Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Pénzügyi panasz

nyomtatás

Pénzügyi panasz

 

Pénzügyeink terén nem ismerhetünk kompromisszumokat. Bármilyen pénzügyi szolgáltatóval, piaci szereplővel állunk szemben, megfontolt döntéseket kell hoznunk, melyek évekre előre meghatározzák az életünket. Egy tudatos fogyasztó is kerülhet kellemetlen helyzetbe. Bemutatjuk, hogyan kezelje panaszát is tudatosan.

Mit tegyünk, ha pénzügyi panaszunk van?

Pénzügyi panasz esetén is van megoldás, ehhez azonban a megfelelő sorrendben és a megfelelő fórumokat kell felkeresnie.

Pénzügyi panasza van?

Elsőként pénzügyi szolgáltatóját kell felkeresnie, és jeleznie felé problémáját! Az ehhez szükséges formanyomtatványt ide kattintva találja.

Ne feledje!

A leadott dokumentumokból 1 másolati példányt mindig őrizzen meg!

Pénzügyi panasza van, és már jelezte szolgáltatójának?

Az alábbi ábra segít Önnek eligazodni a további teendőket illetően. Az egyes lépésekre kattintva megtalálja a panasz leadásával kapcsolatos részletes információkat is.

Ne feledje!

A Központi Hitelinformációs Rendszerrel (KHR-rel) kapcsolatos panaszát az alábbiaktól eltérő módon kell jeleznie. A KHR-re vonatkozó legfontosabb információkért kattintson ide!
 

Formanyomtatványok

Írásbeli pénzügyi fogyasztóvédelmi panaszának benyújtásához az alábbi formanyomtatványok nyújtanak segítséget

Írásbeli pénzügyi fogyasztóvédelmi panaszának benyújtásához az alábbi formanyomtatványok nyújtanak segítséget

Pénzügyi Békéltető Testület

Szerződéses jogvita esetén forduljon a Pénzügyi Békéltető Testülethet!

Közérdekű adatigénylés

Közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) bárki - szóban, írásban vagy elektronikus úton - igényt nyújthat be.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerint közérdekű adat az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Az Infotv. szerint közérdekből nyilvános adat a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

 

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:

1. Személyesen: a Magyar Nemzeti Bank Ügyfélszolgálatán

Az Ügyfélszolgálat címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza)

Személyes ügyfélfogadás:
Hétfő: 8 - 18
Kedd: 8 - 17
Szerda: 10 - 17
Csütörtök: 8 - 17
Péntek: 8 - 15

2. Írásban: az MNB Ügyfélszolgálatának címezve a 1534 Budapest BKKP Pf. 777 postai címen.

3. Telefonon: a 06-80 203-776 telefonszámon.

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy az MNB-re vonatkozó közérdekű adatok a bank honlapján (www.mnb.hu) közvetlenül elérhetők.

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje:

Az MNB a részére előterjesztett közérdekű adat megismerésére irányuló igények elintézéséről Ügyfélszolgálata útján gondoskodik.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az MNB az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

Az adatigénylésnek az MNB nem köteles eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.

Az adatigénylésnek az MNB nem köteles továbbá eleget tenni abban az esetben sem, ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamit azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése az MNB alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, ez a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatja az MNB.

Ha az igénylés olyan adatra vonatkozik, amelyet az Európai Unió valamely intézménye vagy tagállama állított elő, az MNB haladéktalanul megkeresi az Európai unió érintett intézményét vagy tagállamát és erről az igénylőt tájékoztatja. A tájékoztatás megtételéről az Európai Unió érintett intézménye vagy tagállama válaszának az MNB-hez való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az MNB az adatigénylés teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatja.

Az igénylő az előbbi tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja e. A tájékoztatás megtételéről az igénylő nyilatkozatának az MNB-hez való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést az MNB által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles az MNB részére megfizetni.

Ha az adatigénylés teljesítése az MNB alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott összeget, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül teljesíti az MNB. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése az MNB alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevétellel jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatja az MNB.

 

Jogorvoslat:

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az MNB által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszékhez (1363 Budapest, Pf.:16. - 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani.

 

A közérdekű adatokra vonatkozó további szabályokat az Infotv. tartalmazza.

 

Fogyasztóvédelmi jogok

Önnek, mint fogyasztónak joga van a tájékoztatáshoz, az elálláshoz és a felmondáshoz és a jogorvoslathoz.

 

1. Fogyasztók számára biztosított tájékoztatáshoz való jog

A tájékoztatáshoz való jog az Ön egyik legfontosabb joga, hiszen a megfelelő információk birtokában képes felelős pénzügyi döntéseket hozni. A szolgáltatók számára törvények rögzítik, miről informálják Önt a szerződése megkötése előtt, illetve a szerződés során.

Nagyon fontos, hogy a szerződés megkötése előtt alaposan tájékozódjon!

Jó, ha tudja, hogy a szolgáltató köteles megfelelő tájékoztatást adni, például

 • a kínált pénzügyi termékekről és szolgáltatásokról;
 • a panaszkezelés menetéről és további jogorvoslati lehetőségekről;
 • az általános szerződési feltételek köréről;
 • adatvédelmi szabályokról;
 • a kamatokról, költségekről, kamatszámítás módjáról, és a kamat egyoldalú módosításának lehetőségéről, és annak menetéről;
 • árfolyamkockázatról;
 • felmondás és elállás lehetőségéről;
 • szerződés megszűnéséről és megszüntetéséről;
 • szerződéses biztosítékokról stb.

Amennyiben nem ért valamit, bátran kérdezzen!

2. Fogyasztók számára biztosított elállási és felmondási jog

A jogszabályok több helyen is biztosítják a fogyasztók számára a szerződéstől való elállás/felmondás jogát. Ugyanakkor Ön, mint fogyasztó csak a meghatározott feltételek – pl. határidők betartása – teljesülése esetén állhat el a szerződéstől, illetve mondhatja fel azt.

Fontos, hogy mielőtt szerződést kötne, tájékozódjon! Kérdezzen rá, hogy: milyen esetekben, illetve meddig illeti meg Önt a szerződéstől való elállás, illetve a szerződés felmondásának lehetősége.
 

Jó, ha tudja, hogy amennyiben Ön fogyasztási hitelszerződést kötött (pl. áruhitel)…

 • A határozatlan idejű hitelszerződést bármikor felmondhatja a szerződésben meghatározott felmondási idővel.

 • A szerződéstől a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került sor.

 • A szerződéskötés napjától számított 14 napon belül díjmentesen felmondhatja a hitelszerződést, ha a hitelt már folyósították.

 • Fontos még: ha a fogyasztó a hitelszerződéstől eláll, azzal a hitelhez kapcsolódó egyéb járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja (pl. folyószámlahitel és bankkártyaszerződés). Ez fordítva is igaz! Ha egy terméket vásárolunk, és a vásárlástól elállunk, ez egyben a vásárláshoz kötött hitelszerződést is felbontja (pl. vasalót veszünk áruhitel segítségével).

 

Jó, ha tudja, hogy amennyiben Ön életbiztosítási szerződést kötött…

 • A szerződés létrejöttéről szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül írásbeli nyilatkozattal – indoklás nélkül – felmondhatja a szerződést.

 • Fontos még: a biztosító ebben az esetben köteles Önnel 30 napon belül elszámolni.

 • Nem mondható fel a hitelfedezeti életbiztosítás, valamint az az életbiztosítás, amelynek tartama a 6 hónapot nem éri el.

 

Jó, ha tudja, hogy Ön értékpapír nyilvános forgalomba hozatala során…

 • A törvényi feltételek fennállta esetén jogosult a jegyzési nyilatkozat visszavonására, a megállapodástól való elállásra. Ez esetben Ön követelheti a jegyzéssel vagy az értékpapírvétellel kapcsolatos költségek és károk megtérítését.

 • Amennyiben Ön rendelkezik értékpapírszámla-szerződéssel, azt bármikor indokolás nélkül, írásban felmondhatja, de egyidejűleg egy másik számlavezetőt kell megneveznie.

 

Jó, ha tudja, hogy amennyiben Ön pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződést kötött (pl. amikor bankszámlát nyit),

 • Ön - felmondási idő kikötésének hiányában - a keretszerződést bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja. A felmondási idő egy hónapnál hosszabb nem lehet.
 • Ha a keretszerződés határozatlan idejű vagy egy évet meghaladó időtartamú, a keretszerződést Ön az első év elteltével díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen felmondhatja.
 • Felmondás esetén a szolgáltató köteles Önnel elszámolni.

 

Jó, ha tudja, hogy amennyiben Ön távértékesítés keretében kötötte meg a szerződését (pl. interneten kötött biztosítást…

 • A szerződéstől – a speciális eseteket, illetve a kivételeket leszámítva – a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat.

 • Speciális esetek, amikor a határidők másként alakulnak:

  • Önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén 30 nap;

  • Biztosítási szerződés esetén nem illeti meg az elállási jog, ugyanakkor szerződését a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül felmondhatja;

  • Életbiztosítási szerződés esetén a felmondásra nyitva álló határidő 30 nap (mely határidő attól a naptól számítandó, amelyen Önt a szolgáltató a szerződés létrejöttéről tájékoztatja);

 • Kivételek – mely esetekben Önt, mint fogyasztót nem illeti meg az elállás joga:

  • A legtöbb pénzügyi eszköz (pl. részvény, kötvény, befektetési jegy) vonatkozásában;

  • Az utazási és poggyászbiztosítások, illetve más hasonló rövid időtartamú biztosítások esetében, amennyiben ezek időtartama nem haladja meg az egy hónapot;

  • A szerződésnek mindkét fél általi teljes körű teljesítését követően, amennyiben ez a fogyasztó kifejezett kérése alapján történt.

 

Az elállásra (felmondásra) nyitva álló határidő lejárta előtt a szerződés teljesítése csak az Ön kifejezett hozzájárulását követően kezdhető meg!

3. Fogyasztók számára biztosított jogorvoslathoz való jog

Ha Önnek valamely pénzügyi szervezet magatartásával vagy mulasztásával, esetleg a kínált termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban van kifogása, úgy

 • először panaszával a szolgáltatóhoz;
 • fogyasztóvédelmi jogszabálysértés esetén a panaszt és annak elutasítását is mellékelt fogyasztói kérelemmel a Magyar Nemzeti Bankhoz;
 • szerződéssel kapcsolatos viták esetén fogyasztói kérelemmel a Pénzügyi Békéltető Testülethez;
 • vagy keresettel a bírósághoz

fordulhat.

Részletesebb információt a Mit tegyünk, ha pénzügyi panaszunk van? menüpont alatt talál.

 

Legyen felkészült! Hozzon körültekintő döntést!

 • Tájékozódjon a termékekről és szolgáltatásokról!

 • Hasonlítsa össze azok kondícióit!

 • Bátran forduljon a szolgáltatóhoz segítségért!

 • Amennyiben kiszolgáltatottnak érzi magát, vegyen igénybe segítséget (pl. adjon meghatalmazást rokonnak, barátnak vagy jogi képviselőnek!)

 • Kérje a telefonbeszélgetések rögzítését!

 • Őrizze meg a kapott dokumentumok másolatát!

 • Tájékozódjon, a szerződéstől meddig állhat el, mondhatja azt fel!

 • Kérdezze meg, mit tehet, amennyiben panasza van!

 • Tájékozódjon egyéb jogorvoslati lehetőségeiről!

 • Kísérje figyelemmel a fizetési határidőket!

 • Legyen együttműködő!

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem