Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!
EN
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!

Alternatív Vitarendezési Konferencia 2017. szeptember 28-29.

nyomtatás

LEZAJLOTT A II. ALTERNATÍV VITARENDEZÉSI KONFERENCIA

2017. szeptember 28. napján megkezdődött a II. Alternatív Vitarendezési Konferencia Budapesten. Megnyitó beszédeket megelőzően Petridisz Hrisztosz prímadíjas színművész előadta Arany János Fülemile című versét. Dr. Kovács Erika a Pénzügyi Békéltető Testület elnökének megnyitóját követően Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, és Dr. Windisch László, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke köszöntötte a konferencián megjelenteket.

Dr. Kovács Erika a Pénzügyi Békéltető Testület elnöke - Megnyitó

Dr. Kovács Erika a Pénzügyi Békéltető Testület elnöke nyitó beszédében kiemelte, hogy Arany János verse 163 éve olyan üzenetet hordoz, melyet meghallanunk nemcsak érdemes, de kötelező is, megfogadni pedig közös, kölcsönös érdek mindenki számára, legyen az gazdasági szereplő vagy tisztes állampolgár!

A második konferencia első napja „Az alternatív vitarendezés a gazdaságban” kérdéskörét kívánja felölelni, a kölcsönös érdekeket egyeztető vitarendezési megoldásokat, azok versenyképességre gyakorolt hatását és a hatékony ügyfél- és partnerpolitikát állítva a középpontba, új utakat mutatva a gazdasági élet meghatározó szereplőinek.

A második nap szakmai programja „A felsőoktatás szerepe és felelőssége az alternatív vitarendezési kultúra formálásában” címet kapta. Számos külföldi példa igazolta ugyanis, hogy az alternatív vitarendezési módszerek azokban az országokban honosodtak meg leginkább, ahol az oktatási rendszerben is helyet kaptak. Ennek hazai terjesztését, népszerűsítését kívánjuk ösztönözni azzal is, hogy a jogi és gazdasági felsőoktatási intézmények döntéshozóit és oktatóit, valamint egyetemistákat hívtuk meg konferenciánk második napjára.

Elnök asszony kiemelte, hogy a jövő generációjának, a fiataloknak a megszólítása fontos eszköze a kultúraváltásnak. Ennek jegyében a Pénzügyi Békéltető Testület pályázatot hirdetett a nyár folyamán az ifjúság számára, amelynek nyertesei a konferencia második napján adják elő pályaműveiket.

Dr. Handó Tünde elnök (OBH) - Köszöntő

Köszöntőjét elnök asszony azzal kezdte, hogy az élet természetes és szükséges velejárója a konfliktus, hiszen az anélküli élet, egy teljesen kommunikáció mentes élet lenne, így a konfliktusok kezelése az életünk szükséges része. Problémák merülnek fel életünk több területén, például az egészségben is, amelynek során orvoshoz fordulunk, esetleg egyéb alternatív gyógymódot választunk, de minden esetben szükségünk van saját erőnkre, tevékeny közreműködésünkre, melynek során meggyógyulunk. Ugyan így kell kezelni az élet más területein kialakuló konfliktusokat, melyben mindig a békességre, a megbékélésre törekszünk.

Kiemelte, hogy természetesen, a konfliktusok rendezésének végső állomásaként, végső döntnökként ott állnak a bíróságok. Azonban a bíróságok is elkötelezettek az alternatív vitarendezés mellett, ahol a felek egyenjogúnak érzik magukat, az eljárás kötetlenebb, közvetlenebb, nem a bűnös, a bűnbak keresése a cél, hanem a jövőre koncentrálás, a megoldás keresése.

Nagyon fontos változások lépnek be az alternatív vitarendezés népszerűsítése érdekében a törvényi szabályozásokban is. Az új Polgári perrendtartásról szóló törvény szorgalmazza az egyes bírósági perekben a bírósági közvetítés felkínálását, tájékoztatási kötelezettséget ír elő a bíráknak annak lehetőségéről, előnyeiről. Emellett a Közigazgatási törvény módosulása lehetővé teszi a közigazgatási vitákban is a közvetítést.

Kiemelte, hogy a bírósági közvetítői rendszer 2009 évben kezdte kísérleti programként működését, ezt követően 2014. végére kialakult a bírósági közvetítői rendszer. 130 bírósági közvetítő működött 70 bíróságon. 2013 január 1. napjától 3.424 közvetítői eljárás zajlott, 1.779 esetben egyezség született. 2017. évben az eljárások 56 %-a egyezséggel zárult. Megfigyelhető tendencia az is, hogy a sikertelen közvetítői eljárást követő bírósági eljárásokban is nagy százalékban születik bírói egyezség.

Összegezte a közvetítés előnyeit, melyek az időtakarékosság, költséghatékonyság, erőforrás-hatékonyság.

Zárásként megköszönte dr. Kovács Erika elnök asszony kezdeményezését az alternatív vitarendezési konferencia ismételt megszervezésében, és kívánta mindenkinek, hogy a szeretet és békesség töltse el mindennapjait.

Dr. Windisch László a Magyar Nemzeti Bank alelnöke - Köszöntő

Alelnök Úr beszédében kiemelte a pénzügyi stabilitás jelentőségét nemcsak az ország, de a mindennapi életünkben is. Erre tekintettel hangsúlyozta a jelen konferencia fontosságát és figyelemfelhívó szerepét, kiemelve az új lehetőségek teremtését. Utalt arra, hogy nagyon fontos, hogy a jogviták minél hamarabb és gyorsabban rendezésre kerüljenek. Kiemelte a digitális fejlődés fontosságát, a felgyorsult világ által támasztott követelményeket, amelyeknek a pénzügyi szereplőknek is meg kell felelniük. Ebben a körben utalt az alternatív vitarendezési módszerek fontosságára és egyre fokozódó szerepére. Fő célként jelölte meg a békesség elérését, amelyre utalást a bibliai Ószövetségben a majdani Messiás megnevezésénél ("Békesség Fejedelme") és az Újszövetségben ("Boldogok a békeszerzők") is találhatunk. Kiemelte, hogy a békéltetés magas szakmaisággal és elkötelezettséggel végzett hivatás, amely folytatásához sok szakmai sikert kívánt.

 

A konferencia szakmai programja az alábbi volt:

 

II. AVR Konferencia Program 2017.09.28-29_Oldal_1.jpg

II. AVR Konferencia Program 2017.09.28-29_Oldal_2.jpg

 

MÓDOSÍTÁSRA KERÜLT A 2017. JÚNIUS 7. NAPJÁN MEGHIRDETETT AVR PÁLYÁZAT!

A Pénzügyi Békéltető Testület a résztvevők körének bővítése céljából 2017. július 11. napján módosította az alternatív vitarendezés tárgykörébe tartozó pályázati fehívást, amely érinti a korábbi „AVR JUNIOR” és „AVR SENIOR” kategóriákat, valamint létrehozta az „AVR-TEAM” kategóriát. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt pályázati felhívás innen tölthető le.

Pályázati felhívás