Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!
EN
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!

A Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárásban az együttműködési kötelezettséget megsértő szolgáltatók

nyomtatás

Az MNB törvény 108.§ (5) bekezdése alapján a pénzügyi szolgáltatókat együttműködési kötelezettség terheli a Pénzügyi Békéltető Testület (Testület) eljárásában, ennek keretében kötelesek válasziratot küldeni a Testület felhívására annak kézhezvételét követő 15 napon belül a fogyasztói kérelemben foglaltakra reakcióként. A válasziratnak tartalmaznia kell a szolgáltató nyilatkozatát a fogyasztó igényének jogosságáról, az ügy körülményeiről, a fogyasztói panasz elbírálásának sikertelenségéről, vagy méltányossági eljárás esetén a méltányosság mellőzésének okairól, továbbá a Testület meghozandó döntésének kötelezésként történő elfogadását, vagyis azt, hogy a szolgáltató tesz-e alávetést vagy sem. A szolgáltató köteles továbbá a válasziratban foglalt nyilatkozatában megjelölni az állításait alátámasztó tényeket és bizonyítékokat, csatolni azokat az okiratokat vagy azok másolatát, amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik. A Testület a szolgáltatónak kiküldött felhívásában minden alkalommal figyelmezteti a szolgáltatót, hogy egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítsa a meghallgatáson, továbbá arra is, hogy az ügy érdemére vonatkozó nyilatkozattételének elmaradása esetén a rendelkezésére álló adatok alapján határoz majd. Ebben az értesítésben hivatkozik a Testület a szolgáltatónak az MNB törvényben meghatározott együttműködési kötelezettségre tájékoztatva arról, hogy ez tartalmában mit jelent és figyelmezteti arra, hogy e kötelezettség megsértése esetén az MNB fogyasztóvédelmi eljárás keretében fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a meghallgatásokon minden szolgáltató egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles.

Az MNB törvényben foglalt együttműködési kötelezettségnek négy szolgáltató, egy biztosító és három pénzügyi vállalkozás nem tett eleget, így a 2022. évben összesen 1 000 000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Magyar Nemzeti Bank az MNB tv. 81. § (1) bekezdés e) pontja és a 86. § (1) bekezdés a) pontja alapján indított fogyasztóvédelmi célvizsgálatok eredményeképpen.

Az érintett szolgáltatók és a bírságösszegek az alábbiak voltak:

Pénzügyi szolgáltató

Bírság összege

Határozat kelte

UNIQA Biztosító Zrt.      

300 000 Ft

2022. március 18.

Hungarian Real Estate Financing Zrt.      

300 000 Ft

2022. december 8.

BÁTOR Zrt.                         

100 000 Ft

2022. december 15.

Central Finance Zrt.       

300 000 Ft

2022. december 29.

 

Az MNB Biztosítás-és pénztárfelügyeleti igazgatósága még 2021. november 9. napján kelt levélben értesítette az UNIQA Biztosító Zrt-t (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.), hogy az MNB tv. 86. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fogyasztóvédelmi célvizsgálat hivatalból való megindításáról döntött a 2019. január 1. napjától a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakra (vizsgált időszak) vonatkozóan, melynek során az MNB azt vizsgálta, hogy a Biztosító az eljárás során eleget tett-e az MNB tv. 108. § (5) bekezdésében meghatározott együttműködési kötelezettségének. Az MNB a vizsgálat során tett megállapításait a 2022. január 26. napján kelt vizsgálati jelentésben foglalta össze és azt 30 napos határidő biztosítása mellett észrevételezésre megküldte a Biztosítónak, aki arra 2022. február 21. napján az MNB-hez érkezett válaszában reagált.

A Biztosító elismerte, hogy a Testület neki küldött értesítést megkapta, azt az érkeztetést követően digitalizálta és az érvényes belső eljárásrendjének megfelelően az iktatórendszerben digitálisan továbbította az iktatásért felelős szakterületnek. Annak ügyintézője viszont az értesítőt a belső eljárásrendben meghatározottakkal ellentétben nem továbbította a panasziroda részére. A Biztosító jelezte, hogy az eredeti értesítőt a vizsgálat kapcsán, az irattári anyagok áttekintésekor találta meg. A Biztosító képviselője a 2019. április 1. napjára kitűzött meghallgatáson arra tekintettel nem jelent meg, hogy az értesítő – a fentiekben foglaltak alapján – nem került továbbításra a Biztosítónak a Testülettel kapcsolatos ügyeiben eljáró szakterületei részére, így az eljárás során válasziratot nem terjesztett elő, távolmaradását nem mentette ki.

Az MNB a vizsgálat során megállapította, hogy a Biztosító a szabályszerű értesítés ellenére nem jelent meg a Testület előtt a 2019. április 1. napján tartott meghallgatáson, mulasztását alapos okkal – sem az eljárás, sem a vizsgálat során – nem mentette ki, az eljárás során a fogyasztó igényének jogosságáról, az ügy körülményeiről, a fogyasztói panasz elbírálásának sikertelenségéről, méltányossági eljárás esetén a méltányosság mellőzésének okairól, továbbá a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását (alávetés) illetően nyilatkozatot nem terjesztett elő. 

A pénzügyi vállalkozásokkal szembeni fogyasztóvédelmi célvizsgálatokat az MNB Prudenciális modellezési és IT felügyeleti igazgatóság folytatta le, a bírságokat a Pénzügy szervezetek engedélyezési és jogérvényesítési igazgatóság szabta ki. A Prudenciális modellezési és IT felügyeleti igazgatóság Prudenciális modellezési főosztálya 2022. május 20-án a Testülettel való együttműködés hiánya miatt célvizsgálatot indított a Hungarian Real Estate Financing Zrt.  (székhely: 1133 Budapest, Váci út 110.) pénzügyi vállalkozással szemben és 2022. december 8-án az MNB 300 000 Ft összegű bírságot szabott ki a szolgáltatóra. Az MNB a célvizsgálatban azt vizsgálta, hogy a pénzügyi vállalkozás a Testület előtt indult eljárás részeként kitűzött és 2022. április 21. napján tartott meghallgatásról való távolmaradását alapos indokkal kimentette-e, és hogy az eljárásban a felhívásra válasziratot előterjesztett-e. A pénzügyi vállalkozás a vizsgálat során azt nyilatkozta, hogy 2022. április 20. napján meghatalmazta a Bolevácz és Vörös Ügyvédi Irodát azzal, hogy a Testület előtti eljárásban teljes jogkörrel képviselje. Az Ügyvédi Iroda a meghatalmazást elfogadta, azonban a meghallgatáson való részvételre kijelölt jogi képviselő egészségügyi okból akadályoztatva volt, a meghallgatáson nem vett részt. A szolgáltatói nyilatkozat szerint a jogi képviselő a meghatalmazás elfogadásakor fekvőgipszet viselt, de arra számított, hogy azt másnap, a meghallgatás napján eltávolítják, így meg tud jelenni. Tekintettel azonban arra, hogy a gipsz eltávolítására nem kerülhetett sor, a meghallgatáson nem tudott részt venni, távol maradását semmilyen úton nem jelezte és nem mentette ki. A pénzügyi vállalkozás nyilatkozatában elismerte, hogy a jogi képviselő a meghallgatásról való távolmaradását nem jelezte, de erről annak megtörténtekor nem volt tudomása. A jogi képviselő 2022. május 18. napján nyilatkozott arról, hogy a pénzügyi vállalkozást a meghallgatás kapcsán mulasztás nem terheli.

A pénzügyi vállalkozás megbízottja mulasztását elismerte, álláspontja szerint az egy igazolt objektív körülmény miatt következett be, előadta, hogy a távolmaradás az ügylet folyamatát hátrányosan nem érintette, a kérelmezőnek kárt nem okozott, az ügy megoldását nem akadályozta. A pénzügyi vállalkozás kialakította annak a módszertanát, hogy a jövőben két felelős személy vegyen részt a meghallgatásokon, annak érdekében, hogy az egyik személy objektív távolmaradása ne akadályozza a törvényben előírt kötelezettség betartását. A szolgáltató hivatkozásai a jogsértés kimentésére nem alkalmasak, hiszen a Testület által küldött, meghallgatásról szóló értesítést átvette, ennek ellenére azon nem biztosított képviseletet és határidőben válasziratot sem küldött. A szolgáltatókat nem mentesíti a jogszabályi rendelkezésben foglalt együttműködési kötelezettség alól annak ténye, hogy képviselője objektív ok miatt nem tud a meghallgatáson részt venni, figyelemmel arra is, hogy a megjelenést kizáró körülményről a jogi képviselőnek előzetesen tudomása volt.

A Bátor Zrt-vel szemben (székhely: 3525 Miskolc, Széchenyi István út 29. 4. emelet 6.) indított célvizsgálat kezdete is 2022. május 20. volt. Az MNB itt azt vizsgálta, hogy a pénzügyi vállalkozás a Testület előtt indult eljárás részeként kitűzött, 2022. március 17. napján tartott meghallgatásról való távolmaradását alapos indokkal kimentette-e, illetve az eljárásban válasziratot előterjesztett-e. A pénzügyi vállalkozás a vizsgálat során elismerte, hogy a kitűzött meghallgatással kapcsolatosan késedelmesen, 2022. március 18. napján küldte csak meg válasziratát, elismerte továbbá, hogy távolmaradását késedelmesen mentette ki, mert csak 2022. március 18. napján tájékoztatta a Testületet arról, hogy a kérelmezővel szembeni követelését 2022. január 31. napján engedményezte. A nyilatkozat szerint azt feltételezte, hogy az eljárás okafogyottá vált és ezt a Testület részére is bejelentették. A pénzügyi vállalkozás nem mentette ki határidőben távolmaradását. A vizsgálatban azt is nyilatkozta, hogy minden korábbi esetben eleget tett a Testület eljárásával kapcsolatos, az MNB tv. 108. § (5) bekezdése szerinti kötelezettségének. Előadta, hogy valamennyi eljárásban együttműködött, a kitűzött meghallgatásokon részt vett és azok jelentős részében a Testület által jóváhagyott egyezségeket kötött a fogyasztókkal. Ezen körülményt mérlegelve kérte az MNB-től a vizsgálat fogyasztóvédelmi bírság alkalmazásának mellőzésével való lezárását. 

A pénzügyi vállalkozás a fentiekben előadottakra kimentési okként nem hivatkozhat tekintettel arra, hogy a kérelmezővel szembeni követelés engedményezése nem mentesíti a szolgáltatókat az MNB tv.-ben rögzített kötelezettségeinek teljesítése alól. Az MNB tv. 88. § (1) bekezdés a) pontja szerint, ha az MNB megállapítja a fogyasztóvédelmi rendelkezések vagy a fogyasztóvédelmi ellenőrzés során hozott határozatának megsértését, a 75. § (4) bekezdés a), c) és e)-i) pontjában meghatározott szempontok figyelembevételével és az arányosság követelményének szem előtt tartásával a szükséges intézkedések és a jogszabályok betartására, a feltárt hiányosságok megszüntetésére hív fel. Így a Felügyelet a bírság kiszabása mellett a határozat rendelkező részében az együttműködési kötelezettség mindenkori teljesítésére is felhívta a pénzügyi vállalkozást.

A Central Finance Zrt-nél (székhely: 8800 Nagykanizsa, Petőfi utca 1.) szintén 2022. május 20-án indult célvizsgálat és az együttműködési kötelezettség betartásának ellenőrzésére irányult. A lefolytatott célvizsgálattal az MNB azt vizsgálta, hogy a szolgáltató a 2022. március 7. napján tartott meghallgatásról való távolmaradását alapos indokkal kimentette-e, előterjesztett-e válasziratot. A pénzügyi vállalkozás a vizsgálat során azt nyilatkozta, hogy a Testület értesítésében szereplő meghallgatás időpontja adminisztrációs hibából kifolyólag a rendszerében nem került rögzítésre, amely miatt nem biztosított képviseletet azon. Előadta, hogy a meghallgatáson történő részvétel elmulasztásáról történő tudomásszerzést követően, soron kívül terjesztett elő válasziratot, ennek kelte 2022. március 11. napja. Hivatkozott arra, hogy korábban minden alkalommal részt vett a Testület előtt folyó meghallgatásokon, valamint válasziratait a szabályoknak megfelelően és időben előterjesztette. Nyilatkozta azt is, hogy a távolmaradása ellenére utóbb egyezséget kötött az érintett kérelmezővel, erre 2022. április 4. napján a folytatólagos meghallgatáson került sor, mely egyezség alátámasztásának igazolására a megküldte a végrehajtó által kiállított „Részletfizetés megállapítása végrehajtási ügyben” elnevezésű iratot. Ennek tanúsága szerint a pénzügyi vállalkozás és a kérelmező között létrejött egyezség során a pénzügyi vállalkozás által engedélyezett részletfizetés a végrehajtási eljárásban is rögzítésre került.

A szolgáltató hivatkozásai és érvei az elkövetett jogsértés kimentésére azonban nem voltak alkalmasak. A pénzügyi vállalkozás a Testület által küldött, meghallgatásról szóló értesítést átvette, ennek ellenére a meghallgatáson nem biztosított képviseletet és határidőben válasziratot sem küldött. A pénzügyi vállalkozást a rendszerében felmerült és hivatkozott adminisztrációs hiba nem mentesíti a jogszabályi rendelkezésben foglalt együttműködési kötelezettség alól, így bírság kiszabásának helye volt.

 

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem