Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!
EN
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!

A Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárásban az együttműködési kötelezettséget megsértő szolgáltatók

nyomtatás

Az MNB törvény 108. § (5) bekezdése alapján a pénzügyi szolgáltatókat együttműködési kötelezettség terheli a Testület eljárásában, ennek keretében a Testület felhívására annak kézhezvételét követő 15 napon belül kötelesek válasziratot küldeni a fogyasztói kérelemben foglaltakra. A válasziratnak tartalmaznia kell a szolgáltató nyilatkozatát a fogyasztó igényének jogosságáról, az ügy körülményeiről, a fogyasztói panasz elbírálásának sikertelenségéről, vagy méltányossági eljárás esetén a méltányosság mellőzésének okairól, továbbá a Testület meghozandó döntésének kötelezésként történő elfogadását, vagyis azt, hogy a szolgáltató tesz-e alávetési nyilatkozatot vagy sem. A szolgáltató köteles továbbá a válasziratban foglalt nyilatkozatában megjelölni az állításait alátámasztó tényeket és bizonyítékokat, csatolni azokat az okiratokat vagy azok másolatát, amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a meghallgatásokon minden szolgáltató egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét köteles biztosítani. A Testület a szolgáltatónak küldött felhívásában figyelmezteti a szolgáltatót, hogy egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítsa a meghallgatáson, továbbá arra is, hogy az ügy érdemére vonatkozó nyilatkozattételének elmaradása esetén a rendelkezésére álló adatok alapján határoz majd. Ebben az értesítésben hivatkozik a Testület a szolgáltatónak az MNB törvényben meghatározott együttműködési kötelezettségére tájékoztatva arról, hogy ez tartalmában mit jelent és figyelmezteti arra is, hogy e kötelezettség megsértése esetén az MNB fogyasztóvédelmi eljárás keretében fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

Az MNB törvény 88. § (4) bekezdés c) pontja értelmében az MNB minden esetben fogyasztóvédelmi bírságot szab ki, ha a 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet megsérti a 108. § (5) bekezdésében meghatározott együttműködési kötelezettségét és e kötelezettség megsértését alapos okkal nem menti ki.  Az MNB törvény 88. § (1) bekezdés a) pontja szerint, ha az MNB megállapítja a fogyasztóvédelmi rendelkezések vagy a fogyasztóvédelmi ellenőrzés során hozott határozatának megsértését, a 75. § (4) bekezdés a), c) és e) -i) pontjában meghatározott szempontok figyelembevételével és az arányosság követelményének szem előtt tartásával a szükséges intézkedések és a jogszabályok betartására, a feltárt hiányosságok megszüntetésére hív fel.

Az MNB törvényben foglalt együttműködési kötelezettségnek négy szolgáltató, azaz egy biztosító és három pénzügyi vállalkozás nem tett eleget, így a 2022. évben összesen 1 000 000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki az MNB. 

Az érintett szolgáltatók és a bírságösszegek az alábbiak voltak:

Pénzügyi szolgáltató

Bírság összege

Határozat kelte

UNIQA Biztosító Zrt.      

300 000 Ft

2022. március 18.

Hungarian Real Estate Financing Zrt.      

300 000 Ft

2022. december 8.

BÁTOR Zrt.                         

100 000 Ft

2022. december 15.

Central Finance Zrt.       

300 000 Ft

2022. december 29.

 

Az MNB Biztosítás- és pénztárfelügyeleti igazgatósága még 2021. november 9. napján kelt levélben értesítette az UNIQA Biztosító Zrt.-t (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.) a vizsgálat megindításáról, melynek során azt vizsgálta, hogy a biztosító a Testület előtt indult eljárás részeként kitűzött és 2019. április 1. napján tartott meghallgatásról való távolmaradását alapos indokkal kimentette-e, és hogy az eljárásban a felhívásra válasziratot előterjesztett-e. Az MNB a vizsgálat során megállapította, hogy a biztosító a szabályszerű értesítés ellenére nem jelent meg a Testület előtt a 2019. április 1. napján tartott meghallgatáson, mulasztását alapos okkal – sem az eljárás, sem a vizsgálat során – nem mentette ki, az eljárás során a fogyasztó igényének jogosságáról, az ügy körülményeiről, a fogyasztói panasz elbírálásának sikertelenségéről, méltányossági eljárás esetén a méltányosság mellőzésének okairól, továbbá a Testület döntésének kötelezésként történő elfogadását (alávetés) illetően nyilatkozatot nem terjesztett elő. 

A Testülettel való együttműködés hiánya miatt az MNB 2022. május 20-án célvizsgálatot indított a Hungarian Real Estate Financing Zrt.  (székhely: 1133 Budapest, Váci út 110.) pénzügyi vállalkozással szemben, melynek során azt vizsgálta, hogy a pénzügyi vállalkozás a Testület előtt indult eljárás részeként kitűzött és 2022. április 21. napján tartott meghallgatásról való távolmaradását alapos indokkal kimentette-e, és hogy az eljárásban a felhívásra válasziratot előterjesztett-e. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a szolgáltató eljárás során előadott hivatkozásai a jogsértés kimentésére nem alkalmasak, hiszen a Testület által küldött, meghallgatásról szóló értesítést átvette, ennek ellenére azon nem biztosított képviseletet és határidőben válasziratot sem küldött. A szolgáltatót nem mentesíti a jogszabályi rendelkezésben foglalt együttműködési kötelezettség alól annak ténye, hogy képviselője nem tud a meghallgatáson részt venni, figyelemmel arra is, hogy a megjelenést kizáró körülményről a jogi képviselőnek előzetesen tudomása volt.

A Bátor Pénzügyi Zrt.-vel szemben (székhely: 3525 Miskolc, Széchenyi István utca 29. 4. emelet 6.) indított célvizsgálat kezdete is 2022. május 20. volt. Az MNB azt vizsgálta, hogy a pénzügyi vállalkozás a Testület előtt indult eljárás részeként kitűzött, 2022. március 17. napján tartott meghallgatásról való távolmaradását alapos indokkal kimentette-e, illetve az eljárásban válasziratot előterjesztett-e. A pénzügyi vállalkozás a vizsgálat során elismerte, hogy a kitűzött meghallgatással kapcsolatosan késedelmesen, 2022. március 18. napján küldte csak meg válasziratát, elismerte továbbá, hogy távolmaradását késedelmesen mentette ki, mert csak 2022. március 18. napján tájékoztatta a Testületet arról, hogy a kérelmezővel szembeni követelését 2022. január 31. napján engedményezte. A pénzügyi vállalkozás a fentiekben előadottakra kimentési okként nem hivatkozhat tekintettel arra, hogy a kérelmezővel szembeni követelés engedményezése nem mentesíti a szolgáltatót az MNB törvényben rögzített kötelezettségeinek teljesítése alól. Így az MNB a fogyasztóvédelmi bírság kiszabása mellett az együttműködési kötelezettség mindenkori betartására hívta fel a pénzügyi vállalkozást.

A Central Finance Zrt.-nél (székhely: 8800 Nagykanizsa, Petőfi utca 1.) szintén 2022. május 20-án indult célvizsgálat és az együttműködési kötelezettség betartásának ellenőrzésére irányult. A lefolytatott célvizsgálattal az MNB azt vizsgálta, hogy a szolgáltató a 2022. március 7. napján tartott meghallgatásról való távolmaradását alapos indokkal kimentette-e, előterjesztett-e válasziratot. A szolgáltató eljárás során előadott hivatkozásai és érvei az elkövetett jogsértés kimentésére nem voltak alkalmasak. A pénzügyi vállalkozás a Testület által küldött, meghallgatásról szóló értesítést átvette, ennek ellenére a meghallgatáson nem biztosított képviseletet és határidőben válasziratot sem küldött. A pénzügyi vállalkozást a rendszerében felmerült és hivatkozott adminisztrációs hiba nem mentesíti a jogszabályi rendelkezésben foglalt együttműködési kötelezettség alól, így bírság kiszabásának volt helye.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem