Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!
EN
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!

Működési rendünk

nyomtatás

2017. június 30.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

A Testület Működési Rendjét 2017. július 03- i hatállyal módosítja.

A módosítás első két pontja részletszabályokat, pontosítást tartalmaz az egyedül eljáró testületi tag eljárásával kapcsolatban.

A 3-4. pontban foglalt módosítás szerint bármikor áttérhet az eljáró tanács írásbeli eljárásra, illetve pontosítottuk, hogy az írásbeli eljárásban a határozat kihirdetése is írásban történik a meghozatal időpontjával.

 

Kérem, ismerjék meg a módosítást illetve Működési Rendünket a módosítással egységes szerkezetben!

 

Üdvözlettel, 

Dr. Kovács Erika

elnök

2017. március 9.

 Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

 A Testület Működési Rendjét 2017. március 10.-i hatállyal módosítja. A módosítás leglényegesebb részei az alábbiak:

 •  A törvényi hivatkozásokat kiegészítettük az MNB törvény 121-122 §-al, ezen szabályok rendezik a jogszabályi alávetésekhez kapcsolódó ellentmondást, mint jogorvoslati lehetőséget.
 • Hivatkozásokat kellett pontosítanunk a fejezetek átszámozása miatt.

 • Új  rendelkezést iktattunk be az üzleti titok kezelésére vonatkozóan annak érdekében, hogy az ilyen tartalmú iratokat külön megjelölje a szolgáltató.

 • Kiegészítettük a meghallgatásra vonatkozó eljárási szabályokat.

 • Új rendelkezés a jogszabályi alávetés miatt vált szükségessé, melyben kimondtuk, hogy az összegszerűen meg nem határozható kérelmeket 0 Ft-ra szólóként értékeljük, ekként ilyen ügyekben is hozhatunk a jogszabályi alávetés alapján kötelezést. Továbbá egyértelműsítettük, hogy hogyan kell számítani az 1M forintos értékhatárt.

 • Kimondtuk, hogy határidőben érkezik be az ellentmondás, ha azt a szolgáltató a határidő utolsó napján postára adja ajánlott levélként.

 • Egyszerűsítettük az általános kérelem nyomtatványunkat is.

 • Aktualizáltunk két mellékletet.

 Kérem, ismerjék meg a módosítást illetve Működési Rendünket a módosítással egységes szerkezetben!

 Üdvözlettel,

Dr. Kovács Erika
elnök

 

2016. december 27.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

A Testület Működési Rendjét 2017. január 01-i hatállyal módosítja. A módosítás leglényegesebb részei az alábbiak :

 1. A hatáskör hiány miatti elutasítást mind a hivatal, mind az osztályokon belül működő testületi tagok és tanácsok megtehetik, a jelenleg meglévő szabály pontosításra kerül.

 2. Eddigi gyakorlatunk teszi szükségessé kimondani azt, hogy a kérelmező halála esetén annak igazolt örököse jogosult új eljárást indítani tekintettel a haláleset okán korábban megszűntetett eljárásra, így külön panaszeljárást nem kell lefolytatni. Rendelkezik a módosítás az eljárás során a szolgáltató személyében bekövetkező jogutódlásról is. ( 7. fejezet 5. pont )

 3. Egyre több kérelem irányul arra, hogy a Testület állapítsa meg, hogy a kérelmező valamely, a szolgáltató által követelt összeggel nem tartozik. Ezekre az esetekre tartalmaz új szabályt a 8. Fejezet 13. pontjának kiegészítése.

 4. A meghallgatásról készült jegyzőkönyv vonatkozásában minden fél csak egyszer és csak a saját nyilatkozatának korrekcióját kérheti, illetve észrevételezheti.

 5. Az online vitarendezés speciális szabályait külön fejezetben rögzítjük. (12. fejezet)

Kérem, ismerjék meg a módosítást illetve Működési Rendünket a módosítással egységes szerkezetben!

Üdvözlettel,

Dr. Kovács Erika
elnök

2016. június 29.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényt módosította a 2016. évi LIII. törvény. A módosítások érintik a Pénzügyi Békéltető Testület eljárási szabályait és működését. Ennek alapján a Testület Működési Rendjét 2016. július 01-i hatállyal módosította. A módosítás leglényegesebb részei az alábbiak :

 • A fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete szerint jár el a Testület az online fogyasztói jogvitákban.

 • Pontosításra kerültek egyes eljárási cselekmények és módosultak eljárási határidők. ( Hiánypótlás kiadásának, meghallgatás tartásának határidői. )

 • Módosításra kerültek az eljárás megszűntetésének feltételei.

Kérem, ismerjék meg módosított Működési Rendünket !

Üdvözlettel,

Dr. Kovács Erika
elnök

2015. augusztus 3.

 • Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényt módosította a 2015. évi LXXXV. törvény, továbbá módosult az MNB Szervezeti és Működési Szabályzata is. A módosítások érintik a Pénzügyi Békéltető Testület eljárási szabályait és működését. Ennek alapján a Testület Működési Rendjét 2015. augusztus 3.-i hatállyal módosította. A módosítás leglényegesebb részei az alábbiak :

 • A Testület az eddigi munkacsoportok helyett osztályokba szerveződik.

 • Az általános eljárást is az erre rendszeresített 150. számú kérelem formanyomtatvány kötelező kitöltésével lehet kezdeményezni, az új nyomtatványunk a Működési Rend mellékleteként található meg.

 • Az MNB Központi Ügyfélszolgálat munkatársai a Testület eljárásának szabályairól telefonos vagy e-mailben történt megkeresésre telefonon vagy e-mailben tájékoztatást adnak. Folyamatban lévő üggyel kapcsolatban tájékoztatás nyújtása nem történik. Testület saját ügyfélszolgálatot 2015. augusztus 3-tól nem működtet.

 • A Működési Rend két melléklettel egészült ki, a 9.sz. melléklet: az alávetési nyilatkozatok nyilvántartásának rendjéről, a 10.sz. melléklet: adatgyűjtés, az adatvagyon kezelésének szabályairól rendelkezik.

Kérjük, hogy a 151., 152. és a 153. számú kérelemnyomtatványokat kizárólag elszámolásos ügyben használják, ne használják ezeket az elszámoláson kívüli egyéb ügyekben, azaz az általános ügyekben a most közzétett 150. számú kérelemnyomtatványt használják!

Kérem, ismerjék meg módosított Működési Rendünket és új tartalmú általános eljárásban alkalmazandó kérelemnyomtatványunkat!

Üdvözlettel:

Dr. Kovács Erika

elnök

2015. május 19.

Tisztelt Kérelmezők, Tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

2015. május 18-án hatályba lépett a banki elszámolás során tapasztalt visszaélések elleni fellépéshez szükséges törvények módosításáról szóló 2015. évi LII. törvény, mely módosítja – többek között – az elszámolási és forintosítási törvényeknek a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó egyes szabályait és érinti a Pénzügyi Békéltető Testület eljárási szabályait és működését. Ennek alapján a Testület Működési Rendjét 2015. május 18-i hatállyal módosította. A módosítás leglényegesebb része az, hogy az elszámolásokban címzettként nem szereplő, de a szerződésben hitelfelvevő kötelezett személyek, akik ezáltal az elszámolás másolatának kérésére is jogosultak, jövőben jogorvoslatot kezdeményezhetnek. Másik változás, hogy a Testület főszabályként írásbeli eljárás eredményeképpen hozza meg döntéseit és nem a felek kérésére, hanem saját döntése alapján tart meghallgatásokat a jövőben.

Nagyon fontos tudni, hogy a 151., 152. és a 153. számú kérelemnyomtatványok tartalma megváltozott. Honlapunkról már az új szövegű nyomtatványokat tölthetik le. Kérjük, minden elszámolásos ügyben ezt használják, de ne használják ezeket az elszámoláson kívüli egyéb ügyekben. Kérjük, hogy kérelmeiket minden esetben a 670.sz postafiókra küldjék meg, az elszámoláson kívüli más ügyekkel kapcsolatos kérelmeiket viszont ne ide, hanem továbbra is a 172. számú postafiókra juttassák el!

Kérem, ismerjék meg módosított Működési Rendünket és új tartalmú kérelemnyomtatványainkat!

üdvözlettel,

Dr. Kovács Erika
elnök

2015. március 2.

Tisztelt Kérelmezők, tisztelt Pénzügyi Szolgáltatók!

Az elmúlt év végén sor került több olyan törvény és egyéb jogszabály megalkotására, kihirdetésére és hatályba lépésére is, amelyek nagy mértékben jelentenek változást és gyakorolnak hatást a Pénzügyi Békéltető Testület működésére és eddigi szerepére. Így a 2014. évi XXXVIII. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezését tartalmazza,
a 2014. évi XL. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdéseket rendezi és a 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekkel összefüggésben tartalmaz szabályokat, továbbá a 2014. évi LXXVII. törvény az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdésekről szól.

Az e törvényekben foglaltak gyakorlati végrehajtása érdekében született meg négy olyan rendelet, melyeket a Magyar Nemzeti Bank elnöke adott ki. A 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet szól a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól, az

54/2014. (XII. 10.) MNB rendelet rendelkezik a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának különös szabályairól, továbbá az 55/2014. (XII. 10.) MNB rendelet tartalmazza a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás során alkalmazott becslési eljárásával és az elszámolás pénzügyi teljesítésének időpontjával kapcsolatos rendelkezéseket, az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet pedig a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi szabályokról rendelkezik.

E jogszabályok szükségessé tették a Pénzügyi Békéltető Testület Működési Rendjének 2015. március 2-i hatállyal történő módosítását, melyet ezúton közzéteszünk. A most már háromféle eljárásunkkal kapcsolatos, egymástól részben eltérő szabályok könnyebb megértése érdekében Működési Rendünket egységes szerkezetben is megtalálják.

Kérem, ismerjék meg módosított Működési Rendünket!

üdvözlettel,

Dr. Kovács Erika
elnök

2015. február 26.