Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!
EN
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!

Irányadó szabályok

nyomtatás

A Testület működése a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 96-130.§-ban foglalt szabályokon, valamint a 2014. évi XL. törvény 21-22.§-ban foglalt szabályokon alapszik. Ez utóbbi jogszabály 21.§.(2) bekezdése szerint a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben foglalt szabályokat a Testület működése vonatkozásában a 21-22.§-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, azaz a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolásokhoz és egyes ilyen szerződések módosulásához, forintra átváltásához kapcsolódó ügyekben speciális szabályok lettek irányadók. Ennek megfelelő tartalmú a Testület Működési Rendje is.

Az MNB törvény 2015. január 1-től lehetővé tette – a 98.§.(1) bekezdés módosítása által -, hogy az 50,000 Ft ügyérték alatti vagy egyszerű megítélésű és a méltányossági ügyben egy testületi tag járhasson el. A Működési Rend meghatározza az egyszerű megítélésű és a méltányossági ügy fogalmát. 2015. január 1-től (112.§.(6) bekezdés) évente két alkalommal van meghallgatási szünet, nyáron, július és augusztus hónapokban, valamint télen, december és január hónapokban, alkalmazkodva a bíróság hasonló gyakorlatához figyelembe véve ezzel a szolgáltatók zömmel ügyvéd jogi képviselőinek munkarendjét is. A meghallgatási szünetek időtartama esetenként 8-15 munkanap. A meghallgatási szünetek pontos idejét legalább egy hónappal korábban a honlapján a Testület a “Hírek, aktualitások” rovatban közzéteszi. A meghallgatási szünetek időtartama az eljárási határidőbe nem számít bele.

Az MNB törvény 2015. július 7-től bevezette az úgynevezett formakényszert, vagyis a törvény 104.§.(2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy - a méltányossági kérelmek kivételével - a magánszemély fogyasztók kérelmeiket az erre a célra rendszeresített nyomtatványon nyújthatják be. Ötféle saját kérelemnyomtatvány van: 150. számú “Általános kérelem” címmel a békéltetési ügyekben alkalmazható és a formakényszert jelentő nyomtatvány, a 151., a 152. és a 153. számú nyomtatványok az elszámolási jogviták esetében alkalmazandóak, a 180. számú nyomtatvány – formakényszer nélkül – a méltányossági ügyekben segíti a fogyasztókat abban, hogy minden releváns adatokat és infromációt megadjanak ahhoz, hogy az eljárás hiánypótlés nélkül mielőbb érdemben elindulhasson. Nem utasít vissza a Testület egyetlen olyan kérelmet sem, mely kézzel vagy géppel írva, tehát nem valamely nyomtatvány kitöltésével jutott el hozzá, de hiánypótlási eljárás keretében kéri a fogyasztókat ezek alkalmazására. Ha azonban csak e tekintetben van hiánya a beadványnak, az eljárást érdemben lefolytatja. A határon átnyúló ügyekben a FIN-Net által e célra rendszeresített nyomtatványt kell a kérelmezőknek használnia. Valamennyi nyomtatvány megtalálható a honlapon!

Az eljárások jelenleg csak magánszemély fogyasztók kérelmére indulhatnak, akik saját döntésük szerint meghatalmazottal is képviseltethetik magukat. Olyan magánszemély fogyasztók is indíthatnak eljárást, akik magyarországi illetőségűek, de külföldi pénzügyi szolgáltatóval van jogvitájuk vagy fordítva. Eljárásait a Testület minden eszközzel próbálja gyorsítani. Komoly informatikai fejlesztéseket hajtott végre ügynyilvántartó rendszerében, annak funkcióit bővítve és külön rendszer szolgálja az elszámolási ügyek kezelését és nyilvántartását elkülönítve azokat a békéltetési eljárások ügyeitől. A meghallgatások alkalmával az ügyfelek kézhez kapják azokat az okiratokat (jegyzőkönyv, egyezséget jóváhagyó és egyéb határozatok), melyek az eljárás eredményeként keletkeznek, megtakarítva ezzel a postázás időigényét és költségét.

A Testület működésének alapját és jogi keretét a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szabályain túl a 98/257/EK Bizottsági Ajánlás szerinti működési elvek adják:

1. Függetlenség

A Testület a Magyar Nemzeti Bank szervezeti keretein belül működő, de szakmailag független, nem utasítható szervezet, mely függetlenség nemcsak magára a Testületre, hanem annak elnökére és tagjaira is vonatkozik. A Testület elnöke 6 évre kinevezett vezető, akinek megbiztatása csak az MNB törvényben foglalt esetekben szűnhet meg - MNB törvény 96.§.(2), 97.§.(2), 100.§.(1), (2), (4) és 101.§.(4)

2. Átláthatóság

A végzett tevékenységéről és működésének szabályairól a Testület folyamatosan tájékoztatást ad honlapján (www.mnb/bekeltetes.hu ), éves jelentéseiben és kérésre – MNB törvény 99.§., 115.§. és 129-130.§.

3. Kontradiktórius eljárás

Az eljárásban biztosított az, hogy a felek a meghallgatások alkalmával személyesen megjelenjenek és álláspontjaikat szóban és írásban is kifejtsék, a kérelmekkel érintett pénzügyi szolgáltatók pedig együttműködésre kötelezettek – MNB törvény 108.§.

4. Hatékonyság

A Testület eljárása gyors, az előtte folyó eljárásokban a hiánytalan kérelem beérkezésétől számított 60 napon belüli időpontra az eljáró tanács meghallgatást tűz és az eljárást 90 napon belül be is fejezi. Ezt a határidőt az elnök ügyenként egy alkalommal, maximum 30 nappal hosszabbíthatja meg. Az eljárásért sem a kérelmezőnek, sem a pénzügyi szolgáltatónak fizetnie nem kell, az eljárás díjmentes, de a felmerült költségeket (ha ilyen van) a felek maguk viselik – MNB törvény 106.§.(3) és 112.§.(5)

5. Jogszerűség

A Testület minden tagja jogi egyetemi diplomával és jogi szakvizsgával és/vagy közgazdasági egyetemi diplomával rendelkező, a pénzügyi szektor valamely területén és/vagy bíróságon gyakorlatot szerzett és tapasztalt munkatárs, a Magyar Nemzeti Bank alkalmazottai. Munkáját mindenki a vonatkozó jogszabályok ismeretében és felhasználásával, szakszerűen végzi. A tagok az általuk vitt konkrét ügyekben függetlenek és pártatlanok – MNB törvény 97.§.(1), (3) és 98.§.(4)-(7)

6. Szabadság

A meghozott döntések nem érintik a fogyasztóknak azt a jogát, hogy bírósághoz forduljanak, a Testület ajánlásaival és kötelezést tartalmazó határozataival szemben ugyanis a törvény biztosítja a bírósági jogorvoslat lehetőségét – MNB törvény 116-117.§.

7. A képviselet lehetősége

A Testület előtti eljárásokban mind a meghatalmazott nélküli személyes megjelenés, mind a meghatalmazott általi képviselet a magánszemély kérelmező fogyasztók által lehetséges. Meghatalmazott bármely természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet is lehet. A kérelmező az eljárásban a meghallgatáson akkor is személyesen vehet részt, ha magát meghatalmazottal kívánja képviseltetni. A pénzügyi szolgáltatók meghatalmazott képviselőik útján képviseltetik magukat, akik a szervezet alkalmazottai vagy ügyvédek – MNB törvény 110.§.

 

 

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem