2016. augusztus 11.Egy éve kötött szerződést a Magyar Nemzeti Bank és a Századvég Alapítvány Politikai Iskola Alapítvány három évre szóló komplex kutatás-elemzési, stratégiai tanácsadási, szakpolitikai tanulmánykészítési feladatok elvégzésére. Az első egy év tapasztalatai azt mutatják, hogy az együttműködés jelentős mértékben hozzájárult a jegybanki feladatokat érintő és befolyásoló folyamatok áttekintéséhez, a döntések alapos előkészítéséhez és az alapvető célok megvalósításához.

A szerződés megkötésének alapvető célja az volt, hogy az MNB pontos, megbízható információkkal, adatokkal rendelkezzen a gazdasági folyamatokról, az ezekkel összefüggő lakossági és vállalati elképzelésekről, valamint a jövővel kapcsolatos várakozásokról, hozzájárulva ezáltal az alapvető jegybanki célok megvalósításához. A jegybank szempontjából kiemelkedő fontossággal bír, hogy figyelemmel tudja kísérni a gazdasági folyamatok időbeli alakulását, e folyamatokról idősoros, összehasonlítható adatokkal rendelkezzen, valamint, hogy az egyes szektorális hatások és kormányzati intézkedések konjunktúra érzetre gyakorolt hatásáról megfelelő adatokkal rendelkezzen. A Magyar Nemzeti Bank a világ kortárs központi bankjainak gyakorlatával megegyezően a közvetlen monetáris politikai, makrogazdasági adatokon és elemzéseken túlmenően támogatja és nyitottsággal fogadja a szélesebb értelemben vett gazdasági- és társadalompolitikai jó gyakorlatot, sőt pályázat keretében kifejezetten igényt is tart ilyen elemzésekre.

A célok megvalósítása érdekében az MNB uniós nyílt közbeszerzési eljárást indított konjunktúra-kutatásra, a lakosság pénzügyi magatartásának, attitűdjeinek vizsgálatára, nemzetközi kitekintésű szakpolitikai tanulmányok készítésére, stratégiai tanácsadási tevékenységre. A közbeszerzési eljárás eredményes volt, nyertese a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő Századvég Politikai Iskola Alapítvány lett.

A szerződés alapján az első évben a Századvég Politikai Iskola Alapítvány havi rendszerességgel – összesen 72 darab – lakossági és vállalati kérdőíves konjunktúra, illetve pénzügyi tudatossági felmérést végzett, illetve ehhez kapcsolódó összefoglalókat, digitális riportokat, infografikákat készített, valamint szakértői briefingeket és workshopokat szervezett, emellett 26 db szakpolitikai tanulmány és 39 db szakpolitikai tanácsadással kapcsolatos megrendelés teljesítése történt meg.

A nyílt közbeszerzési eljárás biztosította, hogy mind a pályáztatás, mind a döntési folyamat transzparens legyen.

Az MNB a bírálat során végig a Kbt. rendelkezései, a vonatkozó jogszabályok, valamint a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján járt el. A benyújtott érvényes pályázatokat az MNB pénzügyi és szakmai szempontok alapján értékelte, ebből a komplex pontrendszerből szültetett meg a végeredmény. A Tárki mintatanulmánya azonban egyetlen előre megadott értékelési szempontnak sem felelt meg. Az eredményt a Tárki nem támadta meg!

Értékelendő szempont a tanulmánnyal kapcsolatban

Tárki

Századvég

1. Részletesen bemutatja-e, hogy a Magyarország szempontjából releváns, illetve a világgazdaság szempontjából kiemelkedően fontos országokban az előre egyeztetett társadalom- és gazdaságpolitikai témában milyen sikeres megoldásokat alkalmaznak?

Nincs megoldásokról szó, maga a leírás több országot, régiót érint.

ü

2. Kiderül-e a minta-tanulmányból, hogy a megoldások implementálhatóak-e a magyar viszonyokra?

Nincs megoldásokról szó, Magyarország csak „helyzetismertetésben” szerepel.

ü

3. Kiderül-e a jegybanki stratégia tervezése szempontjából szükséges részletességgel a minta-tanulmányból, milyen hatást gyakorolhatnak (milyen előnyökkel és hátrányokkal járnak) a bemutatott intézkedések a magyar környezetben?

Nincs megoldásokról szó, maga a leírás több országot, régiót érint.

ü

4. Kiderül-e a jegybank stratégia tervezése szempontjából szükséges részletességgel a minta-tanulmányból a szakpolitikai gyakorlatok átvételének monetáris politikára gyakorolt hatása?

Nincs szakpolitikai gyakorlat, és nem ad választ a tanulmány által felvetett kérdésre (mi lenne Ha …).  Nem húzható egyértelmű párhuzam aközött sem, hogy az energiaár csökkenésre hogyan reagáltak más jegybankok, ugyanis ezek sok mástól is függenek (mint pl. munkanélküliség, élelmiszerárak, deviza gyengül/erősödik. Nem lehet beszélni arról, hogy bármely intézkedés megfelelő részletességű lenne.

A tanulmányban foglaltak a költségvetési egyenlegre és a társadalombiztosítási rendszer működésére gyakorolnak hatást, de kifejezetten nem térnek ki a monetáris politikára.

 

A Századvég Politikai Iskola Alapítvány az elmúlt egy évben kimagasló színvonalon teljesítette szerződéses feladatait, az elvégzett felmérések, kutatások, a következtetéseket összegző tanulmányok és a szakpolitikai tanácsadó tevékenység eredményei jelentős mértékben hozzájárultak a folyamatok áttekinthetőségéhez, a döntések megalapozottságához és a megfelelő stratégiai döntések meghozatalához.

A keretszerződés alapján havi rendszerességgel készült lakossági és vállalati kérdőíves konjunktúra és pénzügyi tudatossági felmérés, rendre 1500 és 1000 fős mintán. Szintén a keretszerződés alapján havi rendszerességgel készült lakossági fókuszcsoportos konjunktúra és pénzügyi tudatossággal kapcsolatos kutatás.

A konjunktúra-kutatások alapvető célja a gazdasági közhangulat részletekbe menő megismerése idősoros adatok segítségével. A téma megfelelő mélységű megismerése érdekében a kutatás során egyaránt alkalmaznak kvantitatív és kvalitatív módszertani megközelítést, két célcsoportban és három témában, annak érdekében, hogy az aggregátumok alapján egy-egy komplex mutató összegezze az eredményeket.

A Századvég Politikai Iskola Alapítvány az MNB számára végzett kérdőíves, survey módszerek használatának előnye – a nemzetközi jegybanki gyakorlatokkal összhangban – abból adódik, hogy a stabilitási kockázatok, sérülékenységek felépülését azt megelőzően lehet azonosítani, hogy a makroaggregátumok kritikus szintet érnének el, amennyiben ezek a kockázatok a gazdasági szereplők (vállalkozások vagy lakosság) egy speciális szegmensében épülnek fel. A havi rendszeres kérdőíves felmérések felhasználásával a jegybank számára lehetővé válik a lakossági és a vállalati konjunktúraérzet vizsgálata, a gazdasági folyamatok mikroszemléletű megközelítése. Ezen felmérések részeredményeit olyan rendszeres kiadványokban közli a jegybank, mint a Pénzügyi Stabilitási Jelentés és a Hitelezési folyamatok. Ezek és más eseti projektek keretében az MNB – pénzügyi stabilitás biztosításának céljából – monitorozza többek között a vállalati és a háztartási hitelkereslet alakulását, a Családok Otthonteremtési Kedvezményének hitelezési hatását, valamint a lakossági nemteljesítő jelzáloghitelesek pénzügyi helyzetét.

A lakosság pénzügyi magatartásának és attitűdjeinek legfontosabb jellemzőinek vizsgálata – havi rendszerességgel – kitér a lakossági megtakarítások és adósságok mértékére, a pénzügyi tervezésre, illetve tudatosságra, a pénzforgalommal kapcsolatos szokásokra. A kutatás középpontjában a hazai pénzügyi közvetítőrendszerrel kapcsolatos, lakossági bizalmat mérő Pénzügyi Bizalmi Index (PBI) áll, mellyel a cég november óta rendszeresen méri a lakosság bizalmát mikroszinten az egyes pénzügyi intézményekkel, illetve pénzügyi termékekkel, szolgáltatásokkal továbbá makroszinten a pénzügyi közvetítőrendszerrel kapcsolatban.

A havi feladatok mellett 26 db szakpolitikai tanulmány és 39 db szakpolitikai tanácsadással kapcsolatos megrendelés teljesítése történt meg. A tanulmányok témái között szerepelt egyebek mellett a nemzetközi tőkepiaci és pénzpiaci hangulatváltozások ciklikus hatása az állampapír piaci keresletre, a magánbefektetők befektetési mintáinak elemzése, a vállalati szektor kereskedelmi hiteleinek nemzetközi összehasonlítása, vagy a nemzetközi intézmények által készített versenyképességi indikátorok vizsgálata is.

szerzodeses_feladatok_megoszlasa.png

A keretszerződés alapján a havi rendszerességgel elkészített konjunktúra és pénzügyi tudatossági felmérések eredményeiről havi négy műhelymunka és vezetői briefing, továbbá digitális riportok, vezetői összefoglalók és prezentációk, továbbá infógrafika készült.

A rendszeresen megrendezett szakértői briefingeken jelentős gazdaságpolitikai műhelyek, valamint az akadémiai szféra jeles szereplői is képviseltetik magukat, a diplomáciai briefingek résztvevői a nagykövetségek diplomatái, míg az angol nyelvű szakértői találkozókon – az elemzőkön kívül – rendszeresen részt vesznek nemzetközi lapok és hírügynökségek magyarországi tudósítói.

Összességében kijelenthető, hogy a Századvég Politikai Iskola Alapítvány 2015 júliusa óta kifogástalanul ellátja a szerződéses feladatait, munkájával jelentős segítséget nyújt a Magyar Nemzeti Bank szakembereinek.