Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

A fizetési meghagyásokról

nyomtatás
 Fizetési meghagyások
FIGYELEMFELHÍVÁS!
Ez a tájékoztató nem teljes körű és nem tartalmaz minden egyes konkrét esetre alkalmazható eligazítást. Az alapos és megfontolt döntés érdekében minden esetben tájékozódjon az illetékes közjegyzőnél, vagy járásbíróságon, illetve javasolt jogi segítséget igénybe vennie!

Fizetési meghagyás

Mit kell alapvetően tudnom a fizetési meghagyásról?

A fizetési meghagyásos eljárás a közjegyző hatáskörébe tartozó egyszerűsített polgári nemperes eljárás. Ez azt jelenti, ha Önnek tartozása van és a pénzügyi intézmény felmondja a szerződést, akkor az Önnel szemben fennálló követelés behajtása érdekében a pénzügyi intézmény a közjegyzőnél fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezheti. Az eljárás során nincs tárgyalás. A közjegyző a pénzügyi intézmény kérelmének megfelelően állítja ki a dokumentumot, nem vizsgálhatja, nem vizsgálja a követelés jogosságát, összegének megfelelőségét.

A fizetési meghagyás szabályait a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009.évi L. törvény (Fmhtv.) határozza meg.

Kitől kaphatok levelet a fizetési meghagyásról?

Közjegyzőtől kaphat ilyen levelet, mert a közjegyző hatáskörébe tartozó nem peres eljárásról van szó.

Mi történik, ha nem veszem át a postai úton megküldött fizetési meghagyást?

Amennyiben megtagadja az átvételt, úgy a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek veszik a fizetési meghagyást. Ha nem veszi át az iratot (ami ilyen esetben a közjegyzőhöz „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza), akkor a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek fogják tekinteni.

Ellentmondási jog

Mit tehetek, ha nem értek egyet a fizetési meghagyással és élni kívánok az ellentmondási jogommal?

Amennyiben részben, vagy egészben nem ért egyet a fizetési meghagyásban foglaltakkal, úgy a kézbesítés utáni naptól számított 15 naptári napon belül a közjegyzőnél írásban vagy szóban ellentmondással élhet. Az ellentmondást akkor is érvényesnek kell tekinteni, ha a határidő utolsó napján, tehát a 15. napon, ajánlott küldeményként adja postára.

Mit írjak, ha nem értek egyet a fizetési meghagyással és ezért ellentmondással élek?

Az ellentmondásból világosan ki kell derülnie, hogy nem ért egyet a fizetési meghagyással, vagy annak valamely részével. Nem kell semmit indokolnia, sem bizonyítania, arra majd a bírósági eljárásban kerül sor. Amennyiben a fizetési meghagyásban érvényesített követelést a fizetési meghagyás kézbesítését megelőzően vagy azt követően teljesítette, úgy ennek tényét közölje a közjegyzővel, igazolja a befizetés időpontját a bizonylat sorszámának és keltének megjelölésével, illetve a pénzügyi művelet, tranzakció azonosítójával, befizető azonosítójával, vagy egyéb módon.

Hogyan élhetek ellentmondással, van valami formai előírás?

Az írásbeli ellentmondást saját kezűleg írja le és írja alá, vagy két tanú – nevének, lakcímének feltüntetése mellett – írja alá és igazolja, hogy Ön előttük írta azt alá; ajánlott (tértivevényes) küldeményként adja postára az eljáró közjegyzőnek, vagy terjessze elő szóban bármely közjegyzőnél.

Ne feledje!
Amennyiben fizetési meghagyást kapott, jól jegyezze meg a kézbesítési dátumot. A kézhezvételtől számítva 15 napon belül élhet ellentmondással vagy kérhet halasztást, illetve részletfizetést! Azzal, hogy nem veszi át a postai küldeményt, nem kerülheti el a fizetési meghagyás jogkövetkezményeit!


Mi történik, miután ellentmondással éltem?

Az eljárás az ellentmondást érintő rész(ek)ben átalakul perré. A bizonyítás elsődlegesen a pénzügyi intézményt terheli, a követelés jogosságát a pénzügyi intézménynek kell alátámasztani. Ha a pénzügyi intézmény nem terjeszti elő a követelés alapjául szolgáló tényállást és a bizonyítékokat, a bíróság megszünteti a pert. 

Mit kell bizonyítanom, ha ellentmondással élek?

Bizonyítania szükséges, ha véleménye szerint a fizetési meghagyásban foglaltakhoz képest más összeggel tartozik, vagy egyáltalán nem tartozik a pénzügyi intézménynek.

Vitathatom-e később a követelést?

Ha egyéb, az üggyel kapcsolatos új tények, bizonyítékok azt nem indokolják, többé már nem vitathatja a meg nem támadott fizetési meghagyásba foglalt követelést.

Milyen költségek merülhetnek fel, ha ellentmondással élek?

A fizetési meghagyásos eljárásban nem kell illetéket fizetni, kivéve az alábbiakat:

• a fizetési meghagyásos eljárásnak az ellentmondásra tekintettel történő perré alakulása, valamint a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem elutasítása, továbbá az eljárás megszüntetése okán történő perindítás esetén a peres eljárásban,
• a közjegyző határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálása iránti bírósági eljárásban,
• a jogerős fizetési meghagyás elleni perújítási eljárásban.

A perköltséget a perveszteség arányában minden esetben a pervesztes félnek kell fizetnie, akár bíróság előtt, akár bíróságon kívül merült fel. Ilyenek többek között az eljárási illeték (fizetési meghagyás esetén az érvényesített követelés 6%-a, legalább 15 000 Ft, legfeljebb 1 500 000 Ft), levelezés, tanú- és szakértői díj, helyszíni tárgyalás és szemle költségei, ügygondnoki és tolmácsdíj.

Ne feledje!
Előzetesen mérlegeljen! Az ellentmondás után az eljárás perré alakul. A perköltséget a vesztes félnek meg kell fizetnie!

Részletfizetés, halasztás

Mit tehetek, ha egyetértek, de nem tudom azonnal, vagy egy összegben kifizetni a tartozást?

A kézbesítési naptól számított 15 naptári napon belül (legkésőbb a 15. naptári napon) halasztást, vagy részletfizetést kérhet, amelyet részletesen indokolnia kell. Amennyiben a fizetési meghagyás kibocsátására jelzálog alapú hitellel kapcsolatban került sor, és fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni, ebben az esetben lehetősége van a magáncsőd intézményét választani. Olvassa el a Magáncsőd c. Pénzügyi Navigátor füzetet! Amennyiben a kibocsátásra nem jelzálog alapú hitel miatt került sor, a magáncsőd intézményébe való belépés lehetősége 2016. október 1-től nyílt meg.

Kell-e díjat fizetnem, ha részletfizetést, vagy halasztást kérek?

Halasztási vagy részletfizetési kérelme esetén a kérelem díjköteles, melynek mértéke a főkövetelés 1%-a, de minimum 8 000 Ft és maximum 15 000 Ft. A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalási megbízást bármely közjegyzőnél igényelheti.

Mitől függhet, hogy a közjegyző megadja-e a részletfizetést?

A közjegyző a felek méltányolható érdeke alapján és a kötelezettség természetére való tekintettel veszi figyelembe a kérelmet, a közjegyző az elbírálásnál figyelembe veszi a felek jó-, vagy rosszhiszeműségét.

Mi történik, ha a közjegyző engedélyezi a részletfizetést, de valamiért mégsem tudom fizetni?

Részletekben való teljesítés engedélyezése esetén bármely részlet megfizetésének elmulasztása esetében az egész tartozás esedékessé válik. Ebben az esetben Önnek a teljes tartozást egy összegben ki kell fizetnie.

Végrehajtás

Mi történik, ha nem csinálok semmit, miután megkaptam a fizetési meghagyást?

A fizetési meghagyásnak a jogerős ítélettel egyenértékű hatálya van, ezért végrehajtható. Ez azt jelenti, hogy például letilthatják a fizetése egy részét, inkasszót helyezhetnek a számlájára, illetőleg végrehajtási jogot jegyeztethetnek be az Ön ingatlanára.

A végrehajtó az ingó és ingatlan vagyontárgyakon is végrehajthatja a követelést?

Igen, a pénzügyi intézmény a követelését végrehajtás útján érvényesítheti. A végrehajtásról további információt a Teendők hitelszerződés felmondásakor című Pénzügyi Navigátor Füzetben talál.

Van-e tennivalóm, ha megfizettem a követelést, miután megkaptam a fizetési meghagyást?

Ha kézhezvételt követően teljesíti az érvényesített követelést, akkor erről nyilatkozzon a közjegyző felé, megjelölve a teljesítés keltét és bizonylati sorszámát, illetve a pénzügyi művelet azonosítóját.

Mi a teendő, ha – önhibámon kívül – utólag derül ki, hogy érdemes lett volna ellentmondással élnem?

Abban az esetben, ha utóbb jut tudomására olyan tény, vagy bizonyíték, ami per esetén kedvezőbb döntést eredményezett volna, akkor perújítást kezdeményezhet a jogerős fizetési meghagyás ellen, ha azonban a fizetési meghagyással szembeni tényeket, bizonyítékokat előterjeszthette volna az ellentmondásban (önhibájából nem érvényesítette jogorvoslati lehetőségét), akkor nem élhet perújítási kérelemmel. Ezt a kérelmet annál a bíróságnál kell benyújtania, amelyik ellentmondás esetén elsőfokú bíróságként az eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezett volna. A fizetési meghagyás jogerőre emelkedésétől számított 5 év elteltével nincs lehetőség perújítási kérelem benyújtására.

Kell-e perújításnál illetéket fizetnem?

Igen, a perújítási eljárás illetékköteles, melynek mértéke a tőkekövetelés 6%-a.

2_PM_INFOGRAFIKA_FIZETESI_MEGHAGYAS.png

Utolsó frissítés: 2023. május 17.

 

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem