Frissítve: 2018. október 18.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezései szerint:

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli (a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja); ezen adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az MNB honlapján a kötelezően közzéteendő közérdekű adatok a http://www.mnb.hu/a-jegybank/kozerdeku-adatok oldalon érhetők el.

A nem megismerhető, vagy csak korlátozottan megismerhető közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatokról az Infotv. 27. § (1) és (2) bekezdése rendelkezik.

Az üzleti titok megismerésére az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvényben foglaltak az irányadók.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Az MNB honlapján az Infotv. előírásai szerint elektronikusan közzétett, személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül folyamatosan és díjmentesen hozzáférhető, az MNB működésével kapcsolatos közérdekű adatokon (szervezet, tevékenység, gazdálkodás) túli közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismerése iránt — a kért adatokat pontosan meghatározva — bárki személyesen szóban, telefonon, írásban vagy elektronikus úton igényt nyújthat be.

A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:

1. Személyesen:

            a Magyar Nemzeti Bank Ügyfélszolgálatán (1122 Budapest, Krisztina krt. 6.)

            Személyes ügyfélfogadás:

                        Hétfő: 8-18

                        Kedd: 8-17

                        Szerda: 10-17

                        Csütörtök: 8-17

                        Péntek: 8-15

             További hasznos információt a következő címen találhat: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/elerhetosegek/keressen-fel-minket-budapesten

2. Telefonon:

Magyar Nemzeti Bank Központi Információ

H-CS: 8-16 óráig; P: 8-15 óráig

Telefon: +36 (1) 428-2752;

Magyar Nemzeti Bank telefonos ügyfélszolgálatán

Telefon: +36 (80) 203 776

A személyes ügyfélszolgálat ügyfélfogadási idejében

Ügyfélfogadási rend elérhetőségét és további hasznos információt a következő címen találhat: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/elerhetosegek/keressen-fel-minket-budapesten

3. Írásban:

a Magyar Nemzeti Bank Ügyfélszolgálat 1534 Budapest BKKP PF.777 postai címen,

a Magyar Nemzeti Bank Kommunikáció 1850 Budapest postai címen,

vagy a +36 (1) 428-2569 faxszámon;

4. Elektronikusan: az info@mnb.hu címen.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítése

Az MNB a közérdekű adat megismerésére irányuló igényeket a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb az MNB-hez történő beérkezéstől számított 15 napon belül teljesíti. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű vagy nagyszámú adatra vonatkozik, a teljesítési határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról, illetve az igény elutasításáról és annak indokairól, valamint a jogorvoslati lehetőségről az MNB 15 napon belül írásban vagy – amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve – elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.

Az MNB feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített, vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános.

Az adat megismerésére irányuló igény a döntés meghozatalát követően akkor utasítható el, ha az adat megismerése a közfeladatot ellátó szerv törvényes működési rendjét, vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését veszélyeztetné.

A deviza- és aranytartalék mértékére, összetételére, a tartalékkezelés során kötött egyedi ügyletekre vonatkozó adatok, a tartalékkezeléssel összefüggő döntések és belső szabályok – amennyiben azok nem minősített adatok – az MNB általi nyilvánosságra hozatalukig, de legfeljebb az adat keletkezésétől számított 10 évig nem nyilvánosak. Ezen adatok nyilvánosságra hozataláról, megismerhetőségéről az MNB elnöke dönt.

A Monetáris Tanács, a Pénzügyi Stabilitási Tanács és az igazgatóság döntésének meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, az alapvető feladatok ellátásával kapcsolatos döntés megalapozását szolgáló adat a közzétételétől számított 30 évig nem nyilvános, ezen határidő alatt a döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére vonatozó igény nem terjeszthető elő.

Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az MNB felhívja az adatigénylőt az igény pontosítására. A pontosítás időtartama nem számít bele a válaszadási határidőbe.

Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben az aránytalan nehézség nélkül teljesíthető – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni.

Ha a kért adatot az MNB korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozta, az igényt az MNB az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével teljesíti.

Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.

Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.

A közérdekű adat megismerése iránti igény nem utasítható el azért, mert a nem magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazza meg.

Költségtérítés

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről az igénylő másolatot kaphat.

Az MNB az adatigénylés teljesítéséért, ha az igény teljesítése az MNB alaptevékenysége ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, költségtérítést állapíthat meg. Költségtérítés megállapítására akkor kerülhet sor, ha a meghatározható költség meghaladja az ötezer forintot.

Az adatigénylő személyes adatait az MNB kizárólag az igény teljesítéséhez és a megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges mértékig kezeli. Az igény teljesítését, illetve a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait az MNB haladéktalanul törli.

A költségtérítés összegéről az igénylőt az MNB az igény teljesítését megelőzően, az igény beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja. A tájékoztatásban az MNB felhívja az igénylőt arra, hogy a kapott tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozzon igénylése fenntartásáról.

A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának az MNB-hez való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele.

Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést az MNB által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles megfizetni.

Jogorvoslat

A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatra vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha az igénylő a költségtérítést nem fizette meg – az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az igénylő a Fővárosi Törvényszékhez (1363 Budapest, Pf.:16. - 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, a teljesítési határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani.

Az igénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

Közérdekű adatok hasznosítása

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben az MNB az egyik szerződő fél:

Az MNB nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel.

Az MNB kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek:

Az MNB nem rendelkezik kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételekkel.

Az MNB a kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint az MNB kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével:

Az MNB jelenleg nem rendelkezik újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatokkal, valamint újrahasznosítás céljára elérhető közadatokkal.

A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata:

Az MNB jelenleg nem rendelkezik a közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételekkel.

A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen:

Ez a közzététel az MNB esetében jelenleg nem értelmezhető.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás:

Ez a közzététel az MNB esetében jelenleg nem értelmezhető.

Az MNB által a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint megkötött, kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése:

Jelenleg az MNB nem rendelkezik harmadik fél vonatkozásában kizárólagos jogot biztosító szerződéssel.

Az MNB által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások:

Ez a közzététel az MNB esetében nem értelmezhető.

Az MNB részére az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését előíró jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás):

Nincs ilyen jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum.