Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Biztosítás

nyomtatás
Biztosítás

A biztosítási szerződés esetén a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkezésétől függően bizonyos összeg megfizetésére vállal kötelezettséget, amelyért a szerződő fél biztosítási díjat fizet.

Miért hasznos a biztosítás?

Amennyiben egy előre nem látható, váratlan esemény bekövetkezik, akkor az abból fakadó kárt részben vagy teljes egészében a biztosítótársaság fizeti, így nyugalmat és anyagi biztonságot jelent, mert a kiesett javak a biztosítással fedezhetők, pótolhatók.

Különböző mértékben, de mindenkinek szüksége lehet biztosításra, hiszen az emberek többsége rendelkezik ingatlannal, nagyobb értékű vagyontárggyal, amelyek megrongálódása, megsemmisülése esetén azok önerőből történő pótlása csak komoly erőfeszítések révén lehetséges.

Az élet-, betegség és balesetbiztosítások megkötése szintén hasznos segítséget nyújthat mindenkinek, hiszen egy váratlan negatív esemény kapcsán jól jön az anyagi segítség.

Vannak kötelezően megkötendő biztosítások is. A gépjárművel való közlekedés „veszélyes üzem”, az esetleges balesetekben az utasok és a gépjárművek is komolyan megsérülhetnek, így e károk fedezetére az üzembentartóknak kötelező felelősségbiztosítást kötni. Egyes szakmák képviselőinek (pl. ügyvéd, orvos, könyvvizsgáló, közjegyző, végrehajtó, stb.) is kötelező felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni.

Melyek a leggyakoribb biztosítások?

  • Életbiztosítások, valamint baleset, illetve betegségbiztosítások
  • Gépjárműbiztosítások (KGFB, casco)
  • Lakásbiztosítások
  • Utasbiztosítások

Hogyan érdemes kiválasztani a legkedvezőbb biztosítást?

Mielőtt biztosítási szerződést köt, gondolja végig igényeit, céljait és hosszú távú teherviselő képességét. Döntés előtt feltétlenül tájékozódjon - akár a biztosítóknál papíron vagy elektronikusan elérhető ügyfél tájékoztatók, akár az interneten elérhető összehasonlító honlapok segítségével is – a kiválasztott termékek és szolgáltatások feltételeiről.

Életbiztosítás esetén hosszú időre kötelezi el magát, így különösen ügyeljen arra, hogy , ezért fokozott körültekintéssel és megfontoltan járjon el. A döntést siettető, kevés és homályos magyarázattal szolgáló üzletkötőkkel biztosítási szerződést kötni nem célszerű!

A biztosítási feltételek sokszor bonyolultak, ezért a megfelelő biztosítás kiválasztásában segíthet egy független szakember, vagy megbízható biztosításközvetítő. Szerződéskötés előtt mindenképpen érdemes ellenőrizni, hogy az ügynök rendelkezik-e a megfelelő engedéllyel, vagy jogosultsággal a közvetítői tevékenység végzéséhez.

A Magyarországon tevékenykedő közvetítők és biztosítók jegyzéke a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján megtalálható.

Mire érdemes figyelni a szerződés megkötését megelőzően?

A szerződési feltételek közül a biztosítási díj és annak fizetési gyakorisága mellett a legfontosabb, hogy milyen biztosítási eseményekre terjed ki a biztosító szolgáltatási kötelezettsége, melyek a biztosító mentesülésének esetei, az alkalmazott kizárások köre.

Kérje a biztosításközvetítő segítségét a szerződésből eredő kockázatok feltárásában, a szerződési feltételeknek ezt figyelemfelhívó módon kell tartalmaznia.

Milyen jogok illetik, kötelezettségek terhelik az ügyfelet a biztosítás megkötésekor?

Tájékoztatáshoz való jog

A biztosítónak és a biztosításközvetítőnek a szerződés megkötése előtt bizonyítható módon, közérthető, egyértelmű és részletes tájékoztatást kell adnia a biztosító főbb adatain túl a biztosítási szerződés legfontosabb jellemzőiről.

 

Életbiztosítási szerződés esetén felmondási jog

Jó, ha tudja, hogy amennyiben Ön életbiztosítási szerződést kötött…

  • A szerződés létrejöttéről szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül írásbeli nyilatkozattal – indoklás nélkül – felmondhatja a szerződést, és ebben az esetben a biztosító köteles Önnel 30 napon belül elszámolni. Ekkor a termék tájékoztatóban szereplő, erre az esetre vonatkozó költségeket érvényesítheti a biztosító.
  • Nem mondható fel a hitelfedezeti életbiztosítás, valamint az az életbiztosítás, amelynek tartama a 6 hónapot nem éri el.

Részletesebb információk a Fogyasztói jogok menüpont alatt.

 

Jogorvoslati jog

Ha panasza van elsősorban az érintett biztosítóhoz vagy független biztosításközvetítőhöz kell fordulnia. Amennyiben nem sikerül megegyezni, fordulhataz MNB-hez, illetve a Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) is. Minden esetben nyitva áll a bírósági út igénybevételének lehetősége is. Az MNB fogyasztóvédelmi jogszabályi rendelkezések megsértésének gyanúja esetén tud eljárni, a PBT és a bíróság pedig a szerződést érintő kérdésekben (pl. elszámolási vita, szerződés érvényessége, stb.).

Részletesebb információkat a Panaszom van menüpont alatt talál.

 

Díjfizetési kötelezettség

A szerződő kötelezettsége, hogy időben és folyamatosan rendezze a biztosítás díját. Díjelmaradás esetén, ha a szerződési feltétel nem rögzíti, akkor a biztosító külön felszólítást nem küld. Kivétel ez alól az az eset, amikor a felszólítás küldését jogszabály írja elő a biztosító számára.

 

Közlési kötelezettség

A szerződő a szerződéskötéskor köteles a biztosítás elvállalása szempontjából minden olyan lényeges körülményt közölni, amelyet ismert vagy ismernie kellett. Ennek megsértése a biztosító feltételes mentesüléséhez vezet. (Vagyis, ha a biztosított nem tudja bizonyítani, hogy az elhallgatott körülmény a biztosító által ismert volt, vagy nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében, akkor a biztosító mentesül a helytállási kötelezettsége alól.)

Hogyan lehet a biztosítási szerződést megszüntetni?

A határozatlan idejű vagyon (kár) biztosítási szerződések általában a biztosítási évfordulóval írásban, indokolás nélkül felmondhatók, a felmondásnak az évfordulót megelőzően legalább 30 nappal kell a biztosítóhoz megérkeznie. Az életbiztosítási szerződésekre eltérő szabályok vonatkoznak, amelyek korlátozzák a felmondás lehetőségeit. Ezeket az egyes szerződési feltételek tartalmazzák.

Közös megegyezéssel bármikor lehetőség van évközben is a szerződés megszüntetésére.

A szerződések érdekmúlással is megszűnhetnek, ez akkor lehetséges, ha a biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné vált, vagy a biztosítási érdek megszűnt.

Fontos tudni, hogy …

a biztosító akkor áll helyt, ha Ön a szerződésben meghatározottak szerint jár el a káresemény bekövetkezésekor.

  • Nézzen utána, mi a teendő a káresemény bekövetkezésekor, mi a kárügyintézés menete! Olvassa el a szerződést, az általános szerződési feltételeket vagy kérdezzen a biztosító ügyintézőjétől.
  • Őrizze meg mindazon dokumentációt, amelyet a biztosító a teljesítéshez követelhet!
  • Ha a biztosítóhoz a kárigényt postai úton jelenti be, azt tértivevénnyel vagy ajánlva adja fel, hogy az később igazolható legyen! A biztosítótársasággal történő valamennyi levelezés során így járjon el.
  • Nézzen utána, a biztosító hány napon belül köteles helytállni!

Nézzen utána annak is, hogy hogyan tud a biztosítótársaságnál panasszal élni!

A biztosításokhoz kapcsolódó adókedvezményről, adójóváírásról

Egyes biztosítási szerződésekhez adókedvezmény, illetve adójóváírás kapcsolódhat.

2016. január 1-től, ha a szerződés megkötése után a szerződéshez kapcsolódó adókedvezményre vagy adójóváírásra vonatkozó szabályozás megváltozik, akkor a biztosító a kedvezmény, illetve a jóváírás megőrzése érdekében módsítási javaslatot tehet a szerződés módosítására.

A javaslatot az adójogszabály hatályba lépését követő 60 napon belül kell megküldeni.

Ha az ügyfél a javaslatot annak kézhezvétele után 30 napon belül nem utasítja el, akkor a módosítás a jogszabály változás időpontjával lép hatályba. A javaslat elutasítása nem ad alapot a biztosítónak a szerződés felmondására. A tájékoztatást bizonyítható és azonosítható módón, közérthetően, egyértelműen és részletesen írásban kell megtenni.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem