Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

CSOK PLUSZ Hitelprogram

nyomtatás

CSOK PLUSZ Hitelprogram

A CSOK PLUSZ program egy államilag támogatott, kedvezményes hitelkonstrukció, amit gyermeket nevelő házaspárok vehetnek igénybe, jogszabály által meghatározott feltételek szerint.

A CSOK PLUSZ hitelprogramban 2024. január 1-jétől lehet részt venni, országosan a korábbi CSOK konstrukciók helyett, míg a támogatott településeken a Falusi CSOK mellett.

Mit foglal magában a CSOK PLUSZ hitelprogram?

A program keretében

 1. forintalapú hitelintézeti kölcsönt (továbbiakban: kölcsön)
 2. otthonteremtési kamattámogatást,
 3. a kölcsöntörlesztés szüneteltetését, és
 4. gyermekvállalási támogatást

lehet igénybe venni.

Milyen céllal lehet a programban részt venni?

A CSOK PLUSZ keretében hitel igényelhető Magyarország területén lévő

 • lakás vagy egylakásos lakóépület (továbbiakban együtt: lakás):
  • építése,
  • vásárlása,
 • lakás megvásárlásával egybekötött bővítése, vagy
 • meglévő lakás bővítése

céljából.

Ki jogosult részt venni a programban?

A programban történő részvételre az jogosult, aki

 • magyar állampolgár, vagy
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a 3 hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, vagy
 • harmadik országbeli állampolgár, aki bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik, vagy
 • hontalan jogállásúnak elismert személy.

Ki igényelheti a programban foglalt kedvezményeket?

A kedvezményt nagykorú személyekből álló házaspárok vehetik igénybe, akiknél a feleség – a kölcsön iránti kérelem benyújtásának időpontjában – még nem töltötte be a 41. életévét, és az alábbiak szerint vállalnak gyermeket:

Meglévő gyermekek száma Vállalt gyermekek száma Gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő
0 legalább 1, legfeljebb 3 4 év
1 legalább 1, legfeljebb 2 8 év
2 vagy több 1 10 év

 

Az igénylőknek köztartozásmentes adózónak és büntetlen előéletűnek kell lenniük, és legalább 2 éve fennálló TB-jogviszonnyal kell rendelkezniük.

A támogatás egy gyermek után csak egyszer vehető igénybe. A gyermekvállalási határidő 

 • gyermektelen házaspárok esetében 4 év, 
 • 1 gyermekes házaspárok esetében 8 év,
 • 2 vagy több gyermekes házaspárok esetében 10 év.

2025. december 31-ig a 41. életévre vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában legalább a 12. hetet betöltött várandósság fennáll.

A CSOK PLUSZ keretében nyújtott kölcsön

Kire igényelhető a kölcsön?

A konstrukció olyan személyre igényelhető, aki után CSOK PLUSZ hitelt, vagy egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok alapján elérhető kölcsönt még nem vettek igénybe.

Milyen célokra igényelhető a kölcsön?

A kölcsön az alábbi célokra igényelhető és használható fel:

 • a lakás vételárának megfizetésére,
 • a lakás építése vagy bővítése esetén azokra a bekerülési költségekre, amelyek a hitelkérelem benyújtásakor még fennmaradnak a hitelintézet által elfogadott költségvetésből.

A kölcsön olyan új lakás vonatkozásában vehető igénybe

 • amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és
 • amelyet első ízben, természetes személyek részére értékesítenek, és rendelkezik az alábbiak valamelyikével:
  • 2016. január 1-jén vagy azt követően kiállított
   • használatbavételi engedély, vagy
   • használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, vagy
   • az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány, vagy
  • a kérelem benyújtásának időpontjában
   • építési engedély, vagy
   • az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén 
    • az építésügyi hatósági engedélyezési eljárását támogató elektronikus dokumentációs rendszer által, vagy 
    • 2019. október 24. előtt tett bejelentés esetén az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított igazoló dokumentum, hatósági bizonyítvány, vagy 
    • az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolás.

A kölcsön abban az esetben igényelhető lakás vásárlásához, ha a lakás a lakhatási igények kielégítésére alkalmas. Ehhez a lakásnak az alábbiak szerinti hasznos alapterülettel kell rendelkeznie:

Gyermekek száma Lakás (m2) Egylakásos lakóépület (m2)
1 40 70
2 50 80
3 vagy több 60 90

A lakás vételára vagy bekerülési költsége, vásárlással egybekötött bővítés esetén a vételár és a bekerülési költség együttesen nem haladhatja meg:

 • első közös lakásszerzők esetén a 80 000 000 forintot, vagy
 • egyéb esetben a 150 000 000 forintot.

Első közös lakásszerzőknek minősülnek azok a házastársak, akik nem rendelkeznek ugyanabban a lakásban mindketten tulajdonjoggal, és erről nyilatkozatot tesznek.

Melyek a kölcsönigénylés további feltételei?

 • A kölcsönt a házastársak kizárólag együttesen igényelhetik.
 • A kölcsönre bármelyik igénylő csak egy alkalommal jogosult.
 • A kölcsönnel érintett lakásban – főszabály szerint – kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont.
 • A lakásban mindkét igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
 • Nem vehető igénybe a kölcsön, ha
  • az igénylő az általa 5 éven belül elidegenített lakás tulajdonjogát kívánja így visszavásárolni.

Mekkora lehet az igényelhető kölcsönösszeg?

A kölcsön összege nem haladhatja meg az alábbiakat:

Meglévő gyermekek száma Vállalt gyermekek száma Maximális kölcsönösszeg (Ft)
0 1 15.000.000
2 30.000.000
1 1
0 3
50.000.000

1 2
több 1

Hol és mikor igényelhető a kölcsön?

A kölcsön hitelintézeteknél igényelhető, az erre irányuló kérelmet és mellékleteit is nekik benyújtani. A szükséges formanyomtatványokat, egyedi tájékoztatókat is a hitelintézetek fiókjaiban vagy honlapján lehet megtalálni.

Ha az igénylő ugyanazon célra és ingatlanra Falusi CSOK-ot is igényel, akkor a két kérelmet ugyanazon hitelintézetnél egyidejűleg nyújthatja be.

A kölcsön igénylésénél vegye figyelembe az alábbi határidőket!

Támogatási célok Igénylési határidő
Lakás vásárlása
 • az adásvételi szerződés megkötését követő 180 nap
Lakás építésiengedély-köteles bővítése
 • a használatbavételi engedély kiadása, vagy
 • a használatbavétel tudomásulvétele
Lakás egyszerű bejelentéshez kötött bővítése
 • a hatósági bizonyítvány kiállítása
Lakás építése
 • a használatbavételi engedélyről szóló határozat kiadása, vagy
 • a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum kiadása, vagy
 • az egyszerű bejelentéshez kötött lakóépület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása, valamint
 • az építési tevékenység befejezése


Milyen költségekkel jár a kölcsön igénylése?

A kölcsön igénylése során felmerülhetnek egyéb járulékos költségek is, amelyek az igénylőt terhelik. Ilyen lehet például:

 • a kölcsön bírálati díja (legfeljebb az igényelt kölcsönösszeg 0,75 százalékának megfelelő, de a 300 000 forintot meg nem haladó díj),
 • az ingatlan értékbecslésének a díja,
 • a helyszíni szemle díja,
 • a tulajdoni lap beszerzésének a költsége.

Hogyan történik a kölcsön folyósítása?

A hitelintézet a kölcsönkérelmet alábbi határidők mentén bírálja el:

 • lakás vásárlása esetén a kölcsönkérelem benyújtása napját követő 30 napon belül,
 • lakás építése vagy bővítése esetén a kölcsönkérelem benyújtása napját követő 60 napon belül.

A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatott személyek – a kölcsönön és a kamattámogatással nem érintett hitelintézeti kölcsönön kívül – saját erejüket a lakás vásárlására, építésére, illetve bővítésére már felhasználták.

A folyósítás az alábbiak szerint történhet:

Támogatási célok Folyósítás ütemezése
Használt lakás vásárlása a kölcsönszerződés megkötését követően, egy összegben
Új lakás vásárlása a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően, egy összegben
Lakás építése vagy bővítése a készültségi fokkal arányosan, utólagosan; utolsó részlet a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően

 

Kihez lehet fordulni a kölcsönkérelem elutasítása esetén?

Ha a hitelintézet elutasítja az igénylést, arról írásban, indoklással ellátott tájékoztatást köteles küldeni az igénylőnek. Az igénylő az elutasítás kézhezvételétől számított 15 napon belül kérheti a kormányhivataltól annak megállapítását, hogy eleget tesz a kölcsönigényléshez szükséges feltételeknek.

Az otthonteremtési kamattámogatás

A hitel kamatainak megfizetéséhez az állam kamattámogatást nyújt a kölcsön futamidejére, de legfeljebb 25 évre, amely időtartam meghosszabbodik a törlesztés szüneteltetésének időtartamával. 

A támogatott személyek a kamattámogatás időszakában, valamint a futamidő első évében legfeljebb 3 százalékos mértékű kamatot fizetnek.

A kölcsöntörlesztés szüneteltetése

A kölcsönkérelem benyújtását követően a támogatott személyek a kölcsön törlesztésének szüneteltetésére jogosultak

 • a várandósság legalább 12. hetét elsőként betöltő magzatuk vagy elsőként megszületett gyermekük után, ha a várandósság a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában vagy azt követően fennállt, vagy
 • az általuk közösen elsőként örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően válik véglegessé.

A törlesztés legfeljebb 1 éves időtartamig szünetel.

Gyermekvállalási kamattámogatás

A támogatott személyek gyermekenként 10 000 000 forint összegű vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak

 • a kölcsönkérelem benyújtását követően született vagy örökbefogadott gyermekeik közül a másodikként született vagy örökbefogadott, és
 • minden egyes ezt követően született vagy örökbefogadott további gyermekük

után.

A gyermekvállalási támogatás igényelhető

 • a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában vagy azt követően fennálló várandósság esetén, a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzat után, és
 • a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően válik véglegessé.

Ugyanazon gyermek után kizárólag egy alkalommal folyósítható gyermekvállalási támogatás.

A gyermekvállalási támogatás iránti kérelem alábbi időpontokat követő 180 napig nyújtható be:

 • vér szerinti gyermek esetén:
  • a várandósság betöltött 12. hetét követően legkésőbb a gyermek születése,
 • örökbefogadott gyermek esetén:
  • az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válása,
 • a magzat elhalása vagy halva születése esetén:
  • az erre vonatkozó igazolás kelte.

A gyermekvállalási támogatásra és a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet szerinti támogatásra is egyaránt jogosult igénylők ugyanazon gyermek után a választásuk szerint csak az egyik támogatást vehetik igénybe.

A gyermekvállalási támogatás felhasználása

A támogatást a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és a kamatok csökkentésére kell felhasználni oly módon, hogy azt a kérelem és az igazolások hiánytalan benyújtását követő 3. munkanapon előtörlesztésként kell elszámolni. Előtörlesztés esetén – amennyiben még van fennmaradó tartozás – a kérelem és az igazolások hiánytalan benyújtását követő 10 napon belül a hitelintézet köteles változatlan futamidő mellett a támogatott személyek havi törlesztőrészleteit újraszámolni, és arról a támogatott személyeket értesíteni.

Milyen következményekkel jár, ha az igénylést követően nem teljesülnek az elvárt feltételek?

A nemteljesítés következményei az alábbiak lehetnek:

 • a kamattámogatás összegének vagy az igénybevétel napjától számított, a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő kamattal növelt összegének visszafizetése;
 • a kamattámogatás jövőre nézve történő megszűnése;
 • jogosulatlanul igénybe vett törlesztésszüneteltetés esetén az elmaradt törlesztőrészletek megfizetése, a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő kamattal növelt összegben; 
 • jogosulatlanul igénybe vett gyermekvállalási támogatás esetén a támogatás visszafizetése, a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő kamattal növelt összegben.

Mely esetekben kerülhet sor a következmények alkalmazására?

 • A házaspár nem tesz eleget a vállalt gyermek megszületését igazoló dokumentumokra vonatkozó bemutatási kötelezettségének.
 • Az igénylők valótlan adatot tartalmazó nyilatkozatot tettek, és ez alapján jutottak hozzá a kölcsönhöz.
 • A támogatott személyek jogosulatlanul vették igénybe a kölcsönt.
 • A kölcsön igénybevétele jogosulatlan, vagy a támogatott személyek nem a tőlük elvárható gondossággal jártak el, és ezáltal érdekkörükben felmerült ok miatt az igénybevétel szabálytalan.
 • Az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt a kölcsön igénybevételével érintett
  • lakást lebontják, vagy elidegenítik,
  • lakás nem azoknak a támogatott személyeknek és azon kiskorú gyermeküknek életvitelszerű lakóhelyéül szolgál, akikre tekintettel a támogatást igénybe vették,
  • lakás használatát harmadik személynek átengedik, azon használati vagy haszonélvezeti jogot alapítanak, vagy
  • lakást a lakáscéltól eltérően hasznosítják.
 • A nem magyar állampolgár támogatott személy tartózkodási jogosultsága megszűnik, és 30 napon belül nem kap tartózkodásra jogosító okmányt, engedélyt vagy jogállást.
 • A házaspár a szerződésben meghatározott határidőig a gyermekvállalását nem, vagy csak részben teljesíti.
 • A házaspár a gyermekvállalást a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjáig nem, vagy csak részben teljesíti.

A CSOK PLUSZ hitelprogram igénybevétele előtt alaposan tájékozódjon a feltételekről!

Tekintse meg a https://www.csalad.hu/ weboldal vonatkozó cikkeit.

Utolsó frissítés: 2024. június 7.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem