Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Hová fordulhatok kérelmemmel vagy keresetemmel?

nyomtatás
Hová fordulhatunk kérelemmel vagy keresettel?

Amennyiben Ön már jelezte panaszát a pénzügyi szolgáltatónak, de a szolgáltató nem válaszolt, elutasította vagy Ön nem fogadja el a választ,

Mit kell tudnom az MNB fogyasztóvédelmi eljárásáról?

Ha a panaszát a pénzügyi szolgáltatónál már előterjesztette, azonban

 • a panaszára nem kapott választ,

 • a panaszkezelés nem a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történt

 • a pénzügyi intézmény válaszából egyéb (törvényben rögzített) fogyasztói jogot sértő körülményt vélelmez,

lehetősége van fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményeznie az MNB-nél.


Milyen esetekben fordulhatok az MNB-hez?

Ön fogyasztóvédelmi kérelmet nyújthat be az MNB-hez, ha például

 • panaszára 30 napon belül nem kapott választ,
 • panaszára a pénzügyi intézmény nem válaszolt,

 • téves, megtévesztő, hiányos tájékoztatást kapott,

 • hitelszerződés megkötésével kapcsolatos fogyasztóvédelmi rendelkezés megsértése miatt,

 • a felmondást megelőzően, továbbá a felmondásról nem kapott tájékoztatást,

 • nem kapott éves, lejáratkori elszámolást,

 • nem kapott előzetes tájékoztatást kamatemelésről,

 • életbiztosítási szerződéssel összefüggésben nem kapott tájékoztatást szerződés létrejöttéről,

 • kötelező gépjármű felelősségbiztosítás esetén nem kapott díjfizetési felszólítást vagy törlésértesítő levelet,

 • nem kapott tájékoztatást adatainak KHR-ben történő rögzítéséről,

 • kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés alapján benyújtott kárigény ügyintézési idejének elhúzódása.


Ha kérelmet nyújt be az MNB felé, legyen figyelemmel a kérelem kötelező tartalmi elemeire:

 • az Ön vagy képviselőjének: neve, lakcíme (hasznos lehet e-mail cím és telefonszám megadása),

 • meghatalmazott útján történő eljárás esetén az MNB fogyasztóvédelmi eljárására vonatkozó meghatalmazás,

 • a panaszolt pénzügyi szolgáltató neve,

 • az MNB döntésére vonatkozó kifejezett kérelme, panasz összefoglalása.

Ne feledje!

Kérelmét sajátkezű aláírásával kell ellátnia.


Mit csatoljak a fogyasztói kérelemhez?

Kérelemhez csatolni kell:

 • A pénzügyi szolgáltató felé tett panasz másolatát.

 • A pénzügyi szolgáltató válaszát a panaszra.

 • Amennyiben nem kapott választ, akkor nyilatkozat arról, hogy nem kapott választ.

 • Amennyiben meghatalmazott útján jár el, akkor a meghatalmazotti nyilatkozatot.

 • Minden olyan egyéb dokumentumot melyről úgy gondolja, hogy a kérelmét alátámasztja.

Kérelme alapján az MNB eljárást indíthat, amely során azt vizsgálja, hogy a pénzügyi intézmény megsértette-e a rá vonatkozó fogyasztóvédelmi rendelkezéseket.


Milyen módon küldhetem meg az MNB részére a kérelmemet?

A kérelem megküldhető

 • postán (Magyar Nemzeti Bank 1534 Budapest BKKP Pf. 777 címre);

 • leadható személyesen az MNB ügyfélszolgálatán (1013 Bp. Krisztina krt. 39.);

 • leadható bármely Kormányablakon;

 • és elektronikusan az Ügyfélkapun keresztül.


Hogyan zajlik a fogyasztóvédelmi eljárás?

Kérelme alapján az MNB abban az esetben indít fogyasztóvédelmi eljárást, ha valamilyen fogyasztóvédelmi rendelkezés megsértésének gyanúja áll fenn. Erre a legjellemzőbb példákat az első kérdésben találja.


A kérelemre indult eljárás esetén az ügyintézési határidő 6 hónap. A tényállás tisztázásához szükséges, illetve az MNB végzéseiben szabott hiánypótlási határidő az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

Amennyiben az MNB megállapítja, hogy a kérelme jogos, az alább felsorolt jogkövetkezményeket alkalmazza:

 • a szükséges intézkedések és a jogszabályok betartására, a feltárt hiányosságok megszüntetésére hívja fel,

 • elrendeli a jogsértő állapot megszüntetését,

 • megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását,

 • határidőt ad a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére, azzal, hogy a pénzügyi szolgáltató a hibák megszüntetése érdekében tett intézkedéséről köteles értesíteni az MNB-t,

 • a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötheti vagy megtilthatja a jogsértéssel érintett tevékenység végzését, illetve szolgáltatás nyújtását,

 • fogyasztóvédelmi bírságot szabhat ki.

Az MNB minden esetben fogyasztóvédelmi bírságot szab ki, ha

 • a pénzügyi szolgáltató számára előírt kötelezettség teljesítésére megállapított határnap elteltét, illetve határidő lejártát követő hat hónapon belül a pénzügyi szolgáltató ugyanazon jogszabályi rendelkezést ismételten megsértette, vagy

 • ha a jogsértés a fogyasztók széles körét érinti.


Mit kell tudnom a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) eljárásáról?

A pénzügyi fogyasztói jogvita alapjául szolgáló szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogviszony létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezése érdekében a PBT eljárását kezdeményezheti, ha a pénzügyi szolgáltatónál korábban már megkísérelte ügye rendezését, vagy e szervezetnél eredménytelen méltányossági kérelemmel élt.

 • A PBT eljárása ingyenes.

 • A PBT eljárásában jogi képviselő igénybevétele nem kötelező.

 • Az eljárásban széleskörű bizonyítási eljárás lefolytatására (pl. tanúk meghallgatása, szakértő kirendelése, stb.) nincs lehetőség.

 • A PBT által meghatározott döntés nem korlátozza Önt abban, hogy bírósághoz forduljon.

 • A PBT eljárása nem jelent halasztást, tehát Önnek az eljárás ideje alatt is teljesítenie kellszerződéses, így fizetési kötelzettségét is.Milyen esetekben fordulhatok a PBT-hez?

 • pénzügyi szolgáltató megsértette a szerződés rendelkezéseit,
 • a pénzügyi szolgáltató szerződésszegése Önnek kárt okozott,

 • a biztosítási kárrendezési eljárást kifogásolja,

 • igényét a biztosító részben vagy teljesen elutasította,

 • összegszerű, elszámolási vitája van a pénzügyi szolgáltatójával,

 • méltányossági kérelme van.


Milyen esetekben nem tudom a PBT eljárását igénybe venni?

 • a pénzügyi szolgáltató fizetési meghagyás kibocsátását kérte Ön ellen,

 • a pénzügyi szolgáltató pert indított Ön ellen, vagy ha Ön indított pert a pénzügyi szolgáltató ellen,

 • úgynevezett közvetítői (mediátori) eljárás volt a felek között folyamatban,

 • ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt korábban a PBT előtt eljárás volt folyamatban.


A PBT eljárása kérelemre indul. Az eljárás megindításához – a méltányossági kérelem kivételével – szükséges a PBT általános 150. sz. formanyomtatvány kitöltése. A formanyomtatványt ide kattintva töltheti le.

Kérelemhez csatolni szükséges:

 • A pénzügyi szolgáltató felé tett panasz másolatát.
 • A pénzügyi szolgáltató válaszát a panaszra.

 • Amennyiben meghatalmazott útján jár el akkor a meghatalmazást (a meghatalmazó, a meghatalmazott és két tanú aláírásával ellátva).

 • Minden olyan egyéb dokumentumot melyről úgy gondolja, hogy a kérelmét alátámasztja.

 • Amennyiben rendelkezésére áll, a szerződésánek másolata és az ahhoz kapcsolódó iratoknak másolatát.

Ne feledje!

Kérelmét sajátkezű aláírásával kell ellátnia.

A PBT elérhetőségei

PBT székhelye:  MNB 1054 Budapest, Szabadság tér 9. 
Ügyfélszolgálat:  1013 Budapest, Krisztina körút 39. 
Telefonszáma:  06-80 203-776 
Internetes elérhetősége:  www.penzugyibekeltetotestulet.hu  
Levelezési címe:  Pénzügyi Békéltető Testület H-1525 Budapest Pf.: 172. 
Meghallgatások helye:  1133 Budapest, Váci út 76. 


A PBT eljárása keretében megkísérli a felek között az egyezség létrehozását, egyezség hiányában a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

A PBT eljárása méltányossági kérelem esetén:

 • írásban előterjesztett kérlemre indul (nincs kötelező formanyomtatvány),

 • a kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy a PBT előtti eljárást ugyanazon tények alapján, ugyanazon jogból Ön korábban nem vette igénybe,

 • az eljárás feltétele, hogy a pénzügyi szolgáltatónál előterjesztett méltányossági kérelmét a pénzügyi szolgáltató elutasítsa,

 • az eljárás a felek közötti egyeztetéssel a pénzügyi szolgáltató méltányossági döntését segíti elő, a PBT méltányosság gyakorlására nem kötelezheti a pénzügyi szolgáltatót.

Ne feledje!

Amennyiben a szolgáltatóval nem sikerül rendezni a problémát, és bírósághoz fordul, úgy azt követően a PBT eljárását már nem lehet kezdeményezni!


Határon átnyúló pénzügyi viták rendezése

A pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testület rendelkezik kizárólagos illetékességgel. A Pénzügyi Békéltető Testület a FIN-Net rendszer tagja, amely az Európai Gazdasági Térség (Európai Unió, továbbá Izland, Liechtenstein és Norvégia) területén a fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatók közötti határon átnyúló pénzügyi viták alternatív vitarendezésére létrejött hálózat.

A PBT működéséről, eljárásáról részletesen tájékozódhat a hatályos Működési Rendjében ide kattintva.


Mit kell tudnom a bíróság polgári peres eljárásáról?

Igényét a pénzügyi szolgáltatóval szemben attól függetlenül érvényesítheti bíróság előtt, hogy kezdeményezte a PBT eljárását.

A bíróság jogerős döntése a felekre nézve kötelező.

Ne feledje!

Amennyiben a pénzügyi szolgáltatóval nem sikerül rendezni a problémát, és bírósághoz fordul, úgy azt követően a PBT eljárását már nem lehet kezdeményezni.

Milyen esetekben kezdeményezhetek polgári peres eljárást?

Polgári peres eljárást kezdeményezhet például az alábbi esetekben:

 • a PBT-nél megjelölt valamennyi esetben – kivéve a méltányossági kérelmet – jogosult közvetlenül is bírósághoz fordulni,
 • ha a KHR-be kerüléssel nem ért egyet.

Milyen esetekben nem vehetem igénybe sem az MNB fogyasztóvédelmi, sem a PBT eljárását?

 • a pénzügyi szolgáltató munkatársának, közvetítőjének udvariatlan magatartását kifogásolja,

 • a pénzügyi szolgáltató munkaszervezési gyakorlatát bírálja,

 • hitelkérelem elbírálásának, elutasításának felülvizsgálata esetén,

 • fogyasztói csoportokkal kapcsolatos panasz esetén,

 • végrehajtással kapcsolatos panasz esetén,

 • nem pénzügyi szolgáltatóval kapcsolatos panasz esetén (pl.: közüzemi, távközlési szolgáltatás)

 • a KHR-be kerüléssel nem ért egyet.

A bíróságok eljárásáról ide kattintva minden információt megtalál.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem