Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Pénzügyi panasz

nyomtatás

Pénzügyi panasz

Pénzügyeink terén nem ismerhetünk kompromisszumokat. Bármilyen pénzügyi szolgáltatóval, piaci szereplővel állunk szemben, megfontolt döntéseket kell hoznunk, mert azok évekre előre hatással lehetnek életünkre. Azonban egy tudatos fogyasztó is kerülhet kellemetlen helyzetbe. Az alábbiakban segítünk, hogyan kezelje panaszát hatékonyan.

Mit tegyünk, ha pénzügyi panaszunk van?

Pénzügyi panasz esetén is van megoldás, ehhez azonban a megfelelő sorrendben és a megfelelő fórumokat kell felkeresnie.

Pénzügyi panasza esetén elsőként a pénzügyi szolgáltatóját kell felkeresnie, és jeleznie felé problémáját! Az ehhez szükséges formanyomtatványt ide kattintva találja. A leadott dokumentumokból 1 másolati példányt mindig őrizzen meg!

Már jelezte panaszát a szolgáltatónak? Az alábbi ábra segít Önnek eligazodni a további teendőket illetően. Az egyes lépésekre kattintva megtalálja a panasz leadásával kapcsolatos részletes információkat is.

1_PM_INFOGRAFIKA_PANASZ.png

Pénzforgalmi szolgáltatással* összefüggő panasz esetén Ön akkor fordulhat az MNB-hez, ha a szolgáltató az írásbeli panasz közlését követő 15 munkanapon belül egyálalán nem válaszol és ideiglenes választ sem ad, illetőleg 35 munkanapon belül nem küld végső választ a panasszal kapcsolatban.  

A Központi Hitelinformációs Rendszerrel (KHR-rel) kapcsolatos panaszát a fentiektől eltérő módon kell jeleznie. A KHR-re vonatkozó legfontosabb információkért kattintson ide!

*Pénzforgalmi szolgáltatások:

  • fizetési számlára történő készpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység; 
  • fizetési számláról történő készpénzkifizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység; 
  • fizetési műveletek fizetési számlák közötti teljesítése és ugyanez a művelet akkor is, ha a fizetési művelet teljesítése a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő ügyfél rendelkezésére álló hitelkeretből történik; 
  • készpénzhelyettesítő fizetési eszköz kibocsátása - ide nem értve a csekket és az elektronikus pénzt –, valamint fizetési műveletek elfogadása; 
  • készpénzátutalás; 
  • fizetéskezdeményezési szolgáltatás; 
  • számlainformációs szolgáltatás. 

Utolsó frissítés: 2024. június 4.

Formanyomtatványok

Írásbeli pénzügyi fogyasztóvédelmi panaszának, illetve kérelmének benyújtásához az alábbi formanyomtatványok nyújtanak segítséget. Kérjük, a legördülő listáért kattintson a nyílra!

Pénzügyi Békéltető Testület

Szerződéses jogvita esetén forduljon a Pénzügyi Békéltető Testülethez!

 

 

Fogyasztóvédelmi jogok

Önnek mint fogyasztónak a pénzügyi szolgáltatások igénybevétele kapcsán joga van a tájékoztatáshoz, az elálláshoz, illetve a felmondáshoz és a jogorvoslathoz.

 

1. Fogyasztók számára biztosított tájékoztatáshoz való jog

A tájékoztatáshoz való jog az Ön egyik legfontosabb joga, hiszen a megfelelő információk birtokában képes felelős pénzügyi döntéseket hozni. A pénzügyi szolgáltatók számára jogszabályok rögzítik, miről informálják Önt a szerződése megkötése előtt, illetve a szerződés fennállása során, valamint a szerződés megszűnése, megszüntetése esetén.

Nagyon fontos, hogy szerződéskötés előtt alaposan tájékozódjon! A szolgáltató köteles megfelelő tájékoztatást adni például

 • a kínált pénzügyi termékek és szolgáltatások legfontosabb jellemzőiről;
 • a panaszkezelés menetéről és további jogorvoslati lehetőségekről;
 • az általános szerződési feltételek köréről;
 • az adatvédelmi szabályokról;
 • a kamatokról, költségekről, a kamatszámítás módjáról, továbbá a kamat egyoldalú módosításának lehetőségéről és annak menetéről;
 • az árfolyamkockázatról;
 • a felmondás és elállás lehetőségéről;
 • a szerződés megszűnéséről és megszüntetéséről;
 •  szerződéses biztosítékokról stb.

Amennyiben nem ért valamit, bátran kérdezzen!

2. Fogyasztók számára jogszabályban biztosított elállási és felmondási jog

A jogszabályok több helyen is biztosítják a fogyasztók számára a szerződéstől való elállás, felmondás jogát. Ugyanakkor Ön mint fogyasztó csak a meghatározott feltételek teljesülése – pl. határidők betartása – esetén állhat el a szerződéstől, illetve mondhatja fel azt.
Fontos, hogy mielőtt szerződést kötne, tájékozódjon! Kérdezzen rá, hogy milyen esetekben, illetve meddig illeti meg Önt a szerződéstől való elállás, illetve a szerződés felmondásának lehetősége.
 
Amennyiben Ön fogyasztóként hitel- vagy kölcsönszerződést kötött, a határozatlan idejű hitelszerződést bármikor felmondhatja a szerződésben meghatározott felmondási idővel. A szerződéskötés napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, ha a hitel folyósítására még nem került sor. A szerződéskötés napjától számított 14 napon belül díjmentesen felmondhatja a hitelszerződést, ha a hitelt már folyósították.

Ha eláll a hitelszerződéstől, azzal a hitelhez kapcsolódó egyéb járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja (pl. fizetésiszámla- és bankkártyaszerződés). Ez fordítva is igaz lehet, üzlethelyiségen kívül, illetve távollévők között történő termékértékesítés esetén: ha például egy terméket vásárol áruhitel segítségével, és eláll a vásárlástól, ezzel egyben a vásárláshoz kötött hitelszerződést is felbontja.
 
Amennyiben Ön életbiztosítási szerződést kötött, a szerződés létrejöttéről szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül írásbeli nyilatkozattal felmondhatja a szerződést, indoklás nélkül. Ebben az eseteben a biztosító köteles Önnel 30 napon belül elszámolni. Nem mondható fel a hitelfedezeti életbiztosítás, valamint az az életbiztosítás, amelynek tartama a 6 hónapot nem éri el.
 
Értékpapír nyilvános forgalomba hozatala során – a  törvényi feltételek fennállta esetén – Ön jogosult a jegyzési nyilatkozat visszavonására, a megállapodástól való elállásra. Ez esetben követelheti a jegyzéssel vagy az értékpapírvétellel kapcsolatos költségek és károk megtérítését.
Amennyiben Ön rendelkezik értékpapírszámla-szerződéssel, azt bármikor indokolás nélkül, írásban felmondhatja, de egyidejűleg egy másik számlavezetőt kell megneveznie.
 
Ha Ön pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződést kötött (pl. amikor bankszámlát nyitott), azt bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja, ha az nem tartalmaz felmondási időre vonatkozó kikötést. A szerződés nem tartalmazhat egy hónapnál hosszabb felmondási időre vonatkozó kikötést. A 6 hónapnál hosszabb ideje fennálló keretszerződést Ön díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettség nélkül felmondhatja. Felmondás esetén a szolgáltató köteles Önnel elszámolni.
 
Amennyiben Ön távértékesítés keretében kötötte meg a szerződését (pl. interneten kötött biztosítást), a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, a speciális eseteket kivéve.

Speciális esetek, amikor a határidők másként alakulnak:

 • önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a belépési nyilatkozat pénztár általi elfogadásának napjától számított 30 nap;
 • biztosítási szerződés esetén nem illeti meg az elállási jog, ugyanakkor szerződését a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül azonnali hatállyal felmondhatja;
 • életbiztosítási szerződés esetén a felmondásra nyitva álló határidő 30 nap, amely határidő attól a naptól számítandó, amelyen Önt a szolgáltató a szerződés létrejöttéről tájékoztatja.

További kivételek, mely esetekben Önt mint fogyasztót nem illeti meg az elállás (felmondás) joga:

 • a legtöbb pénzügyi eszköz (pl. részvény, kötvény, befektetési jegy) vonatkozásában;
 • az utazási és poggyászbiztosítások, illetve más hasonló rövid időtartamú biztosítások esetében, amennyiben ezek időtartama nem haladja meg az egy hónapot;
 • a szerződésnek mindkét fél általi teljes körű teljesítését követően, amennyiben ez a fogyasztó kifejezett kérése alapján történt.

Az elállásra (felmondásra) nyitva álló határidő lejárta előtt a szerződés teljesítése csak az Ön kifejezett hozzájárulását követően kezdhető meg!

3. Fogyasztók számára biztosított jogorvoslathoz való jog

Ha Önnek valamely pénzügyi szervezet magatartásával vagy mulasztásával, esetleg a kínált termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban van kifogása, úgy először panasszal fordulhat a szolgáltatóhoz.
Fogyasztóvédelmi rendelkezés feltételezett megsértése esetén a panaszt és az arra kapott választ mellékelve fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatására irányuló kérelmet lehet benyújtani a Magyar Nemzeti Bankhoz.
Szerződéssel kapcsolatos viták esetén fogyasztói kérelemmel a Pénzügyi Békéltető Testülethez vagy keresettel a bírósághoz lehet fordulni.
Részletesebb információt a Mit tegyünk, ha pénzügyi panaszunk van? című cikkben talál.
 
Legyen felkészült! Hozzon körültekintő döntést!

 • Tájékozódjon a termékekről és szolgáltatásokról!
 • Hasonlítsa össze azok kondícióit a Pénzügyi Navigátor keresőkkel és kalkulátorokkal!
 • Aláírás előtt mindent figyelmesen olvasson át!
 • Bátran forduljon segítségért a szolgáltatóhoz, az MNB által létrehozott, ingyenes és független Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat szakértőihez!
 • Amennyiben kiszolgáltatottnak érzi magát, vegyen igénybe segítséget (pl. adjon meghatalmazást rokonnak, barátnak vagy jogi képviselőnek!)
 • Őrizze meg a kapott dokumentumok másolatát!
 • Tájékozódjon, a szerződéstől meddig állhat el, mondhatja azt fel!
 • Kérdezze meg, mit tehet, amennyiben panasza van!
 • Tájékozódjon egyéb jogorvoslati lehetőségeiről!
 • Kísérje figyelemmel a fizetési határidőket!
 • Legyen együttműködő!

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem