A Magyar Nemzeti Bank 2006. május 10-én megtartotta 2006. évi rendes közgyűlését. Az államot mint részvénytulajdonost Veres János pénzügyminiszter képviselte. A közgyűlésen jelen voltak az Igazgatóság, a Monetáris Tanács és a Felügyelő Bizottság egyes tagjai, továbbá az Állami Számvevőszék és a könyvvizsgáló képviselője. A Magyar Nemzeti Bank 2005. évről szóló éves beszámolóját Járai Zsigmond, az MNB elnöke terjesztette elő.

A Magyar Nemzeti Bank eredményének alakulását 2005-ben is döntően a monetáris politika céljai és az elérésükhöz szükséges eszközök határozták meg. Az MNB törvényben meghatározott alapvető feladatainak végrehajtását nem befolyásolhatja az eredményre gyakorolt hatás, ezért az MNB gazdálkodási tevékenysége a bank működési költségeivel történő ésszerű és takarékos gazdálkodásra korlátozódik.

A Magyar Nemzeti Bank mérlegfőösszege 2005. december 31-én 4 711,0 milliárd forint volt, amely elsősorban a központi költségvetéshez kapcsolódó nettó devizaforrás-konverzió mérlegfőösszeget nővelő, és a költségvetés jegybankkal szembeni adósságtörlesztéseinek, valamint a Magyar Nemzeti Bank külföldi adósságtörlesztéseinek mérlegfőösszeget csökkentő együttes hatásai miatt 2005-ben 812,3 milliárd forinttal nőtt. A devizatartalék 1 083,6 milliárd forinttal, 3 931,1  milliárd forintra nőtt.

2005-ben a nettó forint kamatráfordítás 116,8 milliárd forintot tett ki, míg ezzel szemben a nettó deviza kamatbevétel összege 99,2 milliárd forint volt. Az eltérés a tavalyi adatokhoz képest mérséklődött, melynek oka a forint kamatszint csökkenése, valamint a devizakamatok növekedése volt.

2005. december 31-én a Magyar Nemzeti Bank saját tőkéje 132,9 milliárd forint, ezen belül a mérleg szerinti eredménye 21,4 milliárd forint veszteség volt.

Az állományváltozások és a kamatváltozások együttes hatására a devizatartalékba sorolt értékpapírok piaci értéke összességében csökkent, így a saját tőke részét képező deviza-értékpapírok kiegyenlítési tartaléka 2005. december 31-én 14,8 milliárd forintos negatív egyenleget mutatott. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 17.§-a alapján 2006. március 31-ig a központi költségvetés a negatív egyenleg mértékéig térítést nyújtott, ami a tárgyévi mérlegben elszámolásra került.

A közgyűlés a Magyar Nemzeti Bank 2005. évi üzleti évről szóló auditált éves beszámolóját elfogadta.

A tárgyévi veszteségre az eredménytartalék fedezetül szolgált, így a központi költségvetésnek veszteségtérítési kötelezettsége nincs. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 65.§-a alapján a közgyűlés döntése értelmében az MNB-nek az eredménytartalékból osztalékfizetési kötelezettsége nincs.

A közgyűlés áttekintette, és tudomásul vette a Magyar Nemzeti Bank 2005. évi üzleti jelentését.

Budapest, 2006. május 10.

                                                                                              MAGYAR NEMZETI BANK