Sorszám

Kérdés

Válasz

Frissítés dátuma

A/1

A CBPR 3. cikk (1) bekezdésének való megfelelés eredményezheti-e a határon átnyúló fizetési műveletek díjának emelkedését?

A CBPR 3. cikk (1) bekezdése szerint „egy pénzforgalmi szolgáltató által az euróban történő, határokon átnyúló fizetésekért a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevőnek felszámolt díjaknak meg kell egyezniük a szóban forgó pénzforgalmi szolgáltató által lebonyolított azonos értékű és annak a tagállamnak a nemzeti pénznemében történő megfelelő belföldi fizetésekért felszámolt díjakkal, amely tagállamban a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő pénzforgalmi szolgáltatója működik”.

A CBPR előzőekben idézett cikk (1) bekezdése kimondja, hogy a határon átnyúló euró fizetési műveletekért felszámított díjaknak meg kell egyezniük a vonatkozó belföldi forint fizetési művelek díjával. A CBPR2 (2) – (4) preambulumbekezdései, továbbá a jogalkotást megelőző hatásvizsgálatok alapján a CBPR2 mögött meghúzódó jogalkotói cél az eurózónán kívüli tagállamokból euróban kezdeményezett fizetési műveletek díjának csökkentése és ezáltal a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevőkre nehezedő pénzügyi terhek könnyítése, továbbá az ezen tagállamokban működő vállalatok versenyképességének elősegítése volt. Mindezek figyelembevételével, álláspontunk szerint a díjegyezőség biztosítása nem eredményezheti a határon átnyúló euró fizetési műveletek díjának emelkedését. A pénzforgalmi szolgáltatóknak olyan módon kell megvalósítaniuk a díjegyezőséget, hogy a belföldi forint fizetési művelet díjához viszonyítottan csökkentsék az annak megfeleltethető határon átnyúló euró fizetési műveletek díját. Tekintettel arra, hogy a CBPR a határon átnyúló euró fizetési műveletek teljesítéséért felszámítható díjakat szabályozza, nem pedig a forint fizetési műveletekét, ezért véleményünk szerint a belföldi forint fizetési műveletek díjazásának módosítására továbbra is a Hpt. 279. § (13) bekezdésében foglalt előírások irányadóak, vagyis a forint fizetési műveletek díjának emelésére a CBPR előírásai alapján nem kerülhetne sor.

2021.05.12.

A/2

A CBPR 3. cikke alkalmazandó az Európai Unió valamely tagállamában bankjegykiadó automata útján történő készpénzfelvételre (ATM készpénzfelvétel) is?

A CBPR 2. cikk 7. pontja határozza meg a fizetési művelet fogalmát, eszerint tehát a CBPR-t a következő elektronikus fizetési műveletekre kell alkalmazni:

  • átutalás,
  • beszedés,
  • ATM készpénzfelvétel,
  • készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel kezdeményezett fizetési művelet,
  • készpénzátutalás.

Ezen értelmezést megerősíti az EB GYIK 4. pontja is. Figyelembe véve, hogy a CBPR tekintetében a jogszabályelőkészítésért felelős intézmény az Európai Bizottság, álláspontjukat irányadónak tekintjük a CBPR előírásainak jogértelmezése kapcsán. Továbbá, mivel a CBPR2 a CBPR-ben meghatározott fogalmakon, így különösen a határon átnyúló fizetés, valamint a pénzfelvételt is nevesítő fizetési művelet meghatározásán nem változtatott, véleményünk szerint az Európai Bizottság előzőekben hivatkozott állásfoglalása a jogszabály hatálya alá tartozó elektronikus fizetési műveletekre vonatkozóan a továbbiakban is alkalmazandó.

2021.05.12.

A/3

A CBPR 3. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint mely fizetési műveletek tekinthetők megfelelő belföldi fizetésekért felszámított díjaknak?

A CBPR 3. cikk (1) bekezdése szerint „egy pénzforgalmi szolgáltató által az euróban történő, határokon átnyúló fizetésekért a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevőnek felszámolt díjaknak meg kell egyezniük a szóban forgó pénzforgalmi szolgáltató által lebonyolított azonos értékű és annak a tagállamnak a nemzeti pénznemében történő megfelelő belföldi fizetésekért felszámolt díjakkal, amely tagállamban a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő pénzforgalmi szolgáltatója működik”.

Annak megítéléséhez, hogy az egyes euróban denominált határon átnyúló fizetési műveleteknek mely forintban denominált belföldi fizetési műveletek feleltethetők meg, a CBPR (7) preambulumbekezdésében megjelölt kritériumok alkalmazhatók: a kezdeményezéshez, a végrehajtáshoz és a befejezéshez használt csatorna, az automatizáltság foka, bármely típusú fizetési garancia, az ügyfél jogállása és a pénzforgalmi szolgáltatóhoz fűződő kapcsolata, illetve a felhasznált készpénz-helyettesítő fizetési eszköz.

A fentiekben részletezett kritériumok figyelembe vétele alapján álláspontunk szerint az alábbi szolgáltatási szintek tekinthetők azonosnak:

  • Azon határon átnyúló euró fizetési műveletek, amelyek esetében a fizetési megbízások elektronikus benyújtási csatornán kerülnek megadásra, feldolgozásuk automatikusan, manuális beavatkozás nélkül történik és pár másodperc alatt teljesülnek, a hasonló jellemzőkkel rendelkező azonnali forint átutalásoknak feleltethetők meg.
  •  A normál prioritású, kisösszegű, nagy tételszámú, t+1 nap alatt teljesülő, alapszolgáltatási szint mellett lebonyolított euró fizetési műveletek az ugyanezen jellemzőkkel rendelkező 4 órán belül teljesülő, beföldi forint fizetési műveleteknek feleltethetők meg (ide nem értve az azonnali forint átutalásokat).
  • Az olyan időkritikus vagy nagyértékű euró fizetési műveletek, amelyek teljesítése speciális pénzügyi infrastruktúrák (jellemzően jegybanki, valós idejű bruttó elszámolási rendszerek, például a TARGET2) igénybevételével történik, a VIBER-en keresztül teljesített, nagyösszegű és időkritikus belföldi forint fizetési műveletekkel tekinthetők egyenrangúnak.

A CBPR értelmében alapvető elvárás, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók igyekezzenek minden típusú határon átnyúló euró fizetési műveletet – szolgáltatási szintenként egyedileg megvizsgálva - megfeleltetni a vonatkozó belföldi forint fizetési műveleteknek. Ugyanakkor véleményünk szerint is elképzelhető, hogy lehetnek olyan euróban denominált határon átnyúló fizetési műveletek, amelyek esetében – a CBPR (7) preambulumbekezdésében meghatározott kritériumok alapján – nincsenek megfeleltethető belföldi forint fizetési műveletek, ezáltal ezen határon átnyúló fizetési műveletekre a pénzforgalmi szolgáltatók nem tudják alkalmazni a CBPR 3. cikk (1) bekezdésében foglalt előírásokat. Ezekkel ellentétben, amennyiben a pénzforgalmi szolgáltató olyan átutalási szolgáltatást nyújt belföldön (pl. azonnali átutalás), amelynek nincsen megfeleltethető eurós határon átnyúló fizetés, úgy a CBPR 3. cikk előírásait nem kell alkalmazni.

2021.05.12.

A/4

A CBPR 3. cikk (1) bekezdése szerinti díjegyezőséget a forintban vagy valamely tagállami devizában vezetett fizetési számla javára érkező euróban denominált fizetési műveletek jóváírása esetén is biztosítani kell?

A CBPR 2. cikk 1. pontja szerint határokon átnyúló fizetésnek minősül a fizető fél vagy kedvezményezett által, illetve a kedvezményezetten keresztül kezdeményezett, elektronikusan lebonyolított fizetési művelet, ahol a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója és a kedvezményezett fél pénzforgalmi szolgáltatója különböző tagállamban található. A CBPR 2. cikk 9. pontja alapján díjnak minősül bármely olyan összeg, amelyet a pénzforgalmi szolgáltató a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjének felszámol, amely közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik a fizetési művelethez, bármely olyan összeg, amelyet a pénzforgalmi szolgáltató vagy a pénznemek közötti átváltási szolgáltatásokat nyújtó fél a PSD2 59. cikkének (2) bekezdésével összhangban a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjének a pénznemek közötti átváltási szolgáltatásért felszámol, vagy ezek kombinációja. Továbbá a CBPR 3. cikk (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy egy pénzforgalmi szolgáltató által az euróban történő, határokon átnyúló fizetésekért a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevőnek felszámolt díjaknak meg kell egyezniük a szóban forgó pénzforgalmi szolgáltató által lebonyolított azonos értékű és annak a tagállamnak a nemzeti pénznemében történő megfelelő belföldi fizetésekért felszámolt díjakkal, amely tagállamban a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő pénzforgalmi szolgáltatója működik.

A CBPR 2. cikk 9. pontjában meghatározottakra figyelemmel a pénzforgalmi szolgáltatónak a CBPR 3. cikk (1) bekezdésében előírt díjegyezőséget biztosítania kell – többek között – mind a fizetési számla megterhelésért, mind pedig a jóváírásért felszámolt díjak esetében. Véleményünk szerint a CBPR 3. cikk (1) bekezdésében foglalt díjegyezőségre vonatkozó előírás nem a fizetési művelet teljesítésére (terhelésére, illetve jóváírására) szolgáló fizetési számla devizanemétől függ, hanem a fizetési művelet összegének devizanemétől. Így tehát álláspontunk szerint függetlenül attól, hogy forintban vagy euróban denominált fizetési számla terhére vagy javára kerül a fizetési művelet teljesítésre – feltéve, ha a fizetési művelet a CBPR 2. cikk 1. pontjában meghatározott határokon átnyúló fizetésnek minősül - a CBPR 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott díjegyezőséget a pénzforgalmi szolgáltatónak biztosítani szükséges mind a terhelés, mind pedig a jóváírás során.

2021.05.12.

A/5

Megfelelő-e, ha a pénzforgalmi szolgáltató a CBPR 3. cikk (1) bekezdése szerinti díjegyezőséget számlatípusonként biztosítja?

Az MNB jó gyakorlatnak tartja, ha a pénzforgalmi szolgáltató a CBPR 3. cikk (1) bekezdésében foglalt díjegyezőséget számlacsomagonként biztosítja, ugyanakkor álláspontunk szerint elfogadható lehet, ha a pénzforgalmi szolgáltató a díjegyezőséget számlatípuson belül biztosítja a CBPR (7) preambulumbekezdésében meghatározott feltételek figyelembe vételével és megfelelő indokokkal alá tudja támasztani, hogy milyen szempontokat vett figyelembe a megfelelő belföldi fizetés meghatározása során.  

2021.05.12.

A/6

Mely országokra terjed ki a CBPR területi hatálya?

A CBPR 1. cikk (1) bekezdése szerint a CBPR az Unión belüli, határokon átnyúló fizetésekre és a pénznemek közötti átváltási díjak átláthatóságára vonatkozó szabályokat állapít meg. A CBPR egy EGT-vonatkozású szöveg, tehát annak előírásait az Európai Gazdasági Térség államaiban is alkalmazni kell. A pénzfogalmi szolgáltatásokra, így például a fizetési műveletek teljesítésére, többek között Pft. fogalmaz meg részletszabályokat. A Pft. 2. § 3. pontja alapján „EGT-állam az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam”, így tehát az Európai Unió tagállamai, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia. A CBPR előírásai tehát az Európai Unión, valamint a Izland, Liechtenstein és Norvégia területén beüli határon átnyúló fizetésekre és a pénznemek közötti átváltási díjak átláthatóságára fogalmaz meg előírásokat.

2021.05.12.