1. Rövid összefoglaló az e-ügyintézésre vonatkozó általános és speciális rendelkezésekről

2017. január 1-jén hatályba léptek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek (a továbbiakban: Eüsztv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályaival, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezései. Az elektronikus ügyintézés részletszabályait a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet[1] tartalmazza.

a) Gazdálkodó szervezetekre és jogi képviselővel eljáró ügyfelekre vonatkozó rendelkezések

Az Eüsztv. alapján 2018. január 1-jétől a Magyar Nemzeti Bank (MNB) mint elektronikus ügyintézést biztosító szerv a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben köteles biztosítani az ügyek elektronikus úton történő intézését, míg az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek – így az MNB felügyelete alá tartozó intézmények, illetve az ágazati törvények hatálya alá tartozó tevékenységet végezni kívánó gazdálkodók – illetve a jogi képviselővel eljáró ügyfelek elektronikus ügyintézésre kötelezettek.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 58. §-a – az Eüsztv. előírásaitól eltérő - speciális rendelkezéseket tartalmaz az MNB hatósági eljárásaiban az elektronikus kapcsolattartásra. Az MNB tv. előírásai szerint az MNB hatósági eljárásaiban – a piacfelügyeleti eljárás kivételével – a kapcsolattartás az MNB elektronikus ügyintézését biztosító információs rendszere útján történik.

A 2018. január 1-je előtt indult eljárások esetében a 2017. december 31-ig hatályos szabályozás az irányadó, vagyis ezek nem esnek az elektronikus ügyintézés hatálya alá.

b) Természetes személy ügyfelekre vonatkozó rendelkezések

Az Eüsztv. tv. 9. § (3) bekezdése értelmében természetes személy csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre. A vonatkozó szabályozás értelmében az MNB a természetes személyek számára opcionális jelleggel a kormányzati portálon elérhető Általános Nyomtatványkitöltő (ANYK) keretrendszerben az alábbi linkeken szereplő űrlapokat publikálta bejelentési kötelezettségeik teljesítéséhez, illetve kérelmeik benyújtásához.

Természetes személyek részére az Ügyfélkapu regisztráció folyamatának részletes leírása a Kormányzati Portál internetes oldalán található: https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/ugyfelkapu/regisztracio

2. Az MNB elektronikus ügyintézési rendszerével kapcsolatos tájékoztatás

a) A felügyelt intézmények kapcsolattartása az MNB-vel

Az MNB az MNB tv.-ben foglalt speciális rendelkezések alapján az elektronikus ügyintézéshez saját információs rendszert üzemeltet: az „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű ERA rendszert (a továbbiakban: ERA). Az ERA – melyet a felügyelt intézmények jelenleg is használnak adatszolgáltatási kötelezettségeik MNB részére történő teljesítésére - lehetőséget biztosít a felhasználóknak/intézményeknek az MNB elektronikus ügyintézést biztosító szolgáltatásai egységes felületen keresztül történő elérésére. Az ERA használatához előzetes regisztráció szükséges az MNB Regisztrációs Adatbázisában, mely az igénybe venni kívánt szolgáltatástól függően - elektronikus aláíró tanúsítvány vagy ügyfélkapu regisztráció – útján történhet. Az ERA-ban a felhasználó a regisztráció során megjelölt és az MNB által jóváhagyott szolgáltatásokat használhatja. Az ERA felületéről elérhető a regisztrációval kapcsolatos adminisztrációs felület is. 

Az ERA használatának technikai feltételei

Az ERA rendszerben történő regisztrációhoz, illetve a rendszerben kialakított elektronikus ügyintézési szolgáltatások használatához az alábbi – legfontosabb – technikai feltételek rendelkezésre állása szükséges:

 • Internetes kapcsolattal rendelkező számítógép (operációs rendszerrel, illetve az elvárt szoftveres követelményekkel kapcsolatos tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://era.mnb.hu/ERA.WEB/contents/sugo)
 • EIDAS-nak megfelelő elektronikus aláírótanúsítvány

Az ERA rendszerben az elektronikus ügyintézés támogatása érdekében az egyes szolgáltatásokhoz (eljárásokhoz) kapcsolódóan az MNB űrlapokat publikál, amelyek elérhetősége az adott szolgáltatásra történő regisztrációt követően biztosított. A közzétett űrlapok kitöltésével, a kapcsolódó dokumentumok elektronikus formában történő csatolásával és az MNB részére történő megküldésével kezdeményezhetik a felügyelt intézmények például egy vezető állású személy engedélyezését.

Nagyméretű állományok megküldése az MNB részére

Amennyiben az elektronikus ügymenet során (pl.: engedélyezési és ellenőrzési eljárásokhoz rendelkezésre bocsátott állományok, folyamatos felügyelés keretében történő adatbeküldés) nagyméretű (12 Mbyte+) adatállományok MNB irányába történő megküldése merül fel, úgy az ERA rendszeren belül egy különálló szolgáltatás, a NAK (Nagyméretű Állományok Kezelése) használata szükséges, amely külön regisztrációt igényel. A NAK szolgáltatással kapcsolatos további információk elérhetősége szintén az ERA súgó oldalán biztosított https://era.mnb.hu/ERA.WEB/contents/sugo

b) Az MNB kapcsolattartása a felügyelt intézményekkel

A hatósági eljárások és a folyamatos felügyelés során az MNB szakterületeitől a felügyelt intézmények irányába küldött, elektronikus aláírással ellátott dokumentumok tekintetében - ideértve a hatósági döntéseket is - elektronikus módon történik a kommunikáció. Az elektronikus iratküldés szintén az ERA rendszerben funkcionáló Postafiók szolgáltatások útján valósul meg, amelyek használata – hasonlóan a többi ERA szolgáltatáshoz – előzetes regisztrációhoz kötött. A Postafiókokat érintő további információ a csatolt linken érhető el: https://eukt.mnb.hu/

Amint azt jelen tájékoztató 1. pontja tartalmazza, az MNB-re vonatkozóan - az Eüsztv-ben foglaltaktól - eltérő (speciális) szabályokat az MNB tv. 58. §-a biztosítja. A legfontosabb rendelkezések:

 • Az MNB által az ERA-ban biztosított kézbesítési tárhely a felügyelt intézmény hivatalos elérhetőségének minősül. Az iratot a kézbesítési tárhelyen történt elhelyezését követő munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.
 • Az elektronikus kézbesítés megtörténtéről és a kézbesítési vélelem beállásáról az MNB automatikusan létrehozott elektronikus visszaigazolásban (elektronikus tértivevény) értesül.
 • Az MNB az iratot a kézbesítési tárhelyen az ahhoz kapcsolódó igénybe vehető rendes és rendkívüli jogorvoslati lehetőségekre nyitva álló határidő utolsó napjáig megőrzi (megőrzési idő).
 • Az MNB a megőrzési idő utolsó napján a kézbesítési tárhelyről eltávolítja az iratot, amelynek újbóli elektronikus megküldését a felügyelt intézmény kérheti.
 • Ha az MNB kézbesítési tárhelye bármely okból munkanapon legalább négy órán keresztül működésképtelen, ez a nap a fenti 1 munkanapos határidőbe nem számít be. Az MNB honlapján közzéteszi azokat a napokat, amelyek a határidőbe nem számítanak be.
 • Az engedélyezési eljárásokban csak eredeti dokumentum vagy hiteles elektronikus másolat nyújtható be.
 • Az MNB az MNB tv. 45. § szerinti hatósági tevékenysége során a gazdálkodó szervezetek őrzésében lévő papír alapú közokiratról, más által kiállított papír alapú teljes bizonyító erejű magánokiratról vagy egyéb magánokiratról a gazdálkodó szerv által készített elektronikus másolat hiteles dokumentumként nem fogadható el.

c) Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos további információk és technikai segítségnyújtás

Az MNB az ERA rendszerben történő regisztráció, illetve az ERA szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerült technikai jellegű kérdéseket, illetve problémajelzéseket az mnb@1818.hu e-mail címen, illetve telefonon, a 06 (1) 550-1853 számon fogadja.

Amennyiben felügyelt intézményként az MNB által indított eljárás során alkalmazandó elektronikus kommunikációval kapcsolatban kérdés merül fel, úgy az érintett szakterület az eljárást indító iraton szereplő elérhetőségen nyújt tájékoztatást. Kérelemre induló eljárásoknál az egyes engedélykérelmek és a kapcsolódó mellékletek benyújtását érintő kérdések esetén az alábbi linken elérhető engedélyezési útmutatók, illetve az azokban szereplő alábbi elérhetőségen biztosított a szakmai támogatás. https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/engedelyezesi-utmutatok

3. Az MNB elektronikus ügyintézési folyamataihoz kapcsolódó további információk:

Egyes eljárásokért fizetendő igazgatás szolgáltatási díjak teljesítésének módja:

 • Az MNB tv. 173. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott, a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 14/2015. (V. 13.) MNB rendelet (Rendelet) tartalmazza az MNB egyes eljárásaihoz kapcsolódóan fizetendő díjakkal kapcsolatos részletszabályokat.
 • Az igazgatási szolgáltatási díjat a Rendelet 20. § (1) bekezdésének értelmében az engedélyezési, illetve nyilvántartásba vételi eljárás megindításával egyidejűleg kell megfizetni az MNB 19017004-01673000-30900007 számú számlájára. Adószámmal vagy adóazonosító jellel rendelkező ügyfeleknek a 20. § (2) bekezdése értelmében az átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az eljárást kezdeményező ügyfél nevét, adószámát vagy adóazonosító jelét, valamint az engedélyezési, illetve nyilvántartásba vételi eljárás megnevezését.
 • A díjfizetést érintő további információk az alábbi linken érhetők el:

https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztatas-a-magyar-nemzeti-bank-altal-egyes-engedelyezesi-es-nyilvantartasba-veteli-eljarasokban-alkalmazott-igazgatasi-szolgaltatasi-dijrol.pdf

 

[1 ]Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm.rendelet 55. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Magyar Nemzeti Bank másolatkészítési szabályzata itt érhető el.