Pénzforgalom


A pénzforgalmat jelenleg a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény, valamint a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet szabályozza. A törvény és az MNB rendelet együttesen valósítja meg a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 2007/64/EK irányelv hazai jogrendbe való átültetését.

A törvény határozza meg a fizetési számla megnyitásának, a fizetési számla feletti rendelkezésnek a szabályait, az ügyfelek előzetes és utólagos tájékoztatásával, a keretszerződéssel kapcsolatban a pénzforgalmi szolgáltatókkal szemben támasztott követelményeket, a fizetési műveletek teljesítésének elsősorban polgári jogi vonatkozásait, így a felek jogait és kötelezettségeit, a felelősségi és kárviselési szabályokat határozza meg. 
Az MNB rendelet elsősorban a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásának, illetve igénybevételének konkrét feltételeit határozza meg, így különösen a fizetési számla jelölésére szolgáló pénzforgalmi jelzőszám felépítésére, a fizetési megbízások átvételére, befogadására, visszautasítására, a teljesítési határidőkre, az értéknapok alkalmazására vonatkozó előírásokat tartalmazza, valamint egyes fizetési módozatok esetében részletezi azok lebonyolítási szabályait.  

Pénzforgalmi elszámolóházak


A fizetési rendszer működtetését végző szervezetek üzletszabályzatára és szabályzataira vonatkozó követelményekről szóló 20/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet – az átláthatóság elvének megfelelően – széles körben határozza meg mindazokat a tartalmi és formai követelményeket, amelyek teljesítése szükséges ahhoz, hogy az MNB megadja az engedélyt a pénzforgalmi elszámolóházak üzletszabályzatának és szabályzatainak hatálybalépéséhez.
A rendelet az üzletszabályzatra és egyéb szabályzatokra (rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó szabályzat és a díjszabályzat) vonatkozóan kötelező tartalmi elemek meglétét követeli meg, valamint előírja az üzletszabályzat módosításának rendjére, a közzétételre, a rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó szabályzat és a díjszabályzat esetében az MNB általi jóváhagyásra és az érintettek részére történő rendelkezésre bocsátásra vonatkozó szabályokat.

A rendelet 2010. július 1-én hatályát veszti és egyidejűleg hatályba lép a fizetési rendszer működtetését végző szervezetek üzletszabályzatára és szabályzataira vonatkozó követelményekről szóló 34/2009. (XII.28.) MNB rendelet.

A pénzforgalmi elszámolóházak által végzett fizetési rendszer működtetésére vonatkozó tárgyi, technikai, biztonsági és üzletmenet folytonossági követelményekről szóló 19/2009. (VIII.6.) MNB rendeletben három alapvető elvárás fogalmazódik meg.

A pénzforgalmi elszámolóháznak
-  olyan tárgyi, technikai feltételeknek, továbbá személyi és tárgyi biztonsági feltételeknek kell megfelelnie, amelyek biztosítják a folyamatos, zavartalan üzletmenetet, a fizetési rendszer nemzetközi ajánlásoknak is megfelelő működtetését, az adatvédelmet;
-  rendkívüli események, üzemzavarok esetére olyan üzletmenet folytonossági tervvel kell rendelkeznie, amely lehetővé teszi a normál üzletmenet lehető leggyorsabb helyreállítását, illetve a fizetési rendszer működésének krízishelyzetben történő folytatását;
-  megfelelő biztonság-politikával és belső szabályozással kell rendelkeznie a biztonsági követelmények érvényesülése érdekében.

A rendelet 2010. július 1-én hatályát veszti és egyidejűleg hatályba lép a fizetési rendszer működtetésére vonatkozó tárgyi, technikai, biztonsági és üzletmenet folytonossági követelményekről szóló 35/2009. (XII.28.) MNB rendelet. 

Tőkepiaci elszámolóház, központi értéktár, központi szerződő fél


A tőkepiacról szóló törvény szerinti elszámolóházi tevékenységet végző szervezet üzletszabályzatára és szabályzataira vonatkozó követelményekről szóló 9/2009. (II.27.) MNB rendelet. a központi értéktár szabályzataira vonatkozó követelményekről szóló 10/2009. (II.27.) MNB rendelet, valamint a tőkepiacról szóló törvény szerinti központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet szabályzataira vonatkozó követelményekről szóló 11/2009. (II.27.) MNB rendelet - az átláthatóság elvének megfelelően - meghatározza azokat a követelményeket, amelyek teljesítése szükséges ahhoz, hogy az MNB megadja szakhatósági hozzájárulását a rendeletek hatálya alá tartozó tőkepiaci elszámolóház, központi értéktár és központi szerződő fél üzletszabályzatának, illetve szabályzatainak jóváhagyásához a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére.

A rendeletek kiegészítik a tőkepiaci törvénynek a nevezett szervezetek üzletszabályzatával, illetve szabályzataival, valamint az általuk működtetett garancia- és biztosítékrendszerrel kapcsolatos rendelkezéseit. Ennek keretében a rendeletek elsődleges célja annak biztosítása, hogy a tőkepiaci elszámolóház, a központi értéktár és a központi szerződő fél üzletszabályzatában, illetve szabályzataiban meghatározott működési feltételek, jogok és kötelezettségek, a nemteljesítési kockázatok kezelésére kialakított eljárások, a garancia- és biztosítékrendszerek megfeleljenek az ezirányú nemzetközi ajánlásokban megfogalmazott alapelveknek és követelményeknek.