Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!
EN
Köszöntjük a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján!

Hogyan kezdeményezheti az eljárást?

nyomtatás

Ismerkedjen meg a Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás feltételeivel
Ha még nem tette meg, nyújtson be panaszt a pénzügyi szolgáltatónál
Az eljárás kezdeményezéséhez töltse ki a megfelelő kérelemnyomtatványt
Küldje be a kitöltött űrlapot a Pénzügyi Békéltető Testülethez
Ismerkedjen meg a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásával 

Ismerkedjen meg a Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás feltételeivel

A pénzügyi fogyasztói jogvitája bíróságon kívüli rendezésére akkor kezdeményezheti a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását, ha

  • Ön fogyasztónak minősül, vagyis olyan természetes személy, aki önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el (az egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, társasházak nem minősülnek fogyasztónak) és
  • a vitás ügye olyan pénzügyi szolgáltatóval (bank, egyéb hitelintézetek, biztosító, pénzügyi vállalkozások,  pénztár, befektetési  szolgáltató) áll fenn, amelyet a Magyar Nemzeti Bank felügyel, és
  • a vitás ügy az Ön és a pénzügyi szolgáltatója között létrejött, szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogviszonnyal, szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos ún. pénzügyi fogyasztói jogvita.

Követeléskezelővel szembeni ügy akkor tartozik a PBT hatáskörébe, ha az Önnel szembeni  követelés  pénzügyi szolgáltatáson alapul. A nem pénzügyi termékekkel és szolgáltatásokkal, pl. hibás árucikkekkel, parkolással, közüzemi díjakkal  kapcsolatos fogyasztóvédelmi jogvitákban a fővárosi, illetve megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek járnak el.

Méltányossági ügyekkel is foglalkozik a Pénzügyi Békéltető Testület. Ezek azok az ügyek, amelyekben a kérelmező személyi vagy anyagi körülményeire tekintettel arra kéri a pénzügyi szolgáltatót, hogy a szerződésben foglaltakhoz képest kedvezőbb feltételekkel teljesíthesse kötelezettségét. Ez lehet a fizetési kötelezettség mérséklése, elengedése, a szerződés módosítása, lezárása, de jelenthet a szerződési feltételektől eltérő fizetési kondíciók iránti igényt is. Méltányossági eljárást akkor is lehet kezdeményezni, ha a követelés kapcsán fizetési meghagyás kibocsátására került sor, vagy az adott ügyben végrehajtási vagy bírósági eljárás van folyamatban. Az igény jogalapját vagy összegszerűségét azonban ebben az eljárásban nem lehet vitatni. Fontos tudni, hogy a Testület méltányosság gyakorlására nem kötelezheti a pénzügyi szolgáltatót.

Amennyiben Ön az Európai Unióban, Izlandon, Liechtensteinben vagy Norvégiában lakik, és panasza magyarországi pénzügyi szolgáltatóval kapcsolatos, abban az esetben a Pénzügyi Békéltető Testület - mely a FIN-NET hálózat tagja- tud segíteni az ún. határon átnyúló ügy bíróságon kívüli rendezésében. Amennyiben Ön Magyarországon lakik és panasza az Európai Unióban, Izlandon, Liechtensteinben vagy Norvégiában működő pénzügyi szolgáltatóval kapcsolatos, abban az esetben a Pénzügyi Békéltető Testület - mely a FIN-NET hálózat tagja- tud segíteni az ún. határon átnyúló ügy bíróságon kívüli rendezésében. Ez utóbbi esetben az eljárás megindításának további feltétele, hogy a külföldi illetőségű pénzügyi szolgáltató alávetési nyilatkozatot tegyen.

Abban az esetben, ha Ön és a pénzügyi szolgáltatója között létrejött online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban merül fel pénzügyi fogyasztói jogvita, akkor az Európai Unió online vitarendezési platform honlapján kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését. Pénzügyi fogyasztói jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testület hoz döntést a fogyasztó és a pénzügyi szolgáltató közötti vitás ügyben. Az online vitarendezési folyamat elindításához regisztrálnia kell az Európai Bizottság által működtetett elektronikus felületen, melyet ide kattintva érhet el. (Panaszt regisztráció nélkül is létre lehet hozni, később azonban szükség lesz rá.)

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának megindításához alapvető feltétel, hogy Ön először közvetlenül a pénzügyi szolgáltatóval kísérelje meg rendezni a vitás ügyét, illetve méltányossági kérelmet nyújtson be.

Ha még nem tette meg, nyújtson be panaszt a pénzügyi szolgáltatónál

Panaszában pontosan jelölje meg a pénzügyi szolgáltatója eljárásával/szolgáltatásával kapcsolatos kifogásait, és csatolja azokat a bizonyítékokat, amelyek álláspontját alátámasztják. Fogalmazza meg a panasz rendezésére,megoldására vonatkozó konkrét kérését is.

A tudatos panaszkezeléssel kapcsolatos információkat itt találja meg.

Amennyiben méltányossági, vagy határon átnyúló, vagy online kötött szerződéssel kapcsolatos jogvitája van, akkor is így kell eljárnia.

Ha nem elégedett a pénzügyi szolgáltató válaszával, vagy ha 30 nap elteltével sem kapott választ a kérelmére, akkor a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.  

Az eljárás kezdeményezéséhez töltse ki a megfelelő kérelemnyomtatványt

A Testület eljárása mindig a fogyasztó írásbeli kérelmére indul.

Pénzügyi fogyasztói jogvita rendezése érdekében a “150. Általános fogyasztói kérelem” elnevezésű nyomtatványt kell kitöltve benyújtani.

Ha méltányossági ügye miatt kéri ez eljárás megindítását, azt a “180. Méltányossági kérelem” űrlapon is előterjesztheti, de ennek a használata nem feltétele az eljárás megindításának.

A határon átnyúló ügyekben a “FIN-Net formanyomtatvány határon átnyúló pénzügyi jogvita rendezésére” elnevezésű űrlapot kell használni.

A nyomtatványokat a linkre kattintva érheti el, vagy ingyenesen hozzájuthat a pénzügyi szolgáltatóknál is. Emellett a Magyar Nemzeti Bank ügyfélszolgálatán, valamint a Magyar Nemzeti Bank partnereiként működő Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózatnál ingyenesen kaphat útmutatást, segítséget a nyomtatvány kitöltéséhez és a kérelem összeállításához.

Küldje be a kitöltött űrlapot a Pénzügyi Békéltető Testülethez

A kitöltött űrlapot elküldheti postai úton a Pénzügyi Békéltető Testülethez címezve (1525 Budapest, 172.), vagy személyesen is leadhatja a Magyar Nemzeti Bank ügyfélszolgálatán (1122 Budapest Krisztina körút 6.) továbbá bármely Kormányablakban.

Fontos tudni, hogy a Testület kérelmet e-mailben nem fogad. A kérelmet elektronikus formában – KAÜ-s azonosítást követően - a PBT online ügyintézés alkalmazáson keresztül lehet eljuttatni.

Az online kötött pénzügyi szolgáltatási szerződések esetén az Európai Bizottság online vitarendezési platformjának platformján  keresztül is kezdeményezhető a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása.

Ismerkedjen meg a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásával

Az eljárás során elsőként a Pénzügyi Békéltető Testület megvizsgálja, hogy a kérelem megfelel-e a törvényi feltételeknek. Amennyiben igen, úgy kérelmét befogadja és megindul az eljárás.

Amennyiben a kérelem formájában vagy tartalmában nem felel meg a törvényi követelményeknek, a Pénzügyi Békéltető Testület a hiányok megjelölésével hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt. A Testület a kérelmet meghallgatás kitűzése nélkül írásban elutasítja, ha az eljárás lefolytatására nincs hatásköre, ha a kérelemből megállapítható, hogy a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt korábban közvetítői eljárást indítottak vagy per van folyamatban, vagy annak tárgyában már jogerős ítéletet hoztak. A méltányossági eljárás lefolytatásának nem akadálya, ha már jogerős ítéletet hoztak, vagy bírósági végrehajtási eljárás van folyamatban.

A  Pénzügyi Békéltető Testület eljárása ingyenes, eljárási díj, illetékfizetési kötelezettség Önt nem terheli. Ön eljárhat személyesen, vagy pedig képviseletére meghatalmazást adhat bárki másnak, nemcsak jogi képviselő részére.  A Testület az eljárásban kérelme megküldésével a pénzügyi szolgáltatót válaszirat benyújtására hívja fel, és hetvenöt napon belül személyes meghallgatást tart.  A személyes meghallgatás helyszíne a Budapest, Váci út 76. szám alatti Capital Square Irodaház földszintje.  A személyes meghallgatáson  lehetőség nyílik a felek közötti személyes egyeztetésre.  A meghallgatáson a pénzügyi szolgáltató képviselőjének részvétele kötelező. A személyes meghallgatáson lehetősége nyílik az egyezség érdekében a pénzügyi szolgáltató képviselőjével történő személyes egyeztetésre.   

Az eljárás lefolytatására kilencven nap áll rendelkezésre, amelynek kezdetét a hiánytalan kérelem beérkezésétől kell számítani. Az eljárási határidőbe nem számít be az az időtartam, amely a kérelem hiányainak pótlásával telik. A kilencven napos határidőt a Testület elnöke legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja. Az eddigi gyakorlat szerint az ügyek általában 50-60 nap alatt befejeződnek, vagyis akár két hónapon belül is egyezséget köthet a pénzügyi szolgáltatóval.

A Testület a felek közötti egyezséget jóváhagyja, ha az megfelel a jogszabályoknak.

Amennyiben nem jött létre egyezség, de a pénzügyi szolgáltató alávetette magát a Pénzügyi Békéltető Testület döntésének és a kérelem megalapozott, abban az esetben kötelezést tartalmazó határozatot hoz a Testület. A Testület alávetési nyilatkozat hiányában is kötelezés tartalmazó határozatot hozhat, ha a felek között nem jön létre egyezség, a kérelem megalapozott és annak összege nem haladja meg a 2 millió forintot (kötelező jogszabályi alávetés). Ajánlást tesz a Testület, ha az igény megalapozott, az összeg meghaladja a 2 millió forintot, és a szolgáltató nem tett alávetési nyilatkozatot.

Méltányossági ügyben, egyezség hiányában az eljárást a Testület megszünteti.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem