Változások a pénzügyiszámla-statisztika adatközléseiben 2014. júniusban

Az MNB által negyedéves gyakorisággal közzétett "A nemzetgazdaság pénzügyi számlái (pénzügyi eszközök és kötelezettségek állományai és tranzakciói)" elnevezésű statisztika tartalma, felépítése és publikációs ideje változik a 2014. június 30-án megjelenő teljes körű adatközléstől kezdődően. A változásokat egyrészt a nemzeti számlákra vonatkozó új nemzetközi statisztikai módszertani szabványok alkalmazása (módszertani átállás) indokolja, másrészt ezzel párhuzamosan általános adatfelülvizsgálatra is sor kerül a pénzügyiszámla-statisztikában. Az alábbiakban ismertetésre kerülnek a módszertani átálláshoz kapcsolódó főbb változások, illetve az átfogó adatrevízióban leginkább érintett területek. A változások átvezetésre kerülnek a pénzügyi számlák által átfogott teljes idősoron. Az átállást követően az új tartalmú és szerkezetű adatsorok lesznek csak elérhetők a jegybank honlapján. A jelen összeállítás célja, hogy a statisztika felhasználói előzetesen tájékozódjanak a pénzügyi számlák új adatközlési tábláinak felépítéséről, a módosuló adatkörökről.

1. A statisztikai módszertani váltáshoz kapcsolódó főbb változások

1.1. Változások a pénzügyi instrumentumok tartalmában és szerkezetében

A módszertani váltás következtében alapvetően nem változik a pénzügyi számlákban szereplő eszközök és kötelezettségek tartalma és felépítése, a legtöbb instrumentum az eddigiekkel azonos módon és adattartalommal jelenik meg az új adatközlésekben is. A bekövetkező változások a Monetáris arany és SDR (S.1), a Biztosítástechnikai tartalékok (AF.6), illetve a Pénzügyi derivatívák (AF.7) instrumentumokat érintik. A monetáris aranyra és az SDR-re vonatkozó módszertani szabályok közeledtek a többi instrumentumra érvényes szabályozáshoz, ami a pénzügyi számlák egységes és szimmetrikus felépítése irányába hat. A pénzügyi derivatívák, illetve a biztosítástechnikai tartalékok pedig növekvő jelentőségüknél fogva tartalmilag és részletezésben bővülnek.

A legfőbb tartalmi változás (a fizetésimérleg-statisztikával összhangban), hogy a Monetáris arany (AF.11) és az SDR (AF.12) nem csak pénzügyi eszközként, hanem kötelezettségként is kimutatásra kerül. Ezáltal megszűnik az eltérés a nemzetgazdaság belföld, illetve külföld felől bemutatott pénzügyi számlái között, ami abból adódott, hogy a régi módszertan szerint a monetáris arany és az SDR a rezidensek (központi bankok) eszközei között szerepelt, de nem volt a külföld (nem rezidensek) kötelezettsége. Az SDR allokálása és megszüntetése tranzakcióval történik az új módszertan szerint, nem pedig egyéb volumenváltozással.

A pénzügyi számlákban eddig kifejezetten meg nem figyelt, új pénzügyi instrumentumok a munkavállalói részvényopciók, illetve a szabványosított garanciákkal kapcsolatosan képzett tartalékok. Mivel ezen instrumentumok szerepe a hazai gyakorlatban jelenleg csekély, a munkavállalói részvényopciókra vonatkozóan egyelőre nem készül becslés a pénzügyi számlákban, a szabványosított garanciára vonatkozóan pedig csak az államháztartás által nyújtott garanciákkal kapcsolatos tartalékokra készül becslés, ami megjelenik a pénzügyi számlák adatközléseiben (AF.66).

Néhány esetben változik a pénzügyi instrumentumok csoportosítása és részletezése is. A korábbi Nem részvény értékpapírok (AF.3) főinstrumentum helyett bevezetésre kerülő Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (AF.3) kategória már nem tartalmazza a pénzügyi derivatívákat, azok külön főinstrumentumként szerepelnek az eszközök és kötelezettségek között (Pénzügyi derivatívák, AF.7). A Biztosítástechnikai tartalékok (AF.6) főinstrumentum tartalma kibővül a szabványosított garanciákkal kapcsolatosan képzett tartalékokkal (AF.66).

Az alábbi táblázat a pénzügyi számlákban alkalmazásra kerülő új pénzügyi instrumentumlistát mutatja.

Instrumentumok

 Kód

 Monetáris arany és SDR

 AF.1

  Monetáris arany

 AF.11

  SDR

 AF.12

 Készpénz és betétek

 AF.2

  Készpénz

AF.21

  Folyószámla betétek

 AF.22

  Egyéb betétek

 AF.29

 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

 AF.3

  Rövid lejáratú értékpapírok

 AF.31

  Hosszú lejáratú értékpapírok

 AF.32

 Hitelek

 AF.4

  Rövid lejáratú hitelek

 AF.41

  Hosszú lejáratú hitelek

 AF.42

 Részvények és részesedések

 AF.5

  Tőzsdei részvények

 AF.511

  Nem tőzsdei részvények

 AF.512

  Egyéb tulajdonosi részesedések

 AF.519

  Befektetési jegyek

 AF.52

 Biztosítástechnikai tartalékok

 AF.6

  Nem életbiztosítási díjtartartalékok

 AF.61

  Életbiztosítási díjtartalékok

 AF.62

  Nyugdíjpénztári díjtartalékok

 AF.63

  Szabványosított garanciák

 AF.66

 Pénzügyi derivatívák

 AF.7

 Egyéb követelések

 AF.8

  Kereskedelmi hitelek és előlegek

 AF.81

  Egyéb

 AF.89

1.2. Változások a gazdasági szektorok tartalmában és szerkezetében

Az új módszertan szerint összeállított pénzügyi számlákban változik a határvonal a pénzügyi és a nem pénzügyi vállalatok szektora között (tartalmi változás), illetve a pénzügyi vállalati szektor a korábbiaknál részletesebben, több alszektorra bontva jelenik meg (szerkezeti változás).

Az új módszertani szabványok alapján bővül a statisztikai értelemben vett pénzügyi szolgáltatók köre és így a Pénzügyi vállalatok (S.12) szektor tartalma. A korábbiaktól eltérően pénzügyi vállalatnak kell tekinteni az új statisztikákban a nyilvánossággal kapcsolatban lévő pénzügyi közvetítők mellett azokat a vállalatokat is, amelyek szűk körben, jellemzően vállalatcsoporton belül végeznek pénzügyi szolgáltató tevékenységek. Ezeket a vállalatokat a Nem pénzügyi vállalatok szektorból (S.11) át kell sorolni a Pénzügyi vállalatok szektorába (S.12). A vállalatcsoporton belül passzív pénzügyi közvetítést folytató, holding vagy csoportfinanszírozó jellegű vállalatokat – amennyiben önálló intézményi egységnek minősülnek – a Pénzügyi vállalatok (S.12) szektoron belül az újonnan létrehozott Zárt körű pénzügyi közvetítők (S.127) alszektorba kell besorolni. A nem pénzügyi vállalatok közül a pénzügyi vállalatok közé kerülnek át a kizárólag külföldiekkel kapcsolatban lévő, külföldi vállalatcsoport-tagok között passzív pénzközvetítő funkciót betöltő speciális célú vállalatok (SCV-k) is. Az átsorolások hatására jelentősen csökken a nem pénzügyi vállalati szektor pénzügyi eszközeinek és kötelezettségeinek állománya és ennek megfelelően növekszik a pénzügyi vállalatok pénzügyi vagyona a pénzügyi számlákban. A változások első sorban az SCV-kel együttes pénzügyi számlákban jelentkeznek.

Az új nemzetközi módszertani szabványok a Pénzügyi vállalatok (S.12) szektort a korábbi 5 alszektor helyett 9 alszektorra bontják, egyéb gazdasági szektorok részletezettsége változatlan marad. A pénzügyi vállalati alszektorok közül a Központi bank (S.121) alszektor megegyezik a korábbival, a régi Egyéb monetáris intézmények alszektor, az Egyéb pénzügyi közvetítők alszektor, illetve a Biztosítók, pénztárak alszektor mindegyike 2-2 alszektorra bomlik az új módszertani előírások alapján. Ezek mellett új alszektorként jelenik meg a Zárt körű pénzügyi közvetítők (S.127) alszektor.

Az alábbi táblázat a pénzügyi számlákban alkalmazásra kerülő új szektorlistát mutatja.

Szektorok és alszektorok

Kód

Nemzetgazdaság (rezidensek)

S.1

Nem pénzügyi vállalatok (S.11)

S.11

Pénzügyi vállalatok (S.12)

S.12

   Központi bank

S.121

 Egyéb monetáris intézmények

S.122-123

   Hitelintézetek

S.122

   Pénzpiaci befektetési alapok

S.123

 Egyéb pénzügyi vállalatok

S.124-127

   Nem pénzpiaci befektetési alapok

S.124

   Egyéb pénzügyi közvetítő tevékenységet végzők

S.125

   Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők

S.126

   Zártkörű pénzügyi közvetítők

S.127

  Biztosítók

S.128

  Nyugdíjpénztárak

S.129

Államháztartás (kormányzati szektor)

S.13

  Központi kormányzat

S.1311

  Helyi önkormányzatok

S.1313

  Társadalombiztosítási alapok

S.1314

Háztartások

S.14

Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

S.15

Külföld (nem rezidensek)

S.2

1.3. Egyéb, az adatok tartalmát érintő módszertani változások

A nemzeti számlákra vonatkozó régi módszertani előírások szerint a magán-nyugdíjpénztárakból az állami nyugdíjrendszerbe történő visszalépést, a magán-nyugdíjpénztári vagyon állami átvételét egyszeri tőketranszferrel kellett megjeleníteni, ami az átvett vagyon összegével javította az államháztartás nettó finanszírozási képességét és rontotta a háztartásokét a vagyonátvétel időszakában. Az új módszertani szabályok szerint a vagyonátvétel nem befolyásolhatja a szektorok egyenlegét, az átvett nyugdíjvagyonnal azonos összegű egyéb kötelezettséget (AF.89) kell képezni a központi kormányzat mérlegében a háztartásokkal szemben. Ezt az egyéb kötelezettséget a nyugdíjfizetések időszakában kell csökkenteni.

2. Általános adatfelülvizsgálathoz kapcsolódó változások a pénzügyi számlákban

A nemzetközi módszertani szabványok változásainak átvezetésével egyidejűleg új adatforrások beépítésére és adatjavításokra is sor kerül, illetve felülvizsgálatra kerülnek a pénzügyi számlákban alkalmazott becslési, számítási eljárások. Ez első sorban a háztartások (S.14) és a nem pénzügyi vállalatok (S.11) adatait érinti. Kiegészítésre kerülnek a háztartások közvetlenül meg nem figyelt külföldi eszközeire, befektetéseire vonatkozó becslések, így változik a háztartások külföldi készpénzének, betéteinek és tulajdonosi részesedéseinek állománya és forgalma. Az ezekre vonatkozó korábbi becslések módosítását új adatforrások (adóbevallások, külföldi banki adatok) rendelkezésre állása indokolja. Változnak továbbá a háztartások nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott, illetve nem pénzügyi vállalatoktól felvett hiteleinek adatai, valamint a háztartások vállalati részesedésire vonatkozó becslések, amit a vállalati éves beszámolók korábbinál intenzívebb felhasználása, illetve a számítási eljárások pontosítása tesz lehetővé. A vállalati adminisztratív adatforrások (adóbevallások, éves beszámolók) információinak teljesebb felhasználása, illetve az adatjavítások adnak lehetőséget arra is, hogy a nem pénzügyi vállalatok egymás közötti hitel, részesedés és egyéb követelés kapcsolatait pontosabban elhatároljuk és becsüljük.

3. Változások az adatok megjelenítésében, részletezettségében

A 2014. I. negyedévi teljes körű pénzügyi számlák közzétételétől kezdődően az adatközlés határideje a tárgyidőszakot követő 4. hónap első munkanapjáról a 3. hónap utolsó munkanapjára változik. Ugyanakkor az államháztartásra és a háztartásokra vonatkozó előzetes pénzügyi számlák közzétételi rendje változatlan marad. A teljes körű pénzügyi számlák összeállítási idejének csökkentését a fizetésimérleg-statisztika publikációs határidejének korábbra kerülése teszi lehetővé.

A módszertani váltással kisebb mértékben változik a publikált táblák felépítése, az 1. pontban ismertetett, új módszertani előírások szerinti szektor- és instrumentum-bontás kerül megjelenítésre. A publikáció gerincét továbbra is az idősoros táblák adják, amelyek gazdasági szektoronként mutatják a pénzügyi eszközök állományi és forgalmi adatait. A negyedéves idősorok mellett újdonságként éves idősorokat is közzéteszünk. További változás, hogy a speciális célú vállalatok (SCV-k) nélküli, normál negyedéves adatközlési táblák mellett SCV-kel együttes változat is elérhető lesz minden idősoros táblából. Az SCV-k nélküli táblákban az Egyéb pénzügyi közvetítők (S.125), a Pénzügyi kiegészítők (S.126) és a Zárt körű pénzügyi közvetítők (S.127) alszektorok összevontan, Egyéb pénzügyi vállalatok elnevezés alatt jelennek meg, áttekinthetőségi és adatvédelmi okokból.