Kérjük válasszon ki egy ügytípust!
Dátum és időpont

Kérjük válasszon ki egy napot és egy időpontot!

Helyes dátumformátum: éééé.hh.nn. Helyes időformátum: óó:pp
Kérjük adja meg a vezetéknevét! Kérjük adja meg a keresztnevét! Kérjük adja meg e-mail címét! (Foglását 1 órán belül e-mail üzenetben kapott módon megerősíteni szükséges. Ennek hiányában a rendszer az Ön foglalását automatikusan törli.) Kérjük adja meg telefonszámát! (Kérjük telefonszámát a következő formátumban adja meg! Vezetékes telefon esetében körzetszámmal, mobil telefon esetében a szolgátató előhívószámával kezdve folyamatosan!)

 

Adatkezelési tájékoztató a Magyar Nemzeti Bank személyes ügyfélszolgálatához történő időpontfoglalással kapcsolatosan kezelt személyes adatokról

A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által az ügyfélszolgálati időpontfoglalással kapcsolatban rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendeletében és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint kezeli.

Adatkezelő:

Magyar Nemzeti Bank

Székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. 

Az MNB adatvédelmi tisztségviselője dr. Marton Tivadar János (telefon: 06 1 428 2600, e-mail: martont@mnb.hu). 

A kezelt adatok köre:

Az ügyfelek által a regisztráció során megadott adatok: vezeték és keresztnév, e-mailcím, telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja:

Az időpontot foglaló természetes személy – jelen tájékoztató ismeretében megadott – egyértelmű hozzájárulása.

Az adatkezelés célja, az adatkezelés ideje:

Az adatkezelés az ügyfél elégedettség növelése érdekében szükséges, kapcsolódva az MNB törvényben meghatározott közfeladatának ellátásához. Az adatokhoz az ügyfélszolgálat munkatársai férhetnek hozzá, az adatkezelés során MNB adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Az adatokat az adatkezelő 30 napig kezeli.

Adattovábbítás:

Az adatkezelés során nem történik adattovábbítás.

Adatbiztonsági intézkedések:

Az MNB az elektronikus formában nyilvántartott személyes adatokat a saját szerverein tárolja, a tároláshoz nem veszi igénybe más cég szolgáltatását. Az MNB megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje - többek között - a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól. 

Az adatkezeléssel összefüggő jogok:

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

A résztvevő az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az MNB-től arról, hogy az MNB:

•             milyen személyes adatait,

•             milyen jogalapon,

•             milyen célból,

•             milyen forrásból,

•             mennyi ideig kezeli,

•             kezeli-e még a személyes adatait,

•             kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Ezen felül kérheti az MNB által tárolt személyes adatainak másolatát.

Az MNB a résztvevő kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Helyesbítéshez való jog:

A résztvevő az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az MNB módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl.: a nevét, e-mail címét, ha abban változás következett be). Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Az MNB a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

A résztvevő az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az MNB-től a személyes adatinak törlését.

A törlési kérelmet az MNB abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi az MNB-t. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor az MNB a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

 Az adatkezelés korlátozásához való jog:

A résztvevő az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kér-heti az MNB-től az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén az MNB csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenységet kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet.

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:

•             úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy

•             úgy gondolja, hogy adatait az MNB jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné,

•             igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már az MNB-nek nincs szüksége ezekre az adatokra.

Az MNB a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

A hozzájárulás visszavonásának joga:

A résztvevő az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén az MNB visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad.

Az MNB a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül belül törli és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a nyilatkozatában. 

Jogorvoslati lehetőség:

Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek kezdeményezheti az MNB adatvédelmi tisztviselőjének eljárását, illetve bírósághoz fordulhat.

Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez, fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: 06-1-391-1400

Telefax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

A Tájékoztató módosításának lehetősége:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítsa. Az Adatkezelő az érintett kérésére e-mailben megküldi a mindenkor hatályos Tájékoztatót.