Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!
EN
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!

Pénzpiac

nyomtatás

MORATÓRIUM

A Testület javasolja a fogyasztóknak, hogy körültekintően járjanak el a moratóriummal kapcsolatos értesítők és tájékoztatók áttanulmányozása során. Ne hagyatkozzanak feltevéseikre, több forrásból is tájékozódjanak, kétség esetén pedig vegyék fel a kapcsolatot bankjukkal. Kérdéseik megválaszolásához segítséget nyújtanak a Magyar Nemzeti Bank Ügyfélszolgálata és az MNB által működtetett Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat munkatársai, akikhez bizalommal fordulhatnak ingyenes felvilágosítás érdekében. 

JELZÁLOGHITEL

A Testület javasolja a fogyasztóknak, hogy az elő- vagy végtörlesztésre vonatkozó szándékukat minden esetben írásban - szükség esetén a bank által alkalmazott nyomtatvány használatával - terjesszék elő a hitelezőnél. Pontosan és érthetően fogalmazzák meg igényüket, előtte tudakozódjanak, kérjenek segítséget, ha kell. Kérdéseik megválaszolásához segítséget nyújtanak a Magyar Nemzeti Bank Ügyfélszolgálata és az MNB által működtetett Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat munkatársai, akikhez bizalommal fordulhatnak ingyenes felvilágosítás érdekében. A Testület javasolja a fogyasztóknak, hogy a szerződésekből eredő igazolási kötelezettségeiknek (például gyermekvállalás teljesítése) minden esetben a szerződésben rögzített határidőben és a későbbiekben igazolható módon tegyenek eleget. 

SZEMÉLYI KÖLCSÖN

A Testület javasolja a fogyasztóknak, hogy

  1. már a szerződéskötéskor részletesen tájékozódjanak arról, hogy a gyermek(ek) megszületése esetén a támogatás igénybevétele érdekében milyen teendőik vannak és ezek teljesítésére milyen határidő áll a rendelkezésre;
  2. a szerződéses kötelezettségeikkel kapcsolatos információkat, tudnivalókat oly módon (például írásban, szolgáltató által rögzített telefonbeszélgetés keretében) szerezzék be, hogy azok szükség esetén később igazolhatóak legyenek;
  3. amennyiben a bankfióki ügyintézést választják, bármely dokumentum, irat, nyilatkozat stb. benyújtása esetén kérjenek arról érkeztetett másolatot. 

GÉPJÁRMŰHITEL

A Testület felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy a tartozás összegét nem a hitelcélt képező gépjármű értéke, hanem a szerződéses kondíciók és rendelkezések alapján határozzák meg a hitelező szolgáltatók, a tartozásért pedig nem csak a gépjárművel, hanem a teljes vagyonukkal felelnek. 

FOLYÓSZÁMLAHITEL

A Testület felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy a hatósági átutalás és átutalási végzés szerinti fizetés teljesítése folyószámlához kapcsolódó hitelkeret terhére jogszerűen történik. Jogszabály szerint a szolgáltatók kötelesek hatósági átutalást és átutalási végzést hitelkeret terhére is teljesíteni amennyiben ezzel ellentétes rendelkezést a szolgáltató és a fogyasztó között létrejött szerződés nem tartalmaz. 

ÁRUHITEL

A Testület javasolja a fogyasztóknak, hogy mindig győződjenek meg arról, hogy kizárólag „hagyományos” áruhitelről vagy hibrid (például hitelkártyával kombinált) termékről van-e szó, és ennek figyelembevételével döntsenek a szerződéskötésről. Ha nem tudják eldönteni, ne hamarkodják el a vásárlást, inkább halasszák azt el és kérjenek tanácsot mielőtt elköteleződnének. A Testület felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy a hitelkártya hitelkerete a kártya használata nélkül is felhasználásra kerülhet például az árukölcsön törlesztőrészletének késedelmével, és ez jelentős többletkötelezettségként terhelheti a fogyasztót. Amennyiben az áruhitel szerződéshez hitelfedezeti biztosítás is kapcsolódik, úgy a biztosítás díját az áruhitel törlesztőrészletét meghaladóan szükséges teljesíteni. Javasolja a fogyasztóknak, hogy mérlegeljék a termékhez kapcsolódó kamat mértékét, azokat az élethelyzeteket, amelyek a későbbiekben befolyásolhatják a teljesítőképességet, illetve a család vagyoni, jövedelmi helyzetét, a háztartás teherviselőképességét, annak a kölcsön futamideje alatti lehetséges változását. 

LAKÁS-ELŐTAKARÉKOSSÁG

A Testület javasolja a fogyasztóknak, hogy a megtakarítási összeg felhasználása során legyenek figyelemmel arra, hogy a lakástakarékpénztárak lakáscélú felhasználás igazolásaként olyan számlát, illetve kifizetésről szóló okiratot fogadhatnak csak el, amely a kiutalással induló időszak első napján, illetve a felmondásról szóló nyilatkozat lakástakarékpénztárhoz való megérkezésének napján vagy azt követően keletkezett. Felhívja a fogyasztók figyelmét arra, hogy az állami támogatással igénybe vett megtakarítási összeg felvételét követően is a lakáscél megvalósulására vonatkozóan igazolási kötelezettség áll fenn, amelyet a 215/1996. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt határidőkben kell teljesíteni. A határidők számításánál figyelmen kívül kell hagyni azt az időt, amely alatt a lakás-előtakarékoskodó az adott igazolási kötelezettségének elháríthatatlan okból, igazoltan nem tud eleget tenni. Ha az előtakarékoskodó nem a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvényben előírt felosztásnak megfelelően teljesíti a betétbefizetéseket, akkor a szolgáltató nem tudja igényelni a maximális állami támogatást.

FIZETÉSI SZÁMLA

A számlatulajdonos elhalálozása esetén nagyon fontos, hogy a halál tényét az örökös mielőbb jelentse be a szolgáltatónak és csatolja a halotti bizonyítványt, a hagyatéki eljárást követően pedig a jogerős hagyatékátadó végzést is szükséges bemutatni az örökösi minőség igazolásához. Amennyiben haláleseti rendelkezés is van, a számla egyenlegeként jelentkező pénzösszeg nem lesz része a hagyatéknak, az a haláleseti kedvezményezett részére kerül kifizetésre a hagyatéki eljárástól függetlenül. Érdemes informálódni arról, hogy a számlatulajdonos halálával a számlaszerződés megszűnik-e vagy azt az örökösnek fel kell majd mondania.

Fizetési megbízás adása esetén fontos, hogy aláírás, jóváhagyás előtt mind a forint, mind a deviza átutalási megbízás minden adatát ellenőrizni kell, mert azt követően a fogyasztó eredményesen nem hivatkozhat arra, hogy a banki ügyintézőnek vagy a banki rendszernek fel kellett volna ismernie, hogy helyes indító vagy célszámlaszámot adott-e meg, vagy helytelenül tüntette fel az utalás devizanemét.

FIZETÉSI SZÁMLÁKKAL, BANKKÁRTYÁKKAL KAPCSOLATOS VISSZAÉLÉSEK

A Testület felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy a bankjuktól származó minden üzenetet figyelmesen, kellően körültekintően olvassanak el és értelmezzenek. A banktól származó SMS és a PUSH üzeneteknek kiemelt jelentősége van, azok mindig valamilyen konkrét célból, így tranzakció, jelszó vagy limitmódosítást végrehajtásához, új mobilalkalmazást regisztrálásához stb. kerülnek megküldésre. Ha az üzenet szokatlan tranzakcióról, regisztrációról szól vagy bármilyen okból gyanús, egyeztetés céljából haladéktalanul fel kell venni a kapcsolatot a bankkal. Ez nem csak az ügyfelek elemi érdeke, hanem jogszabályi előírás is. Az alábbiak betartásával, gyanús jelek észlelésével az elkövetett visszaélések jelentős része megelőzhető:

  1. Ha nem a számlavezető bank hívja fel a fogyasztót a fizetési számlát érintő visszaélés miatt, fogjon gyanút. A bankok nem működtetnek közös ügyfélszolgálatot, nem hívják egymás ügyfeleit visszaélés miatt és nem kapcsolják egymásnak a hívásokat.
  2. A bankok sem azonosításként, sem a visszaélés megakadályozása érdekében nem kérik el bankkártya valamennyi adatát, sem a netbanki azonosítókat, sem a megerősítő vagy jóváhagyó kódokat. Amennyiben ilyen adatokat kérnek, még akkor is, ha sípszó után kell azokat bediktálni, az mindenképpen visszaélésre utal. Banki hívás esetén célszerű keresztkérdéseket feltenni a hívó félnek, meggyőződni arról, hogy valóban a banktól érkezik-e a hívás. Ha a helyzet bármilyen okból gyanús, kérje el a hívó fél nevét és hívja fel a bankot a bank honlapján közzétett telefonszámon.
  3. Sürgető, fenyegető hangnem a visszaélés egyik sajátossága, mindenképpen gyanúra ad okot. Gyors intézkedésekre (amennyiben 30 másodpercen belül nem kerül visszadiktálásra a kód, akkor elveszti a pénzét stb.) veszik rá az embereket annak érdekében, hogy az éppen aktuálisan zajló folyamatokat ne tudják helyesen értékelni.
  4. A bankok nem kérik az ügyfeleket arra, hogy a visszaélés megakadályozása érdekében bankkártyás tranzakciókat, átutalásokat kezdeményezzenek vagy hagyjanak jóvá. A visszaélések megakadályozása érdekében a bankok nem működtetnek biztonsági alszámlát, nem helyeztetnek át átmenetileg különböző összegeket. A bankok nem kérik az ügyfeleket arra sem, hogy tranzakciók törlése érdekében jóváhagyó kódokat adjanak ki. A bankok visszaélés gyanúja esetén első körben a számlához való hozzáférést függesztik fel vagy tiltják le.

ATM KÉSZPÉNZFELVÉTEL

ATM készpénzfelvétellel kapcsolatos problémák esetén a kártyareklamációs eljárás és a panasztétel során valamennyi fontos adatot meg kell adni és valamennyi bizonyítékot be kell mutatni a számlavezető hitelintézet részére annak érdekében, hogy a vizsgálat során megfelelően feltárható legyen az ATM-tranzakció sikeressége vagy esetleges sikertelensége. Fontos, hogy a reklamáció a lehető leghamarabb kerüljön bejelentésre, mivel a számlavezető banknak csak egy bizonyos határidőn belül van lehetősége a kártyareklamációs eljárás megindítására. Az ATM készpénzbefizetés során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az automatába helyezett bankjegyek összege és címlete megegyezik-e az automata által a jóváhagyást megelőzően megjelenített összesítőn szereplő összegekkel, az adatok helyesek-e. Amennyiben a befizetés során bármilyen eltérést, problémát tapasztal a fogyasztó, azt a számlavezető banknak haladéktalanul jeleznie kell. 

KEZESSÉG ÉS MÁS KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSA

A Testület javasolja, hogy aki mások számára segítséget nyújt és vállalja, hogy fedezeti biztosítékot ad és ezáltal kötelezetté válik kezeséként vagy készfizető kezesként más személyekkel együtt, mind a szerződés kötelezettjei, egymással is legyenek együttműködőek, mert ennek hiányában bármelyikük hátrányosabb helyzetbe kerülhet, mint a többiek. Ugyanez igaz arra az esetre is, ha valaki saját ingatlanát adja fedezetként más által felvett hitel mögé. Minden ilyen esetben fizetési nehézség esetén az a legjobb minden érintett fél számára, ha közös erővel és együttesen, egymással is megállapodva próbálnak megoldást találni. 

TARTOZÁSOK KÖVETELÉSKEZELŐKKEL SZEMBEN 

A Testület javasolja a fogyasztóknak, hogy a tartozással kapcsolatban rendszeresen egyeztessenek a követeléskezelőkkel. Számos félreértés elkerülhető, ha a felek együttműködnek és megfelelően tájékoztatják egymást a releváns körülményekről. A kapcsolatfelvétel során törekedjenek arra, hogy az egyeztetéseik tartalma a későbbiekben is igazolható legyen. Javasolt az adósok tartozásaik folyamatos nyomon követése is. Bármilyen megkeresés érkezik a követeléskezelőtől, tegyék meg a szükséges intézkedéseket, a tartozás alakulását folyamatosan figyeljék, kérjenek ezzel kapcsolatban kimutatásokat, tájékoztatást és alaposan tekintsék át azokat. Szükség esetén kérjenek segítséget az értelmezéséhez a szolgáltatótól vagy Magyar Nemzeti Bank Ügyfélszolgálatától , illetve MNB által működtetett Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat munkatársaitól.

A Testület javasolja a fogyasztóknak, hogy amennyiben a hatályos teljesítési megállapodást a körülményeikben bekövetkezett kedvezőtlen változás miatt nem tudják teljesíteni, mielőbb vegyék fel a kapcsolatot és tegyenek újabb ajánlatot a követeléskezelőnek. Részletfizetési igény esetén olyan összegű havi fizetésteljesítésre tegyenek ajánlatot, amely a kamattartozás mellett a tőketartozás csökkenését is biztosítja, akár a végrehajtási eljárásban kényszerrel behajtható térülés mértékéig is vállaljanak kötelezettséget a további anyagi terhek, így eljárási díjak, költségek elkerülése érdekében.

A Testület javasolja a fogyasztóknak, hogy a követeléskezelők által nekik küldött értesítő leveleket vegyék át és az átvételt követően mielőbb kezdjék meg az egyeztetést a követeléskezelővel. Akik éveken át nem vesznek tudomást a tartozásukról, azoknak számolniuk kell azzal, hogy jogi eljárás indul velük szemben és tovább fog emelkedni a tartozásuk a kamatok felszámítása és az esetleges eljárási költségek felmerülése miatt. A Testület felhívja a kérelmezők figyelmét, hogy az elévülés a követelést nem szünteti meg, jogkövetkezménye az, hogy a követelés bírósági úton nem érvényesíthető, de egy esetleges jogi eljárásban arra a kötelezettnek kell hivatkoznia, hivatalból figyelembe nem vehető. A Testület javasolja a fogyasztóknak, hogy törekedjenek a tartozásuk jogi úton történő érvényesítésének és a végrehajtási eljárás megindításának elkerülésére, mert annak nem ritkán tetemes költségei is őket fogja terhelni.

Amennyiben valaki úgy dönt, hogy tartozása mérséklése, átütemezése vagy megszűntetése érdekében a Testülethez fordul és méltányossági igényt terjeszt elő, javasoljuk, hogy ilyen esetben a fogyasztó lehetőségeihez mérten tevőlegesen, befizetés teljesítésével fejezze ki teljesítési készségét lehetőségének megfelelően annak mértéke szerint. A pénzügyi szolgáltató méltányossági ügyekben üzletpolitikai szempontok szerint hozza meg döntését, és amennyiben a fogyasztó hitelt érdemlően tanúsítja, hogy fizetési hajlandósága fennáll, nagyobb eséllyel nyer kérelme pozitív elbírálást. Fontos a rendszeres és világos kommunikáció is. Ennek fenntartása a követelés fennállása alatt fogyasztó és szolgáltató közös érdeke.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem