Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Központi Hitelinformációs Rendszer

nyomtatás
Központi Hitelinformációs Rendszer

1. Mi is az a Központi Hitelinformációs Rendszer, azaz a KHR?

A KHR a hazai pénzügyi intézmények kezelésében álló hitelinformációs adatbázis, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hitelt nyújtók felmérjék a hitelt igénylők hitelképességét. Ezáltal a hitelezési kockázatok összességében csökkenhetnek, a felelős hitelezési tevékenység könnyebbé válhat, és mindez gyorsíthatja és kedvezőbbé teheti a hitelfelvételt.

A lakossági KHR mind a pozitív hiteltörténetet, mind a negatív információkat (mulasztások, visszaélések, csalások), mind pedig az adósságrendezési eljáráshoz kapcsolódó információkat képes rögzíteni.

A KHR működtetésének célja ezen túlmenően, hogy védje az ország pénzügyi rendszerét az olyan személyekkel szemben, akik korábban visszaéléseket követtek el a pénzügyi piacon.

A fenti célok megvalósítása érdekében a pénzügyi szervezetek adatokat adnak és kapnak a KHR-ből. Az Önnel szerződő intézmény az adatainak egy részét a szerződés megkötése után, más részét bizonyos események bekövetkeztekor adja át a KHR-nek (lásd részletesen 3. pontban). Amennyiben Önről az előzőekben említettek következtében már van információ a KHR-ben, az intézmények az Önnel való szerződés előtt információkat kérhetnek a KHR-ből hitelképességének megállapításához (lásd részletesen a 2. pontban).

A KHR-ben kizárólag a törvényben meghatározott adatok tárolhatók, és az adatok kizárólag a törvényben meghatározott célokra használhatók fel, valamint csak az arra jogosult pénzügyi szervezeteknek adhatók ki, szigorú törvényi feltételek alapján. A KHR-t működtető vállalkozás (KHR-t az MNB által engedélyezett és folyamatosan felügyelt vállalkozás működtethet, Magyarországon jelenleg a BISZ Zrt. látja el a feladatot) felelős az adatok teljes körű és naprakész nyilvántartásáért. A KHR-ben rögzített adatok banktitoknak minősülnek, és ennek megfelelő jogi védelem alatt állnak. Nem jelenti a banktitok sérelmét ezen adatok BISZ Zrt. részére történő átadása, illetve ezen adatok pénzügyi szervezetek részére történő szolgáltatása.

2. Hogyan döntik el a hitelezők, hogy kaphatok-e kölcsönt?

Mielőtt a hitelezők – így például bankok, hitelintézetek – Önnek kölcsönt nyújtanak vagy egyéb szolgáltatásra szóló szerződést kötnek (lásd 3.1. pont), meg kívánják állapítani, hogy képes lesz-e kötelezettségvállalását teljesíteni, hitelét visszafizetni.

Ahhoz, hogy a hitelnyújtó megállapíthassa az Ön adósminősítését, különböző adatokat használ fel. Ilyen adatok lehetnek a hitelkérelmének kitöltése során megadott információk (például van-e állása, mennyi a havi jövedelme, van-e saját ingatlana), valamint a KHR-ben szereplő adatok (lásd részletesen 3. pont). Ezen információk összesített értékelése alapján dönt a hitelnyújtó a kölcsön folyósításáról, vagy éppen elutasításáról. Minden egyes hitelnyújtó saját egyedi adósminősítő rendszert használ.

FONTOS TUDNIA, hogy a KHR-be került adatok – a 3.2. pontban felsorolt esetek kivételével – csak az Ön hozzájárulásával adhatók át más pénzügyi szervezetnek. Amennyiben nem adja meg hozzájárulását, ennek tényét is rögzíti a KHR, és ezt megismerhetik a pénzügyi szervezetek. A hozzájárulása, vagy annak megtagadása az Ön összes szerződésére kiterjed és bármikor szabadon módosítható.

A hitel/kölcsönszerződések aláírása előtt minden esetben írásban nyilatkoztatják a pénzügyi intézmények a hitelt felvevőket, hogy

 • megkapták-e a KHR-ben történő nyilvántartáshoz fűződő tájékoztatást
 • hozzájárulnak-e a KHR nyilvántartásban szereplő azonosító és hiteleire vonatkozó adatainak átadásához más pénzintézet részére.

A hitelintézet a hiteligénylés során

 • a fizetési mulasztással érintett ügyfelek,
 • bírósági ítélet szerint a hiteligénylés során bizonyítottan valótlan adatokat közlő ügyfelek,
 • bírósági ítélet szerint a kártyavisszaélés miatt a KHR-be került ügyfelek

adatait ezen ügyfelek hozzájárulása nélkül is láthatják.

A megfelelő hitelbírálat kialakítása szempontjából rendkívül fontos, hogy a KHR-ben lévő, Önről szóló adatok helytállóak és érvényesek legyenek (probléma esetén lásd 4. és 5. pont).

A pénzügyi szervezet csak abban az esetben fog Önnel szerződést kötni, ha Önt – a KHR-ben lévő információra is tekintettel – megfelelő adósnak ítélte.

Amennyiben a hiteligényét a pénzügyi szervezet a KHR-ben szereplő adatok miatt utasítja el, akkor ezt köteles az Ön tudomására hozni. Más okból történő elutasítást nem köteles indokolni.

3. Honnan értesülök a KHR-be történő adatátadásról és milyen adatokat tartalmazhat rólam a KHR?

FONTOS TUDNIA, amikor a pénzügyi szervezet Önről adatot ad át a KHR részére, erről az átadást követő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja. Amennyiben a szerződése tartalmazza, akkor a tájékoztatás elektronikus úton is teljesíthető.

E kötelezettség nem vonatkozik a szerződése fennállása alatti rendszeres havi adatátadásra a fennálló tőketartozásokról, illetve a törlesztő részletekről.

Az átadható adatokról a következőkben tájékozódhat.

3.1 Szerződéshez kapcsolódó adatátadás

3.1.1 Szerződéskötéshez kapcsolódó adatátadás

Ha Ön, mint fogyasztó hitelt vesz fel, illetve egyéb szolgáltatást vesz igénybe (például pénzügyi lízingszerződést, hallgatói hitelszerződést, értékpapír kölcsönzésre vonatkozó szerződést köt), az alábbi adattípusok kerülnek a szerződéskötést követően a KHR-be:

 • az adós, adóstárs, készfizető kezesek azonosító adatai (név, születési név, születési idő és hely, anyja születési neve, személyi igazolvány szám, vagy egyéb azonosításra alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím)

 • a szerződésére vonatkozó adatok (a szerződés típusa és száma, a szerződés megkötésének, lejártának, megszűnésének időpontja, ügyféli minősége (adós, adóstárs), a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja)

 • a más pénzintézményeknek történő adatátadással kapcsolatos hozzájárulás megtagadásának ténye

 • az adósságrendezési eljárást kezdeményező adós, adóstársa, továbbá az adósságrendezési eljárásban az adós mellett résztvevő egyéb kötelezettre vonatkozó adatok, valamint az eljárásra vonatkozó, törvény által előírt információk is átadásra kerülnek a KHR nyilvántartásba

3.1.2 Szerződéshez kapcsolódó adatátadás

 • rendszeres: havonta fennálló tőketartozásainak összege és pénzneme,

 • eseti: előtörlesztéseinek, végtörlesztésének ténye, dátuma, összege

Az ebben a pontban felsorolt adatok a szerződés megszűnését követő 1 munkanapon belül törlődnek a KHR-ből. Amennyiben Ön írásban kéri, - a jövőbeni pozitív hitelbírálat érdekében - az adatai a szerződés megszűnését követő 5 évig még a KHR-ben maradhatnak. Amennyiben meggondolná magát, e kérését a hiteltartozás megszűnése előtt visszavonhatja, melynek eredményeként a nyilvántartott adatokat törlik.

3.2 Egyes eseményekhez kapcsolódó adatátadás

3.2.1 Hitelmulasztás nyilvántartása

Amennyiben a fogyasztó szerződéses kötelezettségének olyan módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes minimálbér összegét és az folyamatosan, 90 napon túl fennáll, az alábbi adatok kerülnek a KHR nyilvántartásba:

 • a 3.1.1 pontban ismertetett azonosító adatok és a szerződésre vonatkozó adatok

 • a mulasztás adatai és annak sorsa (a 90 napon túli késedelembe esés időpontja, az aktuális fennálló és meg nem fizetett tartozás összege, a megfizetett tartozás megszűnésének időpontja, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja (pl. elengedés, követelés jóváírása), a követelés átruházása, perre utaló megjegyzés).

A minimálbér aktuális összegéről a pénzügyi szolgáltatóknál érdeklődhet, vagy felkeresheti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal weboldalát.

FONTOS TUDNIA, hogy a tervezett adatátadás megtörténte előtt 30 nappal az Önnel szerződéses viszonyban lévő pénzügyi szervezetnek figyelmeztetést kell küldenie arról, hogy a fenti adatai fognak bekerülni a KHR nyilvántartásba, ha nem rendezi mulasztását. A tartozásának rendezésére a figyelmeztetést követően is van lehetősége.

Ezen adatok- amennyiben a tartozás nem szűnt meg- az átadástól számított 10 évig maradnak a KHR-ben és ezen idő alatt felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához, az Ön hozzájárulása nélkül is. A 3.2.1. első bekezdése szerinti, a KHR-ben negatív mulasztásként szereplő tartozásokra vonatkozó adatok a kifizetés napjától számított 1 év után törlődnek véglegesen és nem visszaállítható módon a KHR-ből.

A mulasztás nélkül megfizetett tartozások esetén a szerződések megszűnését követő 1 munkanapon belül az adatok véglegesen és vissza nem állítható módon törlődnek a KHR-ből.

Az adósságrendezési eljáráshoz kapcsolódóan a KHR-ben nyilvántartott adatok törlésének időpontjai:

 • az adósságrendezési eljárás megszűnésének dátuma,
 • a bíróságon kívüli adósságrendezés sikertelensége esetén a Családi Csődvédelmi Szolgálat részére történő bejelentésének napja,
 • a bírósági adósságrendezési eljárást elutasító bírósági végzés jogerőre emelkedésének napja,
 • a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás hatálya megszűnését megállapító bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma,
 • a bírósági adósságrendezési egyezség hatálya megszűnését megállapító bírósági határozat esetén az ezt megállapító bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma,
 • az adós (adóstárs) mentesítéséről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma,
 • az adóst mentesítő határozat hatályon kívüli helyező bírósági határozat jogerőre emelkedésének napja,
 • az adósságrendezésnek az adós, adóstárs mentesülése nélküli megszüntetéséről rendelkező bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma,
 • a bíróságon kívüli adósságrendezés sikeres lezárásának a Családi Csődvédelmi Szolgálat részére történő bejelentése napja.

3.2.2 Csalás miatt elutasított hitelkérelmek nyilvántartása

Aki pénzügyi intézménnyel való hiteligénylés, szerződéskötés kezdeményezése során valótlan adatot ad meg, hamis dokumentumot, hamisított okiratot nyújt be és ezért a bíróság jogerős ítéletében bűncselekmény elkövetését állapítja meg, arról az alábbi adatok kerülnek a KHR-be:

 • a 3.1.1 pontban ismertetett azonosító adatok,

 • ilyen magatartás adatai (igénylés elutasításának időpontja és indoka, okirati bizonyítékok, jogerős bírói ítéletre utaló megjegyzések).

Ezen adatok az adatátadástól számított 5 évig maradnak a KHR-ben, és ezen időszak alatt hozzájárulás nélkül is felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához.

3.2.3 Készpénz helyettesítő eszközökkel (pl.: bankkártya) történő visszaélések nyilvántartása

 • Akit bíróság jogerősen elítél bankkártyával való visszaélés miatt, annak az alábbi adatai kerülnek a KHR-be:

  • a 3.1.1 pontban ismertetett azonosító adatok,

  • a jogellenes készpénzhelyettesítő eszköz (pl.: bankkártya) használattal kapcsolatos adatok.

Ezen adatok az adatátadástól számított 5 évig maradnak a KHR-ben, és ezen időszak alatt hozzájárulás nélkül is felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához.

4. Hogyan ismerhetem meg a KHR-ben rólam nyilvántartott adatokat?

Joga van az Önről nyilvántartott adatokat megismerni. Bármely KHR-hez csatlakozott pénzügyi szervezetnél tájékoztatást kérhet arról, hogy

 • milyen adatok szerepelnek Önről a KHR-ben, illetve melyik intézmény adta át ezeket,

 • ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezekhez az adatokhoz.

A tájékoztatásért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel. A kérelmének eredményéről szoros törvényi határidők alapján levélben, vagy kérése esetén e-mailen kap hivatalos tájékoztatást.

5. Mit tehetek, ha a rólam nyilvántartott adattal nem értek egyet?

Amennyiben úgy gondolja, hogy az Önről nyilvántartott adat jogellenesen került a KHR-be, vagy a nyilvántartott adat nem felel meg a valóságnak, úgy Ön kérheti annak helyesbítését vagy törlését. Az erre vonatkozó panaszát az adatot átadó pénzügyi szervezetnek, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak nyújthatja be. A kifogás vizsgálatának eredményéről szoros törvényi határidők mellett írásban kap tájékoztatást. A kifogás beadása előtt érdeklődjön az intézménynél a vonatkozó eljárási szabályokról és a beadvány szükséges tartalmáról.

Amennyiben a KHR-be adatot szolgáltató pénzügyi szervezet az Ön kifogásának helyt ad, a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul köteles a KHR-t kezelő vállalkozást értesíteni, amely a helyesbítést, illetve a törlést elvégzi.

Amennyiben a panaszára kapott tájékoztatással nem elégedett, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a lakóhelye szerint illetékes járási bírósághoz fordulhat. Személyes adataival kapcsolatban az Adatvédelmi Hatóságot is megkeresheti, illetve fogyasztói beadványt nyújthat be az MNB-hez, ha megítélése szerint az adatot átadó intézmény, vagy a KHR-t kezelő vállalkozás nem a fentiekben ismertetett tájékoztatási szabályok szerint járt el.

6. Hol kaphatok további információt a KHR-rel kapcsolatban?

A KHR-rel kapcsolatos kérdésével forduljon bizalommal bármelyik pénzügyi szervezethez, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz. A KHR-re vonatkozó részletes szabályokat a 2011. évi CXXII. törvényben találja meg.

Hasznos címek:

A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás adatai:

BISZ Központi Hitelinformációs Zrt.

Cím: 1205 Budapest, Mártonffy utca 25-27.,

honlap: www.bisz.hu,

telefon: (+36 1) 421-2505


Adatvédelmi Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,

honlap: www.naih.hu,

telefon: (+36 1) 391-1400


Utolsó frissítés: 2020. február 3.


Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem