A FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT HITELEKRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY

VÁLTOZÁSÁRÓL,

A TISZTESSÉGES HITELEZÉS ÚJ SZABÁLYAIRÓL

Hatályos: 2015.01.06.

(dátum)*: A kérdés utolsó módosításának dátuma.

1. Miért vált szükségessé a fogyasztónak nyújtott hitelekről szóló 2009. évi CLXII. törvény módosítása? (2015.01.06.)*


A korábbi évek hitelezési gyakorlatának negatív hatásai indokolttá és egyben szükségessé tették a korábbi szabályozás újragondolását.
Fontossá vált a hitel- és pénzügyi lízingszerződések

 • alaki és tartalmi követelményeire vonatkozó rendelkezések részletesebb meghatározása,
 • a szerződési feltételek módosítására, illetve a szerződés felmondására és az ezekhez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírások részletesebb szabályozása,
 • valamint a kamat, díj, jutalék, költség illetve az egyéb ellenszolgáltatásokra vonatkozó számítási módszertan és eljárásrend rögzítése.

A 2015. február 1-től hatályba lépő új rendelkezések a hitelezés biztonságát, a fogyasztók érdekeinek figyelembe vételét és a tisztességes hitelezés társadalmi és gazdasági igényét is szolgálja.
Jelen ismertetőnk a legfontosabb változásokra fókuszál.

2. Kire vonatkoznak a szabályok? (2015.01.06.)

A szabályokat a magánszemélyek – nem üzleti céllal – igényelt hitel, kölcsön és pénzügyi lízingszerződéseire kell alkalmazni.
A továbbiakban ahol e tájékoztató

 • hitelt említ, ott pénzügyi lízinget is;
 • ahol törlesztőrészletet említ, ott lízingdíjat is érteni kell;
 • ahol napot említ, ott naptári napot kell érteni.
3. Milyen esetekre NEM vonatkoznak az új szabályok? (2015.01.06.)*

Az új szabályokat nem kell alkalmazni

 • olyan bérletre vagy haszonbérletre, ahol a szerződés tárgyára vonatkozóan nem keletkezik vételi kötelezett-ség vagy vételi jogosultság,
 • olyan fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre, ahol a kölcsönt 1 hónapon belül vissza kell fizetni,
 • olyan hitelre, ahol hitelkamatot és egyéb díjat, költséget nem kell fizetni,
 • olyan munkáltatói hitelre, amely a nyilvánosság számára nem hozzáférhető és a THM a piacon szokásos mértéknél alacsonyabb, vagy a THM nulla,
 • a befektetési hitelre,
 • olyan hitelre, amely valamely bírósági határozat alapján keletkezik,
 • olyan hitelre, amely fennálló kamat és díjmentes tartozás átütemezésére vonatkozik,
 • a jogszabály alapján, korlátozott körben nyújtott közérdeket szolgáló kamatmentes hitelre, vagy a szokásos piaci hitelkamatnál alacsonyabb mértékű kamatfizetési kötelezettséggel járó hitelre, valamint a fogyasztó számára az általános piaci feltételeknél kedvezőbb kondíciókkal nyújtott hitelre (például: áthidaló kölcsön, gyüjtőszámlahitel, hallgatói hitel).
4. Melyek a legfontosabb változások? (2015.01.06.)*

A fogyasztói hitelekre vonatkozó új szabályok szerint a legfontosabb változások a következőek:

 • a törvény rendelkezéseit az új Ptk. szerinti együttműködési és tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó sza-bályokkal összhangban kell alkalmazni;
 • a hitelszerződés megkötését megelőzően a hitelezőt, hitelközvetítőt széles körű tájékoztatási kötelezettség terheli szóban és írásban is;
 • szigorodtak a hitelszerződés feltételeire és a feltételek megváltoztatására vonatkozó szabályok, ide értve a maximális THM meghatározását, a kamatváltoztatási mutató bevezetését, a kamatfelár-változási mutató bevezetését, a költségek, díjak, jutalékok és egyéb fizetendő ellenszolgáltatások mértékének és változtatá-sának lehetőségét, a kamatperiódusra vonatkozó előírások változását;
 • a hitel költségeinek módosítására vonatkozóan részletes tájékoztatási kötelezettség terheli a pénzügyi szol-gáltatót;
 • jelentősen módosultak a hitelszerződés felmondására vonatkozó egyes rendelkezések;
 • az új szabályok módosítják a folyósítási díj és a hitelkeret rendelkezésre tartási díj legmagasabb összegét;
 • a pénzügyi intézmények a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyásával mintaként szolgáló általános szerződési fel-tételeket és mintaszabályzatokat tehetnek közzé;
5. Melyek azok az alapfogalmak, amikkel érdemes tisztában lenni? (2015.01.06.)*

Pénzügyeink kézbentartásához fontos néhány alapfogalom ismerete. A honlapunkon megtalálható Tájékoztató anya-gok, ismertetők és a Gyakran Ismételt Kérdésekre adott válaszok között már a korábbiakban is számos alapvető foga-lomra kitértünk, hogy az Ön számára is egyértelművé váljon, hogy valamely speciális kifejezést hogyan kell értelmezni. (LINK)

A jelenlegi témakörhöz kapcsolódóan a következő néhány alapfogalmat ajánljuk figyelmébe:
alapkamat: egy adott ország (vagy monetáris unió) jegybankja által - meghatározott időközönként - megállapított irányadó kamat, amely befolyásolja a banki kamatok mértékét is;
fogyasztói árindex: egy adott ország háztartásainak átlagos fogyasztására jellemző olyan mutatószám, amely a fogyasztói árak időbeli alakulását mutatja meg meghatározott időszakra – jellemzően 1 évre - vonatkozóan;
kamatperiódus: a hitelszerződésben meghatározott olyan időszak, amely alatt a kamat mértékét a hitelező nem jogosult egyoldalúan megváltoztatni (pl:3,4,5 év);
referencia-kamatláb: bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzá-férhető mindenkori irányadó kamatláb, amelynek mértékére a hitelezőnek nincs ráhatása; jellemzően a BUBOR, LIBOR, EURIBOR valamelyike a devizanem függvényében;
BUBOR: Budapesti bankközi forint referencia-kamatláb, amelyet a bankközi piaci szereplők meghatározott periódusra egymás között irányadónak tekintenek;
LIBOR: Londoni bankközi deviza referencia-kamatláb, amelyet a bankközi piaci szereplők meghatározott periódusra egymás között irányadónak tekintenek;
EURIBOR: Európai bankközi euro referencia-kamatláb, amelyet a bankközi piaci szereplők meghatározott periódusra egymás között irányadónak tekintenek;

kamatfelár: a referencia-kamatlábon felül - a hitelkamat részeként - fizetendő kamat, a hitelkamat és a referencia-kamat különbségeként meghatározott kamatrész;
változó hitelkamat: minden olyan kamat, ami nem minősül rögzített hitelkamatnak; a hitelkamat mértéke a hitel-szerződés szerint kamatperiódusonként változtatható; jellemzően valamilyen referenciakamat+kamatfelár alkalma-zásával határozható meg;
referenciahozam: az Államadósság Kezelő Központ Zrt. által a 3, 6 és 12 hónapos, továbbá a 3, 5, 10 és 15 éves futamidőkre - az elsődleges forgalmazók árjegyzéséből - számított átlagos hozam valamelyike;
kamatváltoztatási mutató: a hitelezés refinanszírozási költségeihez és a hitel nyújtásához kapcsolódó, az üzleti koc-kázat körén kívül álló, a hitelezők által nem befolyásolható - vagyis tőlük független - valamint általuk el nem hárítható körülményekben bekövetkező változást objektív módon kifejező, a kamatmódosítás számításának alapjául szolgáló és a nyilvánosság számára hozzáférhető viszonyszám. A kamatváltoztatási mutatót és a számítási módszertant (forintra és idegen devizára egyaránt) az MNB teszi közzé, melyet ITT talál.
kamatfelár-változtatási mutató: a kamatfelár módosításának alapjául szolgáló kamatváltoztatási mutató; valamely referenciakamat vagy referenciahozam változását fejezi ki a bázis időszakhoz mérten, amely megmutatja, hogy a referencia-kamatlábon felüli kamatrész milyen mértékben változtatható. A kamatfelár-változtatási mutatót és a számítási módszertant (forintra és idegen devizára egyaránt) az MNB teszi közzé, melyet ITT talál.
rögzített (fix) hitelkamat: a hitelszerződésben annak megkötésekor meghatározott, a hitelszerződés teljes futamide-jére vonatkozó egy, vagy a futamidő részeire vonatkozó több, százalékos mérték használatával meghatározott hitel-kamat; a hitelkamat kizárólag arra az időszakra tekinthető rögzítettnek, amelyre vonatkozóan a hitelszerződésben a százalékos mértéke meghatározásra került;
rendelkezésre tartási díj: a hitelszerződésben rögzített hitelösszeg Ön által még fel nem használt részére felszámított - jellemzően százalékban meghatározott - díj; a pénz készenlétben tartásának ára;
THM: a teljes hiteldíj mutató a hitel összes költségének arányát fejezi ki a hitel teljes összegéhez viszonyítva éves alapon és százalékban kifejezve;

6. Miről kell tájékoztatnia a banknak a hitelszerződés megkötése előtt? (2015.01.19.)

A hitelszerződés megkötését megelőzően a pénzügyi szervezet, illetve a hitelközvetítő köteles olyan tájékoztatást nyújtani, amely alapján Ön eldöntheti, hogy a felvenni tervezett hitel megfelel-e igényeinek, céljainak és várhatóan képes lesz-e a jövőbeni visszafizetési kötelezettségeinek eleget tenni.

A felvilágosításnak érthetően és áttekinthetően – példákkal bemutatva - tartalmaznia kell:

 • a hitel legfontosabb jellemzőit;
 • az Ön pénzügyi helyzetére gyakorolt hatását;
 • azokat a kockázatokat, amely az Ön jövedelemcsökkenése esetén jelentkezhet (így a kamat- és árfolyamkockázatot);
 • hogy az Ön jövedelmének csökkenése, vagy más rendkívüli kiadás nem mentesíti a havi törlesztőrészlet megfizetésének kötelezettsége alól;
 • hogy lejárt tartozás esetén a pénzügyi szolgáltató automatikusan jogosult a hitelszerződésben meghatározott késedelmi kamatot felszámítani;
 • hogy amennyiben Ön nem a szerződés szerint fizet, a pénzügyi intézmény azonnali hatállyal felmondhatja a hitelszerződést. Ebben az esetben a pénzügyi szolgáltató a fennálló tartozását egy összegben azonnal követelheti és nem fizetés esetén jogosult a szerződési biztosítékok érvényesítésére (pl.: követelheti a kézfizető kezestől, hogy azonnal fizesse meg Ön helyett a tartozást);
 • hogy az Ön nemfizetése miatt keletkező költségek is Önt terhelik, s ha a biztosítékok értéke nem fedezi a tartozást, akár az Ön jövedelmére vagy más vagyontárgyára is megindítható a végrehajtási eljárás.

Fontos, hogy Ön csak alaposan áttanulmányozott és megértett hitelszerződést írjon alá! Fizetési nehézség esetén mielőbb tájékoztassa erről a pénzügyi intézményt, hogy közösen találjanak megoldást a problémára.

7. Pontosan mikor, milyen formában és tartalommal kell megkapnom az írásbeli tájékoztatást? (2015.01.19.)

Az Ön megalapozott döntése érdekében a felvilágosítás mellett a pénzügyi intézmény és a pénzügyi közvetítő a hitelszerződés megkötése előtt - a törvényben meghatározott formanyomtatványon - papíron, vagy más tartós adathordozón (pl: CD lemezen, e-mailben) köteles széleskörű tájékoztatást adni a szóba jöhető hiteltermék legfontosabb jellemzőiről, többek között:

 • a pénzügyi szolgáltató (pénzügyi közvetítő) nevéről és levelezési címéről,
 • a hitel típusáról, a teljes összegéről, lehívásának feltételeiről, futamidejéről, a szerződés szerint fizetendő teljes összegről,
 • a kamatokról (hitelkamat, referencia-kamatláb, kamatfelár és kamatfelár-változtatási mutató, kamatváltoztatási mutató),
 • a hitelkamat módosításának feltételeiről,
 • a törlesztőrészletekről és a THM számításáról egy példán keresztül is bemutatva.

Szintén tájékoztatást kell adni a termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó

 • halasztott fizetés feltételeiről,
 • a hitelhez kapcsolódó minden díjról, jutalékról, költségről (fizetési számlához, bankkártyához, közjegyzői eljáráshoz, illetve bármely járulékos szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak).

A tájékoztatásnak ki kell terjednie a fizetés elmulasztásának következményeire, a szükséges biztosítékokra (pl: jelzálogjog, kezesség), az elállási jogra és ennek hiányára, a hitel felmondás feltételeire, az adatok időbeli érvényességére, valamint az előtörlesztési jogra is.

Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén a fogyasztót arról is tájékoztatni kell, hogy a pénzügyi intézmény mikor lehet jogosult a hitel teljes összegét visszakövetelni.

Amennyiben a hitelképességi vizsgálat alapján a pénzügyi szervezet nem kíván Önnel szerződést kötni, köteles Önt díjmentesen tájékoztatni a hitelképesség vizsgálat jellemzőiről és a negatív eredmény okáról (kivéve, ha ezt más hazai vagy EU jogszabály kizárja,

Ha a pénzügyi szolgáltató szerződést kíván kötni Önnel, a szerződéskötés előtt - az Ön kérésére - a szerződés tervezetet díjmentesen az Ön rendelkezésére kell bocsátania;

Amennyiben a hitel lehívására többféle módon kerülhet sor (pl.: több részletben, vagy időben halasztva) és ez befolyásolja a hitelkamatot, vagy bármely egyéb fizetési teherrel jár (díj, költség, jutalék), a pénzügyi intézmény (pénzügyi közvetítő) a tájékoztatás során köteles jelezni, hogy a különböző lehívási módok eltérő THM-et eredményezhetnek.

A pénzügyi közvetítő köteles közölni, hogy egy vagy több pénzügyi szervezet nevében jár el. Emellett köteles a részére fizetendő díj-, költség és egyéb fizetési kötelezettségre vonatkozó megállapodást is rögzíteni. Mindezekről Önt a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatnia kell.

A tájékoztatást tartalmazó formanyomtatvány egy példányát Önnek át kell adni és ennek másolatán Önnek aláírásával kell az átvétel tényét igazolnia.

8. A pénzügyi intézménynek minden esetben papíron, vagy más tartós adathordozón kell megadnia a tájékoztatást? (2015.01.19.)

Amennyiben a hitelszerződést a pénzügyi intézmény (pénzügyi közvetítő) és Ön azonosított elektronikus úton (pl.: e-mailben, internetbankon keresztül), vagy elektronikus okirati formában kötik meg, a tájékoztató is rendelkezésre bocsátható elektronikus úton, amit így a pénzügyi szervezetnek nem kell külön aláírnia. Ez esetben a költség és díjmódosításra vonatkozó tájékoztatás elektronikus úton is teljesíthető, de a kamatváltozásra vonatkozó tájékoztatást papíron vagy más tartós adathordozón kell megadni.

Amennyiben a hitelszerződés, vagy a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés megkötése telefonon vagy más távközlési eszközön történik, a pénzügyi intézmény (pénzügyi közvetítő) a hitelszerződés megkötését követően haladéktalanul köteles tájékoztatási kötelezettségének papíron vagy más tartós adathordozón eleget tenni

9. A jelzáloghitelekre milyen eltérő fair banki szabályok vonatkoznak?(2016.05.03.)

Jelzáloghitel és ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing igénylése esetén a pénzügyi intézmény (vagy a pénzügyi közvetítő) azt megelőzően köteles a részletes tájékoztatási kötelezettségének papíron vagy más tartós adathordozón eleget tenni, mielőtt Önt bármely hitelszerződés vagy ajánlati kötöttség terhelné.

A szerződés tervezetét az Ön kérése nélkül is legalább 3 nappal a szerződéskötést megelőzően az Ön rendelkezésére kell bocsátani. A jelzálogfedezettel biztosított szerződésekelektronikus úton nem köthetők meg. A tájékoztatás, ennek igazolása, a szerződés tervezetének rendelkezésre bocsátása (a felek megállapodása alapján) azonosított elektronikus úton vagy elektronikus okirati formában is teljesíthető.

10. Kell-e a hitelszerződés tervezetéért díjat fizetnem? (2015.01.19.)

Nem, a hitelszerződés tervezetét ingyenesen kell a rendelkezésére bocsátani

11. Mennyi lehet a THM maximuma a fair banki szabályok szerint? (2015.01.19.)

Főszabályként csak olyan hitel nyújtható Önnek, amelynél a THM (teljes hiteldíj mutató: a hitel összes költségének a hitel teljes összegéhez viszonyított éves, százalékban kifejezett aránya) nem haladja meg a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét.

Például:

Amennyiben a jegybanki alapkamat 2,1%, a THM nem lehet magasabb, mint 2,1+24=26,1%.

A hitelkártya-szerződésekhez, a fizetési számlákhoz kapcsolódó hitelek és az áruhitelek esetén (kivéve az alacsonyabb hitelplafon kategóriába tartozó gépjárműhitelt) a THM nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt összegét.

Például:

Amennyiben a forint hitelszerződésben a 3 hónapos BUBOR-t határozták meg referencia-kamatlábként, s ennek fordulónapja május 5. , és az előző hónap utolsó munkanapja április 30., akkor az április 28-án érvényes 3 hónapos BUBOR lesz a következő referencia-kamatláb.

* Figyelem! A táblázatban szereplő adatok nem valósak, azok kizárólag a példa szemléltetését szolgálják.

Amennyiben a forint hitelszerződésben a 6 hónapos BUBOR-t határoztak meg referencia-kamatlábként, akkor az Ön által fizetendő hitelkamat 6 havonta a BUBOR változása miatt kisebb mértékben módosulhat.

18. Milyen időközönként módosíthatja a pénzügyi szervezet a hitelkamatot vagy a kamatfelárat a fair banki szabályok szerint? (2015.01.19.)

A pénzügyi intézmény a hitelkamatot, vagy a kamatfelárat a hitel futamideje alatt legfeljebb 5 alkalommal - az egyes kamatperiódusok lejárta után módosíthatja. A kamatperiódus a hitelszerződésben meghatározott olyan időszak, amely alatt a kamat mértékét a pénzügyi szervezet nem jogosult egyoldalúan megváltoztatni (pl: 3,4,5 év). A kamatfelár a referencia-kamatlábon felül - a hitelkamat részeként - fizetendő kamat, más szóval a hitelkamat és a referenciakamat különbségeként meghatározott kamatrész.

A pénzügyi intézmény a hitelkamatot legfeljebb az MNB honlapján közzétett kamatváltoztatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja. A kamatfelár legfeljebb az MNB honlapján közzétett kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosítható.

Amennyiben a pénzügyi intézmény a lehetséges mértékűnél kedvezőbb hitelkamatot vagy kamatfelárat alkalmaz, a későbbi kamatperiódusok során ezt a kedvezményt – annak mértékéig – a csökkentendő kamat, kamatfelár mértékébe beszámíthatja. Ez azt jelenti, hogy a korábbi kedvezmény miatt kisebb mértékben kell csökkentenie a kamatot vagy kamatfelárat.

19. Alkalmazhat-e a pénzügyi intézmény az MNB által közzétettől eltérő kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutatót vagy más referencia-kamatlábat? (2015.01.19.)

Amennyiben a pénzügyi szervezet nem az MNB által közzétett kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutatót vagy referencia-kamatlábat kíván használni, ezt köteles az MNB-vel előzetesen jóváhagyatni. Ha az MNB e mutatókat rendben találja, saját honlapján közzéteszi. A közzététel időpontjától kezdve használhatja a pénzügyi szervezet saját mutatóit. Ha a mutatók nem felelnek meg a követelményeknek, az MNB a közzétételt elutasítja.

Amennyiben később, a mutatók kialakításában közrejátszó piaci- vagy más körülményekben lényeges változás áll be és ettől a mutatók rendeltetési céljukra alkalmatlanná válnak, az MNB ezeket törli honlapjáról és egyidejűleg megjelöli a továbbiakban alkalmazandó mutatókat.

A pénzügyi szervezet által alkalmazni kívánt kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutatót vagy referencia-kamatlábat a hitelszerződésben kell meghatározni - az összetevőivel együtt - és a kamatperiódus lejártát követően sem lehet egyoldalúan megváltoztatni.

A Kamatváltoztatási mutató a hitelezés refinanszírozási költségeihez és a hitel nyújtásához kapcsolódó mutatószám. A pénzügyi szervezet üzleti kockázati körén kívül álló, általuk nem befolyásolható - vagyis tőlük független, illetve az általuk el nem hárítható körülményekben bekövetkező változást objektív módon kifejező, a kamatmódosítás számításának alapjául szolgáló és a nyilvánosság számára hozzáférhető viszonyszám. A kamatváltoztatási mutatót és a számítási módszertant az MNB teszi közzé (forintra és idegen devizákra is).

A Kamatfelár-változtatási mutató a kamatfelár módosításának alapjául szolgáló kamatváltoztatási mutatószám. Valamely referenciakamat vagy referenciahozam változását fejezi ki a bázis időszakhoz mérten. Megmutatja, hogy a referencia-kamatlábon felüli kamatrész milyen mértékben változtatható. A kamatfelár-változtatási mutatókat az MNB teszi közzé (forintra és idegen devizákra is). A referencia kamatlábra vonatkozóan: lásd 17. kérdést.

20. Hogyan módosíthatja a pénzügyi intézmény a költségeket? (2015.01.19.)

A pénzügyi intézmény a kamaton kívül csak olyan költséget állapíthat meg, illetve módosíthatja azokat az Ön számára hátrányosan, amelyet a hitelszerződésben rögzítettek. E költségek csak az Ön hitelszerződéséhez közvetlenül kapcsolódóak lehetnek, és valamely más szolgáltató szolgáltatásával összefüggésben - Önre áthárítható módon - merülhetnek fel (pl.: hitelfedezeti biztosítás).

A pénzügyi intézmény ezt a költséget felmerülésekor terhelheti tovább.

Fontos, hogy a tételesen meghatározott költségek csak forintban állapíthatók meg.

21. Hogyan módosíthatja a pénzügyi intézmény a díjakat? (2015.01.19.)

A pénzügyi intézmény a kamaton kívüli díjakat akkor módosíthatja, ha azt a hitelszerződésben tételesen rögzítették. Az is feltétel, hogy e díjak a szerződéskötéssel, a szerződés módosításával vagy megszüntetésével, illetve a pénzügyi intézmény ügyviteli költségeivel álljanak összefüggésben. E díjakat legfeljebb évente egy alkalommal, április 1.-én a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közzétett előző évi - éves fogyasztói árindex mértékével lehet megemelni.

E szabály nem vonatkozik a hitel folyósításához, a hitelkeret rendelkezésre tartásához és az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó költségekre. (A rendelkezésre tartási díj a hitelszerződésben rögzített hitelösszeg Ön által még fel nem használt részére felszámított jellemzően százalékban meghatározott díj, a pénz készenlétben tartásának ára).

Amennyiben a hitelszerződésben százalékos arányban meghatározott díjakról van szó, az a hitel pénznemében állapítható meg. A tételesen meghatározott díjak ezzel szemben csak forintban határozhatók meg.

22. Késedelmes törlesztés esetén milyen mértékű késedelmi kamatot állapíthat meg a pénzügyi szolgáltató? (2015.01.19.)

A pénzügyi szolgáltató a késedelem időtartamára legfeljebb olyan mértékű késedelmi kamatot állapíthat meg és számíthat fel, amely nem haladja meg a hitelszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértékét. Semmiképpen nem lehet magasabb azonban, mint a THM maximum mértéke.

Például:

Amennyiben a hitelszerződésben kikötött ügyleti kamat 6,8%,

 • akkor az ügyleti kamat másfélszerese 6,8*1,5=10,2%
 • ami további 3%-kalnövelhető, így a késedelmi kamat legfeljebb 13,2% lehet.

A THM maximum értéke főszabályként a jegybanki alapkamat+24 százalékpont, illetve hitelkártya-szerződéshez, fizetési számlához és áruvásárláshoz (ide nem értve az alacsonyabb hiteldíj-plafon kategóriába tartozó gépjárműhiteleket) kapcsolódó hitelek esetén a jegybanki alapkamat + 39 százalékpont lehet.

23. A hitelköltségek módosítására vonatkozóan milyen fair banki tájékoztatási kötelezettsége van a pénzügyi intézmény? (2015.01.19.)

A hitel kamatfeltételeinek módosítása esetén a kamatperiódus lejáratát megelőzően, legalább 90 nappal a pénzügyi intézmény köteles tájékoztatást adni

 • az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékéről,
 • a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről, továbbá
 • ha a módosítás hatására megváltozik a törlesztőrészletek száma, vagy gyakorisága, akkor ennek pontos változásáról.

A kamaton kívüli díj vagy költség módosítása esetén a módosítás hatálybalépését megelőzően, legalább 30 nappal köteles tájékoztatást adni

 • a módosítás tényéről,
 • a díj vagy költség új mértékéről,
 • a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről, továbbá
 • ha módosítás hatására megváltozik a törlesztőrészletek száma, vagy gyakorisága, akkor ennek pontos változásáról.

Ettől eltérő szabályok vonatkoznak az állami kamattámogatással nyújtott hitelekre és a referencia-kamatlábhoz kötött hitelekre:

Az állami kamattámogatással nyújtott hitelek esetében a hitelkamatot, díjat vagy a költségeket érintő módosítást a hatálybalépést megelőzően, legalább 15 nappal korábban hirdetményben kell közzétenni.

referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamat esetén a pénzügyi intézmény és Ön a hitelszerződésben megállapodhatnak arról, hogy a referencia-kamatláb változásáról a pénzügyi intézmény a honlapján, valamint az ügyfelek számára nyitva álló helységében kifüggesztve – rendszeresen tájékoztatót tesz közzé.

Amennyiben a hitelszerződést hitelesített elektronikus úton, vagy elektronikus okirati formában kötötték meg, a költség és díj módosulására vonatkozó tájékoztatás elektronikus úton is teljesíthető, azonban a kamatváltozásra vonatkozó tájékoztatást papír alapon, vagy más tartós adathordozón kell teljesíteni.

Fontos, hogy ebben az esetben az elmulasztott vagy késedelmes tájékoztatás a pénzügyi intézmény vonatkozásában jogvesztéssel jár, vagyis a szerződés Önre hátrányos módosításai mindaddig nem lépnek életbe, ameddig Ön igazolható módon nem kapta kézhez az erről szóló tájékoztatást.

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás esetén a pénzügyi intézménynek a módosítással kapcsolatos tájékoztatást folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon a honlapján elektronikusan is elérhetővé kell tenni.

24. Milyen új, fair banki szabályok vonatkoznak a hitelszerződés felmondására? (2015.01.19.)

Amennyiben a hitelszerződésben meghatározott kamatperiódus lejárta után a kamat, vagy a kamatfelár az Ön számára hátrányosan változik, Ön költség és díjmentesenjogosult a szerződést felmondani. Ezt a szándékát a kamatperiódus lejártát megelőzően 60 nappal írásban kell közölnie a pénzügyi intézménnyel. Fontos, hogy a fennálló tartozását legkésőbb a kamatperiódus utolsó napján teljes egészében vissza kell fizetnie.

Amennyiben a pénzügyi intézmény mondja fel a hitelszerződést, a felmondást megelőzően az Önnek (és ha van) a kezesnek és a személyes adósnak nem minősülő zálogkötelezettnek is megküldött írásbeli fizetési felszólításban kell felhívnia a figyelmet

 • a teljes fennálló és a lejárt tartozás összegére,
 • a fizetendő kamat és késedelmi kamat mértékére és
 • a nemfizetés esetén várható jogkövetkezményekre, ide értve a további kamatterheket is.

Ezek után a pénzügyi intézmény a hitelszerződés felmondását ugyanezen személyeknek küldi meg, melynek igazolása a pénzügyi szervezetet terheli

Jelzálog-hitelszerződés felmondását megelőzően a pénzügyi intézményt az előzőekkel azonos írásbeli tájékoztatással és fizetési felszólítással együtt köteles Önnek bemutatni a szerződéskötéstől kezdődően (évekre összesítve, vagy kérésére havi bontásban is)

 • a már teljesített törlesztőrészleteket, a visszafizetett tőkeösszeget,
 • az elszámolt kamatot és késedelmi kamatot, az egyéb költségeket,
 • valamint a tőkésített kamat és a fennálló tartozása alakulását.

Ha lakáscélú hitelszerződés felmondására az Ön nemfizetése miatt kerül sor, a szerződés felmondását követő 90. nap eltelte után a pénzügyi intézmény nem számíthat fela felmondás napját megelőző napon érvényes ügyleti kamatnál, költségnél és díjnál magasabb késedelmi kamatot, költséget és díjat.

Amennyiben a nemfizetése miatt felmondott hitelszerződés deviza alapú és a szerződés szerint a felmondás során a tartozás összegét forintban kell meghatározni, a felmondást követő 90. nap eltelte után a pénzügyi szervezet nem számíthat fel a felmondás napján érvényes ügyleti kamatnál, költségnél és díjnál magasabb késedelmi kamatot, költséget és díjat.

25. Milyen speciális fair banki szabályok vonatkoznak a deviza és devizaalapú hitelekkel kapcsolatos banki tájékoztatási kötelezettségre? (2015.01.19.)

Amennyiben Ön megfelel a szigorú jövedelmi feltételeknek, és ez alapján a pénzügyi intézmény devizában nyilvántartott és devizában törlesztendő (devizahitel) vagy devizában nyújtott és forintban törlesztendő (deviza alapú) hitelszerződést köt Önnel, tájékoztatási kötelezettsége során köteles feltárni az ezekre vonatkozó többletkockázatokat. Ennek tudomásulvételét Ön aláírásával igazolja. Az erről szóló nyilatkozat meglététét a pénzügyi szervezetnek igazolnia kell.

kockázatfeltáró nyilatkozatnak tartalmaznia kell a deviza alapú hitelszerződésből eredő árfolyamkockázat részletes ismertetését (a forint árfolyamának kedvezőtlen irányú változásával összefüggő kockázatok), valamint ennek a jövőbeli törlesztőrészletekre gyakorolt (az Ön számára hátrányoshatását.

26. Milyen árfolyamot kell alkalmazni a deviza alapú hitelek folyósítása és a törlesztés során? (2015.01.19.)

deviza alapú fogyasztói hitelszerződések esetén a folyósításkor a kölcsön összegének kiszámítása, illetve a havonta esedékes törlesztőrészletek forintban meghatározott összegének kiszámítása a pénzügyi intézmény döntése alapján az MNB által megállapított (és honlapján közzétett) hivatalos devizaárfolyam alapján történhet, vagy ha a pénzügyi szervezet meghatároz saját deviza-középárfolyamot, akkor a saját deviza-középárfolyamán történhet.

27. Az új deviza alapú szerződések esetében jogosult-e a pénzügyi intézmény az átváltáshoz kapcsolódóan bármilyen díjat vagy költséget felszámítani? (2015.01.19.)

A pénzügyi intézmény az átszámításhoz és átváltáshoz kapcsolódóan semmilyen külön költséget, vagy díjat nem számíthat fel. Ez az ingyenesség érvényes akkor is, ha a törlesztőrészletek megfizetése nem havi rendszerességgel történik, illetve akkor is, ha Ön a fennálló tartozásának egy részét, vagy a tartozás egészét előtörleszti.

28. Milyen mértékű folyósítási díjat számíthat fel a pénzügyi intézmény? (2015.01.19.)

A pénzügyi intézmény a hitelszerződésben meghatározott költségei fedezésére folyósítási díjat számíthat fel. Ennek mértéke azonban nem haladhatja meg a folyósított összeg 1 százalékát és nem lehet több 200.000 forintnál.

29. Jogosult-e a pénzügyi intézmény rendelkezésre tartási díjat megállapítani? (2015.01.19.)

A pénzügyi intézmény az Ön hitelkerete rendelkezésre tartásával összefüggésben rendelkezésre tartási díjat állapíthat meg. Ennek mértéke – a hitelkeret összegét alapul véve – nem lehet magasabb, mint az ügyleti kamat 50 százaléka.

30. Milyen időpontra vonatkozóan kell a fair banki szabályoknak megfelelően a pénzügyi intézménynek módosítani az Általános Szerződési Feltételeit és mennyiben érinthet ez engem? (2015.01.19.)

A pénzügyi intézmények kötelesek 2015. február 1.-jén az Általános Szerződési Feltételeiket és Üzletszabályzatukat az új rendelkezéseknek megfelelően módosítani, ha a fogyasztói hitelszerződés az elszámolási törvény hatálya alá tartozik. E módosítások aznapi hatállyal automatikusan a korábbi szerződések részévé válnak.,A szerződés megváltozott tartalmáról Önt egyedileg is tájékoztatni kell.

A módosítás során sem a fix kamatozású, sem a referencia-kamatlábhoz kötött és kamatfelárral növelt hitelek – kamat meghatározási módja nem változhat.

Amennyiben a hitel hátralévő futamideje meghaladja a 3 évet, a pénzügyi intézményt az MNB honlapján közzétett kamatváltoztatási, vagy kamatfelár-változtatási mutatóval módosíthatja a szerződési feltételeket.

31. Mi történik a korábban megállapított költségekkel és díjakkal? (2015.01.19.)

korábban tételesen megállapított költségek és díjak a szerződés részei maradnak, azonban ezeken felül a pénzügyi szervezet nem jogosult újabb költséget vagy díjat egyoldalúan megállapítani. A módosítás lehetséges feltételeit a fair banki jogszabály tartalmazza, amelyről a 13. pontban olvashat bővebben.

32. Meddig kell az Általános Szerződési Feltételeket módosítani a pénzügyi intézménynek, ha a hitelszerződésemet nem érinti az elszámolási törvény? (2015.01.19.)

Az elszámolással nem érintett fogyasztói hitelszerződések esetében a pénzügyi intézménynek legkésőbb 2015. december 31. napjáig kell teljesíteni az Általános Szerződési Feltételek és Üzletszabályzat új rendelkezéseknek megfelelő módosítását. Ezek a módosítások automatikusan a korábbi szerződések részévé válnak, azonban a szerződés megváltozott tartalmáról Önt egyedileg is tájékoztatni kell.

Az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi 
Központjának elérhetőségei:
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levélcím: 1534 Budapest BKKP Pf.: 777.
Telefon: +36-80 203-776
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Honlap: www.mnb.hu/pfk