Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!
EN
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!

Működési rendünk

nyomtatás

2023. december 20.

Tisztelt Kérelmezők, tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület Működési Rendje néhány pontban 2024. január 2-i hatállyal módosul. A módosítások az 1., 5., 7., 9., 12., 15. és 16. fejezeteket érintik. A módosításokat a hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvénnyel módosított 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB törvény) 113.§ (2) bekezdésben foglalt összeghatár 2M Ft-ra történő emelése, a 121-122.§-ok hatályon kívül helyezése és a 116.§ (4) bekezdésének módosított szövege, valamint a törvényi elszámolással és forintosítással kapcsolatos ügyek befejezése, továbbá a KAÜ azonosítás használatával végrehajtható elektronikus ügyintézés lehetősége indokolta.

Felhívjuk a Pénzügyi Szolgáltatók szíves figyelmét, hogy a jogszabályi alávetésen alapuló döntéseink esetében a korábbi 1M Ft összegben meghatározott értékhatár 2024. január 2-től 2M Ft-ra emelkedik, és e szabályt a téli meghallgatási szünet ideje alatt (2023. december 18. és 2024. január 1. között) beérkezett és a 2024. január 2-án folyamatban lévő ügyeknél is alkalmazni kell. Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket arra is, hogy az MNB törvény 121-122.§-ai hatályukat vesztik, a jogszabályon alapuló kötelezésekkel szembeni jogorvoslat lehetőségét biztosító szabályt az MNB törvény 116.§. (4) bekezdésében találják.

Kérem, ismerjék meg a módosítást!

Kérem, ismerjék meg a Működési Rendünk eddigi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét!

Dr. Kovács Erika

elnök

A Testület Működési Rendje időről időre módosul, módosításait vagy jogszabályi változás vagy a Testület saját döntése indokolhatja. A Működési Rendet a Testület elnöke rendeletben állapítja meg, a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos Működési Rend a 2/2014 elnöki utasítás, melynek szövege a következő:

Egységes szerkezetű szöveg

Módosítások az alábbi tartalommal és időpontokban történtek:

 

2023. január 9.

Tisztelt Kérelmezők, tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület Működési Rendjének 4. és 5. fejezetének egyes részei 2023. január 9-től módosulnak.

A 2022. december 22-én kihirdetett és hatályba lépett 2022. évi LXXVII. törvény módosította a 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB törvény) 98.§ (1) bekezdését is. Ennek értelmében annak eldöntése, hogy egy ügyet a Testület tanácsban vagy egy testületi tag által tárgyaljon-e, a Testület elnökének hatásköre. E hatáskört úgy gyakorolja, hogy mérlegeli a kérelem alapján azt, hogy az ügy jellege, bonyolultsága, az ahhoz szükséges szakértelem és az érvényesíteni kívánt igény összege mely tárgyalási formát indokolja.

2022. december 19. és 2023. január 6. között a Testület téli meghallgatási szünetet tartott, mely időtartam a törvényes határidőkbe nem számít bele. A módosuló szabályokat 2023. január 9-től, a meghallgatási szünetet követő első tárgyalási naptól kell alkalmazni azzal, hogy az vonatkozzon a meghallgatási szünet ideje alatt érkezett és folyamatban lévő ügyekre is.  

Kérem, ismerjék meg a módosítást!

Kérem, ismerjék meg a Működési Rendünk eddigi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét!

Dr. Kovács Erika
elnök

2021. december 30.

Tisztelt Kérelmezők, tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület Működési Rendjének 7. és 16. pontja 2022. január 3-tól módosul. A módosításokat két ok indokolja. 2022. január 3-tól lehetővé válik, hogy a kérelmezők az eddig megszokott eljárásindítási módok mellett egy újabb lehetőséget használjanak, hiszen a Testület honlapján elérhető „PBT Online Ügyintézés” alkalmazás használatával kérelmeiket elektronikus úton és a honlapunkon megtalálható nyomtatványok kitöltésével és a szükséges iratok csatolásával is lehetőségük lesz eljuttatni hozzánk. Az erre való utalást tartalmazza a 7. pont módosított szövege. A 16. pont módosítását az indokolja, hogy a Magyar Nemzeti Bank Ügyfélszolgálata új helyre költözött, a XII. kerület Krisztina krt. 6. címen várja a személyes ügyintézést igénylő fogyasztókat és szolgáltatókat.

Kérem, ismerjék meg a módosítást!

Kérem, ismerjék meg a Működési Rendünk eddigi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét!

Dr. Kovács Erika
elnök

2020. december 10.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók! 

A Testület Működési Rendjét 2021. január 1-i hatállyal módosítja. A módosítás több fejezet több pontját is érinti, célja az, hogy lehetővé tegye az eddig megszokott postai út mellett a felekkel történő kommunikációt elektronikus úton is, valamint a 8. fejezet módosításával általános szabályt ír elő a vészhelyzetben az MNB által elrendelt belépési tilalom esetére.

2021. január 1-től kezdődően a pénzügyi szolgáltatókkal a Testület kizárólag az MNB elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszerében (ERA rendszer) elérhető felületen, a „Pénzügyi Békéltető Testület e-ügyintézés” szolgáltatás segítségével tart kapcsolatot. A szolgáltatók az ott található elektronikus űrlapokon nyújtják be közléseiket, a Testület döntései, felhívásai, tájékoztatásai és egyéb közlései pedig a kézbesítési tárhelyen való elhelyezéssel kerülnek kézbesítésre a szolgáltatók részére.

 

A Testület a kérelmezőkkel elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a www.magyarorszag.hu és a www.mo.hu oldalon is tud majd kapcsolatot tartani, továbbá a kérelmezők kérelmeiket a jövő évtől kezdődően elektronikus okiratként ügyfélkapun keresztül is benyújthatják az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programmal történő kitöltést követően és a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) használatával végrehajtott azonosítás után.

Kérem, ismerjék meg a módosítást!

Üdvözlettel,

Dr. Kovács Erika 
elnök

2020. április 20.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók! 

A Testület Működési Rendjét 2020. április 20-i hatállyal a Kormány 130/2020 (IV.17.) rendeletében foglaltaknak megfelelően módosítja. A módosítás a 7. fejezet 1. pontját érinti, valamint beépít egy új 8. fejezetet, amely a vészhelyzetben e kormányrendelet hatálya alá tartozó ügyekben írja elő az írásbeli eljárások eltérő, speciális szabályait az alábbiak szerint:

 1. e-mailben fogadunk el a kérelmezőktől a kérelem visszavonását, valamint az írásbeli eljárásra vonatkozó hozzájárulást és e hozzájárulás megtagadásáról szóló nyilatkozatot
 2. új szabály, hogy írásbeli eljárás lefolytatáshoz csak a kérelmezők egyetértése kell, hogy ha ehhez nem járulnak hozzá, akkor az eljárás szünetel, de a szünetelés időtartama az eljárási határidőbe nem számít bele
 3. szintén új szabály, hogy minden eljárás kizárólag írásban folyhat és a végső ügyintézési határidő a befogadástól számított 180 nap.

Kérem, ismerjék meg a módosítást!

Üdvözlettel,

Dr. Kovács Erika 
elnök

2020. március 16.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók! 

A Testület Működési Rendjét 2020. március 16-i hatállyal módosítja. A módosítás a 7. fejezet 1. és 4. pontját érinti, mely szerint:

 1. e-mailben fogadunk el kérelem visszavonást és írásbeli eljárásra vonatkozó hozzájárulást, de minden egyéb kommunikáció az ügyfelekkel a jelenleg is használt csatornákon keresztül történik
 2. új szabály, hogy elnöki hatáskörben rendkívüli, indokolt és kivételes helyzetben (amilyen ez a mostani) az ügyfelek beleegyezése nélkül vagy akarata ellenére is írásbeli eljárás rendelhető el
 3. egyéb más esetben az írásbeli eljárásra történő áttérés az ügyfelek erre vonatkozó egyetértése esetén lehetséges.

Kérem, ismerjék meg a módosítást!

Üdvözlettel,

Dr. Kovács Erika 
elnök

2018. március 1.

A Testület Működési Rendjének módosítása a méltányossági ügyeket érintette, egyrészt pontosításra került a méltányossági ügyek fogalma, másrészt egyértelműbbé vált, hogy a méltányossági ügyek befogadásának melyek a feltételei és e feltételek között nem szerepel egy folyamatban lévő végrehajtási vagy bírósági eljárás, vagyis méltányossági ügyekben ezek a folyó eljárások nem képeznek eljárási akadályt.  Amennyiben méltányossági kérelmére az érintett fogyasztó a szolgáltatótól 30 nap elteltével választ nem kap vagy elutasító válasz ékezik, megpróbálhatja ilyen igényét a Testület előtt is érvényesíteni, de csak akkor, ha családi, személyi vagy anyagi körülményei ezt valóban indokolttá teszik. 

Módosító szöveg


2017. július 3.

A Testület Működési Rendjének módosítása első két pontja részletszabályokat, pontosítást tartalmaz az egyedül eljáró testületi tag eljárásával kapcsolatban. A 3-4. pontban foglalt módosítás szerint bármikor áttérhet az eljáró tanács írásbeli eljárásra, illetve pontosításra került, hogy az írásbeli eljárásban a határozat kihirdetése is írásban történik a meghozatal időpontjával.

Módosító szöveg

 

2017. március 10.

A módosítás leglényegesebb részei az alábbiak: a törvényi hivatkozások kiegészültekk az MNB törvény 121-122 §-al, ezen szabályok rendezik a jogszabályi alávetésekhez kapcsolódó ellentmondást, mint jogorvoslati lehetőséget. Hivatkozások kerültek pontosításra a fejezetek átszámozása miatt. Új  rendelkezés került be az üzleti titok kezelésére vonatkozóan annak érdekében, hogy az ilyen tartalmú iratokat külön megjelölje a szolgáltató. A meghallgatásra vonatkozó eljárási szabályok kiegészültek. Új rendelkezésként bekerült a jogszabályi alávetés miatt az a szabály, hogy az összegszerűen meg nem határozható kérelmeket 0 Ft-ra szólóként értékeli a Testület, ekként ilyen ügyekben is hozhat a jogszabályi alávetés alapján kötelezést. Egyértelmű lett, hogy hogyan kell számítani az 1M Ft-os értékhatárt. Kimondásra került, hogy határidőben érkezik be az ellentmondás, ha azt a szolgáltató a határidő utolsó napján postára adja ajánlott levélként. Egyszerűsödött az általános kérelem nyomtatvány, valamint a Testület aktualizált két mellékletet.

Módosító szöveg

2017. január 1.

A módosítás leglényegesebb részei az alábbiak : 

 1. A hatáskör hiány miatti elutasítást mind a hivatal, mind az osztályokon belül működő testületi tagok és tanácsok megtehetik, a jelenleg meglévő szabály pontosításra került
 2. A kérelmező halála esetén annak igazolt örököse jogosult új eljárást indítani tekintettel a haláleset okán korábban megszűntetett eljárásra, így külön panaszeljárást nem kell lefolytatni. Rendelkezik a módosítás az eljárás során a szolgáltató személyében bekövetkező jogutódlásról is. ( 7. fejezet 5. pont )
 3. A Testület megállapíthatja, hogy a kérelmező valamely, a szolgáltató által követelt összeggel nem tartozik, erre nézve tartalmaz új szabályt a 8. Fejezet 13. pontjának kiegészítése
 4. A meghallgatásról készült jegyzőkönyv vonatkozásában minden fél csak egyszer és csak a saját nyilatkozatának korrekcióját kérheti, illetve észrevételezheti
 5. Az online vitarendezés speciális szabályait külön fejezet rögzíti (12. fejezet)

Módosító szöveg

 

2016. július 1.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényt módosította a 2016. évi LIII. törvény. A módosítások érintik a Pénzügyi Békéltető Testület eljárási szabályait és működését, ennek alapján a Testület a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete szerint jár el az online fogyasztói jogvitákban. A módosítás során pontosításra kerültek egyes eljárási cselekmények és módosultak eljárási határidők, pl. a hiánypótlás kiadásának, a meghallgatás tartásának határidői. Módosításra kerültek az eljárás megszűntetésének feltételei is.

Módosító szöveg

 

2015. augusztus 3.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényt módosította a 2015. évi LXXXV. törvény, továbbá módosult az MNB Szervezeti és Működési Szabályzata is. A módosítások érintették a Pénzügyi Békéltető Testület eljárási szabályait és működését is, így a Testület a korábbi munkacsoportok helyett osztályokba szerveződött. Az általános eljárást a kérelmezők az erre a célra rendszeresített 150. számú kérelem formanyomtatvány kötelező kitöltésével kezdeményezhették, az új nyomtatvány a Működési Rend mellékleteként található meg. Az MNB Központi Ügyfélszolgálat munkatársai a Testület eljárásának szabályairól telefonos vagy e-mailben történt megkeresésre telefonon vagy e-mailben tájékoztatást adnak, de folyamatban lévő üggyel kapcsolatban tájékoztatás nyújtása nem történik. A Testület saját ügyfélszolgálatot 2015. augusztus 3-tól nem működtet. A Működési Rend két melléklettel egészült ki, a 9.sz. melléklet: az alávetési nyilatkozatok nyilvántartásának rendjéről, a 10.sz. melléklet: adatgyűjtés, az adatvagyon kezelésének szabályairól rendelkezik.

Módosító szöveg

 

2015. május 18.

2015. május 18-án hatályba lépett a banki elszámolás során tapasztalt visszaélések elleni fellépéshez szükséges törvények módosításáról szóló 2015. évi LII. törvény, mely módosította – többek között – az elszámolási és forintosítási törvényeknek a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó egyes szabályait és érintette a Testület eljárási szabályait és működését is. A módosítás leglényegesebb része az, hogy az elszámolásokban címzettként nem szereplő, de a szerződésben hitelfelvevő kötelezett személyek, akik ezáltal az elszámolás másolatának kérésére is jogosultak, jogorvoslatot kezdeményezhetnek. Másik változás, hogy a Testület főszabályként írásbeli eljárás eredményeképpen hozza meg döntéseit és nem a felek kérésére, hanem saját döntése alapján tart meghallgatásokat. A 151., 152. és a 153. számú kérelemnyomtatványok tartalma megváltozott.

Módosító szöveg

 

 

2015. március 2.

A 2014. év végén sor került több olyan törvény és egyéb jogszabály megalkotására, kihirdetésére és hatályba lépésére is, amelyek nagy mértékben jelentenek változást és gyakorolnak hatást a Testület működésére és szerepére. A 2014. évi XXXVIII. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezését tartalmazza, a 2014. évi XL. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdéseket rendezi és a 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekkel összefüggésben tartalmaz szabályokat, továbbá a 2014. évi LXXVII. törvény az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdésekről szól. 

Az e törvényekben foglaltak gyakorlati végrehajtása érdekében született meg négy olyan rendelet, melyeket a Magyar Nemzeti Bank elnöke adott ki. A 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet szól a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól, az 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelet rendelkezik a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának különös szabályairól, továbbá az 55/2014. (XII. 10.) MNB rendelet tartalmazza a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás során alkalmazott becslési eljárásával és az elszámolás pénzügyi teljesítésének időpontjával kapcsolatos rendelkezéseket, az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet pedig a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi szabályokról rendelkezik.

E jogszabályok szükségessé tették a Pénzügyi Békéltető Testület Működési Rendjének módosítását.

Módosító szöveg

 

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem