A pénzforgalmi ellenőrzések tárgyát képező jogszabályok

 

 • A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény,
 • a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet,
 • a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól szóló 2015. április 29-i (EU) 2015/751 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
 • a 924/2009/EK rendeletnek az Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjai és a pénznemek közötti átváltási díjak tekintetében történő módosításáról szóló 2019. március 19-i (EU) 2019/518 európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a Közösségben történő határokon átnyúló fizetésekről és a 2560/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. szeptember 16-i 924/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
 • az alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla jellemzőiről és díjazásáról szóló 262/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet, 
 • a fizetési számla váltásáról szóló 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet,
 • a fogyasztók részére vezetett fizetési számlákhoz kapcsolódó díjakról történő tájékoztatás egyes kérdéseiről szóló 144/2018 (VIII.13.) Korm. rendelet,
 • Az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az erős ügyfél-hitelesítésre, valamint a közös és biztonságos nyílt kommunikációs standardokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2017. november 27-i (EU) 2018/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

 

Kiemelt vizsgálati szempontok

 

A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényre vonatkozóan

 • ügyfelek pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás (a továbbiakban: keretszerződés) megkötését megelőző tájékoztatása és a keretszerződés tartalma,
 • a keretszerződés módosítása, megszüntetése, a felek közötti elszámolás,
 • pénzforgalmi számla megnyitása,
 • a fizetési megbízásokhoz és fizetési műveletekhez kapcsolódó előzetes, illetve utólagos tájékoztatás,
 • fizetési műveletek jóváhagyása,
 • a jogszabály által meghatározott feltételek esetén biztosítandó ingyenes készpénzfelvétel,
 • a jóvá nem hagyott vagy hibásan teljesített fizetési műveletek helyesbítése, felelősségi, kárviselési és visszatérítési szabályok,
 • a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás sorba állítása, teljesítése,
 • a fizetés-kezdeményezési szolgáltatás során adandó tájékoztatások, a szolgáltatás lebonyolítása, teljesítése,
 • a számlainformációs szolgáltatás során adandó tájékoztatások, a szolgáltatás igénybevétele,
 • a kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátási szolgáltatás során adandó tájékoztatások, a kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel kezdeményezett fizetési műveletetek lebonyolítása, teljesítése,
 • a kártyaalapú fizetési művelet zárolása, a zárolás feloldása,
 • erős ügyfélhitelesítés és biztonságos kommunikáció.

A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII.14) MNB rendeletre vonatkozóan

 • a másodlagos számlaazonosítókkal kapcsolatos előírások betartása,
 • a fizetési művelet lebonyolításának általános szabályai (munkanap kezdő és záró időpontja, végső benyújtási határidő, fizetési megbízások átvétele, teljesítési sorrendje, sorba állítása, visszautasítása),
 • EGT-állam pénznemében EGT-n belüli, nem EGT-államba irányuló vagy nem EGT-államból érkező fizetési műveletek lebonyolítása, beleértve a pénzforgalmi szolgáltatón belüli fizetési műveletek teljesítését,
 • nem EGT-állam pénznemében EGT-n belüli, nem EGT-államba irányuló vagy nem EGT-államból érkező fizetési műveletek lebonyolítása,
 • pénzforgalmi szolgáltatón belüli fizetési műveletek jóváírása,
 • a jóváírások teljesítésére vonatkozó záró időpont meghatározása,
 • közvetítő pénzforgalmi szolgáltató jóváírási kötelezettsége,
 • hatósági átutalások feldolgozásának azonnali megkezdése,
 • értéknap alkalmazására vonatkozó követelmények,
 • a fizetési műveletet kísérő adatok továbbítása,
 • azonnali átutalás és fizetési kérelem különös szabályai
 • a felhatalmazó levélen alapuló és a csoportos beszedési megbízások kezelése a kedvezményezett, illetve a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójaként, valamint a csoportos beszedési megbízás fizető fél általi letiltása,
 • belföldön bankkártyával lebonyolított olyan fizetések elszámolása, amelyek esetében az eredeti tranzakció összegének pénzneme megegyezik a bankkártya fedezeti számla pénznemével.

A kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól szóló 2015. április 29-i (EU) 2015/751 európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozóan

 • a betétikártya-műveletekre vonatkozó, műveletenkénti bankközi jutalék mértéke,
 • a hitelkártya-műveletekre vonatkozó, műveletenkénti bankközi jutalék mértéke,
 • fizetési kártyák különböző kategóriái és márkái után felajánlott, illetve felszámított kereskedői díjak mértéke,
 • a pénzforgalmi szolgáltató mint elfogadó és a kedvezményezettek között létrejött megállapodások,
 • a kártyaalapú fizetési művelet teljesítését követő tájékoztatás.

A 924/2009/EK rendeletnek az Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjai és a pénznemek közötti átváltási díjak tekintetében történő módosításáról szóló 2019. március 19-i (EU) 2019/518 európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a Közösségben történő határokon átnyúló fizetésekről és a 2560/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. szeptember 16-i 924/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozóan

 • a határon átnyúló fizetésekre és a megfelelő belföldi fizetésekre vonatkozó díjak megállapítása,
 • a kártyaalapú műveletekhez kapcsolódó, pénznemek közötti átváltási díjakhoz kapcsolód tájékoztatás,
 • az átutalásokhoz kapcsolódó, pénznemek közötti átváltási díjak,
 • a fizetések automatizálását megkönnyítő intézkedések.

Az alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla jellemzőiről és díjazásáról szóló 262/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletre vonatkozóan

 • az alapszámla szolgáltatás biztosítása, annak szerződéses feltételei,
 • a fizetendő díjak, költségek összege, annak összetétele, számítása,
 • az alapszámla szolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségek (számlanyitás, elutasítás),
 • felmondási jog, kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség.

A fizetési számla váltásáról szóló 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletre vonatkozóan

 • a számlaváltási meghatalmazás tartalmi elemei,
 • a számlaváltáshoz kapcsolódó határidők,
 • a számlaváltáshoz kapcsolódó feladatok elvégzése,
 • számlanyitás megkönnyítése más EGT-államban,
 • felmondásra, elszámolásra vonatkozó feladatok,
 • tájékoztatási kötelezettségek,
 • a számlaváltás díjai, költségei,
 • fogyasztó kárának megtérítése,
 • számlaváltás korlátozásának tilalma.

a fogyasztók részére vezetett fizetési számlákhoz kapcsolódó díjakról történő tájékoztatás egyes kérdéseiről szóló 144/2018 (VIII.13.) Korm. rendeletre vonatkozóan

 • az egységesített megnevezést és fogalommeghatározást tartalmazó jegyzék közzététele,
 • a díjjegyzék díjmentes rendelkezésre bocsátása,
 • díjkimutatás elkészítése,
 • az összehasonlító weboldalra való figyelemfelhívás.

 (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az erős ügyfél-hitelesítésre, valamint a közös és biztonságos nyílt kommunikációs standardokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2017. november 27-i (EU) 2018/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

 • erős ügyfélhitelesítés alóli kivételek alkalmazásának a feltételei,
 • tájékoztatási kötelezettségek,
 • kommunikációs interfész teszteléséhez szükséges dokumentáció elérhetősége, biztosított támogatás minősége,
 • célra rendelt interfész teljesítményjellemzői,
 • érzékeny fizetési adatok védelme.