A gyakori kérdések és válaszok listája a pénzforgalmi piaci szereplőktől az MNB-hez beérkezett kérdéseket és az azokra adott válaszokat tartalmazza. A lista közzétételével az MNB célja minden piaci szereplő tájékoztatása az MNB PSD2-vel összefüggő egyes kérdésekhez kapcsolódó álláspontjáról. A lista folyamatosan frissül a beérkező új kérdésekkel és információkkal. A könnyebb kezelhetőség érdekében minden egyes kérdésnél megtalálható az utolsó frissítés időpontja, amely dátum irányadó az értelmezett jogszabályok hatálya kapcsán is.

Az MNB véleménye nem tekinthető kötelező erejű állásfoglalásnak, a benne foglaltaknak más hatóságra, illetve a bíróságra nézve nincs kötelező tartalma. Jelen állásfoglalás kizárólag tájékoztatás céljából készült, a benne foglaltak egyéb célok (pl. marketing) érdekében, továbbá harmadik személyekkel szemben nem használhatók fel, illetve jogvita eldöntésére nem alkalmazhatóak.

Az MNB jelen jogértelmezése az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az erős ügyfél-hitelesítésre, valamint a közös és biztonságos nyílt kommunikációs standardokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2017. november 27-i (EU) 2018/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet angol nyelvű változatán alapul.

Rövidítések
a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény Pft.
2018. január 12-én hatályos a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény régi Pft.
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény Hpt.
az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény Fszt.
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Ptk.
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény MNBtv.
a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet pénzforgalmi MNBr.
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 27/2017. (XI. 21.) MNB rendelet adatszolgáltatási MNBr.
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény Jat.
a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2015. november 25-i (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelv PSD2
a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. november 13-i  2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv PSD1
az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az erős ügyfél-hitelesítésre, valamint a közös és biztonságos nyílt kommunikációs standardokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2017. november 27-i (EU) 2018/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet SCAr.
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény Sztv.
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény Pmt.
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet GDPR
a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. június 26-i 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv CRD IV