Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!
EN
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!

A ránk vonatkozó szabályok

nyomtatás

A Testület működése a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 96-130.§-ban foglalt szabályokon, valamint a 2014. évi XL. törvény 21-22.§-ban foglalt szabályokon alapszik. Ez utóbbi jogszabály 21.§.(2) bekezdése szerint a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben foglalt szabályokat a Testület működése vonatkozásában a 21-22.§-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, azaz a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolásokhoz és egyes ilyen szerződések módosulásához, forintra átváltásához kapcsolódó ügyekben speciális szabályok lettek irányadók. Ennek megfelelően módosult a Testület Működési Rendje is. Az említett jogszabályoknak a testületi működésre vonatkozó szabályai 2015. folyamán többször is változtak.


Az MNB törvény 2015. január 1-től lehetővé tette – a 98.§.(1) bekezdés módosítása által -, hogy az 50,000 Ft ügyérték alatti vagy egyszerű megítélésű és a méltányossági ügyben egy testületi tag járhasson el. E szabály alapján definiáltuk Működési Rendünkben az egyszerű megítélésű ügy fogalmát és bevezettük az ezzel kapcsolatos gyakorlatot 2015. február 1-ét követően. A január 1-től bekövetkezett másik módosítás (112.§.(6) bekezdés) szerint évente két alkalommal tartunk meghallgatási szünetet, nyáron, július és augusztus hónapokban, valamint télen, december és január hónapokban, alkalmazkodva a bíróság hasonló gyakorlatához figyelembe véve ezzel a szolgáltatók zömmel ügyvéd jogi képviselőinek szabadságát is. A meghallgatási szünetek időtartama esetenként 8-15 munkanap lehet. A meghallgatási szünetek pontos idejét legalább egy hónappal korábban a honlapunkon megjelentetjük. A meghallgatási szünetek időtartama az eljárási határidőbe nem számít bele.

Az MNB törvény 2015. július 7-től bevezette az úgynevezett formakényszert, vagyis a 104.§.(2) bekezdése úgy rendelkezett, hogy a méltányossági kérelmek kivételével a magánszemély fogyasztók kérelmeiket az erre a célra rendszeresített nyomtatványon nyújthatják be. Ebből a célból hoztunk létre négyféle kérelem- nyomtatványt, melyek közül a 150. számú a nem törvényi elszámolással összefüggő, a 151., a 152. és a 153. számú nyomtatványok pedig az elszámolási jogviták esetében alkalmazandóak. Nem utasítunk vissza azonban egyetlen olyan kérelmet sem, mely kézzel vagy géppel írva, de nem valamely nyomtatvány kitöltésével jutott el hozzánk, de a hiánypótlási eljárás keretében kértük és kérjük a fogyasztókat ezek alkalmazására. Ha azonban csak e tekintetben volt hiánya a beadványnak, ezt soha sem tettük, tesszük.

Az eljárások jelenleg csak magánszemély fogyasztók kérelmére indulhatnak, akik saját döntésük szerint meghatalmazottal is képviseltethetik magukat. Olyan magánszemély fogyasztók is indíthatnak eljárást, akik magyarországi illetőségűek, de külföldi pénzügyi szolgáltatóval van jogvitájuk vagy fordítva. Ezek az ügyek az úgynevezett határon átnyúló ügyek. A határon átnyúló ügyekben változatlanul a FIN-Net e célra rendszeresített formanyomtatványát használjuk kérelemként, melynek tartalma a korábbiakhoz képest nem változott.

Eljárásainkat minden eszközzel próbáljuk gyorsítani. Komoly informatikai fejlesztéseket hajtottunk végre az ügynyilvántartó rendszerünkben, annak funkcióit bővítve és külön ugyanilyen rendszert hoztunk létre az elszámolási ügyek kezelésére és nyilvántartására elkülönítve azokat a hagyományos békéltetési eljárások ügyeitől. Fenntartjuk korábbi gyakorlatunkat, miszerint a meghallgatások alkalmával ügyfeleink kézhez kapják azokat az okiratokat (jegyzőkönyv, egyezséget jóváhagyó és egyéb határozatok), melyek az eljárás eredményeként keletkeznek, megtakarítva ezzel a postázás időigényét és költségét is.

A Pénzügyi Békéltető Testület működésének alapját és jogi keretét tehát a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény adja. A Testület az itt rögzített szabályok alapján és a 98/257/EK Bizottsági Ajánlásnak megfelelő működési elvek szerint végzi a ráruházott feladatokat. Működésének elvei konkrét jogszabályi rendelkezések formájában az MNB törvényben jelennek meg:

1. Függetlenség

A Testület a Magyar Nemzeti Bank szervezeti keretein belül működő, de szakmailag független, nem utasítható szervezet, mely függetlenség nemcsak magára a Testületre, hanem annak elnökére és tagjaira is vonatkozik. A Testület elnöke 6 évre kinevezett vezető, akinek megbiztatása csak az MNB törvényben foglalt esetekben szűnhet meg - MNB törvény 96.§.(2), 97.§.(2), 100.§.(1), (2), (4) és 101.§.(4)

2. Átláthatóság

A végzett tevékenységéről és működésének szabályairól a Testület folyamatosan tájékoztatást ad honlapján (www.mnb/felügyelet/pbt), éves jelentéseiben és kérésre – MNB törvény 99.§., 115.§. és 129-130.§.

3. Kontradiktórius eljárás

Az eljárásban biztosított az, hogy a felek a meghallgatások alkalmával személyesen megjelenjenek és álláspontjaikat szóban és írásban is kifejtsék, a kérelmekkel érintett pénzügyi szolgáltatók pedig együttműködésre kötelezettek – MNB törvény 108.§.

4. Hatékonyság

A Testület eljárása gyors, az előtte folyó eljárásokban a hiánytalan kérelem beérkezésétől számított 60 napon belüli időpontra az eljáró tanács meghallgatást tűz és az eljárást 90 napon belül be is fejezi. Ezt a határidőt az elnök ügyenként egy alkalommal, maximum 30 nappal hosszabbíthatja meg. Az eljárásért sem a kérelmezőnek, sem a pénzügyi szolgáltatónak fizetnie nem kell, az eljárás díjmentes, de a felmerült költségeket (ha ilyen van) a felek maguk viselik – MNB törvény 106.§.(3) és 112.§.(5)

5. Jogszerűség

A Testület minden tagja jogi egyetemi diplomával és jogi szakvizsgával és/vagy közgazdasági egyetemi diplomával rendelkező, a pénzügyi szektor valamely területén és/vagy bíróságon gyakorlatot szerzett és tapasztalt munkatárs, a Magyar Nemzeti Bank alkalmazottai. Munkáját mindenki a vonatkozó jogszabályok ismeretében és felhasználásával, szakszerűen végzi. A tagok az általuk vitt konkrét ügyekben függetlenek és pártatlanok – MNB törvény 97.§.(1), (3) és 98.§.(4)-(7)

6. Szabadság

A meghozott döntések nem érintik a fogyasztóknak azt a jogát, hogy bírósághoz forduljanak, a Testület ajánlásaival és kötelezést tartalmazó határozataival szemben ugyanis a törvény biztosítja a bírósági jogorvoslat lehetőségét – MNB törvény 116-117.§.

7. A képviselet lehetősége

A Testület előtti eljárásokban mind a meghatalmazott nélküli személyes megjelenés, mind a meghatalmazott általi képviselet a magánszemély kérelmező fogyasztók által lehetséges. Meghatalmazott bármely természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet is lehet. A kérelmező az eljárásban a meghallgatáson akkor is személyesen vehet részt, ha magát meghatalmazottal kívánja képviseltetni. A pénzügyi szolgáltatók meghatalmazott képviselőik útján képviseltetik magukat, akik a szervezet alkalmazottai vagy ügyvédek – MNB törvény 110.§.


2016. május 2. óta új helyszínen, Budapesten a XIII. kerület Váci út 76. alatti Capital Square Irodaház Drávai utcai bejárata felől, a földszinten található tárgyalóinkban várjuk ügyfeleinket a meghallgatásokra.

pbtmap1.jpg

pbtmap1.jpg

Megközelítés, parkolás:

A helyszín jól megközelíthető tömegközlekedéssel. Az épület közvetlen közelében található az M3 Dózsa György úti metrómegálló, a 75-ös és a 79-es trolibusz megállója. Személygépkocsival az épület mélygarázsában is parkolhatnak térítés ellenében, melyet kihajtás előtt az automatáknál vagy az irodaház recepcióján fizethetnek ki. A parkolóház bejárata a Visegrádi utca felől található.

A Testület levelezési címe:

  • elszámolási ügyekben: 1539 Budapest, Pf.: 670
  • általános békéltetési ügyekben: 1525 Budapest, Pf.: 172

Iratok személyes átvétele:

A meghallgatások helyszínén jelenleg és a jövőben sem tudunk lehetőséget biztosítani iratok átvételére, azok változatlanul az Magyar Nemzeti Bank Központi Ügyfélszolgálatán, a 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. szám alatt található központi ügyfélszolgálaton adhatók le.