Kérjük, gondoljon a természetre, mielőtt kinyomtatja ezt a dokumentumot!A Magyar Nemzeti Bank Környezetvédelmi Nyilatkozata

2011
Intézményi adatok

Intézmény neve: Magyar Nemzeti Bank

Intézmény székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.

Létszám: 595 fő

Alapítás dátuma: 1924

Tevékenység: jegybank

Intézmény telephelyei:

Szabadság téri épület 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.;

Logisztikai központ 1239 Budapest, Európa utca 1.

Kapcsolattartó: Fekete Gábor

e-mail.: feketeg@mnb.hu

Telefon: +36 1 428-2600/1584-es mellék

Fax: +36 1 428-25221. Bevezetés

A Magyar Nemzeti Bank számára mindig fontos volt, hogy a közintézmények számára jó példát mutasson. A környezettudatos és felelős szemlélet évek óta jellemző az MNB mindennapi működésére, intézményünk „zöld” elkötelezettségét eddigi akcióival és fejlesztéseivel is bizonyította. Ezért is alkottuk meg – a közintézmények között elsőként – 2008-ban a társadalmi felelősségvállalási stratégiánkat „A köztudatos jegybank” címmel. Itt meghatároztuk azokat a tennivalókat, amelyeket – a törvényekben rögzített feladatainkon kívül – tennünk kell a tágabb környezetért, a társadalomért, a hosszú távú fenntartható fejlődésért.

„A köztudatos jegybank” című stratégiánkban megfogalmaztuk a természeti és épített környezettel kapcsolatos céljainkat is: gazdálkodjunk hatékonyan erőforrásainkkal és csökkenjen a működésünkkel járó környezeti terhelés. Az elmúlt évek során megvalósított programjaink (pl.: környezettudatos beruházások) hatékonyan és eredményesen támogatták célkitűzéseinket, kijelenthetem, komoly sikereket értünk el.

2010-ben a KÖVET által szervezett Zöld Iroda versenyen intézményi kategóriában elnyertük a „Legzöldebb iroda” címet. A verseny alkalmat adott arra, hogy munkatársainknak összefoglaljuk eddigi eredményeinket, és aktívabb részvételre buzdítsunk.

Amikor a Zöld Iroda versenyhez kapcsolódóan elkezdtük számba venni mindazokat a konkrétumokat, amiket az elmúlt években tettünk és körülnéztünk más szervezeteknél, intézményeknél, rájöttünk arra, hogy az MNB működésébe számos olyan környezettudatos működés már beépült, amelyek bevezetése máshol még csak a gondolkodás szintjén jelent meg illetve jelenik meg. Motivált minket még az is, hogy kapcsolódhattunk egy fontos célhoz, bővíthettük a szervezetek körét, átadhattuk tapasztalatainkat és ötleteket kaphattunk másoktól a továbblépéshez.

Az elért eredmények, tapasztalatok figyelembe vételével alakítottuk ki az MNB Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerét, amelynek alapjául az Európai Parlament és a Tanács 1221/2001/EK rendeletében szabályozott un. EMAS (Eco- Management, and Audit Scheme) szolgál. Ez a környezetközpontú irányítási rendszer biztosít számunkra keretet ahhoz, hogy a Környezeti Politikában meghatározott célkitűzéseink megvalósuljanak, az MNB környezeti teljesítménye pedig folyamatosan javuljon.

A Magyar Nemzeti Bank független intézmény. Független a mindenkori kormánytól, pártoktól, de nem független a magyar emberektől, hiszen a jegybank az ő pénzükkel gazdálkodik. Ezért az egyik legfontosabb feladatunk a hatékony és eredményes gazdálkodás az adófizetők pénzével.

A környezettudatos működést előmozdító jövőbeni kezdeményezéseink során is azt az alapelvet követjük, hogy az MNB-ben a „jó gazda” gondosságával, a közpénzek hatékony felhasználását szem előtt tartva szülessenek döntéseink. Ehhez az alapelvhez ragaszkodtunk az MNB Környezeti Politikájának megalkotásakor és a Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer kialakítása során is.

A Magyar Nemzeti Bank vezetése elkötelezett a környezettudatos működés megvalósításában.

Simor András2. A Magyar Nemzeti Bank tevékenysége

A Magyar Nemzeti Bank elsődleges, törvényben rögzített feladata az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB működteti a pénzforgalmi rendszert, támogatja a bankrendszer pénzügyi stabilitását, kezeli az ország devizatartalékát, feladatai ellátásához statisztikai adatokat gyűjt és szolgáltat, valamint kibocsátja nemzeti fizetőeszközünket, a forintot. A Magyar Nemzeti Bank önálló és független intézmény, tevékenységét az ország gazdasági érdekeinek szem előtt tartásával végzi. A jegybank elsődleges céljai, alapvető feladatai törvényben rögzítettek. A jegybank az árstabilitás elérésének veszélyeztetése nélkül – a rendelkezésére álló monetáris politikai eszközökkel – támogatja a kormány gazdaságpolitikájának megvalósulását. Az MNB kizárólagosan jogosult bankjegy- és érmekibocsátásra, amelyek az ország törvényes fizetőeszközei. A központi bank hivatalos deviza- és aranytartalékot képez, ezek kezelésével és az árfolyam-politika végrehajtásával kapcsolatban devizaműveleteket végez. Az MNB kialakítja a fizetési és elszámolási, valamint az értékpapír-elszámolási rendszereket és figyelemmel kíséri azok tevékenységét e rendszerek biztonságos és hatékony működése, valamint a pénzforgalom zavartalan lebonyolítása érdekében. Feladatai ellátásához szükséges statisztikai információkat gyűjt és hoz nyilvánosságra, s mindezek mellett támogatja a pénzügyi rendszer stabilitását, valamint a pénzügyi rendszer prudenciális felügyeletére vonatkozó politika kialakítását és hatékony vitelét. A Magyar Nemzeti Bank legfőbb döntéshozó testülete a Monetáris Tanács, amely az irányadó alapkamatról hoz döntést.

A Magyar Nemzeti Bank rövid története

Az első világháborút követően, a Monarchia felbomlása után az Osztrák–Magyar Bank funkcióit 1921-től a későbbi jegybank elődje, a Magyar Királyi Állami Jegyintézet vette át. A jegyintézet közhivatalként, a pénzügyminisztérium főfelügyelete alatt működött, elsődleges feladata a bankjegykibocsátás és a költségvetés finanszírozása volt. Első elnökéül Popovics Sándort nevezték ki. A békeszerződés értelmében a budapesti főintézeten kívül 16 fiók maradt az ország területén, és a banképületeket szintén átvették.

A Magyar Nemzeti Bank 1924. május 24-én, az Akadémia dísztermében tartott közgyűlésen, részvénytársasági formában kezdte meg tevékenységét Popovics Sándor vezetésével. A központi bank alapszabálya a klasszikus hagyományokra épült, mintául az Osztrák-Magyar Bank dokumentuma szolgált. A törvény kimondta, hogy a bank a pénzforgalom szabályozásáért, az ország fizetőképességének fenntartásáért, valamint a hazai pénz értékállóságáért felel. Függetlenségét a kor elvárásainak megfelelően biztosították, az állam nem vehetett fel hitelt a banktól.

Az 1944-ben a német megszállás az MNB működésére is rányomta bélyegét. A háború előrehaladtával az MNB tisztviselői Spital am Pyhrnbe, egy osztrák településre menekítették a bank és a magyar állam vagyonát: 600 ládányi, 33 tonna aranykészletet, bankjegyeket, valamint iratokat. Az akkori jegybanki vezetők és tisztviselők bátor fellépésének és némi szerencsének is köszönhetően – a cseh vagy francia államvagyon sorsával ellentétben – a magyar aranykészlet nem esett a hadviselés áldozatául, és 1946 augusztusában hiánytalanul érkezett vissza Magyarországra.

Egyszintű bankrendszer

1948–49-ben a szovjet típusú tervgazdálkodás bevezetésével a magyar bankrendszer egyszintűvé vált. A jegybank addig magánkézben lévő részvényeit „államosították”. A Magyar Nemzeti Bank lett – a jegybanki funkciók betöltése mellett – gyakorlatilag az egyetlen kereskedelmi bank. Vezette a gazdálkodó szervezetek, tanácsok s más intézmények számláit, hitelt nyújtott nekik, gyűjtötte betéteiket, változatlanul érvényesítette az állami devizamonopóliumot. A megnövekedett feladatok nemcsak a létszám növelését, hanem a hálózat bővítését is szükségessé tették.

Kétszintű bankrendszer

Az 1987. január 1-jével elkezdődött bankreform keretében az MNB-ből kivált részlegekből alakuló kereskedelmi bankokhoz kerültek a fiókok, a megyei igazgatóságok számlavezető részlegei és a jegybank korábbi pest megyei igazgatósága. A kétszintű bankrendszer visszaállításával vált lehetővé az, elsődlegesen a monetáris politikáért felelős jegybank kialakítása. Az 1991-es jegybanktörvény elfogadása, majd az 1994-es és 1996-os módosítása megteremtette a kor követelményeinek megfelelő független jegybanki működés feltételeit.

Modern jegybank

A 2001-ben hatályba lépett, a bank elsődleges céljairól, alapvető feladatairól, intézményi, szervezeti, személyi, pénzügyi függetlenségéről, működéséről rendelkező törvény, jelentős változásokat hozott a bank életében és tevékenységének fő hangsúlyaiban. Az Európai Közösségeket Létrehozó Szerződés 105. cikkével összhangban deklarálta, hogy az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. A jegybank csupán e cél veszélyeztetése nélkül támogatja – a rendelkezésre álló monetáris eszközökkel – a kormány gazdaságpolitikájának megvalósulását.

Az árstabilitás elérése és fenntartása érdekében az MNB jelenlegi, legfontosabb célja az inflációs cél elérése és szinten tartása.3. A Magyar Nemzeti Bank épületei

Az MNB tevékenységét két telephelyen végzi. Az V. kerületben található Szabadság téri épületben alapvetően irodai jellegű tevékenység zajlik. Az MNB 2008-ban vette birtokba a zöldmezős beruházásként megvalósult Logisztikai központját, ahová a készpénz-logisztikai tevékenység költözött. A készpénz-logisztikai tevékenységet magasszintű automatizáltság jellemzi, ebből adódóan a munkatársak tevékenysége környezeti szempontból az üzemi területeken is inkább irodai jellegű.

Szabadság téri épület

A Magyar Nemzeti Bank Szabadság téri eklektikus stílusú épülete, 1902-1905 között Alpár Ignác tervei alapján épült, eredetileg is jegybanknak. Az eredeti épület alápincézett, 3 emeletes, magastetős épület volt, 24,95 m párkánymagassággal, 5 143 m2 beépített alapterülettel. A belső udvar 1948-49-ban beépítésre került pénztárterem céljára. A kétszintes beépítés üvegtetővel volt lefedve. Ebben az időszakban, az első emelet megosztásával, egy új irodaszint is kialakítására került. Jelenleg a mintegy 25 000 m2 bruttó szintterületű épületben meghatározóan irodai munkavégzés zajlik, az udvar beépítésben ma már az MNB Látogató Központja található. Az épület irodáiban közel 500 fő dolgozik, a hatékony munkavégzést tárgyalók, projektszobák, szakkönyvtár, a munkaközi regenerálódást közösségi terek biztosítják. Az épület 1976-tól műemléki védelem alatt áll.

Logisztikai központ

A XXIII. kerület ipari területén található Logisztikai központ fő funkciója a készpénzlogisztikai tevékenységre koncentrálódik (pénztárolás, pénz¬feldolgozás és disztribúció). Az MNB leányvállalata, a Magyar Pénzverő Zrt. székhelye is ezen a területen belül, a Logisztikai központban található, tevékenységét itt végzi. A Magyar Nemzeti Bank Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszere nem terjed ki a Magyar Pénzverő Zrt-re.

A Logisztikai Központ egy 5,6 ha-os területen helyezkedik el, a nettó 14.021m2-es területű épület együttest 10 000 m2-t meghaladó zöld parkosított terület veszi körül, fákkal és cserjékkel. Az épület egy része irodaházként funkcionál, amelyben az irodahelyiségek, tárgyalók, teakonyhák, közlekedők és vizesblokkok két szinten, 1.850 m2 alapterületen kerültek kialakításra, szervesen kapcsolódva a technológiai folyamatokat ellátó területekhez.

A zöldmezős beruházással megszűntek a pénzkészletek és a pénzfeldolgozási tevékenység belvárosi elhelyezkedéséből adódó hátrányok, a közlekedési, megközelíthetőségi szempontok kedvezőbbé váltak, amely igaz az euro pénzcserével bekövetkező logisztikai kihívásokra is.4. Környezeti Politika

A Magyar Nemzeti Bank Környezeti Politikája

A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban MNB) a társadalmi felelősségvállalási stratégiájában kinyilvánította a környezet iránt érzett felelősségét is. E felelősségtől vezérelve alkotja meg a bank a Környezeti Politikát és egyben elkötelezi magát a környezeti teljesítmény folyamatos javítása mellett.

A környezeti teljesítmény javítása érdekében Környezetközpontú Irányítási Rendszert vezet be, tart fenn és gondoskodik hatékony működéséről, fejlesztéséről.

Alapelvek

Környezeti hatások értékelése

Környezeti célok, célkitűzések meghatározásának és értékelésének kereteit az EMAS rendelet alapján kialakításra kerülő Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (KÖVHIR) adja. Ebben a keretrendszerben kerülnek azonosításra a Bank működésének releváns környezeti tényezői, a környezeti hatások pedig értékelésre.

Környezeti célkitűzés

Az MNB működéshez kapcsolódó környezeti tényezők és környezeti hatások értékelése alapján kerültek meghatározásra a környezeti teljesítmény javításának fő irányvonalai:

  1. Energiahatékonyság növelése (energiafogyasztás csökkentése, megújuló energia alkalmazása), energiatudatosság fejlesztése (szemléletformálás).
  2. Levegő, mint környezeti elem védelmének növelése (a szagok, zaj, por, terhelés csökkentése).
  3. Korszerű hulladékgazdálkodás megvalósítása, fejlesztése (irodai hulladék mennyiségének csökkentése, hulladékszállítás költségeinek csökkentése, zöldhulladék-kezelés fejlesztése).

Szemléletformálás

A Környezeti Politika az MNB minden munkavállalója számára iránymutató. Az MNB felső vezetése minden munkavállalótól elvárja, hogy a környezeti politikájának és környezeti célkitűzéseinek megvalósításában aktívan közreműködjön. A munkavállalók környezettudatos szemléletének és a környezet iránti felelősségérzetének formálását, fejlesztését biztosítja az MNB.

Partnerek és beszállítók

AZ MNB a munkavállalói mellett a partnerek számára is igyekszik fontossá tenni a környezetvédelem ügyét. Az MNB számára fontos, hogy a telephelyein munkát végző szerződéses partnerek is elkötelezettek legyenek a környezetvédelem iránt és, hogy tevékenységüket a környezetvédelmi jogszabályok teljes körű betartásával, az MNB belső szabályainak és elvárásainak megfelelően végezzék. Az MNB a beszerzési eljárásai során törekszik, hogy a környezettudatos szempontok érvényre jussanak.

Kommunikáció, transzparencia

A Környezeti Politikát a Magyar Nemzeti Bank elnöke hagyja jóvá. A Működési szolgáltatások gondoskodik arról, hogy az nyilvános, bárki számára hozzáférhető és naprakész legyen.

Az MNB a szervezet környezeti teljesítményét „Környezetvédelmi Nyilatkozat” formájában hozza nyilvánosságra, amelyet honlapján hozzáférhetővé tesz.

Simor András (aláírás)

elnök5. Környezetirányítási rendszerünk bemutatása

Az MNB a korábbi években számos környezettudatos beruházást valósított meg, illetve olyan kezdeményezéseket indított, amelyek kézzel fogható eredményeket hoztak a szervezet környezeti teljesítményében. A 2010-es Zöld iroda verseny során megerősítést nyert az a korábbi feltételezésünk, hogy az MNB a környezetvédelem területén jól teljesít, a magyar intézmények közötti, kiváló teljesítményünket a „2010 Legzöldebb irodája” cím elnyerése igazolta.

A továbblépés lehetőségeit vizsgálva és megismerve az EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer követelményeit, az első és legfontosabb lépés az a felsővezetői döntés volt, hogy az MNB felkészül az EMAS rendszer bevezetésére és a közös európai uniós nyilvántartásbavételére. A környezetvédelmi vezetési rendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy felmérjük és folyamatosan ellenőrzés alatt tartsuk a jelentős környezeti hatást okozó környezeti tényezőinket, mutatószámok alkalmazásával a környezeti teljesítményünk megcélzott és évről évre történő javítását megvalósítsuk, az ezzel kapcsolatos céljainkat és elért eredményeinket nyilvánosságra hozzuk. Az MNB Környezeti Politikája fémjelzi az MNB vezetésének a környezettudatosság iránti elkötelezettségét, a fenntartható fejlődés elvével való azonosulást.

Az Etikai Kódex normái kiegészülnek a munkavállalókra vonatkozó alapvető környezetvédelmi követelményekkel

A Magyar Nemzeti Bank környezetvédelmi szabályzatában kerül rögzítésre a környezetvédelmi vezetési rendszer működési keretei, a „kézikönyv” szintű szabályozásában olyan részletszabályozások szerepelnek, mint az Adatgyűjtő és mutatószám alrendszer, a Nyilvántartó alrendszer, a belső környezetvédelmi ellenőrzés folyamata, valamint a hitelesítési eljárás és a nyilvántartásba vétel.

A környezetvédelmi vezetési rendszer működtetésében, fenntartásában felelősséggel bíró munkavállalók munkaköri leírásai kiegészülnek a kapcsolódó feladatokkal.

Környezetvédelmi nyilatkozat, mely évente megújításra kerül, összefoglalja és bemutatja környezeti teljesítményünk javítására vonatkozó céljainkat és elért eredményeinket.6. Az MNB működésének környezeti hatásai

Az MNB a környezeti hatások felmérésére az Európai Unióban elterjedt, úgynevezett „ökotérképezés” módszerét alkalmazta. A módszer segítségével könnyen és közérthető módon, térképek készítésével azonosítottuk a működéshez kapcsolódó közvetlen és közvetett környezeti tényezőket, azok környezeti hatásait, valamint a jó és a kevésbé jó gyakorlatokat egyaránt. A térképezés során semmi sem marad feltáratlanul, pontos képet kapunk tevékenységeink környezeti hatásairól. Az ökotérképek elkészítését követően, az azonosított környezeti tényezőket a meghatározott értékelési szempont szerint súlyozásos pontozással értékeltük. A pontozás végeredményeképpen állt elő az a prioritási sorrend, amely alapján meghatároztuk a jelentős közvetlen környezeti tényezőket. Az MNB tevékenységéhez kapcsolódó jelentős közvetlen környezeti tényezők, illetve területek az energiafelhasználás, levegőszennyezés és a hulladékgazdálkodás. E három kiemelt terület mellett azonosítottunk kevésbé fajsúlyos tényezőket (pl. anyagfelhasználás) és közvetett hatásokat is (beszerzés, beszállítók), amelyek alakulását azonban a környezeti teljesítményünk javításának folyamatában mindenképp figyelemmel kísérnünk.

a. Energia

Napjainkban az energiaárak folyamatos növekedésével kiemelt figyelem övezi az energiaköltségeket, illetve a felhasználások ésszerűsítését. Magyarországon az összes energiafelhasználás 39-42%-át az épületek emésztik fel. Az MNB-nél ennek közel 2,5-szerese kapcsolódik az épületekhez, illetve az épületeinkben zajló tevékenységhez, ami az összes energiafelhasználás 94,2%-át teszi ki (1. ábra).


1. ábra

Az MNB energiafogyasztása 2009-ben és 2010-ben


1.ábra

Az elmúlt években az MNB-ben számos kezdeményezés született, több környezettudatos beruházás valósult meg, pl. melegvíz előállítása napkollektorok telepítésével, jégakkumulátor telepítés, energetikai hatékonyság növelő akciók vezérlések átprogramozásával, különböző típusú helyiségcsoportok komfortjának optimalizálása, amelyek mind hozzájárultak energiafelhasználásunk csökkenéséhez.

Az MNB elektromos energiafogyasztása - az irodai működés mellett a készpénzlogisztikai tevékenység magasfokú automatizáltsága miatt is - jelentős mértékű, a teljes energiafelhasználásunk közel 65%-át teszi ki. A környezettudatossággal kapcsolatos erőfeszítéseink hatására mindkét épületünkben csökkent a felhasználás (2. ábra).


2. ábra

Elektromos energiafogyasztás az MNB két épületében 2009-ben és 2010-ben


1.ábra

A Környezeti Politikában meghatározott célkitűzéseink alapján az elektromos energia további csökkentését célozzuk, kidolgozott programokkal rendelkezünk arra vonatkozóan, hogy 2012-ig további fogyasztáscsökkenést érjünk el.b. Levegő

Környezetet terhelő kibocsátásaink

Az MNB levegőterhelése döntő mértékben az épületek üzemeltetéséhez kapcsolódik, valamint a különböző technológiák alkalmazásából adódó elektromos és gáz energia felhasználás során keletkező CO2-terhelésből ered. Az MNB tevékenységéhez kapcsolódóan a különböző utazások (munkába járás; kiküldetések) során is számolhatunk kisebb mértékű CO2-kibocsátással. Az épületeink működéséhez, illetve a nagyfokú biztonsági követelményekhez kapcsolódó berendezéseink pontforrásainak (kazánok, brikettáló, diesel aggregátorok) káros anyag-kibocsátása azonban elenyésző mértékű.

Munkahelyi levegő

Általános érvényű, hogy az MNB működése során betartja a mindenkor hatályos jogszabályokat, a számára előírt környezetvédelmi normák mellett a munka- és egészségbiztonsági követelményeket is teljesíti. Ennek megfelelően fokozott figyelmet fordítunk a biztonsági követelmények miatt az un. „zárt kialakítású” területeken folyó munkavégzésre, a levegő minőségét rendszeresen vizsgáljuk, mérjük.

c. Hulladékgazdálkodás

Az elmúlt években az MNB fejlesztette hulladékgazdálkodási tevékenységét, épületeiben a szelektív hulladékgyűjtés általános gyakorlattá vált. Veszélyes hulladék keletkezését, kezelését az üzemeltető partnereinkkel kialakított új modellekkel optimalizáltuk. Nyilvántartásaink szerint mindössze 5 típusú veszélyes hulladékot azonosítottunk az elmúlt években, 2012-re mind a típusok előfordulásában, mind pedig a veszélyes hulladék mennyiségében csökkenést prognosztizálunk. Az elért eredményeket figyelembe véve tovább kívánjuk korszerűsíteni hulladékgazdálkodási tevékenységünket.

Tekintettel arra, hogy a teljes hulladék mennyiségen belül kb. 70%-os arányt képvisel a kommunális hulladék, ezért ennek jelentősebb mértékű csökkentését célozzuk 2012 végéig.7. Környezeti teljesítményünk bemutatása

A fentebb, részletesen ismertetett jelentős környezeti tényezők mellett fontos megemlítenünk, hogy anyagfelhasználásunk is csökkenő tendenciát mutat. A papírmentes iroda programunk eredményeként az (2001-2009 közötti) egy főre jutó átlagos papírfelhasználásunk 2010 végére 21,5 %-kal csökkent.

A készpénz-logisztikai folyamatok során használt anyagok esetében is történt előrelépés: 2010 áprilisától az MNB ösztönzi, hogy a pénzfeldolgozó szervezetek a bankjegyeket, kellékanyagok (bankjegycsomagoló tasak; bankjegyköteg fedlap; bankjegycsomag szalag) nélkül, többször felhasználható tároló eszközben (papírdoboz) szállítsák be a Logisztikai Központba. A hulladékká váló kellékanyagok esetében ez az intézkedés 4,6%-os csökkenést eredményezett 2010-ben.

Az MNB mindkét épületében rendelkezik saját kúttal, így a vezetékes ivóvízellátás egy része tehermentessé válik. Ezt környezetvédelmi szempontból elsősorban a Logisztikai központ esetében érdemes kiemelni, ahol a jelentős kiterjedésű parkosított felület fenntartása több ezer m3 locsolóvizet igényel évente.

Környezeti teljesítményünk összefoglaló áttekintését (Szabadság téri épület és Logisztikai központ) az 1. táblázat tartalmazza.


1. táblázat

Az MNB környezeti teljesítményének összefoglalója


1.táblázat

8. Kommunikáció

A Környezeti Politikában megfogalmazott célkitűzéseink konkrét célokká történő lebontásakor végzett elemzéseink során arra a következtetésre jutottunk, hogy egyfelől a munkatársak tudatformálása terén tartalékokkal rendelkezünk, másfelől a célkitűzések eléréséhez kidolgozott programjaink is akkor lehetnek sikeresek, ha a célokat mindenki ismeri és lehetőség szerint azonosul is velük. Erre az alapelvre építjük belső kommunikációnkat.

E Nyilatkozat honlapunkon történő közzétételével biztosítjuk, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatos erőfeszítéseinket, céljainkat és a környezeti teljesítményünkben elért eredményeinket minden érdeklődő megismerhesse.9. Környezetvédemi célok, programok

Az MNB vezetése elkötelezett az általa vezetett intézmény környezeti teljesítményének folyamatos javításában. A Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerben előállított mutatószámok és eredmények alapján kerülnek megfogalmazásra a célok, illetve kidolgozásra a célok megvalósításához szükséges programok.

2011-es vállalások

  1. Megújítjuk hatékony belső kommunikációs csatornánkat, a Környezetbankár intranetes oldalt.
  2. A munkatársak környezettudatos szemléletének formálása érdekében aktualizáljuk és megismertetjük a munkatársi „zöld könyvet”.
  3. Felmérjük a munkába járási szokásokat, amely alapján meghatározzuk a közlekedési szokások fejlesztési irányait.

Vállalások 2012 végéig

  1. Az elektromos energia-fogyasztásunk 7,5%-kal alacsonyabb, a 2010. évi bázishoz képest.
  2. Az elektromos energia-felhasználásunk 1,5%-a megújuló forrásból származik.
  3. A működésünkhöz kapcsolódó összes CO2-terhelésben legalább 5%-os csökkenést érünk el a 2010. évi bázishoz képest.
  4. A kommunális hulladék mennyiségét 15%-kal csökkentjük.