Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Kérdések és válaszok az elszámolással kapcsolatban

nyomtatás
Kérdések és válaszok az elszámolással kapcsolatban
Amennyiben az elszámolással kapcsolatos speciális kérdések és válaszok iránt érdeklődik, kattintson a jobb oldalon található kapcsolódó tartalmak valamelyikére!


1. Milyen tételekkel kell elszámolnia a pénzügyi intézményeknek felém? (2014.12.23.)

A pénzügyi intézményeknek az árfolyamrésből, illetve a pénzügyi intézmény tisztességtelen egyoldalú szerződésmódosításából (kamat-, költség-, díjemelésből) származó túlfizetés tekintetében kell Ön felé elszámolnia.

Az elszámolás tekintetében árfolyamrésnek nevezzük a deviza, vagy deviza alapú kölcsön folyósításakor, illetve a törlesztő részlet megfizetésekor a pénzügyi intézmény által alkalmazott deviza vételi, illetve eladási árfolyam, valamint a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza középárfolyamának különbségét.


2. Élő deviza hitellel rendelkezem. Egyszerre kapom meg az árfolyamrésből és az egyoldalú szerződésmódosításból eredő követelésemet? (2014.12.23.)

Deviza hitelek esetében, a pénzügyi intézményeknek egy időben kell elszámolniuk mind az árfolyamrésből, mind a tisztességtelen - egyoldalú szerződésmódosításból származó fogyasztói követelést.


3. Milyen formában jutok hozzá az elszámolás során megállapított követelésemhez, ha még élő szerződéssel rendelkezem? (2014.12.23.)

Amennyiben Ön élő szerződéssel rendelkezik, és nincs lejárt tartozása, akkor a megállapított követelést a pénzügyi intézménynek előtörlesztésként kell jóváírnia, vagyis a fennálló tőketartozása a követelése összegével fog csökkenni. Ha a követelés összege a fennálló tőketartozást meghaladja, úgy a pénzügyi intézmény a különbséget kifizeti az Ön részére.

Ha Önnek a pénzügyi intézménnyel szembeni lejárt tartozása van, akkor elsőként a lejárt tartozásra kerül jóváírásra az elszámolásból eredően Önt megillető összeg. (Lejárt tartozás alatt azt kell érteni, ha előfordult, hogy Ön késedelmesen fizette be a törlesztőrészletet.)

Ezután a fennmaradó követelést a polgári jog általános szabályai szerint elsősorban a költségre, azután a kamatra kell elszámolni. Amennyiben az egyéb tartozások elszámolása után még marad követelés, azzal az összeggel a fennálló tőketartozást kell csökkenteni. A pénzügyi szolgáltató ettől a sorrendtől az Ön javára eltérhet.


4. Már korábban megszűnt a hitelem. Hogyan kerül kifizetésre a részemre visszajáró követelés? (2014.12.23)

Amennyiben szerződése már megszűnt, és az elszámolás során a pénzügyi intézmény felé követelése keletkezett, a követelést az intézmény kifizeti az Ön részére.

A kifizetés érdekében Önnek nyilatkoznia kell, hogy melyik bankszámlára kéri az összeget, vagy esetleg bankfiókban történő készpénzkifizetést igényel. Amennyiben az elszámolásra kötelezett pénzügyi szolgáltatónál Ön rendelkezik bankszámlával, abban az esetben az Önnek járó összeget ezen a számlán kell jóváírnia.


5. Megszűnt a szerződésem, jár-e kamat a túlfizetés kifizetésekor? (2014.12.23.)

Amennyiben az Ön hitelszerződése megszűnt, és

  • forintban történt a törlesztés, akkor a jegybanki alapkamattal,
  • míg devizában történt törlesztés esetén az adott devizára irányadó pénzpiaci kamattal megnövelt összeg kerül kifizetésre.


6. Keletkezik-e adófizetési kötelezettségem az elszámolásból származó követelés jóváírása után? (2014.12.23.)

Nem. Az elszámolással érintett követelés kifizetése, jóváírása mentes a közterhek alól, illetve a korábbi évek adókötelezettségét sem érinti.


7. Mikor tudom meg, hogy mennyi lesz az új törlesztő részletem? (2014.12.23.)

A pénzügyi intézmény az elszámolással egyidejűleg tértivevényes értesítőt küld a fogyasztónak. Az értesítő tartalmazza a várható új törlesztő részlet összegét valamint a szerződés módosított rendelkezéseit, benne a hátralévő futamidőre vonatkozó törlesztési táblázatot és az Ön felmondási jogára vonatkozó felhívást.


8. Kell-e fizetnem a törlesztő részleteimet, ameddig az elszámolást meg nem kapom? (2014.12.23.)

Igen. Amennyiben hitellel rendelkezik, a szerződése megszűnéséig törlesztési kötelezettsége van. Nem teljesítés esetén a pénzintézetek késedelmi kamatot számolnak fel, amely összeg az elszámolás után, a jóváírandó követelést csökkenti.


9. Mi a teendőm, amíg az elszámolást meg nem kapom? (2014.12.23.)

A vonatkozó törvényi szabályozás értelmében az elszámolás kézhezvételéig további teendője nincs. Fontos azonban, hogyha lakóhelye időközben módosult, lakcímváltozását haladéktalanul jelentse be a pénzügyi intézmény felé, hogy az elszámolást ki tudják küldeni az Ön részére. Tanácsoljuk, hogy azt a tartózkodási címét adja meg, ahol a tértivevényes küldeményt Ön biztosan át tudja venni.


10. Honnan értesülök arról, hogy a velem elszámolni köteles pénzügyi intézmény indított-e polgári peres eljárást? (2014.12.23.)

Amennyiben az Önnel elszámolni köteles pénzügyi intézmény polgári peres eljárást indított, azt köteles mind az internetes honlapján közzétenni, mind valamennyi bankfiókjában kifüggeszteni. A polgári peres eljárás megindítása mellett annak lezárását és eredményét is kötelező közzétennie.


11. Miért fontos nekem a peres eljárások lezárásának időpontja? (2014.12.23.)

A perek lezárásának időpontja azért fontos, mert ez határozza meg, hogy mikortól és mely időpontig köteles a pénzintézet postára adni az elszámolást (lásd: Határidők 2. kérdés).


12. Milyen formában értesít az elszámolásról a pénzügyi intézmény? (2014.12.23.)

A pénzügyi intézmény tértivevényes levelet küld az Ön részére, az MNB rendeletében meghatározott formában és tartalommal a nyilvántartásában szereplő lakóhelyére. Amennyiben már nincs élő kapcsolata a hitelezőjével, mert szerződése megszűnt, vagy esetleg bizonytalan abban, hogy lakóhelye jól szerepel-e a pénzügyi intézmény nyilvántartásában, úgy legfontosabb teendője, hogy ezt egyeztesse le szolgáltatójával!


13. Honnan értesülök arról, hogy a pénzügyi intézmény postázta részemre az elszámolást? (2014.12.23.)

Amennyiben a pénzügyi intézmény valamennyi érintett fogyasztó számára megküldte az elszámolást, ennek tényét 15 napon belül közzé kell tennie az internetes honlapján, valamint ki kell függeszteni valamennyi bankfiókjában. Ha eltérő időpontokban kell elszámolni a fogyasztókkal, abban az esetben a megfelelő csoportokkal történő elszámolást követően kell közzétenni az elszámolás tényét.


14. Jelent-e nekem plusz költséget az elszámolás? (2014.12.23.)

Az elszámolás Önnek plusz költséget nem jelent, az minden esetben az adott pénzügyi intézményt terheli, Önnek ezzel kapcsolatban fizetési kötelezettsége nem keletkezhet.

Kivételt képez ez alól, ha Ön korábban élt a kedvezményes végtörlesztés lehetőségével.(lásd. 18. kérdés).


15. Felmondhatja-e a szerződésemet a pénzintézet az elszámolási időszak lezárulta előtt? (2014.12.23.)

Igen, a pénzintézet felmondhatja a szerződését, azonban a felmondás nem léphet hatályba az elszámolás megküldéséig és azt követően is csak akkor, ha a felmondás feltételei az elszámolást követően is fennállnak. Ez azt jelenti az Ön esetében, hogy a felmondás jogkövetkezményei (pl.: követelés behajtása, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelem benyújtása, bírósági végrehajtás kezdeményezése, stb.) nem alkalmazható az elszámolás megküldését követő napig. A felmondás tehát nem hatályosul ha a felmondási feltételek az elszámolást követően már nem állnak fent.


16. Kedvezményes árfolyamon végtörlesztettem, van-e a pénzügyi intézménynek elszámolási kötelezettsége felém? (2014.12.23.)

Igen. Amennyiben Ön élt a kedvezményes végtörlesztés lehetőségével a pénzügyi intézménynek akkor is el kell számolnia Önnel. Ebben az esetben azonban Önnek külön kell kérnie a pénzügyi intézménytől az elszámolás elkészítését. A kérelem benyújtására 2015. március 1. és március 31. napja között van lehetősége.


17. Kedvezményes árfolyamon végtörlesztettem, milyen határidővel kell a pénzügyi intézménynek megküldeni részemre az elszámolást? (2014.12.23.)

A pénzügyi intézménynek legkésőbb 2015. november 30-áig kell megküldenie az elszámolást az Ön részére.


18. Kedvezményes árfolyamon végtörlesztettem, terhel-e valamilyen plusz költség az elszámolással kapcsolatban? (2014.12.23.)

Igen. Amennyiben Ön élt a kedvezményes végtörlesztés lehetőségével, az elszámolást 10.000,- Ft ellenében tudja kérni a pénzintézettől.

Amennyiben az elszámolás eredményeként a pénzügyi intézménynek fizetési kötelezettsége áll fenn Ön felé, a megfizetett 10.000 Ft-t vissza kell térítenie.

Amennyiben igazolja, hogy a kedvezményes végtörlesztés érdekében pénzügyi intézménnyel forint alapú fogyasztói kölcsönszerződést kötött, Önnek nem kell megfizetnie a 10 000 Ft-os díjat.


19. Kedvezményesen végtörlesztettem korábbi devizahitelemet. Hogyan nyújthatom be az elszámolási kérelmet, ha tartósan külföldön tartózkodom és kedvezményes végtörlesztés során szűnt meg a hitelszerződésem?

Az MNB álláspontja szerint a kérelem benyújtására postai úton is van lehetőség. Javasoljuk, hogy mielőbb adja fel bizonyítható módon (például tértivevénnyel) postai úton az elszámolási kérelmét és fizesse meg átutalással a 10.000 forintos díjat. Fontos hogy a kérelemnek és a díjnak 2015. március 31-ig meg kell érkeznie a pénzügyi szolgáltatóhoz.

Az Ön teendői:

· A pénzügyi intézmény honlapján, az „Elszámolási és forintosítási információk” címszó alatt megtalálja a kérelem formanyomtatványát, amelyet kitöltve és aláírva jutasson el a pénzügyi szolgáltató címére úgy, hogy 2015. március 31-ig ez meg is érkezzen a szolgáltatóhoz.

· Javasoljuk, hogy a kérelem postára adása igazolható módon történjen (pl. tértivevénnyel).

· A kérelem postára adásával egyidejűleg gondoskodjon a 10.000,- Ft-os díj átutalásáról is, a számlaszámot a pénzügyi intézmény honlapján találja meg. A szolgáltatónál a jóváírásnak szintén 2015. március 31-ig meg kell történnie.

· Amennyiben a pénzügyi szolgáltató az erre a célra szolgáló számlaszámát nem tette közzé, úgy javasoljuk, hogy küldjön e-mailt a pénzügyi szolgáltató ügyfélszolgálatára „SOS” megjelöléssel a tárgymezőben, amelyben kérje, hogy haladéktalanul adják meg az Ön számára azt a bankszámlaszámot, amelyre el tudja utalni a kérelem benyújtásának a díját.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a kedvezményes végtörlesztéssel érintett szerződések elszámolására vonatkozó kérelemnek és a 10.000 forintos díjnak legkésőbb 2015. március 31-ig meg kell érkeznie a pénzügyi szolgáltatóhoz! Tehát nem a postára adás időpontját, hanem a kézhezvétel dátumát jelöli ez az időpont! Ha ezt a határidőt elmulasztja, később már nem lesz lehetősége az elszámolás kérni!


20. Az ingatlanomat megvásárolta a Nemzeti Eszközkezelő (NET). Van-e elszámolási kötelezettsége a pénzügyi intézménynek velem szemben? (2014.12.23.)

A pénzügyi intézménynek ebben az esetben Önnel szemben nincs elszámolási kötelezettsége.


21. A Nemzeti Eszközkezelőhöz (NET) már benyújtottam szándéknyilatkozatomat, de a NET még nem vásárolta meg az ingatlanomat. Van-e elszámolási kötelezettsége a pénzügyi intézménynek velem szemben? (2015.01.12.)

Ha a NET is és Ön is aláírja az adásvételi szerződést és a NET kifizeti az ingatlan vételárát még mielőtt a pénzügyi intézménynek teljesíteni kell elszámolási kötelezettségét, akkor a pénzügyi intézménynek Önnel szemben nincs elszámolási kötelezettsége. Ezzel kapcsolatban nincs külön teendő, várja meg a szerződés aláírásáról szóló értesítést, amelyet a NET a hitelt nyújtó banknak is megküld.

Ha a NET nem írja alá a szerződést addig az időpontig, amíg a pénzügyi intézménynek teljesíteni kell elszámolási kötelezettségét, akkor a pénzügyi intézmény Önnel elszámol. Ebben az esetben Ön megkapja az elszámolásról szóló értesítést, a pénzügyi intézmény pedig értesíti a NET Zrt.-t is a módosuló követelésről. Amennyiben Önnek további teendője van (pl. még egyszer alá kell írni az adásvételi szerződést), a NET Zrt. erről Önt értesíteni fogja. Kérjük vegye figyelembe, hogy az elszámolási kötelezettség teljesítése a NET ügyintézési idejét növeli.


22. Szüleim rendelkeztek hitellel, azonban időközben elhaláloztak, az örökösük én vagyok. Kivel kell elszámolni a pénzügyi intézménynek ebben az esetben? (2014.12.23.)

Amennyiben az eredeti adós elhalálozott, úgy az adós helyébe, az öröklés szabályai szerinti örökös, azaz Ön lép, és a pénzügyi intézménynek Önnel kell elszámolnia.

Felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben Önnek, mint örökösnek a pénzügyi intézmény részére be kell jelentenie, hogy hagyatéki, esetleg póthagyatéki eljárás van folyamatban. Amennyiben a hagyatéki eljárás már korábban lezárult, az illetékes közjegyzőnél póthagyatéki eljárást kell indítania. A jogerős hagyatéki végzés - igazolható módon történő - bemutatása után küldi meg a pénzügyi intézmény az elszámolást az Ön részére.


23. Meghatalmazott útján is tehetek nyilatkozatot? (2015.05.15.)

Ön meghatalmazott útján is eljárhat, ha ez az Ön jogai gyakorlásához szükséges (pl. elszámolás iránti kérelem előterjesztése, fizetési számla számának bejelentése, panasz benyújtása).

A pénzügyi intézmény az Ön jogainak gyakorlását nem nehezítheti el túlzottan indokolatlan adminisztratív terhek előírásával. A meghatalmazásra vonatkozóan nem támaszthat olyan formai követelményt, amely sem jogszabályból, sem az Önnel kötött szerződésből nem következik.

A meghatalmazott által ellátott ügy pontos megjelölésében és leírásában nem követelheti meg olyan adatok feltüntetését, amelyek az ügyintézéshez nem feltétlenül szükségesek.

Ha Ön fizetési számla számának bejelentését, vagy a készpénzben történő kifizetés igénylését meghatalmazott útján szeretné megtenni, akkor a pénzügyi intézmény csak az MNB rendeletben előírt formai követelményeknek megfelelő meghatalmazást fogadhat el, azaz a meghatalmazást közjegyző által kell hitelesíttetni, vagy ügyvédi ellenjegyzéssel kell ellátni.

Fontos azonban, hogy bármely más – az elszámoláshoz és forintosításhoz köthető ügyben – elegendő a sztenderd meghatalmazás (megfelelő adatok, két tanú és az Ön saját kezű aláírása).


Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem