Az MNB által működtetett Valósidejű Bruttó Elszámolási Rendszert (VIBER) - a korábban ígértek szerint -2000. július 1-jétől a bankok ügyfelei is igénybe vehetik forintátutalásaik lebonyolításához.

E naptól a pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó bankok mindegyike, néhány szövetkezeti és egyéb hitelintézet, valamint a Központi Elszámolóház és Értéktár is fogad ügyfélátutalásokat a VIBER-en keresztül. A VIBER-be eljutatott átutalás esetén a küldő számlájának megterhelése és a jogosult számlájának jóváírása azonos napon és azonos értéknappal történik, sőt a jóváírt összeg felett átutalás útján még aznap rendelkezni lehet.

A VIBER-en keresztül történő küldésre vonatkozó igényt a bankok ügyfeleinek a megbízás megadásakor külön jelezniük kell. A tárgynapi átutalások díja, illetve jutaléka ez esetben várhatóan magasabb lesz a megszokottnál, mivel a kezeléssel és az azonnali fedezetbiztosítással összefüggő ráfordítások lényegesen meghaladják a zsírórendszerben jelentkező költségeket. Ebből következően ezt a szolgáltatást várhatóan azok fogják igénybe venni, akik számára az átutalás összegére, vagy sürgősségére tekintettel ez megéri.

A bankok korábban kizárólag a Giro Elszámolásforgalmi Rt. által üzemeltetett Bankközi Klíringrendszeren (BKR) keresztül bonyolították le az ügyfelek közötti átutalásokat. A BKR-en keresztül elküldött átutalás jóváírására leghamarabb a benyújtást követő üzleti napon kerülhet sor (a túlnyomórészt takarékszövetkezeteket felölelő, levelező banki szolgáltatást igénybe vevő intézmények esetén ehhez általában még egy napot hozzá kell adni).

Bár a hitelintézetek ezt az új szolgáltatást már 2000 márciusától kínálhatták ügyfeleiknek, de csak 2000. július 1-től köteles minden bank a VIBER által továbbított fizetések fogadására úgy, hogy a jóváírt összeget még aznap elérhetővé tegye. A fizetési megbízások küldése nem kötelező, az a bankok üzletpolitikájának függvénye, azonban az előzetes bejelentkezések alapján biztosra vehető, hogy a bankok döntő többsége küldeni és fogadni is fogja az ügyfelek által kezdeményezett sürgős, nagy értékű átutalási megbízásokat

A VIBER-ben lebonyolított fizetések teljesítésére vonatkozó határidőket a 6/1997 (MK. 61.) MNB rendelkezést módosító, 2/2000 MNB rendelkezés tartalmazza, mely minimális követelményt határoz meg. A jegybank ugyanakkor üdvözöl és támogat minden olyan kezdeményezést, aminek eredményeképp a bankok önként, a rendelkezésben foglaltaknál is szigorúbb feltételeket fogadnak el magukra nézve.

Ügyfélátutalások teljesítése a VIBER-ben

1999. szeptember 3. óta működik a Magyar Nemzeti Bank által kialakított és üzemel-tetett Valósidejű Bruttó Elszámolási Rendszer (VIBER). A rendszer közvetlen tagjai a bankok, a Magyar Államkincstár, a Központi Elszámolóház és Értéktár (KELER) és maga az MNB. Az országos pénzforgalomban kisebb szerepet játszó egyes bankok, illetve a takarék- és hitelszövetkezetek jelentős része közvetetten (egy másik résztve-vőn keresztül) csatlakoznak a rendszerhez.

A VIBER tisztán műszaki szempontból a sürgős, illetve nagy értékű bankközi fizeté-sek kockázatmentes, igen rövid idő alatti (másodperceken belüli) teljesítésére ad le-hetőséget, az érintett VIBER tagok egyidejű elektronikus értesítését is ideértve.

A gyorsaságnak természetesen a műszakiak mellett likviditási feltétele is van, ami ki-hívás a bankok likviditásmenedzserei számára. A hitelintézeti szektor likviditási po-zíciója a monetáris szabályozás által megkívánt kötelező jegybanki tartalékképzés mi-att jelenleg igen kedvező, amit a fizetési forgalom lebonyolításához is felhasználhat-nak. A tartalékok és a fizetési forgalom aránya azonban bankonként erősen eltérő, így lehetnek olyan, elsősorban viszonylag alacsony mérlegfőösszegű, de a piacokon aktív hitelintézetek, melyeknek a fizetési forgalom zökkenőmentes lebonyolítására nagyobb figyelmet kell fordítaniuk, mint más bankoknak. A jegybank - a fizetési forgalom zavartalansága érdekében - értékpapír fedezet mellett, ingyenesen, az azt igénylő hi-telintézetek számára, napközbeni folyószámlahitelt (limitet) biztosít. A hitel összegét csak a felajánlott értékpapírok értéke korlátozza.

A VIBER-hez szervesen kapcsolódik a KELER által megvalósított, valósidejű bruttó elven működő értékpapír átutalási rendszer, mely a VIBER-rel elektronikus össze-köttetésben áll. A két rendszer összehangolt működése teszi lehetővé a szabadpiaci értékpapír ügyletek azonnali, biztonságos lebonyolítását. Az értékpapír és a pénz-transzferek tételes összekapcsolása kiiktatja a teljesítés késedelméből, vagy elmaradá-sából fakadó kockázatokat. Hasonló megoldás egyelőre még Nyugat Európában is csak néhány országban működik.

Miközben a fejlett technológia lehetővé teszi, hogy a Jegybank számlavezetési szol-gáltatását a korábbi (papíros alapú) rendszernél színvonalasabban lássa el, a beruházá-si és üzemeltetési költségek megtérülését szem előtt tartva kialakított tételdíj nem lé-nyegesen magasabb, mint a korábbi tarifa.

A VIBER az eltelt kilenc hónap alatt az előzetes várakozásoknak megfelelően műkö-dött, tagjai elsajátították a rendszer használatát. Eddig a VIBER lényegében a bank-közi és a jegybankkal kötött ügyletek, valamint az értékpapír ügyletek lebonyolításá-nak céljait szolgálta (ez havonta mintegy 12 ezer megbízást jelentett). 2000. márciu-sától lehetővé vált az ügyfélátutalások küldése. Eddig ez a lehetőség nem volt közis-mert, és kevesen használták, mivel a tagok csak egy kisebb része (amelyik már felké-szült) élt ezzel a lehetőséggel. Tekintettel arra, hogy a rendszer széleskörű alkalmazá-sa ügyfélátutalások céljára az egyes bankokban számítástechnikai fejlesztést kíván meg, a VIBER tagok márciustól, a dátumváltás kritikus időszakának befejezésétől, számítva négy hónap felkészülési időt kaptak. 2000. július 1-től azonban a rendszer összes tagja köteles ügyfélátutalásokat fogadni. Ezzel szemben az ügyféltételek kül-désére az MNB egy tagot sem kötelez, arról a bankok üzletpolitikájuk függvényében dönthetnek. Az előzetes bejelentkezésekből az derült ki, hogy a bankok döntő több-sége küldeni és fogadni is fogja az ügyfelei által kezdeményezett sürgős, illetve nagy értékű átutalási megbízásokat. A VIBER-hez közvetlen tagként nem csatlakozó hitel-intézetek (túlnyomó többségben a takarékszövetkezetek) számára is adott a lehetőség, hogy a számlavezető bankjukon keresztül nyújtsák ezt a szolgáltatást ügyfeleik részé-re, erre azonban nem kötelezi őket a Jegybank.

Az ügyfelek ezentúl választhatnak, hogy az eddig használt bankközi elszámolási rend-szert - a GIRO Rt. által üzemeltetett Bankközi Klíring Rendszert (BKR)-, vagy a VIBER-t választják átutalásaik teljesítésére. Míg a BKR-be már a teljesítést megelőző napon be kell nyújtani a fizetési megbízást, addig a VIBER-ben elegendő a teljesítés napján, a reggeli, délelőtti időszakban kezdeményezni az átutalást.

Az ügyféltételek bevezetése kapcsán módosított, a pénzforgalomról szóló 6/1997 (MK 61.) MNB rendelkezés 2000. július 1-től előírja, hogy a VIBER tagoknak a VIBER-en keresztül ügyfelük részére érkezett pénzösszeget még ugyanazon a napon a számlatulajdonos rendelkezésére kell bocsátaniuk. Ez minimum követelmény, a gya-korlatban feltehetően ennél sokkal gyorsabb jóváírásra is lehetőség lesz.

A jegybank irányelveket dolgozott ki a bankközösség részére, melyben a jogszabályi előírásnál jóval gyorsabb határidők alkalmazását javasolja, mivel a technikai feltéte-lek ezt lehetővé teszik. A Bankszövetség közreműködésével jelenleg folyik a bankok közötti megállapodás kidolgozása és kölcsönös elfogadása a teljesítési határidők rövi-dítésére vonatkozóan. A megegyezés lehetővé teszi a fizetési megbízások teljesítési idejének kiszámíthatóságát, valamint a VIBER-ben átutalt összegek napon belüli fel-használhatóságát.

Bár nincs korlátozás arra vonatkozóan, hogy mi az a legkisebb összeg, amit a VIBER-en keresztül át lehet utalni, nem árt tudni, hogy a VIBER alapvetően nem a lakosság kisebb összegű fizetéseinek, hanem a sürgős, nagyösszegű (10-15 millió forint feletti), főként üzleti célú, illetve pénzpiaci átutalások teljesítésére szolgál. Az ügyfelek vá-lasztását a két rendszer között nagy valószínűséggel meghatározza majd a bankok díj-politikája, valamint a vonatkozó üzleti feltételek (ide tartozik többek között a fizetés benyújtásának konkrét módja, az ügyfelek értesítése a teljesítés megtörténtéről, a fi-zetési megbízás esetleges törlésére vonatkozó szabályok stb.) is. A kisebb értékű té-telek forgalmazására alapvetően továbbra is BKR szolgál, és a jövőben is fontos esz-köze lesz a havi mintegy 10 millió bankközi ügyfél átutalás lebonyolításának.