A pénzforgalomról és a bankhitelről szóló 39/1984. (XI.5.) MT rendelet módosítására kiadott 183/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet értelmében 2000. július 1-jétől megváltozikaz a szabály, amely meghatározza, mikor kell megtörténtnek tekinteni a bankszámlák közötti elszámolással történő fizetést.

A Polgári Törvénykönyvnek (Ptk.) a pénztartozás teljesítésére vonatkozó előírásai főszabályként a teljesítés helyeként a jogosult lakóhelyét illetőleg székhelyét jelölik meg. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetések tekintetében azonban a Ptk. felhatalmazást adott a kormánynak ettől eltérő szabályozás megalkotására. Ezzel a lehetőséggel élve a 39/1984. (XI.5.) MT rendelet úgy rendelkezett, hogy a teljesítést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a pénzösszeggel a kötelezett bankszámláját megterhelték.

A július 1-től hatályba lépő módosító szabály ezt megváltoztatva, a Ptk. vonatkozó rendelkezéseivel összhangban, akkor tekinti kiegyenlítettnek az esedékes tartozást, ha a pénzösszeget a jogosult bankszámláján jóváírták.

Az új szabály - akárcsak a régi - kisegítő jellegű, azaz csak abban az esetben kell alkalmazni, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, vagy az érintett felek eltérően nem állapodtak meg. Az állammal szembeni kötelezettségek (adó- vagy járulékfizetési kötelezettségek stb.) teljesítésére vonatkozó előírásokat a módosítás nem érinti, ezekre továbbra is az adózás rendjéről szóló törvény irányadó.

A teljesítési szabályok megváltoztatását az tette lehetővé, hogy a pénzforgalom az elmúlt évek nagyarányú fejlesztéseinek köszönhetően jelentősen felgyorsult. A pénzforgalmi szabályozás ma már szigorú teljesítési határidőket állapít meg a bankok számára, így a kötelezett pontosan ki tudja számítani, mikor kell átutalási megbízását benyújtania ahhoz, hogy fizetési kötelezettségének esedékességkor eleget tegyen.

Budapest, 2000. 05. 30.

--------------------------------------------------------------------------------

- sajtóközlemény háttéranyaga -

A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetések rendjének változása

A pénzforgalomról és a bankhitelről szóló 39/1984. (XI.5.) MT rendelet módosításra kiadott 183/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet értelmében 2000. július 1-jétől megváltozik a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetések teljesítésének szabálya.

Mi a változás lényege?

A korábbi szabály szerint a teljesítést akkor kellett megtörténtnek tekinteni, amikor a pénzösszeggel a kötelezett bankszámláját megterhelték. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetések tekintetében a Ptk. felhatalmazást adott a kormánynak ettől eltérő szabályozás megalkotására. Ezzel a lehetőséggel élve a 39/1984. (XI.5.) MT rendelet úgy rendelkezett, hogy a teljesítést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a pénzösszeggel a kötelezett bankszámláját megterhelték.

Az új szabály szerint "ha törvény vagy kormányrendelet, illetve a felek eltérően nem rendelkeznek, a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell teljesítettnek tekinteni, amikor a pénzösszeget a jogosult bankszámláján jóváírták."

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) pénztartozás teljesítésére vonatkozó főszabálya a teljesítés helyeként a jogosult lakóhelyét illetőleg székhelyét jelöli meg. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetésekre vonatkozó új szabály ennek analógiájaként jelöli meg a jogosult bankszámláját, mint speciális teljesítési helyet.

A szabály kisegítő jellegű, azaz csak abban az esetben kell alkalmazni, ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, vagy a felek ettől eltérően nem állapodnak meg. Igen lényeges, hogy a szerződő felek továbbra is szabadon állapodnak meg a teljesítés helyében, így megjelölhetik a kötelezett bankszámláját vagy a kötelezett, illetőleg a jogosult bankjának számláját is.

Az állammal szembeni kötelezettségek (adó- és járulékfizetési kötelezettségek stb.) teljesítésére vonatkozó szabályokat nem érinti a fenti módosítás, e fizetési kötelezettségekre továbbra is az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény szabályai irányadóak. Ennek értelmében az adó megfizetésének időpontja az a nap, amikor az adózó bankszámláját a számlavezető hitelintézet megterhelte, bankszámlával nem rendelkező adózó esetében pedig az a nap, amikor az adót a bank vagy - ha jogszabály lehetővé teszi - az adóhatóság pénztárába befizették, illetve postára adták.

Nem változik a bankszámlára készpénzben történő befizetés teljesítésének rendje, a teljesítésre a pénz átadásakor kerül sor, függetlenül attól, hogy a befizetésre a számlavezető, vagy más pénzintézetben, vagy a Postán kerül sor.

Mi tette lehetővé a szabályok módosítását?

Az elmúlt évek fejlődésének köszönhetően a fizetési forgalom felgyorsult és kiszámítható vált. Szigorú szabályok határozzák meg a pénzforgalom lebonyolításában résztvevő közvetítők kötelezettségeit és a rendelkezésükre álló határidőket.

Mennyiben érinti az új szabályok hatálybalépése a vállalkozásokat?

A gazdálkodó szervezetek szerződéses kapcsolataik keretében a fizetés módjában általában szabadon állapodnak meg partnereikkel. Megállapodás tárgya lehet az is, hogy mikor tekintik a fizetést teljesítettnek. Ha a felek ebben nem állapodnak meg, akkor értelemszerűen a kormányrendelet új szabálya irányadó. Bizonyos esetekben törvény vagy kormányrendelet határozza meg a fizetés teljesítésének időpontját, ekkor a felek eltérő megállapodásának nincs helye. Így a vállalkozások által fizetendő adó és egyéb járulék fizetési kötelezettségek esetében sem irányadó a kormányrendelet új szabálya, mert ezeket a fizetési kötelezettségeket más jogszabályok határozzák meg.

Korábban kell-e indítania a fizetést a kötelezettnek július 1-től?

Igen! Ahhoz, hogy a jogosult az átutalt összeget időben megkapja a kötelezettnek valamivel korábban kell átutalási megbízását megadnia. Ennek hátrányát azonban nem fogja érezni, mivel a korábban sokszor kiszámíthatatlan és gyakorta 7-10 napot is igénylő átutalások ma az átutalási megbízás benyújtásának napját követő második munkanapon jóváírásra kerülnek a kedvezményezett számláján. Ha pedig az átutalás a VIBER útján történik, akkor az összeg még ugyanazon a napon hozzáférhetővé válhat a kedvezményezett számára.

Honnan fogják megtudni a hitelintézetek ügyfelei, hogy a fizetési megbízást mikor kell beadniuk ahhoz, hogy a pénz idejében a jogosult számláján legyen?

Az új teljesítési szabály hatályba lépése kapcsán módosításra került a pénzforgalomról szóló 6/1997. MNB rendelkezés is, amely a hitelintézetek számára tájékoztatási kötelezettséget ír elő. A bankoknak üzletszabályzatukban illetőleg hirdetményben kell meghatározniuk azt, hogy az ügyfelek kérésére milyen módon adnak felvilágosítást arról, hogy a fizetési megbízások jóváírása várhatóan mikor (a benyújtás napját követő hányadik munkanapon) történik meg a jogosult bankszámláján. A kötelezett bankjának ismernie kell a fent említett teljesítési határidőket, és azt is tudnia kell, hogy a művelet lebonyolításában résztvevő hitelintézetek a bankközi átutalási rendszernek közvetlen vagy közvetett tagjai. Következésképpen előírható számukra, hogy a megbízás lebonyolításának várható idejéről tájékoztatást nyújtsanak ügyfeleiknek.

Mi a teendő abban az esetben, ha a jogosult nem kapta meg idejében a pénzt?

Eddig a kötelezettnek azt kellett bizonyítania, hogy bankszámláját esedékességkor bankja megterhelte. Az új szabályok szerint a jogosultnak jeleznie kell, hogy a pénzét nem kapta meg időben. A kötelezettnek ezután tudakozódnia kell bankjánál arról, hogy a jogosult miért nem kapta meg a pénzt. A kötelezett bankszámlájának számlakivonata tartalmazza, hogy a kötelezett bankja mikor terhelte meg a kötelezett bankszámláját. Ha a kötelezett időben beadta átutalási megbízását, számlavezető bankjától arról kell tudakozódnia, hogy a pénzt a jogosult miért nem kapta meg idejében. Ha a kötelezett bankja a rendelkezésére álló idő betartásával továbbította a fizetési üzenetet az elszámoló rendszerbe, és a bankok közötti fizetés megtörtént, akkor valamilyen ok miatt a jogosult bankja esett késedelembe.

A kötelezetteknek tudniuk kell, hogy a bank csak akkor fogja egy másik bank ügyfele javára küldött átutalásból származó kötelezettségét teljesíteni, ha a megbízás ahhoz a bankhoz a bankközi átutalásokra vonatkozó - a bank által meghirdetett - záró időpontot megelőzően beérkezik. Az érkeztetésre vonatkozóan a bank átvételi igazolása, illetve nyilvántartása az irányadó.