Budapest, 2015. október 1. – A forint- és a ténylegesen devizában törlesztő hitelesek részére a pénzügyi intézményeknek legkésőbb szeptember 30-ig kellett megküldeni az elszámolási értesítőket. Amennyiben viszont az MNB által indított elszámolási közérdekű per augusztus 1-ig nem zárult le, úgy az elszámolás megküldésének határideje a polgári peres eljárás befejezésétől számított 60. nap. A perek elhúzódása miatt 8 pénzügyi intézmény ügyfeleihez érkezhet röviddel később az elszámolás.

A pénzügyi intézményeknek – a deviza alapú jelzáloghiteleseket követően – a forinthitelesek és a ténylegesen devizában törlesztők esetében is el kell számolnia a korábban tisztességtelenül elvont, egyoldalú kamat-díj- és költség emelésből származó összegekkel. Az erről szóló elszámolási értesítőket legkésőbb szeptember 30-ig küldték meg a szolgáltatók tértivevényes levélben a fogyasztók részére.

Amennyiben viszont az adott intézménnyel szemben a – szerződési feltételek tisztességtelenségének és érvénytelenségének megállapítása iránt az MNB által indított – közérdekű per (Sajtóközlemény: Tizenhat pénzügyi intézmény ellen indít az MNB közérdekű keresetet az elszámolás kapcsán) augusztus 1-ig nem zárult le, akkor az elszámolás megküldésének határideje ezen perekkel érintett szerződések tekintetében a per befejezésétől számított 60. nap. A perek aktuális állásáról, annak eredményéről és az elszámolási értesítő megküldésének határidejéről a pénzügyi intézményeknek honlapjukon és fiókjaikban tájékoztatni kell a fogyasztókat, azonban az említett határidőket a jelen közlemény melléklete is tartalmazza. Az MNB által az elszámolási törvény alapján a pénzügyi intézményekkel szemben megindított közérdekű keresetek a pénzügyi intézmények 2010. november 26. napja után közzétett ÁSZF-jeivel vagy a korábbi ÁSZF-ek 2010. november 26-át követően közzétett módosításaival érintett forint alapú, továbbá deviza alapúnak nem minősülő deviza hitel- vagy kölcsönszerződésekre, pénzügyi lízingszerződésekre terjednek ki.

Az elszámolás mintegy 3,5 millió forinthitel-szerződést, valamint 16 900 ténylegesen devizában törlesztett szerződést érint, azonban ténylegesen elszámolási értesítőt várhatóan csak 1,9 millióan kapnak, tekintve, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint azoknál a korábban már szerződésszerű teljesítéssel megszűnt, jellemzően rövid futamidejű, fix költségű fogyasztói kölcsönszerződéseknél, ahol nem történt tisztességtelen kamat-, díj-, költségemelés (és ezért visszajáró összeg sem keletkezik), nem kell külön értesítő levelet küldeni. Ezen szerződések esetében a pénzügyi intézmények az elszámolásról a honlapjukon, illetve ügyfélszolgálati helységeikben közzétett közleményben tájékoztatják az ügyfeleket. Az elszámolás ily módon történő teljesítése a fogyasztók jogait nem csorbítja, tekintve, hogy ez esetben is kérhető részletes elszámolás, továbbá a közzétételtől számított 60 napon belül írásbeli panasz is tehető a szolgáltatónál.

Ha egy fogyasztó vitatja az elszámolási értesítőben foglaltakat, az annak kézhezvételétől számított 30 napon belül saját pénzügyi intézményénél tehet panaszt. Ha utóbbi 60 napon belül nem válaszol, vagy a fogyasztó nem ért egyet a válasszal, az MNB mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) eljárását kezdeményezheti, ezután további jogorvoslati igény esetén pedig bírósági nemperes eljárást is kezdeményezhet a lakóhelye szerinti törvényszék székhelyén működő járásbíróságon (a Fővárosban a Pesti Központi Kerületi Bíróságon).

Az elszámolási értesítők kiküldése intézményenként eltérő lehet, ezért a pénzügyi intézmény – az utolsó elszámolási értesítő kiküldése után 15 napon belül – köteles honlapján, illetve a bankfiókjaiban közzétenni, hogy az elszámolás lezárult. E tájékoztatás közzétételét követő 60 napon belül van lehetősége azon fogyasztóknak írásbeli panasszal élni pénzügyi intézményüknél, akik nem kaptak elszámolást, holott – álláspontjuk szerint – jogosultak lennének rá.

A pénzügyi intézmények adatszolgáltatása alapján 2015. szeptember 15-ig 531 panaszbeadvány érkezett az intézményekhez a forint- és ténylegesen devizában törlesztők elszámolását érintően. A beadványok harmada adathibára, számítási hibára hivatkozott, a fennmaradó esetekben pedig az elszámolási kötelezettség nem teljesítését, a határidő-mulasztás miatti elutasítást, illetve a szerződés módosulást kifogásolták.

Az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjához szeptember végéig 112 elszámolással összefüggő tájékoztatáskérés, illetve 17 írásos fogyasztói beadvány érkezett. A fogyasztói megkeresések többsége az elszámolási értesítők postázásával, a kifizetésekkel és a panaszeljárás menetével kapcsolatos. Az MNB mellett működő PBT, mint az elszámolás és a szerződésmódosulás ügyében eljáró elsőfokú jogorvoslati fórumhoz pedig már megérkeztek az első forinthiteles és devizás kérelmek is.

Fontos megjegyezni, hogy az elszámolással érintett fogyasztók többségénél – figyelemmel az értesítők jellemzően szeptember második felére tolódó megküldésére – a panasztételi határidők még nem teltek el, így jogorvoslattal élők száma még várhatóan növekszik.

Az MNB a forint- és ténylegesen devizában törlesztő hitelesek elszámolásának maradéktalan végrehajtása érdekében 2016 elejéig tartóan összesen 190 pénzügyi intézménynél folytat témavizsgálatot. Ennek során kiemelten vizsgálja az elszámolási értesítők tartalmára, postázására és a fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó előírások megtartását, és jogszabálysértés esetén haladéktalanul fellép.

Magyar Nemzeti Bank

 

Az MNB által indított közérdekű elszámolási perek állása, eredménye és az elszámolási értesítő megküldésének határideje*

 

Intézmény

Polgári peres eljárás befejezésének dátuma dátuma
(forint alapú és deviza-deviza
elszámolás)

Elszámolás
 határideje

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

2015.06.09.

2015.09.30

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet

2015.06.11.

2015.09.30

CIB Bank Zrt.

2015.09.14

2015.11.13.

CIB Lízing Zrt.

2015.09.10.

 

2015.11.09.

Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe

felfüggesztve

A peres eljárás befejezésétől számított 60. nap-

FHB Jelzálogbank Nyrt.

2015.06.17.

2015.09.30.

FHB Kereskedelmi Bank Zrt.

2015.06.16.

2015.09.30.

Magyar Cetelem Bank Zrt.

2015.09.09.

2015.11.08.

MKB-Euroleasing Autóhitel Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

2015.05.28.

2015.09.30.

MKB-Euroleasing Autólízing Szolgáltató Zrt.

2015.05.21.

2015.09.30.

OTP Bank Nyrt.

2015.09.02.

2015.11.01.

OTP Jelzálogbank Zrt.

2015.09.02.

2015.11.01.

Örkényi Takarékszövetkezet

2015.07.06.

2015.09.30.

SOPRON BANK BURGENLAND Zrt.

felülvizsgálati eljárás folyamatban

A felülvizsgálati eljárást befejező ítélet közlésétől számított 60. nap

UCB Ingatlanhitel Zrt.

2015.09.09.

2015.11.08.

Zalavölgye Takarékszövetkezet

2015.07.24.

2015.09.30.

 

*Az Elszámolási törvény 13. § (5) bekezdése alapján, ha felülvizsgálati kérelem előterjesztésére került sor, akkor az elszámolás megküldésének véghatárideje a felülvizsgálati eljárás során hozott, eljárást befejező határozat közlésének napjától számított hatvanadik nap. A pénzügyi intézmény részére történő közlés napja, és így a határidő tekintetében az érintett intézmények honlapján feltüntetett információkat tekintettük irányadónak.