Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Adatkezelési tájékoztató

nyomtatás

A Magyar Nemzeti Bank általános adatkezelési tájékoztatója

A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a tevékenysége során birtokába jutott, vagy általa rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint kezeli.

A tájékoztató célja, hatálya:

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse az MNB által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, valamint adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet az MNB mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

Az MNB mint adatkezelő a jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja az érintetteket a személyes adatok kezelésével kapcsolatos általános információkról.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a tájékoztató hatálya nem terjed ki a hatósági eljárások során és az MNB tv.-ben meghatározott feladatok ellátása során megvalósuló adatkezelésekre.

Adatkezelő:

Magyar Nemzeti Bank

Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.

 

Az MNB adatvédelmi tisztségviselője dr. Marton Tivadar János (telefon: 06 1 428 2600, e-mail: martont@mnb.hu).

A kezelt adatok köre:

Adatkezelés megnevezése

A kezelt adatok köre

Az MNB honlapjának látogatása során kezelt adatok

A honlap használata során megadott adatok

Karrierportál üzemeltetetése során kezelt adatok

A regisztráció során megadott, illetve beküldött önéletrajzban megadott adatok

Ügyfélszolgálat működtetése

Természetes személyazonosító adatok, telefonszám, e-mail cím, illetve az ügyfél által megadott egyéb adatok

Bankbiztonsági szolgálat működtetése

Biztonsági kamerák felvételei, belépők adatai

 

Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés jogalapja

Az MNB honlapjának látogatása során kezelt adatok

Az Ön hozzájárulása

Karrierportál üzemeltetetése során kezelt adatok

Az Ön hozzájárulása

Ügyfélszolgálat működtetése

Minden ügy esetében az ügy hatósági minősítése szerint irányadó jogalap

Bankbiztonsági szolgálat működtetése

Jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítése, közhatalmi feladatkör gyakorlása, a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény

 

Az adatkezelés célja:

Adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés célja

Az MNB honlapjának látogatása során kezelt adatok

A honlap üzemeltetése, regisztrációhoz kötött tartalmak használata

Karrierportál üzemeltetetése során kezelt adatok

Az MNB a meghirdetett álláspályázatokra való jelentkezés, és a jövőben megüresedő, illetve új pozíció betöltéséhez való felhasználás

Ügyfélszolgálat működtetése

Az MNB eljárásainak támogatása, információk, iratbetekintés, colcenter, ügyfél megkeresések megválaszolása

Bankbiztonsági szolgálat működtetése

Bankbiztonsági követelmények teljesítése

 

Az adatkezelés ideje:

Adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés ideje:

Az MNB honlapjának látogatása során kezelt adatok

A honlap látogatásakor gyűjtött technikai adatok tekintetében a célhoz kötötten megállapított idő, a regisztrációs adatok esetében a visszavonásig, de legfeljebb 2 év

Karrierportál üzemeltetetése során kezelt adatok

Legfeljebb a regisztrációját követő 1 év

Ügyfélszolgálat működtetése

Jogszabályban előírt megőrzési idő, cél szerinti idő, telefonos hangfelvétel esetén 5 év

Bankbiztonsági szolgálat működtetése

Az épületben elhelyezett biztonsági kamerák esetében 30 nap, a közterületet is érintő külső kamerák esetében 3 nap. A belépési adatok, vendégekből készült felvételek esetén 24. óra, egyéb esetekben 30 nap

 

Kiknek az adatait kezeljük, érintettek köre:

Adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés érintettjei:

Az MNB honlapjának látogatása során kezelt adatok

Az MNB honlapját látogató, ott regisztráló természetes személyek

Karrierportál üzemeltetetése során kezelt adatok

A karrierportálon regisztráló, önéletrajzot feltöltő természetes személyek

Ügyfélszolgálat működtetése

Az MNB természetes személy ügyfelei

Bankbiztonsági szolgálat működtetése

Az épület körül megfigyelt területen, illetve az épületben tartózkodó természetes személyek

 

Adattovábbítás:

Az MNB az adatokat a hatósági eljárások során, illetve egyéb feladataiból adódóan, jogszabályban meghatározott címzettek felé továbbítja. Az adattovábbításokról minden érintett tájékoztatást kérhet „az adatkezeléssel összefüggő jogok” részben leírtak szerint.

Adatbiztonsági intézkedések:

Az MNB az elektronikus formában nyilvántartott személyes adatokat a saját szerverein tárolja, adatfeldolgozót esetenként vesz igénybe. Az adatkezelés bármilyen kiszervezése esetén megbizonyosodik arról, hogy az igénybe vett szolgáltató biztosítja az adatkezelés megfelelő garanciáit. Az MNB megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje – többek között – a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól.

Az adatkezeléssel összefüggő jogok:

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az MNB-től arról, hogy az MNB:

  • milyen személyes adatait,
  • milyen jogalapon,
  • milyen célból,
  • milyen forrásból,
  • mennyi ideig kezeli,
  • kezeli-e még a személyes adatait,
  • kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Ezen felül kérheti az MNB által tárolt személyes adatainak másolatát.

Az MNB a Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Helyesbítéshez való jog:

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az MNB módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl. a nevét, e-mail címét, ha abban változás következett be). Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Az MNB a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az MNB-től a személyes adatinak törlését.

A törlési kérelmet az MNB abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi az MNB-t. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor az MNB a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az MNB-től az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén az MNB csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenység kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet.

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:

  • úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy
  • úgy gondolja, hogy adatait az MNB jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné,
  • igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már az MNB-nek nincs szüksége ezekre az adatokra.

 

Az MNB a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

A hozzájárulás visszavonásának joga:

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén az MNB visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad.

Az MNB a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül törli és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a nyilatkozatában.

Jogorvoslati lehetőség:

Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, kezdeményezheti az MNB adatvédelmi tisztviselőjének eljárását, illetve bírósághoz fordulhat.

Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391-1400

Telefax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az általános tájékoztatótól eltérő részletes Információk:

A www.mnb.hu honlapjával kapcsolatos adatkezelés részletei:

A weboldal látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője az MNB.

Amikor Ön az MNB internetes honlapját látogatja, eközben személyes adatait is átadja számunkra.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A weboldalon lévő legtöbb információ megtekintéséhez regisztráció vagy bejelentkezési adatok megadása nem szükséges. Vannak azonban olyan funkciók, melyek igénybevételéhez bizonyos személyes adatok megadására (név, e-mail cím) szükség lehet.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az MNB-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az MNB – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

Az MNB honlapján keresztül az MNB tudomására jutott adatokat harmadik személy számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki.

Az MNB a weboldal üzemeltetéséhez a és egyben a látogatók adatainak kezeléséhez a Karrierportál kivételével külső szervezetet (adatfeldolgozót) nem vesz igénybe.

Az MNB az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.

A Karrierportál üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelés részletei:

Az Ön által a regisztráció során megadott, illetve feltöltött önéletrajzában, dokumentumaiban feltüntetett olyan személyes adatait kezeli az MNB, amelyek alkalmasak a személyazonosítására, valamint azok a képzettségével, végzettségével, szakmai tapasztalataival, továbbá képességeivel és készségeivel kapcsolatosak. Ezeket a személyes adatait az MNB a meghirdetett álláspályázatokra való jelentkezés, és a jövőben a megüresedő, illetve új pozíció betöltéséhez való felhasználás céljából, továbbá a megfelelő munkaerő kiválasztása és az Önnel való kapcsolattartás érdekében kezeli. A konkrét álláspályázati kiírásban kért adatokon és információkon felüli adatok és információk megadása az Ön szabad hozzájárulásán múlik.

Ha az Ön által feltöltött anyag kivételesen különleges személyes adatot is tartalmaz, annak kezelése miatt az MNB felveszi Önnel a kapcsolatot.

Az adataihoz a feladataik ellátása érdekében az MNB munkavállalói férhetnek hozzá. Így például a Személyügyi igazgatóság munkavállalói a kiválasztási folyamat megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladataik ellátása során megismerik az Ön személyes adatait. Megismerik továbbá az adatait azon vezetők és munkatársaik is, akik a kiválasztási folyamatban részt vesznek.

Az adatkezelés során az MNB külső közreműködőt, a Nexum Magyarország Kft.-t (6726 Szeged, Temesvári krt. 15.) veszi igénybe, aki a rendszer üzemeltetéséhez informatikai támogatást biztosít, valamint adatfeldolgozóként a beérkezett adatokat, a személyügyi folyamatokat jól támogató formában csoportosíthatja, továbbá biztosítja azok elérhetőségét a kiválasztási folyamatban részt vevők számára.

Amennyiben Ön jogai érvényesítése során kéri az MNB-től személyes adatainak törlését, azzal az esetlegesen éppen zajló, Önre vonatkozó kiválasztási folyamat is megszakad és Ön nem kerülhet kiválasztásra.

Az MNB ügyfélszolgálatával kapcsolatos adatkezelés részletei:

Az MNB ügyfélszolgálatot működtet. Az ügyfélszolgálaton személyes adatkezelés folyik elsősorban a szóbeli telefonos ügyfélszolgálat esetében, mely esetben a hívó fél tájékoztatása után a rendszer rögzíti a hívó telefonszámát, illetve a beszélgetést minőségbiztosítási okokból. A felvételekről az ügyfélszolgálaton másolat kérhető. A rendszer a beszélgetéseket 5 évig tárolja, majd visszaállíthatatlanul törli.

Az ügyfélszolgálatra benyújtott egyéb kérelmek, panaszok, iratbetekintési kérelmek estében az ilyen iratokban szereplő személyes adatokat az MNB azon eljárásokra vonatkozó szabályok szerint kezeli, mely eljárásokhoz a benyújtott iratok kapcsolódnak.

Az adatkezeléshez kapcsolódó jogok érvényesítése során a személyes kapcsolattartásra az ügyfélszolgálaton keresztül van lehetősége.

A biztonsági kamerák felvételei során birtokba jutott adatok adatkezelésének részletei:

Az épületben az MNB Bankbiztonsági igazgatósága a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény alapján folyamatosan működő biztonsági kamerarendszert működtet a létesítmény telephelyének védelme-, a rendkívüli események megelőzése-, következményeinek elhárítása-, kivizsgálásának segítése-, a jogsértések észlelése-, az elkövető tettenérése-, valamint a jogsértő cselekmények megelőzése céljából. A rendszer az épületben zajló eseményeket rögzíti és a felvételeket a törvény rendelkezéseinek megfelelően 30 napig, a közterületet is érintő felvételeket 3 napig tárolja.

A belépéssel Ön hozzájárul ahhoz, hogy a felvételeken az Ön képmását az MNB Bankbiztonsági igazgatósága – a jogszabályokat betartva – azonosításra alkalmas minőségben rögzítse, tárolja, kezelje, illetve a jogszabály által megjelölt esetekben harmadik fél részére kiadja.

A fenti adatkezeléshez kapcsolódó jogokon túl Ön az MNB ügyfélszolgálatán kérhet írásos tájékoztatást az Önről készült felvételekről, melyet az MNB indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül megad. Kérheti a felvétel zárolását (vagyis megőrzését) akár a rögzítéstől számított 30 napon túl is, amennyiben valószínűsíti, hogy ez a jogainak gyakorlása érdekében szükséges.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem