A FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT HITELEKRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY
VÁLTOZÁSÁRÓL, A TISZTESSÉGES HITELEZÉS ÚJ SZABÁLYAIRÓL

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXVIII. törvény „fair”, azaz etikus bankrendszer néven vált ismertté, mely átláthatóvá és ezáltal követhetővé teszi a fogyasztói hitelszerződések kamatának alakulását. A jogszabályok vonatkozó előírásait 2015. február 01. napjától kell alkalmazni.

Jelen ismertetőnk a legfontosabb változásokra fókuszál, valamint bemutatja a legfontosabb alapfogalmakat.

A törvényhez kapcsolódó Gyakran Ismételt Kérdésekre adott válaszokban részletesebb útmutatást ITT talál.

A szabályokat a magánszemélyek – nem üzleti céllal – igényelt hitel, kölcsön és pénzügyi lízingszerződéseire kell alkalmazni.

A fogyasztói hitelekre vonatkozó új szabályok szerint a legfontosabb változások a következőek:

  1. a hitelszerződés megkötését megelőzően a hitelezőt, hitelközvetítőt széles körű tájékoztatási kötelezettség terheli szóban és írásban is,
  2. szigorodtak a hitelszerződés feltételeire és a feltételek megváltoztatására vonatkozó szabályok, ide értve a maximális THM meghatározását, a kamatváltoztatási mutató bevezetését, a kamatfelár-változási mutató bevezetését, a költségek, díjak, jutalékok és egyéb fizetendő ellenszolgáltatások mértékének és változtatásának lehetőségét, a kamatperiódusra vonatkozó előírások változását,
  3. a hitel költségeinek módosítására vonatkozóan részletes tájékoztatási kötelezettség terheli a pénzügyi szolgáltatót,
  4. jelentősen módosultak a hitelszerződés felmondására vonatkozó egyes rendelkezések,
  5. a deviza alapú hitelekre új, speciális rendelkezések kerültek bevezetésre,
  6. az új szabályok módosítják a folyósítási díj és a hitelkeret rendelkezésre tartási díj legmagasabb összegét,
  7. a pénzügyi intézmények a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyásával mintaként szolgáló általános szerződési feltételeket és mintaszabályzatokat tehetnek közzé,
  8. a kamatváltoztatási mutatót, a kamatfelár-változtatási mutatót, valamint a referencia-kamatlábat a Magyar Nemzeti Bank számítja ki és teszi közzé. A hitelező az ettől eltérő, általa alkalmazni kívánt kamatváltoztatási mutatót, kamatfelár-változási mutatót, valamint a referencia-kamatlábat bejelentheti az MNB-nek, azt a Magyar Nemzeti Bank megvizsgálhatja és közzéteheti vagy dönthet a közzététel elutasításáról.

A jelenlegi témakörhöz kapcsolódóan a következő alapfogalmakat ajánljuk figyelmébe:

alapkamat: egy adott ország (vagy monetáris unió) jegybankja által - meghatározott időközönként - megállapított irányadó kamat, amely befolyásolja a banki kamatok mértékét is;

fogyasztói árindex: egy adott ország háztartásainak átlagos fogyasztására jellemző olyan mutatószám, amely a fogyasztói árak időbeli alakulását mutatja meg meghatározott időszakra – jellemzően 1 évre - vonatkozóan;

kamatperiódus: a hitelszerződésben meghatározott olyan időszak, amely alatt a kamat mértékét a hitelező nem jogosult egyoldalúan megváltoztatni (pl:3,4,5 év);

referencia-kamatláb: bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori irányadó kamatláb, amelynek mértékére a hitelezőnek nincs ráhatása; jellemzően a BUBOR, LIBOR, EURIBOR valamelyike a devizanem függvényében;

BUBOR: Budapesti bankközi forint referencia-kamatláb, amelyet a bankközi piaci szereplők meghatározott periódusra egymás között irányadónak tekintenek;

LIBOR: Londoni bankközi deviza referencia-kamatláb, amelyet a bankközi piaci szereplők meghatározott periódusra egymás között irányadónak tekintenek;

EURIBOR: Európai bankközi euro referencia-kamatláb, amelyet a bankközi piaci szereplők meghatározott periódusra egymás között irányadónak tekintenek;

kamatfelár: a referencia-kamatlábon felül - a hitelkamat részeként - fizetendő kamat, a hitelkamat és a referenciakamat különbségeként meghatározott kamatrész;

változó hitelkamat: minden olyan kamat, ami nem minősül rögzített hitelkamatnak; a hitelkamat mértéke a hitelszerződés szerint kamatperiódusonként változtatható; jellemzően valamilyen referenciakamat+kamatfelár alkalmazásával határozható meg;

referenciahozam: az ÁKK Zrt. által a 3, 6 és 12 hónapos, továbbá a 3, 5, 10 és 15 éves futamidőkre - az elsődleges forgalmazók árjegyzéséből - számított átlagos hozam valamelyike;

kamatváltoztatási mutató: a hitelezés refinanszírozási költségeihez és a hitel nyújtásához kapcsolódó, az üzleti kockázat körén kívül álló, a hitelezők által nem befolyásolható - vagyis tőlük független - valamint általuk el nem hárítható körülményekben bekövetkező változást objektív módon kifejező, a kamatmódosítás számításának alapjául szolgáló és a nyilvánosság számára hozzáférhető viszonyszám. A kamatváltoztatási mutatót és a számítási módszertant (forintra és idegen devizára egyaránt) az MNB teszi közzé, melyet ITT talál.;

kamatfelár-változtatási mutató: a kamatfelár módosításának alapjául szolgáló kamatváltoztatási mutató; valamely referenciakamat vagy referenciahozam változását fejezi ki a bázis időszakhoz mérten, amely megmutatja, hogy a referencia-kamatlábon felüli kamatrész milyen mértékben változtatható. A kamatfelár-változtatási mutatót és a számítási módszertant (forintra és idegen devizára egyaránt) az MNB teszi közzé, melyet ITT talál.;

rögzített (fix) hitelkamat: a hitelszerződésben annak megkötésekor meghatározott, a hitelszerződés teljes futamidejére vonatkozó egy, vagy a futamidő részeire vonatkozó több, százalékos mérték használatával meghatározott hitelkamat; a hitelkamat kizárólag arra az időszakra tekinthető rögzítettnek, amelyre vonatkozóan a hitelszerződésben a százalékos mértéke meghatározásra került;

rendelkezésre tartási díj: a hitelszerződésben rögzített hitelösszeg Ön által még fel nem használt részére felszámított jellemzően százalékban meghatározott díj; a pénz készenlétben tartásának ára;

THM: a teljes hiteldíj mutató a hitel teljes díjának arányát fejezi ki a hitel teljes összegéhez viszonyítva éves alapon és százalékban kifejezve;

A kapcsolódó jogszabályokat ITT találja.