, illetve attól, hogy bemutatóra szóló-e vagy sem (pl. takaréklevél, értékjegy, pénztárjegy, betétjegy, takarékjegy, takarékszelvény, értéklevél, kamatjegy, trezorjegy stb.). Tehát – elnevezéstől függetlenül - a betéti okiratok közös jellemzője, hogy betétszerződést testesítenek meg, van okirati formájuk, továbbá általában szabadon forgathatók.

Biztosíték 

A hitel vagy kölcsön visszafizetésének plusz fedezetét jelenti a pénzügyi intézmény számára abban az esetben, ha az adós nem, vagy nem megfelelően teljesíti a szerződésben meghatározott kötelezettségeit, elsősorban a fizetési (törlesztési) kötelezettségét. Jellemző biztosítékok: pénz vagy értékpapír óvadék, készfizető kezesség, a pénzügyi intézményt megillető zálogjog bérleti díjon, üzletrészen, ingatlanon, illetve a váltó, bankgarancia, beszámítás. 

BUBOR 

BUBOR-nak a Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatlábat nevezik. Elnevezése az angol „Budapest Interbank Offered Rate” rövidítéséből származik. Referencia jellegű kamatláb, amelyet a különböző futamidőkre vonatkozóan naponta, meghatározott időben a Magyar Nemzeti Bank számít ki és tesz közzé, az árfolyamjegyző pénzügyi intézmények által jegyzett kamatok alapján, egy előre meghatározott átlagolási eljárást alkalmazva. 

C

D

Deviza

Számlapénz külföldi pénznemben, pl. 50 euró a devizaszámlán.

Devizabetét

Forinttól különböző pénznemben betétként elhelyezett pénzösszeg.

 Devizahitel

 A forinttól eltérő pénznemben folyósított hitel, illetve a devizában nyilvántartott, de forintban folyósított hitel.

E

Egységesített betéti kamatlábmutató (EBKM)

A hitelintézeteknek az egyes betétek összehasonlíthatósága érdekében közzé kell tenniük az egységesített betéti kamatlábmutatót (EBKM-et), amelynek számításánál a kamatösszegben csak a ténylegesen kifizetendő összeg vehető figyelembe (ide nem értve az adófizetési kötelezettséget). Tehát az EBKM segítségével a betét ténylegesen kifizetődő éves kamatát ismerjük meg.

Egyszeri betétlekötés

A lekötési idő lejártát követően a betét lekötése megszűnik, és látra szóló betétként működik, vagy nem kamatozik tovább.

Egyszerű kamatozás

Az idő és/vagy összeg függvényében nincs eltérés a betétek után fizetett kamatokban, azaz a betétben elhelyezett összegtől és/vagy a betét lekötési idejétől függetlenül az ígért kamatláb mértéke azonos.

Életbiztosítás

Életbiztosítási szerződés alapján a biztosító kötelezettséget vállal a természetes személy biztosított halála, meghatározott életkor vagy időpont elérése vagy más esemény (pl. házasságkötés, gyermek születése) bekövetkezése esetére a szerződésben meghatározott biztosítási összeg kifizetésére. A gyakorlatban azonban az életbiztosítási konstrukciók sokszor nemcsak életbiztosítási, hanem további beépített, jellemzően betegség-, illetve balesetbiztosítási elemeket is tartalmaznak.

Életbiztosítással kombinált hitel 

Olyan hiteltípus, ahol a hitelhez az adós által kötött életbiztosítás is kapcsolódik. Az adóst terhelő fizetési kötelezettség magában foglalja a hitel törlesztő részletét és az életbiztosítás díját is. Az életbiztosításban meghatározott események (pl. részleges vagy teljes rokkantság, haláleset) bekövetkezése esetén, illetve a biztosítási szerződésben előre meghatározott időpontokban a biztosító által fizetett összeggel csökken a hiteltartozás. Az életbiztosítás megtakarítási része többféle lehet, pl. garantált tőkéjű vagy hozamú, hagyományos vagy befektetési egységhez kötött (unit-linked), stb. 

   

Ellenőrző kód/Ellenőrző azonosító (CVC2, CVV2) 

 Egyes bankkártyák hátoldalán, az aláírási panel végén feltüntetett egyedi, 3 vagy 4 jegyű szám, amelyet internetes, telefonos, postai stb. bankkártyahasználat eseten szükséges megadni. Előforduló angol rövidítései például: CVV (Card Verification Value), CSC (Card Security Code ), Card Verification Value Code (CVVC), Card Verification Code (CVC).

Előtörlesztés 

A kölcsön törlesztésének sajátos esete, amikor az adós az esedékes törlesztőrészleten felül további összeget kíván visszafizetni a hitelezőnek. Törvényi rendelkezés alapján az előtörlesztés lehetőségét nem lehet kizárni. Általában a szerződésben meghatározott szabályokkal teljesíthető, pl. előre írásban be kell jelenteni, illetve díj is kapcsolódhat hozzá.

Elszámolási nap/Esedékesség napja 

A kölcsönszerződés alapján az adóst terhelő rendszeres (általában havi) fizetési kötelezettség (tőke, kamat) teljesítésére meghatározott határnap. 

Érintőkártya/Contactless kártya 

Érintés nélküli fizetési technológiájával ellátott bankkártya. A „hagyományos” fizetési funkciókon kívül a kártyába épített antenna segítségével érintés nélküli fizetést is lehetővé tesz. A piacon több ilyen funkciót nyújtó megoldás létezik, mint például a PayPass vagy a PayWave logóval ellátott kártyák. Ezek a kártyák kizárólag a megfelelő emblémával ellátott elfogadóhelyeken használhatóak érintés nélküli vásárlásra.

A pénzügyi intézmények által kibocsátott, PayPass/PayWave funkcióval ellátott bankkártyák általában chipet és mágnes csíkot is tartalmaznak, így hagyományos módon is használhatóak.

Bizonyos összeghatár alatt PIN-kód használatát sem igényli. 

Értékpapír

Az értékpapír olyan egyoldalú jognyilatkozat, amely papíralapú okiratként vagy jogszabályban megjelölt más módon létrehozott, rögzített, nyilvántartott és továbbított adatösszességként (dematerializált értékpapírként) a benne foglalt jogot úgy testesíti meg, hogy azt a jogot gyakorolni, arról rendelkezni csak az értékpapír által, annak birtokában lehet. Értékpapírt pénzkövetelésről, valamely dologra vonatkozó tulajdonjogról vagy más jogról, illetőleg tagsági viszonyból eredő jogosultságról lehet kiállítani. Értékpapír például a kötvény, a befektetési jegy, a közraktárjegy, a részvény.

F

Faktoring vagy faktorálás 

 Követelésvásárlást jelent. A faktor cég azonnali fizetés mellett megvásárolja az eladónak a vevővel szemben fennálló, később esedékes követelését, vagyis a „hitelezőtől” megvásárolja az „adós” tartozását. Így a hitelező korábban jut pénzhez annál, mint ahogy az adósa köteles lenne neki fizetni. Általában olyan, likviditási gondokkal küszködő kis- és közepes vállalkozások adják így el a számlaköveteléseiket, amelyek nehezen vagy egyáltalán nem kapnának hitelt. A követelést megvásárló faktor nem a követelést eladó („hitelező”), hanem a vevő („adós”) fizetőképességet vizsgálja.

 Fedezet nélküli hitel

Az a hiteltípus (pl. személyi kölcsön), amelynél a hitelező nem szerez zálogjogot az adós semmilyen tulajdonára, jellemzően a hitelfelvevő tőkeereje, fizetőképessége, fizetőkészsége a garancia az adósság és a kamatok megfizetésére.

 Fedezettel biztosított hitel

Az a hiteltípus, amelynél a hitelező zálogjogot szerez az adós valamely ingó vagy ingatlan tulajdonára, ingatlan esetén ezt jelzálognak hívják. Ha az adós nem fizet, akkor a hitelező érvényesítheti a zálogjogot a vagyontárgyra, amely lehet ingatlan, gépjármű stb.

Fizetési számla 

A számlatulajdonos pénzköveteléseinek és pénztartozásainak nyilvántartására és kezelésére, valamint fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a pénzügyi intézmény által egy vagy több ügyfele nevére nyitott számla, ideértve a bankszámlát, a pénzforgalmi számlát, lakossági/vállalati bankszámlát/folyószámlát is.

Fix betéti kamat

A lekötés időtartama alatt nem változik a kamatláb.

Fogyasztási hitel/kölcsön 

A fogyasztási kölcsön a mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához, javíttatásához, illetve szolgáltatások igénybevételéhez, természetes személy részére nyújtott kölcsön. A pénzügyi intézmények által nyújtott fogyasztási hitel például a személyi kölcsön, a folyószámlahitel, a hitelkártya és az áruházakban, kereskedelmi egységekben igényelhető, gyors elbírálású áruhitel.

Folyósítás/kifizetés 

A szükséges feltételek teljesítését követően a kölcsön összegének jóváírása egy meghatározott számlán. A folyósítást különböző feltételek teljesüléséhez (pl. zálogszerződés megkötése, adásvételi szerződés bemutatása, a jelzálogjog bejegyzése ingatlan-nyilvántartásba, hitel-/kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalása, óvadék elhelyezése stb.) kötheti a hitelt nyújtó pénzügyi intézmény.

Folyószámla vagy Bankszámla

A lakossági fizetési forgalom lebonyolítására – megbízások fogadására, teljesítésére, nyilvántartására és könyvelésére – szolgáló bankszámlatípus gyakori elnevezése. A folyószámla lényeges tulajdonsága, hogy egyenlege negatív is lehet, azaz a számlatulajdonos automatikus hitelben részesülhet abban az esetben, ha erről a felek a számlanyitáskor a bankszámlaszerződésben megállapodtak. A negatív egyenleg összeghatára ugyancsak a felek megállapodásának függvénye.

Folyószámlahitel 

A pénzügyi intézmény az ügyfél részére a fizetési számlához kapcsolódóan szabadon felhasználható hitelkeretet biztosíthat. A hitel törlesztése a fizetési számlán történő jóváírással (pl. befizetés, átutalás) történik. Nagyobb összegű folyószámlahitel igénybevételét meghatározott minimum összeget elérő számlaforgalomhoz vagy készfizető kezesség vállalásához köthetik az intézmények. 

Fordulónap

Betétek esetében az a banki munkanap, amelyen az elhelyezett betét lekötése a futamidő végén automatikusan újraindul.

Forinthitel/-kölcsön 

A hitelező által forintban nyilvántartott hitel/kölcsön, amelynek összegét és törlesztőrészletét a hitelező forintban határozza meg, és az adós a fizetési kötelezettséget is forintban köteles teljesíteni.

Futamidő 

Az az időtartam, amely alatt a kölcsönt és annak járulékait vissza kell fizetnie az adósnak a szerződésben rögzített ütemezés szerint. A futamidő elteltével megszűnik a hitel-/kölcsönszerződés, akkor is, ha a visszafizetés nem történt meg teljes összegben, de az adósnak ebben az esetben meg kell fizetnie a hitel-/kölcsönszerződés alapján fennálló teljes tartozását. Fontos: minél hosszabb a futamidő, annál kevesebb a törlesztőrészlet, viszont hosszú távon több kamatot kell megfizetni.

G

Gépjármű piaci értéke

Új gépjármű vásárlásakor a gépjármű bruttó vételára, használt gépjármű vásárlásakor az az érték, amelyet a nemzetközi kereskedelmi járműadatbázissal rendelkező, Európában és Magyarországon is a teljes gépjárműszegmens által használt és elfogadott gépjármű értékelő rendszer felhasználásával számítanak (EUROTAX).

H

Hirdetmény/Kondíciós lista 

A pénzügyi termékre vonatkozó, a pénzügyi intézmény üzleti helységeiben kifüggesztett tájékoztató, amely a kamatok, díjak, jutalékok, költségek aktuális mértékét és az egyéb feltételeket tartalmazza.

Hitel 

A hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás kötelezettségvállalása arra, hogy a szerződésben meghatározott feltételek teljesülése esetén kölcsönt folyósít a rendelkezésre tartott hitelkeret terhére.

Hitel- vagy kölcsönigénylés 

Hiteligénylés a hitel-/kölcsönszerződés megkötését szolgáló, előkészítő folyamat.

Szakaszai:

• tájékozódás a hitelfeltételi lehetőségekről, amely magában foglalja a pénzügyi intézmény kötelező tájékoztatását a fogyasztóknak nyújtott hitel/kölcsön esetében,

• hitel-/kölcsönigénylés kitöltése,

• igénylés benyújtása, a szükséges okiratok, dokumentumok csatolásával.

Hitel összege/hitelkeret 

Az a hitelszerződésben meghatározott pénzösszeg, amelyet a pénzügyi intézmény az adós rendelkezésére tart, illetve rendelkezésére bocsát a hitelszerződés feltételeinek megfelelően.

Hitelbiztosítéki érték 

Valamely eszköznek, jellemzően ingatlannak az „óvatos” becslés alapján meghatározott értéke, amelyet a forgalmi/piaci értékből határoznak meg. A folyósítható kölcsön összegét befolyásolja.

Hiteldíj 

A hitelnyújtás során a pénzügyi intézmény által felszámított összeg, amelynek elemei általában a következők lehetnek: ügyleti kamat; rendelkezésre tartási jutalék; hitelbírálati díj; folyósítási díj; szerződéskötési díj vagy hitelkeret megnyitási díj (jellemzően a hitel/kölcsön folyósításakor számítják fel); szerződésmódosítási díj; bankgarancia, bankkezesség, okmányos meghitelezés díja (ha ilyen kibocsátása kapcsolódik a hitelszerződéshez); előtörlesztés illetve végtörlesztés díja;  egyéb, speciális hitelműveletekhez kapcsolódó díjak, jutalékok, kezelési költségek.

A hiteldíj egyes elemeinek felsorolását, mértékét, felszámításuk eseteit általában a kondíciós listák, hirdetmények, illetve az üzletszabályzatok, általános szerződési feltételek tartalmazzák. Egy konkrét hitelügylet, illetve hitelkonstrukció nem feltétlenül tartalmazza valamennyi fent felsorolt hiteldíjat.

Hitelezés folyamata 

Az az időszak, amely a hiteligényléstől a hitel- vagy kölcsönszerződés, illetve az adós tartozásának megszűnéséig tart.

Hitelfedezeti életbiztosítás 

Olyan kockázati életbiztosítás, amely alapján a biztosított halála vagy egyéb meghatározott biztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosító részben, vagy teljes egészében visszafizeti a kapcsolódó hitelből fennálló tartozást. A biztosítást ilyenkor - a felvett hitelösszeg erejéig -  a hitelt nyújtó bankra kell engedményeztetni. Ez az életbiztosítási terméktípus megtakarítási részt NEM tartalmaz.

 Hitelfedezeti mutató (HFM) Mutatószám, amely a fedezettel biztosított hitelek esetében (pl. jelzáloghitel, gépjárműhitel) a hitelösszeg és a fedezetek (lakás, gépkocsi) értékének arányában korlátozza a felvehető hitel nagyságát. A mutató azt határozza meg, hogy a fedezetek értékének maximum hány százalékáig nyújthat hitelt, vagy köthet pénzügyi lízingszerződést a pénzügyi szolgálató. (A fedezetek forgalmi értéke, illetve piaci értéke eltérhet a vételártól!)

I

Ismétlődő vagy Folyamatos betétlekötés

A lejárat napján az eredeti futamidővel, a lejáratkor érvényes kamat- és betétlekötési feltételek mellett automatikusan újra lekötésre kerül a betét, mely történhet:

  • kamattal nem tőkésedő módon: csak az eredeti tőkeösszeg kamatozik tovább, a kezdeti tőkeösszeg kamata nem képezi a következő futamidő tőkéjének részét;
  • kamattal tőkésedő módon: a kezdeti tőkeösszeg, valamint a futamidő alatt megszolgált kamat együttes összege a kerül újra lekötésre, azaz a betét és annak kamata együtt kamatozik tovább.

J

Jegybanki alapkamat 

Adott ország jegybankja – Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank – által meghatározott kamatláb. A jegybanki alapkamat mértéke elsősorban az adott gazdaság helyzetével és jövőbeli kilátásaival függ össze.

 Jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (JTM)

 Mutatószám, amely az igazolt havi nettó jövedelem függvényében határozza meg a hitelt felvenni szándékozó ügyfél vállalható havi adósságszolgálatát. Értékét a havi adósságszolgálat és az igazolt havi nettó jövedelem hányadosa adja. Amennyiben a hitel-, pénzügyi lízing ügyletben több adós szerepel, a JTM számítása szempontjából valamennyi adóstárs adósságszolgálata és igazolt havi nettó jövedelme összesítve érten-dő. A JTM értékére előírt felső korlát megakadályozza, hogy a hitelfelvevő a jövedelméhez képest túlságosan nagy törlesztési teherrel járó új hitelt vegyen fel.

K

Kamat

A hitel/kölcsön „ára”, amelyet az adós köteles megfizetni a hitel/kölcsön nyújtójának, az igénybe vett kölcsön használatáért. A kamatot hitel-/kölcsönösszeg százalékában határozzák meg, általában éves kamatláb formájában.

Kamatbázis

A hitelintézetek az általuk kínált termékek kamatait általánosan elfogadott referencia jellegű kamatlábhoz viszonyítva is megadhatják. Ezek leggyakrabban a következők:
jegybanki alapkamat: központi banki irányadó kamat, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott kamatmérték megtekinthető az MNB honlapján.
BUBOR: Budapesti Bankközi Kamatláb, a kereskedelmi bankok kihelyezési rátájának átlaga (megtekinthető ide kattintva). Az egyes kamatlábakat egy előre meghatározott eljárás szerint naponta számolják ki és teszik közzé.
LIBOR: a Londoni bankközi, referencia jellegű kamatláb. (A ma használatos 35 LIBOR-kamatláb döntő része 2021. december 31-én, néhány USD-LIBOR-futamidő pedig 2023. június 30-án megszűnik.) 
EURIBOR: a frankfurti bankközi piacon jegyzett, az Európai Központi Bank szabályainak megfelelően megállapított kínálati kamatláb. (megtekinthető ide kattintva)

Kamat marge

Az irányadó kamatláb alatti vagy feletti kamatmérték, melyet számos szempont alapján határoznak meg. A kamat marge mértékét százalékos formában adják meg az intézmények.

Kamatkockázat

Változó kamatozású betéteknél, hiteleknél a kamatkockázat azt jeleni, hogy a betét vagy a hitel futamideje alatt változhat a kamatláb mértéke. Betétek esetében ez azt jelenti, hogy kamatjóváíráskor a fizetendő kamat összege változik, hitel esetében pedig a törlesztőrészlet változását eredményezheti.

Kamatperiódus

Azt az időtartamot jelenti, amely időtartam alatt a betéti kamatláb nem változik.

Az ügyleti kamatláb változásának gyakoriságát mutatja. Az az időszak, amelyen belül a felvett hitel kamatlába nem változik. A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény csak a kamatperiódus fordulónapján változtathatja meg a hitel kamatlábát. Az első kamatperiódus általában a folyósítás napján kezdődik és a kamatperiódus utolsó, elszámolási napjáig tart.

Késedelmi kamat 

A hitel-/kölcsönszerződésben meghatározott fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén az adós által fizetendő – az ügyleti kamatnál magasabb – kamat, amelyet a késedelemmel érintett összeg után, az esedékesség napjától a tényleges megfizetésig terjedő időszakig számítanak fel. A késedelmi kamat legmagasabb mértékét jogszabály rögzíti.

Kezes 

Az a személy vagy szervezet, aki/amely kötelezettséget vállal arra, hogy ha az adós nem teljesíti a hitel-/kölcsönszerződésben meghatározott kötelezettségét (jellemzően a fizetési kötelezettséget), akkor helyette fizet a pénzügyi intézmény számára. A kezesség kétféle lehet: sortartó (egyszerű) kezesség vagy készfizető kezesség. A sortartó kezességet vállaló kérheti, hogy a hitelező először az adóstól követelje a teljesítést. Készfizető kezesség esetén a hitelező szabadon dönthet arról, hogy a kezestől vagy az adóstól kéri-e a tartozás rendezését. 

KHR 

A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR), korábbi néven BAR olyan nyilvántartási rendszer, amely a magánszemélyek és vállalkozások, ügyfél- és hitelszerződés-adatait (valamint a törvényben meghatározott egyes mulasztásokkal, visszaélésekkel kapcsolatos adatait) tartalmazza. Visszaélésekre vonatkozó adat lehet pl. hamis okirat használata, bankkártyacsalások, késedelmes fizetés, stb. A KHR tartalmazza továbbá valamennyi hitelszerződés adatait (pozitív adóslista), így hiteligényléskor a kérelmező kedvező hiteltörténete előnyt jelenthet. 

Közokirat

Olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül megszabott alakban állít ki. Teljes mértékben bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, továbbá az abban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját. Mivel bizonyos esetekben a jogszabály közvetlen végrehajthatóságot biztosít a közokiratba foglalt kötelezettségeknek, csökkentheti a hitelnyújtó kockázatát, ami mérsékli a kockázati felárat, így tehát közvetve a hitelkamatot is csökkentheti. A közokiratba foglalás költsége rendszerint az adóst terheli.

Könyvesbetét

A hitelintézetnél elhelyezett betétek közül az, amelynek elhelyezésekor a betétszerződés alapján betétkönyvet állítanak ki (pl. takarékbetétkönyv, nyereménybetétkönyv stb.).

Kötvény

A kötvény névre szóló, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A kötvényben a kibocsátó (az adós) arra kötelezi magát, hogy az ott megjelölt pénzösszegnek az előre meghatározott kamatát vagy egyéb jutalékait, valamint az általa vállalt esetleges egyéb szolgáltatásokat (a továbbiakban együtt: kamat), továbbá a pénzösszeget a kötvény mindenkori tulajdonosának, illetve jogosultjának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetőleg teljesíti.

L

Lakás-takarékpénztári megtakarítással kombinált hitel 

A lakás-takarékpénztári szerződés megtakarítási ideje alatt az ügyfél rendszeres időközönként – a lakás-takarékpénztár részére – a szerződésben meghatározott megtakarítási összeget fizet. Ugyanezen idő alatt az ügyfél a hitel-/kölcsönszerződés alapján a pénzügyi intézmény felé tőkét nem törleszt, kizárólag kamatot és kezelési költséget. A megtakarítási idő végén a kamattal és állami támogatással növelt megtakarítási összeg/szerződéses összeg csökkenti a hitelező felé fennálló tőketartozást.

Lekötött betét

Az értékmegőrzés vagy vagyongyarapítás céljából forintban vagy devizában elhelyezett rövidebb vagy hosszabb távra lekötött összegek, melyekért a pénzügyi szolgáltató kamatot fizet.

Lépcsős vagy küszöbös betéti kamatozás

Egy adott futamidőhatár vagy egy adott összeghatár felett a betét teljes összege a hosszabb futamidőre vagy a magasabb összegre meghatározott feltételek szerint kamatozik.

M

Megtakarítási számla

A számlanyitás általános célja az értékmegőrzés, illetve a vagyon gyarapítása. Megtakarítási számla esetében nincs meghatározott lekötési idő, és a számlajelleg dominál. Tehát a megtakarítási számlán – a hitelintézet által meghatározott keretek között – történhet pénzmozgás, fogadható vagy indítható átutalás, illetve készpénzbefizetés vagy -felvétel.

MNB-árfolyam 

Az MNB által Magyarországon hivatalosan meghirdetett, naponta egyszer jegyzett árfolyam, amely a forint más külföldi fizetőeszközökhöz viszonyított értékét mutatja meg.

N

Nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) 

Hosszú távú, jogszabályi kedvezményeket biztosító, nyugdíjcélú megtakarítás nyilvántartására és kezelésére szolgáló értékpapír-számla, csak lakossági ügyfelek számára. 

O

Országos Betétbiztosítási Alap (OBA)

Az Országos Betétbiztosítási Alap célja a hitelintézetek betéteseinek védelme. A hitelintézetek által fizetett rendszeres és kötelező befizetésekből pénzügyi alapot képez, majd az esetleges hitelintézeti fizetésképtelenség vagy betétek befagyása esetén ebből teljesít kifizetéseket a betétesek felé. Az OBA forint- és devizabetétre is fizet, de csak névre szóló betét esetén. A kifizetés értékhatára hitelintézetenként és betétesenként összevontan százezer euró (forintban kifizetve), tehát az Alap több hitelintézet fizetésképtelensége esetén minden egyes hitelintézetben lévő névre szóló betétre és annak kamatára teljesít kifizetést maximum százezer euró összeghatárig, magánszemélyeknek és vállalkozásoknak egyaránt. Az Alappal kapcsolatos információk megtekinthetők az OBA honlapján.

P

 Pénzforgalmi szolgáltatások

Fizetési számlára történő készpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység; fizetési számláról történő készpénzkifizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység; fizetési műveletek fizetési számlák közötti teljesítése és ugyanez a művelet akkor is, ha a fizetési művelet teljesítése a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő ügyfél rendelkezésére álló hitelkeretből történik; készpénzhelyettesítő fizetési eszköz kibocsátása - ide nem értve a csekket és az elektronikus pénzt –, valamint fizetési műveletek elfogadása; készpénzátutalás; fizetéskezdeményezési szolgáltatás; számlainformációs szolgáltatás.

 Pénzügyi lízing

 Pénzügyi lízing az a tevékenység, amelynek során a finanszírozó az ingatlan vagy ingóság tulajdonjogát abból a célból szerzi meg, hogy azt a lízingbe vevő határozott idejű használatába adja. A lízingbe vevő a lízingtárgy használatáért díjat köteles fizetni. Nyílt végű péznügyi lízing esetén, amennyiben a futamidő végén van maradványérték, annak kifizetésével, amennyiben nincs, a lízingdíjak maradéktalan megfizetésével a lízingbe vevő megszerezheti a lízingtárgy tulajdonjogát.

Q

R

Ranghely 

A közhiteles nyilvántartásba történő jelzálogjogbejegyzés rangsora (sorrendje), amelyet a bejegyzés iránt benyújtott kérelem iktatásának időpontja, illetve az a tény határoz meg, hogy a bejegyzésre irányuló kérelem időpontjában van-e már bejegyzett jelzálogjog vagy fenntartott ranghely. 

Referenciakamat

lásd: Kamatbázis

Rendelkezésre jogosult

Az a személy, akit a számlatulajdonos feljogosít a betét vagy számla feletti rendelkezésre.

Részvény

Részvénytársaság által kibocsátott, tagsági jogot megtestesítő értékpapír. Tulajdonosa az adott részvénytársaság résztulajdonosává válik. Megilletik mindazon jogok (és ugyanakkor terhelik mindazon kötelezettségek), amelyeket törvény alapján a részvényes gyakorolhat. (tagsági jogok: pl. közgyűlésen, szavazásban való részvétel; vagyoni jogok: osztalékhoz valójog, likvidációs hányadhoz való jog)

S

Sávos vagy progresszív betéti kamatozás

Az idő függvényében sávos kamatozás esetén a fizetett kamat mértéke függ a betétlekötés kezdetétől eltelt időperiódusok számától, azaz kamatperiódusonként különböző mértékű a betétesnek járó kamat. Az elhelyezett összeg függvényében sávos kamatozás esetén a betétösszeg egyes sávokba eső részösszegeire (az adott sávra) meghatározott kamat jár.

T

Takarékbetét

A hitelintézetnél takarékbetét-szerződés alapján takarékbetétként elhelyezett pénzösszeg, amelyről külön okmányt, azaz takarékbetétkönyvet vagy más okiratot állítanak ki az ügyfél részére. A takarékbetét is kamatozik, a kamatok jóváírása jellemzően az év végén vagy a betét megszűnésének napján történik. A takarékbetét lehet látra szóló, lekötött, vagy nyereménybetét is. Takarékbetétet azonban kizárólag névre szólóan lehet elhelyezni.

Tartós befektetési szerződés

Értékpapírokban vagy betétben középtávra (3-5 év) elhelyezett megtakarítási forma. A törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén a megtakarító részben vagy egészben mentesül a hozamot terhelő adó alól.

Tartós befektetési szerződéssel kétféle számla nyitható: az egyiken betét helyezhető el, míg a másikon értékpapír típusú befektetések (például részvény, befektetési jegy, kötvény) tarthatóak.

Takarékbetét kamata

A hitelintézet a takarékbetét után - az általa közzétett kamatfeltételek és általános szerződési feltételek alapján - a takarékbetét szerződésben meghatározott kamatot (vagy egyéb hozadékot) fizet. Nyereménybetét esetén a hitelintézet - a sorsolás eredményétől függően - nyereményt nyújt a betétes részére.

THM

A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) egy éves időszakra vetített százalékos érték, amely jogszabályban meghatározott módon tartalmaz minden olyan díjat, költséget, amelyet az adósnak a tőkén felül kell megfizetnie szerződésszerű teljesítés esetén. Ilyen költségek például: kamat, hitelbírálati díj, értékbecslés díja, ingatlan-nyilvántartási eljárás díja, kötelező bankszámlavezetés díja, kötelező biztosítás díja stb. A THM azonban nem tartalmaz minden felmerülő díjat, költséget, így például a késedelmi kamatot, a közjegyzői eljárás díjat, a futamidő-hosszabbítás (prolongálás) díját, a bankszámla használatának díját, amennyiben annak vezetését a hitelező nem írta elő, stb. 2012 áprilisától a THM mértéke törvényben maximált.

A THM szerepe az, hogy a hitelt/kölcsönt felvenni szándékozó lakossági ügyfelek számára előzetes tájékoztatást adjon, és lehetővé tegye az összehasonlítást a különböző hitelezők hasonló termékei, ajánlatai között.

Ennek érdekében a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvényben meghatározott valamennyi kölcsön és pénzügyi lízing esetén a intézménynek meghatározott közzétételi szabályok alapján fel kell tüntetni a THM mértékét.

 

U

V

Végtörlesztés 

Az előtörlesztés speciális esete, a hitel-/kölcsönszerződés alapján fennálló teljes tartozás megfizetése a futamidő lejárata előtt. A végtörlesztés díjának legmagasabb mértékét jogszabály rögzíti.

Z

Zálogkötelezett

Az a személy vagy szervezet, aki/amely az adós teljesítésének biztosítékaként meghatározott jogot biztosít a hitelezőnek a tulajdonát képező zálogtárgyon, és vállalja, hogy a jogszabályban meghatározott feltételekkel tűri, hogy a hitelező az adóssal szembeni követelését a zálogjoga alapján kielégítse, ha az adós nem teljesít. A zálogtárgy lehet ingatlan, ingó dolog, vagyoni értékű jog vagy követelés. 

Utolsó frissítés: 2020. március 2.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem