2024. április 11.

Felülvizsgálatra került „Az MNB MREL-követelmény előírására vonatkozó alapelvei” dokumentum, amelyet egyrészről többlet MREL-követelmény (MREL add-on) előírásának szabályozása indokolta annak érdekében, hogy a több beavatkozási pontból (Multiple Point of Entry – MPE) kiinduló szanálási stratégia esetén a bankcsoport különböző szanálás alá vonható csoportjai között az esetleges fertőzőhatások minimalizálásra kerüljenek, másrészről a jelzálog-hitelintézetek MREL-követelménye alóli mentesítés szabályai további részletezésre kerültek.

Az MNB emellett két tájékoztatót is közzétett az Európai Bankhatóságnak (EBA) az EBA/GL/2022/01 számú, az intézmények és a szanálási hatóságok számára a szanálhatóság javításáról szóló és az EBA/GL/2022/11 számú, az átruházhatóságról az átruházási stratégiákra vonatkozó szanálhatósági értékelés kiegészítése céljából készült iránymutatásaival összefüggésben. A tájékoztatók célja, hogy az érintett intézmények számára elősegítsék a fenti EBA iránymutatásoknak való megfelelést.

2024. január 16.

Az intézmények szanálhatóságának fejlesztése érdekében az Európai Bankhatóság (EBA) iránymutatásai (Resolvability Guidelines)  részletes elvárásokat fogalmaznak meg mind az érintett intézmények, mind a szanálási feladatkörében eljáró MNB számára. Ezen elvárások között kiemelt jelentőséggel bír a szanálási tervezéshez, illetve egy esetleges szanáláshoz szükséges információk biztosítására való képesség, mely magában foglalja a szükséges információk rendelkezésre állását és az intézmények képességét azok megfelelő időben, megfelelő összetételben történő szolgáltatására.

Az MNB az érintett intézményekkel piaci konzultácó keretében ismertete az elvárások tervezetét. A konzultáció keretében tett intézményi észrevételek megfontolásra kerültek és indokolt esetben figyelembe vette és az elvárásokba beépítette.

A vonatkozó adatszolgáltatás alapvetően két fő részből áll: egy értékelői adatszótárból és az úgynevezett bail-in analitikából.

Az MNB a teljes megfelelést, az érintett intézményekkel történő egyedi egyeztetés alapján, – főszabály szerint – 2025. december 31-re várja el azzal, hogy teljesítését a szanálási feladatkörében eljáró MNB rendszeresen ellenőrzi az éves szanálhatósági értékelések keretében.

Az intézményekkel szemben támasztott, kapcsolódó elvárások a gyakorlati tapasztalatok alapján folyamatosan felülvizsgálatra kerülnek és erre figyelemmel változhatnak.

2022. április 6.

Az MNB közzétette „A szavatoló tőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény (MREL-követelmény) megsértése esetén alkalmazandó jogkövetkezmények az átmeneti időszakban” című dokumentumot, amelynek célja, hogy tájékoztatást adjon az MNB MREL megfelelés kikényszerítésére vonatkozó eszközeivel és eljárásával összefüggésben.

A szankcionálási politika kialakítására azért került sor, mert a BRRD2  magyar jogrendbe implementált rendelkezései alkalmazására megfelelő alkalmazkodási időt biztosít a Szanálási törvény  150/D. §-a, amely az MREL követelmények tekintetében azt jelenti, hogy főszabály szerint a 2024. január 1. napjáig terjedő időszakban az érintett szervezetek kötelezettsége az MREL-képes állomány felépítése, míg ezt követően a mindenkori végleges MREL követelménynek való megfelelés. Ebből következően a szanálási hatóság MREL megfelelés monitorozásának és kikényszerítésének is különböző a célja a két időszakban. Az átmeneti időszakban az érintett szervezetek ellenállóképességének, azaz szanálhatóságának növelése az MREL-képes állomány felépítésének kikényszerítése révén, míg azt követően a szanálási stratégia végrehajtásához szükséges MREL-képes állomány folyamatos rendelkezésre állasának biztosítása egy esetleges válsághelyzet eredményes kezelése érdekében.

2021.07.21.

A szanálási feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank közzétette a 2021/763 európai bizottsági végrehajtási rendelet (Rendelet) IV. melléklete szerinti,  nemzeti kielégítési sorrendre (leírási vagy átalakítási sorrendjére) vonatkozó tájékoztatóját. Figyelemmel arra, hogy a sorrend a leghátrébb sorolt instrumentumokkal és tételekkel kezdődik, az megfelel a szanálás, illetve a tőkeelemek, leírható, illetve átalakítható kötelezettségek leírása vagy átalakítása során követendő leírás, illetve átalakítás sorrendjének. A tájékoztató célja, hogy elősegítse az érintett szervezeteknek a Rendelet alapján fennálló adatszolgáltatási és közzétételi kötelezettségüket.

A tájékoztató kötelező erővel nem bíró szakmai véleménynek minősül, kizárólag a fenti adatszolgáltatás és közzététel céljára használható fel, így arra bíróság vagy más hatóság előtt megalapozottan hivatkozni nem lehet.

2021. 03. 17.

EBA consults on its draft Guidelines for institutions and resolution authorities on improving resolvability

Az EBA közzétette az intézmények szanálhatóságának javításáról szóló iránymutatásokhoz kapcsolódó konzultációs dokumentumot.

Az iránymutatások összefoglalják a már meglévő nemzetközi sztenderdeket és felhasználják az EU-s szanálási hatóságok által a szanálhatóság tekintetében eddig kidolgozott legjobb gyakorlatokat. Követelményeket fogalmaznak meg mind az intézmények mind pedig a szanálási hatóságok számára a szanálási eljárás alatti működési folytonosság, a pénzügyi piaci infrastruktúrákhoz történő hozzáférés, a finanszírozási és likviditási kérdések, a hitelezői feltőkésítés kivitelezése, valamint az üzleti reorganizáció és a kommunikáció területén.

Annak ellenére, hogy az iránymutatások nem fedik le a szanálhatóság szempontjából összes releváns témakört, a céljuk, hogy minden intézmény szanálhatósága javuljon, valamint hogy megkönnyítsék egyrészről a szanálhatóság kapcsán elvégzendő feladatok teljesítését a határon átnyúló csoportok tekintetében, másrészről azok nyomon követését a szanálási kollégiumokban.

A konzultáció 2021. június 17-ig tart és 2021. április 20-án 10.00 és 13.00 között nyilvános meghallgatásra is sor kerül online formában.

EBA consults on its draft Guidelines for institutions and resolution authorities on improving resolvability | European Banking Authority (europa.eu)

2020.12.23.

EBA publishes final technical standards on estimation of Pillar 2 and combined buffer requirements for setting MREL

Az EBA közzétette a BRRD 45c cikk (4) bekezdése alapján elkészült RTS végleges tervezetét, amelyben az MREL-követelmény meghatározása érdekében kidolgozásra került a szanálási hatóságok által a P2R (Pillar 2) és a kombinált pufferkövetelmény (CBR) szanálás alá vonható csoport szintjén történő becsléséhez alkalmazandó módszertan.

A P2R és a CBR becslése ugyanis szükséges az MREL-követelmény meghatározásához, ha a szanálás alá vonható csoport jelentősen eltér attól a prudenciális körtől, amely esetében az illetékes hatóság a szavatolótőke-követelményeket meghatározta.

Az RTS keretet teremt a szanálás alá vonható csoportok, az illetékes hatóságok és a szanálási hatóságok közötti párbeszéd számára, amelynek célja az MREL-követelmény meghatározásához szükséges adatok pontosságának javítása.

https://eba.europa.eu/eba-publishes-final-technical-standards-estimation-pillar-2-and-combined-buffer-requirements-setting

 

EBA publishes final technical standards on reporting of MREL decisions from authorities to EBA

Közzétételre került az MREL döntések EBA részére történő megküldését szabályozó ITS végleges tervezete, amely a BRRD 45j. cikkének megfelelően egységes jelentési sablonokat alakít ki, módszertant határoz meg, valamint útmutatást nyújt a szanálási hatóságok részére az MREL-követelményekhez kapcsolódó információk azonosítása és EBA részére történő továbbítása kapcsán.

Az ITS célja annak biztosítása, hogy az EBA minden szükséges információval rendelkezzen arról, hogy a tagállamokban miként történik az MREL-követelmények meghatározása.

https://eba.europa.eu/eba-publishes-final-technical-standards-reporting-mrel-decisions-authorities-eba

 

EBA publishes final draft technical standards on impracticability of contractual recognition under the BRRD framework

Az EBA közzétette a BRRD 55. cikk (6) és (8) bekezdéseiben található mandátumok alapján elkészített RTS valamint ITS végső tervezetét.

A BRRD 55. cikk (1) bekezdése egy olyan szerződéses klauzula (elismerési klauzula) beillesztését követeli meg a harmadik ország joga alá tartozó szerződéses kötelezettségek vonatkozásában, amelyben a hitelező elismeri, hogy az adott, harmadik ország jogának hatálya alá tartozó és a további két konjunktív feltételnek (a hitelezői feltőkésítés alkalmazása alól jogszabály nem zárja ki, nem természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozástól származó betét) megfelelő kötelezettség, a szanálási hatóság leírásra és átalakításra irányuló hatásköreinek tárgya lehet.

Meghatározott esetekben azonban jogi vagy egyéb okból kivitelezhetetlen lehet egy a fentiek szerinti elismerési klauzula szerződésbe építése, ezért a BRRD 55. cikk (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az RTS meghatározza: 1. a kivitelezhetetlenség feltételeit, 2. azokat a feltételeket illetve időkeretet, amelyek fennállása esetén, illetve amelyen belül a szanálási hatóságnak meg kell követelnie a szerződéses klauzula beépítését.

Az ITS tervezete pedig a BRRD 55. cikk (8) bekezdésének megfelelően meghatározza azokat az egységes formátumokat és sablonokat amelyekkel az intézmények kérelmezhetik a szanálási hatóságtól, hogy az elismerési klauzula beillesztésétől, annak kivitelezhetetlensége miatt az ő esetükben tekintsen el.

https://eba.europa.eu/eba-publishes-final-draft-technical-standards-impracticability-contractual-recognition-under-brrd

2020.12.17.

EBA publishes final technical standards to ensure effective application of stay powers under the BRRD

Az EBA közzétette a BRRD 71a. cikk (5) bekezdésében szereplő mandátumokon alapuló RTS végleges változatát. A BRRD új, 71a. cikkének (1) bekezdése szerint a BRRD hatálya alá tartozó intézmények és szervezetek olyan klauzulát kötelesek beépíteni az általuk kötött, harmadik ország joga alá tartozó pénzügyi szerződésekbe, amely alapján a szerződő felek elismerik, hogy az adott szerződés a szanálási hatóság 71a. cikk (1) bekezdésében meghatározott jogfelfüggesztő szanálási hatáskörei gyakorlásának hatálya alá tartozik és ennek értelmében az európai uniós tagállami szanálási hatóság jogokat és kötelezettségeket függeszthet fel vagy korlátozhat egy szanálási eljárás során.

A mandátumok alapján az EBA-nak az RTS-ben pontosan meg kellett határoznia a 71a. cikk (1) bekezdés értelmében a szerződésekbe beillesztendő klauzula tartalmi elemeit annak érdekében, hogy a szanálási hatóság a jogfelfüggesztő szanálási hatásköreit abban az esetben is alkalmazni tudja, ha abban harmadik országban, amelynek joga alá az adott pénzügyi szerződés tartozik, a  hatályos jogszabályok nem biztosítják ezen hatáskörök alkalmazásának lehetőségét egy EU-s szanálási hatóság számára.

https://eba.europa.eu/eba-publishes-final-technical-standards-ensure-effective-application-stay-powers-under-brrd

2020.10.29.

EBA issues first monitoring report on TLAC-MREL instruments accompanied by 15 recommendations

Az EBA közzétette első jelentését a TLAC / MREL-képes instrumentumok vizsgálatáról, melynek célja, hogy a kibocsátott instrumentumok tekintetében általánosan tapasztalt sajátosságokról kialakított véleményéről, illetve ezekkel kapcsolatos ajánlásairól tájékoztassa az érdekelteket.

A jelentés 27 kibocsátás adatain alapul, amelyek összesen 22,75 milliárd euró értékben valósultak meg 14 államban.

A kibocsátások volumene 70 millió euró és 2,75 milliárd euró között, az éves fix hozamok pedig 0,7 és 5,2 százalék között változtak. Az értékpapírok kettős jog alatt kerültek kibocsátásra (egyrészről a kibocsátás helye szerinti állam joga, másrészről angol vagy New-York-i jog alatt).

Az MREL / TLAC instrumentumok minőségének meghatározása az alábbi öt fő vizsgálati terület alapján történt meg: 1. rendelkezésre állás; 2. veszteségviselési képesség, 3. futamidő, 4. alárendelés, 5. egyéb (pl. adózási és szabályozási kérdések, irányadó jog), melyekhez összesen 15 ajánlás került megfogalmazásra.

https://eba.europa.eu/eba-issues-first-monitoring-report-tlac-mrel-instruments-accompanied-15-recommendations

2020.10.07. 

A Bizottság Közleménye a felülvizsgált bankszanálási keretrendszer egyes jogszabályi rendelkezéseinek értelmezéséről, válaszul a tagállamok hatóságai által feltett kérdésekre (2020/C 321/01)

A BRRDII. nemzeti jogba történő átültetésének egységessége érdekében, a Bizottság a közlemény mellékletében válaszol a tagállamok hatóságai által feltett, a BRRD egyes rendelkezéseinek értelmezését, valamint azoknak az SRMR-rel, az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (tőkekövetelmény-rendelet, CRR), valamint a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (tőkekövetelmény-irányelv, CRD) való kapcsolatát érintő kérdésekre.

Főbb témák:

A bizonyos nyereségkifizetések megtiltására vonatkozó, a BRRD 16a. cikke szerinti hatáskörrel kapcsolatos kérdések

A fizetési vagy szállítási kötelezettségek felfüggesztésére vonatkozó, 33a. és 69. cikk szerinti hatáskörrel kapcsolatos kérdések

Alárendelt leírható, illetve átalakítható kötelezettségek lakossági ügyfeleknek történő értékesítésével kapcsolatos kérdések

A szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelménnyel kapcsolatos kérdések

A hitelezői feltőkésítéssel kapcsolatos kérdések

A hitelezői feltőkésítés szerződéses elismerésével kapcsolatos kérdések

A tőkeinstrumentumok és leírható, illetve átalakítható kötelezettségek leírásával vagy átalakításával kapcsolatos kérdések

Egyes szerződéses feltételeknek a korai beavatkozás és a szanálás során történő kizárásával kapcsolatos kérdések

A jogfelfüggesztő szanálási hatáskör szerződéses elismerésével kapcsolatos kérdések

Az SFD irányelvvel kapcsolatos kérdések

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0929(01)&from=EN

2020. július 27.

EBA consults on technical standards on indirect subscription of MREL instruments within groups

Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA) a mai napon nyilvános konzultációt indított a Bankhelyreállítási és szanálási irányelv (BRRD) 45f. cikkének (6) bekezdése alapján készülő szabályozástechnikai standard (RTS) tervezetéről, amely részletesen meghatározza azokat a módszereket, amelyekkel elkerülhető, hogy a 45f. cikk alkalmazásában elismert, részben vagy egészben, közvetett módon a szanálás alá vonható szervezet által jegyzett instrumentumok gátolják a szanálási stratégia zökkenőmentes végrehajtását.

A konzultáció 2020. október 27-ig tart.

https://eba.europa.eu/eba-consults-technical-standards-indirect-subscription-mrel-instruments-within-groups

2020. július 24.

EBA consults on technical standards on impracticability of contractual recognition of bail-in

A harmadik ország joga alá tartozó kötelezettségeknél olyan klauzula szerződésbe illesztését írja elő az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 2014/59/EU irányelv (BRRD) 55. cikk (1)  bekezdése, amelyben a szerződő fél elismeri, hogy amennyiben  Európai Uniós szanálási hatóság gyakorolja a leírási vagy átalakítási hatáskörét, akkor ahhoz a szerződő fél kötve van.

Az RTS-tervezet meghatározza (i) azokat a feltételeket, amelyek mellett jogi vagy egyéb szempontból nem kivitelezhető, hogy egy intézmény vagy szervezet belefoglalja a feltőkésítés elismerésére vonatkozó szerződéses feltételt; ii. a feltételek és iii. ésszerű időtartam, amelyen belül a szanálási hatóságnak elő kell írnia a szerződéses feltétel szerződésbe foglalását.

Az ITS-tervezet egységes sablonokat határoz meg a szanálási hatóságoknak az RTS-tervezetben meghatározott megvalósíthatatlansági feltételeknek megfelelő értesítésekről történő értesítéséhez.

A konzultáció 2020. október 24-ig tart.

https://eba.europa.eu/eba-consults-technical-standards-impracticability-contractual-recognition-bail

 

2020. július 24.

EBA consults on estimation of Pillar 2 and combined buffer requirements for the purpose of setting MREL     

Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA) ma nyilvános konzultációt indított a szabályozási technikai standard (RTS) tervezetéről, amely meghatározza a szanálási hatóságok részére a 2. pillér (P2R) és a kombinált puffer követelmények (CBR) becslésére szolgáló módszert a szanálási csoport szintjén, amelynek célja a Bankhelyreállítási és szanálási irányelv (BRRD) alapján a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény (MREL) meghatározása. A P2R és a CBR becslése szükséges az MREL meghatározásához, ha szanálás alá vonható csoportba tartozó tagok köre jelentősen eltér a prudenciális körtől, amely vonatkozásában a Felügyelet előírta a szavatoló tőkekövetelményeket.

A konzultáció 2020. október 24-ig tart.

https://eba.europa.eu/eba-consults-estimation-pillar-2-and-combined-buffer-requirements-purpose-setting-mrel

 

2020. július 24.

EBA consults on technical standards on reporting of MREL decisions

Az EBA ma nyilvános piaci konzultációt indított az ITS tervezetről, amelyben részletesen meghatározza az egységes adatszolgáltatási táblákat, e táblák használatára vonatkozó utasításokat és módszereket, az adatszolgáltatás gyakoriságát és időpontjait, valamint azokat a fogalommeghatározásokat és informatikai megoldásokat, amelyeket a szanálási hatóságoknak – a felügyeleti hatóságokkal egyeztetve – alkalmazniuk kell az információk azonosítására és az EBA-nak történő továbbítására összhangban azzal, hogy a szanálási hatóságoknak tájékoztatniuk kell az EBA-t a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó azon minimumkövetelményről, amelyet az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 2014/59/EU irányelv (BRRD) 45e. vagy 45f. cikkel összhangban a joghatóságuk alá tartozó minden egyes szervezet tekintetében megállapítottak.

A konzultáció 2020. október 24-ig tart.

https://eba.europa.eu/eba-consults-technical-standards-reporting-mrel-decisions