Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Közérdekű adatok igénylése

nyomtatás
Közérdekű adatok igénylése

Közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) bárki - szóban, írásban vagy elektronikus úton - igényt nyújthat be.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerint közérdekű adat az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Az Infotv. szerint közérdekből nyilvános adat a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.


A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:

1. Személyesen: a Magyar Nemzeti Bank Ügyfélszolgálatán

Az Ügyfélszolgálat címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza)

Személyes ügyfélfogadás:
Hétfő: 8 - 18
Kedd: 8 - 17
Szerda: 10 - 17
Csütörtök: 8 - 17
Péntek: 8 - 15

2. Írásban: az MNB Ügyfélszolgálatának címezve a 1534 Budapest BKKP Pf. 777 postai címen.

3. Telefonon: a 06-80 203-776 telefonszámon.

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy az MNB-re vonatkozó közérdekű adatok a bank honlapján (www.mnb.hu) közvetlenül elérhetők.


A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje:

Az MNB a részére előterjesztett közérdekű adat megismerésére irányuló igények elintézéséről Ügyfélszolgálata útján gondoskodik.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az MNB az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

Az adatigénylésnek az MNB nem köteles eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.

Az adatigénylésnek az MNB nem köteles továbbá eleget tenni abban az esetben sem, ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamit azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése az MNB alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, ez a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatja az MNB.

Ha az igénylés olyan adatra vonatkozik, amelyet az Európai Unió valamely intézménye vagy tagállama állított elő, az MNB haladéktalanul megkeresi az Európai unió érintett intézményét vagy tagállamát és erről az igénylőt tájékoztatja. A tájékoztatás megtételéről az Európai Unió érintett intézménye vagy tagállama válaszának az MNB-hez való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az MNB az adatigénylés teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatja.

Az igénylő az előbbi tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja e. A tájékoztatás megtételéről az igénylő nyilatkozatának az MNB-hez való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést az MNB által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles az MNB részére megfizetni.

Ha az adatigénylés teljesítése az MNB alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott összeget, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül teljesíti az MNB. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése az MNB alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevétellel jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatja az MNB.


Jogorvoslat:

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az MNB által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszékhez (1363 Budapest, Pf.:16. - 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani.


A közérdekű adatokra vonatkozó további szabályokat az Infotv. tartalmazza.


Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem