Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Jogorvoslat - forint szerződések

nyomtatás
Jogorvoslat - forint szerződések


1. Megkaptam a pénzintézettől az elszámolást. Mi a teendőm, ha nem értek egyet az abban foglaltakkal? (2014.12.23.)

Amennyiben Ön nem ért egyet az elszámolásban foglaltakkal, panaszát először az elszámolást készítő pénzügyi intézményhez kell benyújtania. A panasz benyújtására az elszámolás kézbesítését követő 30 napon belül van lehetősége.

Amennyiben a megadott határidőn belül Ön nem tesz panaszt, a törvény értelmében úgy kell tekinteni, hogy elfogadta az elszámolásban foglaltakat. Ha a határidőn belül panasszal nem él, később az elszámolást már nem vitathatja!


2. Milyen formában tehetek a pénzintézetnél panaszt? (2014.12.23.)

Felhívjuk figyelmét, hogy az elszámolással kapcsolatos panasz esetén Ön kizárólag írásban tehet panaszt a pénzügyi intézménynél.


3. Mi a teendőm, ha az elszámolás átvételében, vagy a panasz határidőben történő megtételében akadályoztatva vagyok, vagy ha a kézbesítés sikertelen volt? (2014.12.23.)

Amennyiben akadályoztatva van, az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő 90 napig kell a kérelmét előterjeszteni. Az akadályoztatást minden esetben dokumentummal szükséges igazolnia!

Ha az akadályoztatás miatt már a kézbesítés is sikertelen, a rendelkezésre álló határidő, az akadály megszűnésétől számított 30 nap, de legkésőbb 2015. december 31. napja.

Amennyiben az elszámolást azért nem tudták kézbesíteni az Ön számára, mert a cím vagy a címzett nem volt azonosítható, vagy Ön nem kereste a küldeményt, vagy az átvételt megtagadta, vagy elköltözött, panaszát az elszámolásról való tudomásszerzést követő 30 napon belül, de legkésőbb 2015. december 31-ig terjesztheti elő.


4. Mit tegyek, ha a rendelkezésemre álló információk alapján a pénzintézetnek el kéne számolnia a hitelemmel kapcsolatban, de elszámolást nem kapok? (2014.12.23.)

A pénzügyi intézmények honlapjukon, illetve a bankfiókjaiban kötelesek közzé tenni, ha az elszámolás lezárult. Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy el kellett volna számolni a hitelével, és erről értesítést nem kapott, akkor a közzététel időpontjától számított 60 napon belül, akadályoztatása esetén az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb 2015. december 31-ig keresse fel az adott pénzügyi intézményt, és tegye meg panaszát. Az a fogyasztó, aki a határidőn belül nem él panasszal, később már nem vitathatja az elszámolást, így annak hiányát sem!


5. Hány nap áll a pénzügyi intézmény rendelkezésére a válaszadásra, ha panasszal élek az elszámolást illetően? (2014.12.23.)

Amennyiben Ön panaszbeadvánnyal fordul a pénzügyi intézményhez, a pénzügyi intézménynek a panasz beérkezését követően 60 nap áll a rendelkezésére, hogy írásban megküldje az Ön részére a panasszal kapcsolatos, indoklással ellátott álláspontját.


6. Mit tegyek, hova fordulhatok, ha a pénzügyi intézmény elutasítja az elszámolásra vonatkozó panaszomat? (2014.12.23.)

Amennyiben a panasza elutasítása kerül, és Ön ezzel nem ért egyet, a válasz kézbesítésétől számított 30 napon belül, akadályoztatása esetén az akadály megszűnésétől számított 30 napon, de legkésőbb 6 hónapon belül a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának igénybevételi lehetőségéről Önt a pénzügyi intézménynek a válaszában tájékoztatnia kell.


7. Mely esetekben fordulhatok a Pénzügyi Békéltető Testülethez? (2014.12.23.)

Amennyiben Ön, a pénzügyi intézmény elszámolási eljárásával nem ért egyet, az alábbi esetekben tud eljárást kezdeményezni a Pénzügyi Békéltető Testületnél:

1. Ha Ön szerint, a rendelkezésére álló adatok alapján a pénzügyi intézmény az elszámolás során helytelen adattal számolt, vagy számítási hibát vétett. Fontos megjegyezni, hogy ezekben az esetekben Önnek meg kell jelölnie azt az adat, vagy számítási hibát, ami alapján az elszámolás helyességét vitatja.

2. Ha Ön szerint a pénzügyi intézmény az elszámolási kötelezettségét elmulasztotta,

3. Ha az Önvéleménye szerint a pénzügyi intézményhez benyújtott panasza a vonatkozó törvényben előírt határidőig beérkezett, nem volt elkésett, de a pénzügyi intézmény a panaszát erre való hivatkozással elutasította.

Amennyiben úgy dönt, hogy a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordul, a fentiek megállapítására határozott kérelmet kell előterjesztenie.

8. Kötelező érvényű-e a Pénzügyi Békéltető Testület döntése? (2014.12.23.)

Igen! A Pénzügyi Békéltető Testület kötelezést tartalmazó határozata az elszámolási törvény értelmében minden érintett pénzügyi intézményt kötelez, még akkor is, ha egyébként sem általános, sem egyedi alávetést nem tett.


9. Van e lehetőségem a Pénzügyi Békéltető Testület döntése után további jogorvoslati eljárás indítására? (2014.12.23.)

A Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, azonban a PBT elszámolás kérdésé-ben hozott döntése ellen polgári nemperes és peres eljárásban helye van jogorvoslatnak.

Ön, vagy a pénzügyi intézmény a PBT határozatának kézbesítését követően a határozat megváltoztatását kérheti nemperes eljárás keretében.


10. Hol és hogyan kell a jogorvoslati eljárást kezdeményeznem? (2014.12.23.)

Az eljárást az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszék székhelyén működő Járásbíróság, a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén pedig a Pesti Központi Kerületi Bíróság folytatja le.

Az eljárás a PBT határozatának kézbesítését követő 30 napon belül indítható el. A nemperes eljárás megindítására vonatkozó kérelmet a Pénzügyi Békéltető Testületnél kell benyújtani a Járásbíróságnak címezve. A PBT továbbítja a kérelmet az ügy irataival együtt az illetékes Járásbíróságnak!

Ön, vagy a pénzügyi intézmény a PBT határozatának hatályon kívül helyezése iránt a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt, ha a PBT tanácsának összetétele vagy eljárása nem felelt meg a PBT eljárására vonatkozó – a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben és az elszámolási törvényben foglalt – törvényi rendelkezéseknek, illetve ha a PBT-nek nem volt hatásköre az eljárásra, a kérelem meghallgatás nélküli elutasításának lett volna helye.


11. Van-e lehetősége a Magyar Nemzeti Banknak az elszámolás során a pénzügyi intézmények eljárásának vizsgálatára? (2014.12.23.)

Igen. A Magyar Nemzeti Bank felügyeleti tevékenysége során hivatalból vizsgálja, hogy a pénzügyi intézmények az elszámolással kapcsolatos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően járnak-e el.

Ennek keretében a Magyar Nemzeti Bank ellenőrzi a pénzügyi intézmények által alkalmazott elszámolási módszerek helyességét, valamint szükség esetén fogyasztóvédelmi eljárás keretében vizsgálhatja, hogy betartják-e a panaszkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.


12. Rendelkezhetem-e olyan kölcsönszerződéssel, amely esetében nem kell vélelmezni a szerződés tisztességtelenségét? Ekkor indíthatok-e közérdekű keresetet? (2014.12.23.)

Amennyiben Ön olyan forint alapú, vagy „deviza-deviza” fogyasztói kölcsönszerződéssel rendelkezik, amely esetében az Általános Szerződési Feltételeket, vagy az azokban bekövetkezett módosításokat 2010. november 26-át követően tették közzé, nem kell vélelmezni a szerződés tisztességtelenségét.

Ezekben az esetekben, az Általános Szerződési Feltételek vizsgálata után, szükség esetén kizárólag a Magyar Nemzeti Bank nyújthat be közérdekű kereseteket a Fővárosi Törvényszékhez, az azokban foglalt kikötések tisztességtelenségének megállapítása érdekében. A peres eljárásban az MNB köteles bizonyítani, hogy az Általános Szerződési Feltételek kikötései tisztességtelenek.


13. Korábban polgári peres eljárást kezdeményeztem a kölcsönszerződésem miatt a pénzügyi intézménnyel szemben. Milyen teendőim vannak ezzel kapcsolatban? (2014.12.23.)

Jelen pillanatban Önnek semmi teendője nincs, mivel a bíróságok legkésőbb 2015. december 31-ig hivatalból elrendelték a - vonatkozó törvényhez kapcsolódó - folyamatban lévő perek felfüggesztését. Az eljárások folytatására az elszámolásnak az Ön részére történő megküldését követően kerülhet sor.


14. Mely esetekben kérhetem a felfüggesztett peres eljárásom folytatását? (2014.12.23.)

Amennyiben Önnek, a korábban elindított polgári peres eljárásában az elszámoláson felül még van egyéb, az elszámolási törvény által nem rendezett igénye (pl. kártérítés, elmaradt haszon, egyéb költség), kérheti a peres eljárás folytatását, egyéb esetben a pénzügyi intézmény kezdeményezi az eljárás folytatását.

15. Mi a teendőm akkor, ha az elszámolás megküldését követően sem állok el a polgári peres eljárástól? (2014.12.23.)

Amennyiben az Ön polgári peres eljárása a szerződés érvénytelensége, vagy részleges érvénytelensége miatt fel van függesztve, az eljárást meg kell szüntetni, ha Ön a keresetében az eljárás folytatásáról szóló bírói tájékoztatást követően, a kézbesítéstől számított 30 napon belül, nem kéri az érvénytelen szerződés érvénytelensége vagy részleges érvénytelensége jogkövetkezményei alkalmazását.


16. Ha polgári peres eljárást indítottam, ki viseli az elszámolási törvény alapján felfüggesztett, illetve később megszűntetésre kerülő eljárások költségét? (2014.12.23.)

Amennyiben Ön, és a perbe vont fél egyezséget kötnek, vagy a per megszüntetését közösen kérik, akkor a peres eljárás illetékét az állam viseli.

Ha az elszámolási törvény alapján felfüggesztett peres eljárásban a felperes fél a felfüggesztést követő első tárgyaláson eláll keresetétől, akkor a per megszüntetésre kerül, és a peres eljárás illetékét szintén az állam viseli, Ebben az esetben is a felmerülő költségeit mindkét fél maga fizeti.

Az 15. kérdésben foglalt permegszüntetés esetén a peres eljárás illetékét az állam viseli, és mindegyik fél viseli a saját költségét.

17. Mit tehetek, ha pontosan meg tudom határozni, hogy az elszámolással kapcsolatban mivel nem értek egyet? (2015.05.15.)

Amennyiben Ön hibát talál az adatokban, vagy a számításban és pontosan meg tudja határozni, valamint le tudja vezetni és bizonyítani is tudja a hibát, a tájékoztató levél kézhezvételét követő 30 napon belül írásbeli panasszal élhet a pénzügyi szolgáltatójánál.

18. Kötelező a panaszomat formanyomtatványon beadni a pénzügyi intézményhez? (2015.05.15.)

A pénzügyi intézmény ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben és honlapján köteles elérhetővé tenni az elszámolással, illetve forintosítással kapcsolatos panasz benyújtására szolgáló, a pénzügyi intézmény panaszeljárására vonatkozó – az MNB által közzétett formanyomtatványt.

Az elszámolással és forintosítással kapcsolatos ügyintézés során törekedni kell arra, hogy Ön lehetőség szerint e formanyomtatványon tegyen panaszt, azonban a pénzügyi intézmény az ettől eltérő formában benyújtott írásbeli panaszt is köteles befogadni.

19. Hány napon belül kell a pénzügyi intézménytől megkapnom a választ? (2015.05.15.)

A pénzügyi intézménynek 60 napon belül kell megválaszolnia az Ön panaszát.

20. A pénzügyi intézményhez benyújtott panaszomra adott elutasító válaszban kötelező tájékoztatni engem a további lehetőségeimről? (2015.05.15.)

A további jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatót a panaszt elutasító válaszhoz mellékelnie kell a pénzügyi intézménynek. A tájékoztatást akkor is meg kell küldeni, ha az intézmény álláspontja szerint Ön nem minősül fogyasztónak, vagyis ha a hitelügylet – a szolgáltató megítélése szerint – nem fogyasztói kölcsönszerződés. A tájékoztatás az ilyen esetekben nem minősül az intézmény részéről a fogyasztói minőség elismeréseként.

21. Mit tehetek, ha nem értek egyet a válasszal? (2015.05.15.)

Ha nem kapja meg a választ, vagy azzal nem ért egyet, a válaszlevél kézhezvételétől számított 30 napon belül a Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) fordulhat jogorvoslatért.

A jogorvoslati kérelmet a PBT által rendszeresített 151., 152. és 153. számú formanyomtatvány kitöltésével kezdeményezheti. A nyomtatványok elérhetőek a pénzügyi szolgáltatóknál, a PBT-nél és az MNB ügyfélszolgálatán, illetve letölthetőek a http://felugyelet.mnb.hu/pbt/bal_menu/letoltheto_dok honlapról. A postai úton benyújtott kérelmeket minden esetben a 670. számú postafióknak kell címezni.

22. A pénzügyi intézményhez benyújtott, elszámolással kapcsolatos panasz elutasítása esetén ki nyújthat be jogorvoslati kérelmet a Pénzügyi Békéltető Testülethez? (2015.05.15.)

A pénzügyi intézményhez benyújtott, elszámolással kapcsolatos panasz elutasítása esetén azok a személyek kezdeményezhetik a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását,

  • aki az elszámolásról szóló értesítés és tájékoztatás címzettje, vagy annak kellett volna lennie

  • vagy az a másolatra jogosult, személy, aki a szerződésben hitelfelvevőként vagy lízingbevevőként (kötelezettként) szerződő fél (adós, adóstárs).

Tehát az elszámolás címzettje mellett – Ön is jogosult az elszámolás vitatására, amennyiben az elszámolással érintett szerződésben hitelfelvevőként (adósként, adóstársként) vagy lízingbevevőként szerződő fél (volt).

A másolatra jogosult kezes és zálogkötelezett számára ezzel szemben az Elszámolási törvény nem biztosít lehetőséget az elszámolás vitatására.

23. Ha panasszal élek az elszámolással kapcsolatban, akkor később kapom meg a nekem járó összeget? (2015.05.15.)

A panasz benyújtásának nincs halasztó hatálya a pénzügyi teljesítésre. Ön tehát a tájékoztató levél kézhezvételétől számított 30 napon belül élhet panasszal a pénzügyi szolgáltatójánál, de ez nem halaszthatja a követelés kifizetését vagy a jóváírását.

Az elszámolással kapcsolatos kérdéssor folyamatosan frissül. Ha további kérdése van, keresse az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központot az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának elérhetőségei:

Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Levélcím: 1534 Budapest BKKP Pf.: 777.

Telefon: +36-40 203-776
E-mail:ugyfelszolgalat@mnb.hu


Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem