Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Befektető védelemmel kapcsolatos kérdések - BEVA

nyomtatás
Befektető védelmmel kapcsolatos kérdések - BEVA

Mi a BEVA (Befektető-védelmi Alap) feladata?

Az Alap feladata a befektetők részére a kártalanítási összeg megállapítása és kifizetése.

Az Alap a kártalanításra jogosult befektető követelését - személyenként és Alap tagonként összevontan - legfeljebb húszezer euró összeghatárig fizeti ki kártalanításként. Az Alap a kártalanítás összegét kizárólag forintban fizeti ki. A fizetett kártalanítás mértéke egymillió forint összeghatárig száz százalék, egymillió forint összeghatár felett egymillió forint plusz az egymillió forint feletti rész kilencven százaléka.

Ki kérhet kártalanítást a BEVA-tól?

A magánszemélyek, egyéni vállalkozók és jogi személyek például vállalkozások.

Ki nem kérhet kártalanítást a BEVA-tól?

Az Alap által nyújtott biztosítás többek között az alábbi követelésekre nem terjed ki:

  • az állam, a költségvetési szerv, a száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, a helyi önkormányzat,
  • az intézményi befektető, a kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, Befektető-védelmi Alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja,
  • az elkülönített állami pénzalap,
  • befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató, a Hpt.-ben meghatározott pénzügyi intézmények és az MNB,
  • az Alap tagjánál vezető állású személy, az Alap tagjával munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy és ezek közeli hozzátartozója, továbbá
  • az Alap tagjában öt százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett tulajdoni részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkező vállalkozás vagy természetes személy és ennek ellenőrzött társasága, valamint természetes személy tulajdonos esetén ennek közeli hozzátartozója

követelésére, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek követelésére.

A BEVA által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan ügyletből eredő követelésre sem, amely esetében a bíróság jogerős határozata megállapította, hogy a befektetés forrása bűncselekményből származott.

Továbbá a BEVA által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan ügyletekből eredő pénzkövetelésre sem, amely nem euróban, vagy az Európai Unió, illetve az OECD tagállamának törvényes fizetőeszközében áll fenn.

Milyen időponttól terheli a BEVA-t elszámolási kötelezettség?

Az Alap kártalanítási kötelezettsége akkor következik be, ha a bíróság az Alap tagjának jelen esetben a Buda-cash Brókerház Zrt.-nek a felszámolását jogerősen elrendeli.

Mikor és hogyan fog megindulni a kártalanítási eljárás és erről hogyan értesülnek a befektetők?

A Beva a kártalanítási eljárást akkor indítja meg, ha megindul a Buda-Cash Brókerház Zrt. felszámolása. A Beva ekkor a kártalanítási eljárás összes részletéről közleményt tesz közzé a saját honlapján.

Hogyan kell kérni a kártalanítást?

Fontos, hogy a kártalanítás nem automatikus! Kártalanításra kizárólag a befektető kérelme alapján kerül sor!

A kérelmet írásban kell benyújtani a BEVA-hoz, ennek formáját a BEVA meghatározhatja.

Az igénybejelentő lap kitöltéséhez, az alábbi linken kaphatnak részletes tájékoztatást:

http://www.bva.hu/hu/?mod=content&cla=content&fun=access&id=118

Meddig lehet a kártalanítási igényre vonatkozó kérelmet benyújtani?

A kérelmet a befektető az igényérvényesítés első napjától (a felszámolás jogerős elrendelésének napjától) számított egy éven belül lehet előterjeszteni. Ha a befektető menthető okból nem tudta igényét határidőben előterjeszteni (például tartósan kórházi kezelés alatt állt), a kérelem az akadály elhárulását követő harminc napon belül terjeszthető elő. Az akadályozás tényét azonban hivatalos okirattal alá kell támasztani.

A Buda-Cash Brókerház Zrt. esetleges felszámolásának bíróság által történő elrendelését követő-en a Beva közzétesz egy közleményt (a felszámolásnak Cégközlönyben való megjelenéstől számított 15 napon belül) a kártalanításról, ebben megjelöli az igényérvényesítés első napját. A kártalanítási kérelmeket a Beva ettől a naptól veszi nyilvántartásba. A kérelmeket ingyenesen letölthető formanyomtatványon kell benyújtani a Bevához, melyhez csatolni kell a követelés alapjául szolgáló szerződést. A benyújtás módját a közlemény fogja meghatározni.

Előfordulhat, hogy a befektetőnek nem áll rendelkezésére a szerződés, ekkor a BEVA a törvényben rögzített feltételek szerint akkor is fizet kártalanítást, ha a befektető részére kártalanítás a szerződés hiánya miatt nem állapítható meg, viszont követelését jogerős bírósági határozattal igazolja. Ebben az esetben a befektető a határozat jogerőre emelkedését követő kilencven napon belül terjesztheti elő igényét, amelyhez mellékelnie kell a követelést megalapozó bírósági határozatot is.

A kártalanításra jogosult befektető részére követelését - személyenként és pénzügyi intézményenként összevontan - legfeljebb 20.000 euró összeghatárig fizeti ki a BEVA kártalanításként. (Ez a 20.000 euro körülbelül 6 millió forintos összeghatárt jelent.)

Fontos, hogy a kifizethető kártalanítás mértéke egymillió forint összeghatárig 100%, egymillió forint összeghatár felett egymillió forint plusz az egymillió forint feletti rész 90%-a.

Például, ha a befektető 5 millió forint kártérítésre lenne jogosult (ez jelenleg kevesebb, mint 20.000 euro), a BEVA 1.000.000 Ft + 0,9 X 4.000.000 Ft = 4.600.000 forintot fizethet ki.

A kártalanítás mértékének megállapítása során a befektetőnek a BEVA tag pénzügyi szolgáltatónál fennálló, valamennyi biztosított, és a tag által ki nem adott követelését össze kell számítani (értékpapír+készpénz).

Csak pénzben, vagy értékpapírban is megkapható a kártalanítás?

A BEVA a kártalanítást mindig pénzben nyújtja! A kártalanítás összegét pénzben kell kifizetni, értékpapírral a kifizetés nem teljesíthető.

Ha a biztosított követelés értékpapír kiadására vonatkozik, a kártalanítás összegét a felszámolás kezdő időpontját megelőző 180 nap átlagárfolyama alapján kell megállapítani.

Árfolyamként a tőzsdei vagy a tőzsdén kívüli kereskedelemben kialakult átlagárat kell figyelembe venni.

Milyen árfolyamon számol a BEVA, ha az értékpapírnak nem volt kereskedési forgalma?

Ha az értékpapírnak a fenti időszak alatt nem volt forgalma, akkor a kártalanítás alapjául szolgáló árat a BEVA igazgatósága állapítja meg. Az ár megállapításánál a befektetőt olyan helyzetbe kell hozni, mintha a felszámolás kezdő időpontjában az értékpapírt értékesítette volna.

A devizában fennálló követeléseket devizában fizetik ki?

Nem, a kártalanítás kizárólag forintban történik. A devizában fennálló követelés a felszámolás kezdő napján érvényes, MNB által közzétett hivatalos árfolyamon forintra számítják át.

Milyen tételeket lehet levonni a kártalanítás összegéből?

Ha a felszámolási eljárás alá került pénzügyi intézménynek az ügyféllel szemben

  • a befektetési szolgáltatási tevékenységből származó lejárt-,
  • vagy a kártalanítás kifizetéséig lejáró követelése van,

azt a kártalanítás megállapítása során a befektető követelésébe be kell számítani, azaz a kártalanítás összegét a lejárt követelés csökkenti.

Hogyan számítják ki a kártalanítás összegét, ha valamely értékpapírnak több tulajdonosa van?

A közös tulajdonban álló értékpapír esetén a 20.000 euro kártalanítási összeghatárt a kártalanításra jogosult, a felszámolás alá került pénzügyi intézmény nyilvántartásában szereplő minden személy esetén külön kell számolni.

A kártalanítási összeg a befektetőket azonos arányban illeti meg, kivéve, ha ettől eltérő szerződési kikötés van érvényben.

A közös tulajdonban álló értékpapír esetén fizetett kártalanítási összeget hozzá kell számítani a kártalanításra jogosult egyéb követelésére fizetendő kártalanítás összegéhez.

Például, ha a közös tulajdonú értékpapírból 5.000 euro járna, de a befektetőnek ezen felül van még 18.000 euro értékű saját értékpapírja, akkor is legfeljebb 20.000 euro-nak megfelelő összegű kártalanítást kaphat forintban.

Milyen határidőn belül bírálja el a BEVA a kártalanítási igényeket?

Ha a kártalanításra jogosult befektető írásban benyújtotta kártalanítási kérelmét, valamint a biztosított követelés alapjául szolgáló szerződést, továbbá a jogosultság igazolásához szükséges adatokat is, és a BEVA-nál rendelkezésre áll a felszámolás alá került pénzügyi intézmény által vezetett nyilvántartás, akkor legkésőbb a kérelem benyújtásától számított kilencven napon belül köteles elbírálni a befektető kártalanítási kérelmét.

Különösen indokolt esetben a kifizetési határidő - a Felügyelet előzetes jóváhagyásával - egy alkalommal és legfeljebb további 90 nappal meghosszabbítható.

Hogyan fogja elbírálni a Beva a kártalanítási igényeket?

A Beva a kártalanítási igényt összeveti a Buda Cash Brókerház Zrt. felügyeleti biztos által is jóváhagyott ügyfélnyilvántartási adatokkal, ellenőrzi a biztosított szerződés meglétét, és kiszámítja a hiányzó ügyfélvagyon után a kártalanítást. A Beva a kártalanítás összegéről és a kifizetés módjáról az igénylőt közvetlenül értesíti.

Mit kell tenni akkor, ha a befektető és a felszámolás alá került pénzügyi intézmény adatai eltérnek?

Fontos, hogy a szerződéssel alátámasztott követelésének és a felszámolás alá került pénzügyi intézmény által vezetett nyilvántartás adatainak megegyezése esetén lehet a fenti határidőn belül a kártalanítás összegét megállapítani. Amennyiben az adatokban eltérés van, a további teendőkről a BEVA ad tájékoztatást.

Ha a felszámolás alá került pénzügyi intézmény nem ismeri el az ügyfél követelését, a befektetőnek a felszámolás elrendelése előtt polgári peres úton, ezt követően pedig a felszámolás során kell érvényesítenie a követelést ahhoz, hogy kártalanításra számíthasson.

A kártalanítás során meg nem térült követeléseket szintén a felszámolási eljárásban lehet érvényesíteni és a felszámolási vagyonból az ügyfelek egyéb hitelezőket megelőzően részesednek.

Visszavonták a Buda-Cash Brókerház Zrt. tevékenységi engedélyét és elrendelték a felszámolást, melyik kártalanítási szervezethez fordulhatnak a Buda Cash befektetői?

A Buda-Cash Brókerház ügyfeleit, tehát akiknek az értékpapírszámláját, illetve ügyfélszámláját (pénzszámla) a Buda-Cash Brókerház Zrt. vezette, a Beva fogja kártalanítani ebben az esetben.

Az, hogy a számlák zárolása miatt a befektető nem jut hozzá az értékpapírjához, pénzéhez, már elegendő ok-e a Beva kártalanításához?

Az átutalási és transzfer megbízások nem teljesítése jelenleg a befektetők nagyobb károktól történő megóvását szolgáló felügyeleti intézkedés következménye. Az eljárás jelen szakaszában nem ismert pontosan, hogy a brókercég mit fog tudni kiadni az ügyfeleket megillető értékpapírokból, pénzeszközökből. Ennek tisztázását követően, a kártalanítás a tagnál ténylegesen hiányzó ügyfél-vagyonra fog kiterjedni.

Kiterjed-e a kártalanítás a devizakereskedelmi ügyletekre?

Igen, amennyiben a devizakereskedelmi ügylet euróban, vagy az Európai Unió, illetve az OECD valamely tagállamának törvényes fizetőeszközében áll fenn. Ezekben az esetekben az ügyfél számláján nyilvántartott pénzkövetelés szintén a Beva biztosítása alá tartozik.

Portfoliókezelés esetén a befizetett tőkét fizetik vissza?

Portfoliókezelés esetén nem a befizetett tőke, hanem a felszámolás kezdő időpontjában meglévő portfolió tényleges értéke után számítják ki a kártalanítást.
Minden befektetőnek a Buda-Cash Brókerház Zrt-vel a követelés alapjául szolgáló ügyletre vonatkozóan megkötött, vagy értékpapír és ügyfélszámla vezetési szerződéssel kell rendelkeznie ahhoz, hogy kártalanítást kaphasson.

A Beva rendelkezésre álló vagyona jelenleg 12 milliárd forint, amennyiben ez nem nyújt elég fedezetet, a Beva rendkívüli befizetés elrendelésével, illetve hitelfelvétellel fog gondoskodni a hiányzó kártalanítási fedezet biztosításáról.

További információkért keresse fel a BEVA honlapját a www.bva.hu címen!

Utolsó módosítás: 2015. március 3.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem