A jogszabály módosítás célja

A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet (a továbbiakban: MNBr.) nyilvános konzultációra bocsátott módosításának célja, hogy jogi szabályozási eszközökkel segítse elő azt, hogy legalább a nem papír alapon beadott forint átutalási megbízások esetében legkésőbb 2012. július 1-ig megvalósuljon ezen fizetési megbízások napközbeni elszámolása és a fizetési megbízás összegének a kedvezményezett részére történő eljuttatása. Ennek érdekében mindazon belföldi forint fizetési megbízások esetében, amelyek napközbeni elszámolását és teljesítését a jegybank – a kisösszegű ügyféltételek hatékony és gyors lebonyolítása érdekében – feltétlenül kívánatosnak tartja, az MNB a jogszabály jelen módosításával úgy kívánja meghatározni a pénzforgalmi szolgáltatók közötti teljesítési határidőket, hogy az biztosítsa ezen tranzakcióknak napközbeni elszámolást nyújtó  fizetési rendszerbe terelését.
E célkitűzés összhangban van az utóbbi években az Európai Unió tagállamaiban végbement fejlődéssel, amelynek eredményeképpen a bankközi elszámolási infrastruktúrák napközbeni, jellemzően többszöri elszámolást biztosítanak a kisösszegű ügyféltételek tekintetében is.

A jogszabály módosítás tartalma


A módosító rendelet a napközbeni teljesítési határidő konkrét időtartamát, amely alatt a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának el kell juttatnia a fizetési művelet összegét a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számlájára, a fizetési megbízásnak az MNBr. szerinti befogadásától számított legfeljebb négy órában határozza meg.
Az MNBr. módosítása a napközbeni elszámolással érintett fizetési megbízások körének meghatározásánál figyelembe veszi azt, hogy az előírni kívánt napközbeni teljesítési határidő azoknál a fizetési megbízásoknál követelhető meg reálisan, amelyeknél biztosítható azok automatikus [manuális vagy egyéb beavatkozást (pl. pénznemek közötti átváltást) nem igénylő] feldolgozása.
Ezért a fizetési megbízás befogadásától számított legfeljebb négy órán belüli teljesítési határidő az ügyfelek által indított, forintra szóló átutalási megbízások esetében követelmény, azonban a módosítás nem érinti az átutalás két speciális fajtáját, a hatósági átutalást és az átutalási végzés alapján történő átutalást, a papír alapon benyújtott átutalási megbízásokat, valamint azokat sem, amelyeket a fizető fél devizában vezetett fizetési számlája terhére indít, így konverziót igényelnek.

A jogszabály hatályba lépése


A módosító rendelet 2012. július 1-jén fog hatályba lépni, kellő időt hagyva ezáltal a pénzforgalmi szolgáltatóknak a felkészülésre.

A Magyar Nemzeti Bank a mai napon nyilvános konzultációra bocsátja


Amennyiben bárki a rendelet tervezetével kapcsolatban a jogalkotás során mérlegelendő észrevételt, javaslatot kíván tenni, azt legkésőbb 2010. július 31-ig teheti meg.
Az észrevételeket magyar nyelven az alábbi címek bármelyikére kérjük megküldeni:

Levélben:
Magyar Nemzeti Bank
Pénzforgalom és értékpapír-elszámolás
1850 Budapest
Szabadság tér 8-9.

Faxon:
Magyar Nemzeti Bank
Pénzforgalom és értékpapír-elszámolás
Fax szám: 06-1-428-2536

Elektronikus levélben:
penzforgalom@mnb.hu

Kérjük, hogy megjegyzéseiket konkrétan, a pontos szöveghely megjelölésével adják meg. A konzultáció során kapott észrevételeket – az alaptalan, a tárgyhoz nem tartozók kivételével – az MNB a honlapján közzéteszi.

A beérkezett észrevételeket, javaslatokat az MNB mérlegeli a jogalkotási eljárása során. Az MNB az észrevételekről, valamint az elutasított észrevételek, javaslatok esetében – az alaptalanok, a tárgyhoz nem tartozók kivételével – az elutasítás indokairól összefoglalót készít, amelyet honlapján közzétesz. Az MNB az észrevételekre egyedileg nem válaszol.

A nyilvános konzultációra bocsátott rendelet tervezet az MNB végső álláspontját nem feltétlenül tükrözi.