A Magyar Nemzeti Bank 2000. május 18-án megtartotta 2000. évi rendes közgyűlését. Az államot, mint a részvények tulajdonosát dr.Járai Zsigmond pénzügyminiszter képviselte. A közgyűlésen jelen voltak a jegybanktanács, a felügyelő bizottság, valamint az igazgatóság tagjai és a könyvvizsgáló képviselői. A Magyar Nemzeti Bank 1999. december 31-ei mérlegét és eredmény-kimutatását, valamint az üzletévről szóló jelentést dr. Surányi György, az MNB elnöke terjesztette elő.

A Magyar Nemzeti Bank mérlegét és eredményét alapvetően a monetáris politika fő céljai és az elérésükhöz szükséges eszközök határozzák meg. A jegybank nem profitorientált intézmény, számára a kitűzött monetáris politikai célok elérése az elsődleges fontosságú, a jegybanki eredmény, illetve a költségvetési befizetések pedig ennek megfelelően alakulnak. A bank belső gazdálkodásában a takarékosság és a költséghatékonyság érvényesítésére törekszik.

Az 1999. december 31-ei mérlegfőösszege 6.375,8 milliárd forint, az előző év véginél 445,3 milliárd forinttal (7,5%-kal) magasabb volt.

Az MNB összevont mérlege milliárd forint
Mérlegsor ESZKÖZÖK 1998.
dec. 31.
1999.
dec. 31.
eltérés
I. Követelések forintban
ebből: központi költségvetéssel szembeni követelések
1006,3
811,8
909,9
763,7
-96,4
-48,1
II. Követelések devizában
ebből: arany és devizatartalék
központi költségvetéssel szembeni követelések
4644,9
2048,8
2118,2
5192,4
2740,8
1724,5
547,5
692,0
-393,7
III.- IV. Egyéb eszközök 279,3 273,5 -5,8
V. Eszközök összesen 5930,5 6375,8 445,3
FORRÁSOK
VI. Kötelezettségek forintban
ebből: hitelintézetek bankszámla betétei
sterilizációs eszközök
forgalomban lévő bankjegy és érme
1808,0
295,7
666,3
736,0
2316,3
337,7
770,6
950,3
508,3
42,0
104,3
214,3
VII. Kötelezettségek devizában
ebből: külföld
3835,4
3209,6
3863,3
3103,6
27,9
-106,0
VIII-IX-X. Egyéb források 227,4 129,8 -97,6
XI. Saját tőke 59,7 66,4 6,7
XII. Források összesen 5930,5 6375,8 445,3

A forintkövetelések elsősorban a lejáratok miatt csökkentek. A forintkötelezettségek növekedését eredményezte, hogy az MNB a devizaátváltásból származó forintlikviditásnak a gazdaság természetes pénzigényét meghaladó részét különféle sterilizációs eszközökkel semlegesítette annak érdekében, hogy az ne veszélyeztesse az infláció hosszabb távon fenntartható csökkenésének folytatódását. A forgalomban lévő készpénz állománya az év végi bankszünnapok és a gazdasági szereplők 2000. év miatti nagyobb készpénz-tartalékolása következtében az év utolsó napjaiban számottevően megemelkedett.

A deviza-beáramlás hatására a jegybank devizában fennálló követeléseinek növekedése meghaladta az 500 milliárd forintot, míg a deviza-kötelezettségek állománya az előző évhez képest lényegében nem változott.

A Magyar Nemzeti Bank eredménye 1999-ben 35,3 milliárd forint nyereség volt, ebből – a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. tv. alapján – 35,2 milliárd forintot az MNB osztalékként befizet a központi költségvetésbe.

A Magyar Nemzeti Bank összevont eredmény-kimutatása milliárd forint
Megnevezés (Eredménykimutatás-sora) 1998 1999 eltérés
1. Nettó forint kamatráfordítás (I-IX.) -90,5 -29,2 61,3
2. Nettó deviza kamat és kamat jellegű eredmény (II-X.) 43,0 9,9 -33,1
Ebből: 41,5 32,9 -8,6
a.) Kamategyenleg fedezeti ügyletekkel 41,5 32,9 -8,6
b.) Értékpapírok árfolyamváltozásából sz. eredmény* -3,5 -19,2 -22,7
3. Deviza árfolyamnyereség (III-XI.)* 136,4 73,7 -62,7
4. Nettó egyéb eredmény (IV+V+VI+VII-XII-XIII-XIV-XV.) -68,8 -19,1 49,7
5. Eredmény (1+2+3+4) 20,1 35,3 15,2

* Az elszámolási módszertan jogszabály változásból következő módosulása miatt a tételek közvetlenül nem hasonlíthatók össze.

A forint kamategyenlegre a jegybanki sterilizációs eszközök (az MNB-nél a hitelintézetek által elhelyezett pénzpiaci betétek és az MNB által kibocsátott kötvények) állománya és a forint kamatszint változása gyakorolja a legnagyobb hatást. A nettó forint kamategyenleg az 1995 óta tapasztalható, az ország gazdasági vonzerejét is mutató, deviza-beáramlás mellett jellemzően negatív. A csúszó leértékelés és az infláció 1999. évi mérséklődése lehetővé tette a forintkamatok jelentős csökkenését. Így az 1998-as értékhez képest a nettó forint kamatráfordítás 1999-ben több, mint 60 milliárd forinttal mérséklődött.

A deviza kamat- és kamatjellegű egyenleg alakulása a nettó devizakövetelések, valamint a nemzetközi kamatok változásait tükrözi. Az egyenleg mérséklődését alapvetően a nemzetközi piacokon érzékelhető kamatláb-emelkedés okozta, amely az MNB devizatartalékában szereplő hosszabb lejáratú értékpapírok piaci értékének csökkenését eredményezte. A hosszabb futamidejű értékpapír-portfólió tartását a több év átlagában várható magasabb hozam indokolja. 1999-ben az MNB eredményét jogszabályváltozás alapján a piaci értékelési veszteségből az értékpapírok eladásánál és lejáratánál realizálódó veszteség csökkentette.

A deviza árfolyamnyereséget a forint leértékelődése, valamint az MNB – elsősorban a devizapiaci intervenciók hatására változó – nettó devizaköveteléseinek értéke befolyásolja. Az 1998-hoz képesti alacsonyabb érték oka az, hogy az MNB devizaköveteléseinek növekedéséből származó eredménynövekedést a forint leértékelődésének mérséklődéséből származó csökkenés meghaladta. Jogszabály-változás alapján 1999-ben az eredmény-kimutatás lényegében csak a hivatalos leértékelési ütemnek megfelelő deviza-árfolyamnyereséget tartalmazza, a forint árfolyamsávon belüli ingadozásából származó átértékelési különbözet elszámolása – a törvényi változásoknak megfelelően – a mérlegben a kiegyenlítési tartalék számlán történik. 1999-ben a jegybank eredményének legjelentősebb tényezője továbbra is az árfolyamváltozásból származó eredmény volt, de az infláció és a leértékelési ütem mérséklődésével ez az eredménytétel várhatóan mérséklődni fog.

A nettó egyéb ráfordítás az 1998-as kiugró értékhez képest jelentősen, közel 50 milliárd forinttal mérséklődött. Az 1998. évi kiugró érték oka elsősorban a CW-bankkal kapcsolatos céltartalékképzés volt. Az 1999. évi eredményt a CW bankkal kapcsolatban 6,2 milliárd forint nettó céltartalékképzés terhelte. Ezen túl a szokásos működési költségek és a pénzforgalommal kapcsolatos ráfordítások befolyásolták az egyéb ráfordításokat.

A közgyűlés elfogadta a Magyar Nemzeti Bank 1999. évi mérlegét és eredmény-kimutatását, valamint határozatot hozott az 1999. évi nyereség felosztásáról.

II.

A közgyűlés módosította a Magyar Nemzeti Bank Alapszabályát, miszerint a jövőben a kiadásra kerülő bankjegyeken az MNB-t az elnökön kívül még két igazgatósági tag jegyzi (aláírásával látja el), míg korábban ezt az elnökön kívül csak két alelnök tehette meg.

Végül a közgyűlés – a 2003-ban tartandó évi rendes közgyűlés időpontjáig – az MNB igazgatóságának tagjává ismételten megválasztotta dr.Farkas Ádám és dr.Török László ügyvezető igazgatókat.