Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Közérdekű adatok igénylése

nyomtatás

Frissítve: 2015. augusztus 10.

A Magyar Nemzeti Bank honlapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint elektronikusan közzétett, személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül folyamatosan és díjmentesen hozzáférhető, a Bank működésével kapcsolatos közérdekű adatokon (szervezet, tevékenység, gazdálkodás) túli közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismerése iránt — a kért adatokat pontosan meghatározva — bárki személyesen szóban, telefonon, írásban vagy elektronikus úton igényt nyújthat be.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezései szerint: közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli (a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja); ezen adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

A Magyar Nemzeti Bank honlapján az Infotv. szerint kötelezően közzéteendő közérdekű adatok a http://www.mnb.hu/A_jegybank/kozerdeku_informaciok oldalon érhetők el.

A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:

1. Telefonon: Magyar Nemzeti Bank Központi Információ
H-CS: 8-16 óráig; P: 8-15 óráig
Telefon: (1) 428-2752;
2. Írásban: Magyar Nemzeti Bank Kommunikáció 1850 Budapest postai címen vagy (1) 428-2569 faxszámon
3. Elektronikusan az info@mnb.hu címen.

A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje:

A Magyar Nemzeti Bank a részére előterjesztett igények elintézéséről az adattal rendelkező szervezeti egysége, annak hiányában a Jogi szolgáltatások szervezeti egység útján gondoskodik. Ha az igény előterjesztésekor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem a Magyar Nemzeti Bank kezeli, a Bank az igényt haladéktalanul átteszi az illetékes szervhez, az igénylő egyidejű értesítése mellett. Ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az igénylőt erről a Bank értesíti.

A Bank az igénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a Bankhoz történő beérkezéstől számított 15 napon belül tesz eleget. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű és nagyszámú adatra vonatkozik, ezen határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell. Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 8 napon belül a Bank írásban vagy — amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve — elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek. Az igénylés teljesítésével kapcsolatban az adatokat tartalmazó dokumentum másolatának költségei, amelynek összegéről az igénylőt a Bank az igény teljesítését megelőzően tájékoztatja, az igénylőt terhelik.

Jogorvoslat:

A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatra vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az igénylő a Fővárosi  Törvényszékhez (1363 Budapest, Pf.:16. - 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, a teljesítési határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani.

Adatvédelmi felelős:

A Magyar Nemzeti Bank belső adatvédelmi felelőse: dr. Marton Tivadar János.

Közérdekű adatok hasznosítása

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben az MNB az egyik szerződő fél

A Magyar Nemzeti Bank nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel.

Az MNB kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A Magyar Nemzeti Bank nem rendelkezik kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételekkel.

Az MNB kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

A Magyar Nemzeti Bank jelenleg nem rendelkezik újrahasznosítás céljára elérhető közadatokkal.

A közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A Magyar Nemzeti Bank jelenleg nem rendelkezik a közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételekkel.

A közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

Ez a közzététel az MNB esetében jelenleg nem értelmezhető.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Ez a közzététel az MNB esetében jelenleg nem értelmezhető.

A MNB által a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint megkötött, kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Jelenleg az MNB nem rendelkezik harmadik fél vonatkozásában kizárólagos jogot biztosító szerződéssel.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem