Budapest, 2022. július 13. – Az MNB felfüggesztette a FuturAqua Nyrt. alaptőke-emelés során kibocsátandó részvényeinek forgalomba hozatalát és 5 millió forint összegű felügyeleti bírságot szabott ki, mivel a társaság nem tett eleget a nyilvános forgalomba hozatal során alkalmazandó jogszabályi előírásoknak.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) felfüggesztette a FuturAqua Nyrt. alaptőke-emelésével összefüggésben kibocsátandó részvényeinek nyilvános forgalomba hozatalát. A felfüggesztés addig tart, amíg a tőzsdei kibocsátó a jogszabályoknak megfelelő, jóváhagyott minimum tájékoztatóját a nyilvánosság számára elérhető módon közzé nem teszi.

A kibocsátó 2022. június 29-én zártkörű részvénykibocsátás keretében történő alaptőke-emelésről döntött. Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén – többek között – a kibocsátó részvényesei elsőbbségi joggal rendelkeznek a forgalomba hozandó új részvények átvételére. Az erről szóló rendkívüli tájékoztatásában a kibocsátó fel is hívta a részvényeseket jegyzési elsőbbségi joguk gyakorlására, amely időszak a döntést követően 15 napig, azaz 2022. július 14-ig tart.

Az MNB ugyanakkor megállapította, hogy a társaság ezen tájékoztatása nyilvános ajánlattételnek, maga a folyamat pedig nyilvános forgalomba hozatalnak minősül. Értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalát megelőzően, de legkésőbb annak kezdetekor a kibocsátónak tájékoztatót, vagy ún. minimum tájékoztatót kell közzétennie, amelyet az MNB előzetesen jóváhagyott. Ezen kötelezettségének a FuturAqua Nyrt. jelen esetben nem tett eleget. A kibocsátó pusztán a jegyzési elsőbbségi jog biztosítására tekintettel nem mentesül automatikusan a (minimum) tájékoztató készítési kötelezettség alól. Amennyiben a jegyzési elsőbbségi jog biztosítása céljából történő ajánlattétel nem feleltethető meg valamely, a vonatkozó jogszabály szerinti mentesülési esetkörnek, úgy a kibocsátót ilyen esetben is (minimum) tájékoztató készítési kötelezettség terheli.

A (minimum) tájékoztató szerinti információk közzététele az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor alapvető szerepet játszik a befektetők védelmében. Feloldja a befektetők és a kibocsátók közötti információs aszimmetriát, és strukturált formában mutatja be azokat az információkat, amelyek – az adott kibocsátáshoz illeszkedően, a kibocsátó és az értékpapírok jellegétől függően – ahhoz szükségesek, hogy a befektetők megalapozott befektetési döntést tudjanak hozni. A (minimum) tájékoztató megfelelő módon történő közzétételének elmaradása a befektetők jogos érdekeit alapvetően sérti, közzététele hiányában ezért – a mentességi esetköröket leszámítva – a nyilvános forgalomba hozatal során az értékpapír jegyzése, illetve az adásvételére kötött szerződés semmis.

Mindezek alapján az MNB figyelmeztette a FuturAqua Nyrt.-t a jogszabályok betartására, felszólította a szükséges minimum tájékoztató elkészítésére és közétételére, mely kötelezettség teljesítéséig felfüggesztette a kibocsátással érintett értékpapírjainak nyilvános forgalomba hozatalát. Emellett a fenti jogsértések miatt 5 millió forint felügyeleti bírság megfizetésére is kötelezte a társaságot.

A jegybank súlyosító körülményként értékelte a kibocsátó részvényeinek közkézhányadát és hogy a minimum tájékoztató közzétételének elmulasztása súlyos mértékben sérti a befektetők transzparens és időben történő tájékoztatáshoz való alapvető érdekét.

Az MNB határozottan, következetesen és szigorúan fellép a felügyelési tevékenysége során feltárt, vagy az általa hivatalosan ismert tények alapján tudomására jutott minden olyan magatartással szemben, amely sérti vagy veszélyezteti a pénzügyi közvetítőrendszer szereplőinek az érdekeit, illetve alkalmas a pénzügyi közvetítőrendszerrel – így a tőkepiaccal – szembeni közbizalom gyengítésére.

Magyar Nemzeti Bank