Sorszám

Kérdés

Válasz

Frissítés dátuma

B/1

A CBPR 3a. cikkében foglalt előírás a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozóan kifejezetten a DCC szolgáltatást nyújtó elfogadókra vonatkozik, avagy az összes kártyakibocsátó pénzforgalmi szolgáltatóra is érvényes?

Értelmezésünk szerint a CBPR 3a. cikk (1) bekezdés első mondatában foglalt előírás értelmében mind a kártyakibocsátó pénzforgalmi szolgáltatók, mind pedig a DCC szolgáltatást nyújtó kártyaelfogadók kötelesek a CBPR-ben rögzített módon tájékoztatni az ügyfeleket. Ezen értelmezésünket támasztja alá az EB GYIK 18. kérdésére adott válasz is.

2021.05.12.

B/2

Miről és hogyan köteles tájékoztatást adni a CBPR 3a. cikk (1) és (2) bekezdés értelmében kártyakibocsátó pénzforgalmi szolgáltató, valamint a CBPR 3a. cikk (3) és (4) bekezdése alapján a DCC szolgáltatást nyújtó szolgáltató?

A CBPR 3a. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy mind a kártyakibocsátó pénzforgalmi szolgáltatók, mind a DCC szolgáltatást nyújtók kötelesek a pénznemek közötti átváltás teljes díját az EKB által kiadott legfrissebb rendelkezésre álló euro devizaárfolyamhoz képest számított százalékos árrés formájában közölni.

A CBPR 3a. cikk (1) és (2) bekezdése, továbbá a CBPR2 (10) preambulumbekezdése értelmében a fizető fél kártyakibocsátó pénzforgalmi szolgáltatója a pénznemek közötti átváltás során alkalmazandó díjaira vonatkozó, teljes mértékben összehasonlítható tájékoztatást nemcsak a keretszerződésben, hanem széles körben elérhető és könnyen hozzáférhető elektronikus platformon (pl. ügyfeleknek szóló weboldalon, netbankon vagy mobilbankon) is köteles megadni. Álláspontunk szerint általánosságban elegendő, ha a kártyakibocsátó pénzforgalmi szolgáltató az említett tájékoztatást az ügyfelek által elérhető honlapon keresztül adja meg. Amennyiben azonban a kártyakibocsátó pénzforgalmi szolgáltató olyan számlacsomagokat is nyújt, amelyek csak egy meghatározott kör számára elérhetők és ezeket nem hirdeti meg nyilvános módon a honlapján, úgy más megfelelő módon, például a netbankon vagy a mobilbankon keresztül kell tájékoztatnia ezen ügyfeleit.

A CBPR 3a. cikk (3) és (4) bekezdése, valamint a CBPR2 (8) preambulumbekezdése alapján a DCC szolgáltatást nyújtóknak a fizetési művelet kezdeményezése előtt egyértelmű és hozzáférhető tájékoztatást kell adniuk e szolgáltatások általuk alkalmazott díjairól az ATM-en vagy az értékesítés helyén, például úgy, hogy a kasszánál vagy digitális formában a terminálon, illetve online vásárlás esetén a képernyőn, készpénzfelvétel esetében pedig az ATM képernyőjén megjelenítik a díjaikat. Ezen felül a fizetési művelet kezdeményezése előtt tájékoztatást kell adniuk a kedvezményezett által használt pénznemben a kedvezményezettnek fizetendő összegről, amely kifejezi a megvásárlandó áruk és szolgáltatások árát, valamint a fizető fél számlájának pénznemében a fizető fél által fizetendő teljes összegről, amely magában foglalja az áruk vagy szolgáltatások árát és a pénznemek közötti átváltási díjakat. A fizetési művelet kezdeményezése előtt továbbá tájékoztatniuk kell a fizető felet arról a lehetőségről is, hogy fizethet a kedvezményezett által használt pénznemben, a pénznemek közötti átváltást pedig ezt követően a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója végzi el.

A CBPR 3a. cikk (7) bekezdése szerint a kártyakibocsátó pénzforgalmi szolgáltatók és a DCC szolgáltatást nyújtó kártyaelfogadók a CBPR 3a. cikkében említett tájékoztatást ingyenesen, valamint semleges és érthető módon kötelesek nyújtani.

A CBPR2 2. cikk (2) bekezdés b) pontja értelmében a CBPR 3a. cikk (1)-(4) bekezdéseiben foglalt előírások 2020. április 19-től alkalmazandók.

2021.05.12.

B/3

Hogyan kell megadni a CBPR 3a. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti tájékoztatást, azon pénznemben kezdeményezett fizetési műveletek esetében, amelyeknél a pénzforgalmi szolgáltató nem jegyez valamely devizanemet (pl. ilyen lehet a horvát kuna, bolgár leva)?

A CBPR2 (7) preambulumbekezdése alapján „az összehasonlíthatóság teljesítése érdekében valamennyi kártyaalapú fizetés esetében a pénznemek közötti átváltási díjakat azonos módon, nevezetesen az EKB által kiadott legfrissebb rendelkezésre álló euro devizaárfolyamokhoz képest számított százalékos árrések formájában kell közölni. Az eurótól eltérő két pénznem közötti átváltás esetén az árrés alapulhat egy, az EKB két árfolyamából származó árfolyamon is.”

Értelmezésünk szerint tehát abban az esetben, ha eurótól eltérő két pénznem között történik az átváltás, a pénznemek közötti átváltás teljes díját az EKB két árfolyamából számított keresztárfolyamhoz viszonyított százalékos árrés formájában kell közölni.

Tekintettel arra, hogy a kártyatársasági elszámolás euróban vagy USD-ben történik, nem lényeges, hogy az adott pénzforgalmi szolgáltató jegyez-e eurón vagy USD-n kívüli árfolyamot. A kártyakibocsátó pénzforgalmi szolgáltató az euro vagy USD köztes árfolyammal számolva mutatja ki a pénznemek közötti átváltás teljes díját az EKB által kiadott legfrissebb rendelkezésre álló (kereszt)árfolyamhoz viszonyítva.

2021.05.12.

B/4

A kártyakibocsátó pénzforgalmi szolgáltató a pénznemek közötti átváltás esetére csak saját átváltási árfolyamait és azok felmerülő díját kell, hogy figyelembe vegye a tájékoztatás során, vagy a konverzió során alkalmazott kártyatársasági árfolyamok eltérését is kommunikálnia kell?

A CBPR2 (8) és (10) preambulumbekezdése, a CBPR 2. cikk 9. pontja és a 3a. cikk (1)-(4) bekezdései alapján a kártyakibocsátó pénzforgalmi szolgáltatóknak, valamint a DCC szolgáltatást nyújtóknak a konverziós szolgáltatáshoz kapcsolódóan az általuk felszámított összes díj (amely magában foglalja a pénzforgalmi szolgáltató saját árfolyamát és díját), valamint az EKB által kiadott, legfrissebb rendelkezésre álló euró devizaárfolyamhoz viszonyított százalékos árrésről kell tájékoztatniuk az ügyfeleket, nem pedig az alkalmazott mindenkori árfolyamokról. Amennyiben tehát egy fizetési művelet teljesítése során a pénznemek közötti árfolyamátváltási szolgáltatást nem a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója végzi, továbbá a pénzforgalmi szolgáltató nem számít fel addicionális díjat a pénznemek közötti átváltással kapcsolatban, a pénzforgalmi szolgáltatót nem terheli a CBPR 3a. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint (5)-(7) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettség. 

2021.05.12.

frissítve: 2021.09.17.; a módosítás az Európai Bizottság állásfoglalásán alapul

 

B/5

Hogyan kell értelmezni a CBPR 3a. cikk (5) bekezdésében foglalt „indokolatlan késedelem nélkül azt követően, hogy a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója Fizetési megbízást kap” fordulatot?

A CBPR 3a. cikk (5) bekezdése szerint „a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója minden egyes, a pénzforgalmi szolgáltató által a fizető fél számára kibocsátott és ugyanazon számlához kapcsolódó bankkártyára vonatkozóan a fizető félnek az (1) bekezdésben említett tájékoztatást tartalmazó elektronikus üzenetet küld indokolatlan késedelem nélkül azt követően, hogy a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója fizetési megbízást kap ATM-ből történő olyan készpénzfelvételről vagy az értékesítés helyén történő olyan fizetésről, amelyet a fizető fél számlájának pénznemétől eltérő valamilyen uniós pénznemben denomináltak. Az első albekezdés ellenére ilyen üzenetet kell küldeni havonta egyszer minden olyan hónapban, amelyben a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizető féltől ugyanabban a pénznemben denominált fizetési megbízást kap.”

Az EB GYIK 14. kérdésére adott válasz alapján a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési kártyával kezdeményezett első fizetési megbízás beérkezésekor az authorizációt – és nem az elszámolást – követően haladéktalanul köteles megküldeni a CBPR 3a. cikk (1) bekezdése szerinti értesítést a fizető fél számára, ha a fizetési műveletet a fizető fél számlájának pénznemétől eltérő valamilyen uniós pénznemben denominálták. A CBPR 3a. cikk (5) bekezdése és az EB GYIK 16. kérdésre adott válasz alapján a haladéktalanul megküldött első értesítést követően a pénzforgalmi szolgáltató minden olyan hónapban, amikor a fizető féltől ugyanabban a pénznemben denominált, fizetési kártyával kezdeményezett fizetési műveletet kap, havonta egyszer köteles megküldeni a CBPR 3a. cikk (1) bekezdése szerinti tájékoztatást a fizető fél számára.

Értelmezésünk szerint ez azt jelenti, hogy amennyiben például a fizető fél január 1-jén fizetési kártyával kezdeményezett fizetési megbízást, a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az erről a tényről már az authorizáció során történt tudomás szerzését követően haladéktalanul, tehát amint technikailag lehetséges, köteles megküldeni az értesítést a fizető fél számára, ugyanakkor a január hónapban kezdeményezett, ugyanazon pénznemben denominált többi fizetési művelet esetén – amennyiben a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója ettől eltérően nem állapodott meg ügyfelével – már nem köteles több ilyen tájékoztatást küldeni. A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója minden egyes hónapban köteles megküldeni ezen értesítést, amikor a fizető fél fizetési számlájának pénznemétől eltérő valamilyen európai uniós tagállam pénznemében denominált első fizetési műveletet kezdeményezték, így tehát a fenti példa esetében legközelebb február hónapban, amikor az ügyfél első alkalommal kezdeményez ugyanilyen fizetési műveletet. Amennyiben egy adott hónapban a fizető fél fizetési számlájának pénznemétől eltérő két különböző uniós pénznemben denominált fizetési műveletet kezdeményeztek (pl. euróban vezetett fizetési számláról fizetési kártyával kezdeményezett forintban vagy cseh koronában denominált fizetési műveletek), a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója pénznemenként köteles külön értesítést küldeni az adott hónapban.

2021.05.12.

B/6

Hogyan értesül a pénzforgalmi szolgáltató arról, hogy ügyfele külföldön kártyás fizetési műveletet kezdeményez?

A CBPR 1. cikk (2) bekezdése alapján „az e bekezdés első bekezdése ellenére a 3a. és 3b. cikket azokra a belföldi és határokon átnyúló fizetésekre kell alkalmazni, amelyeket vagy euróban vagy egy tagállam eurótól eltérő nemzeti pénznemében denomináltak, és amelyekhez pénznemek közötti átváltási szolgáltatás is kapcsolódik”. Mindez azt jelenti, hogy a kártyakibocsátó pénzforgalmi szolgáltató minden esetben köteles megküldeni a CBPR 3a. cikk (5) bekezdése szerinti tájékoztatást, amennyiben euróban vagy egy tagállam eurótól eltérő nemzeti pénznemében denominált fizetési művelethez kapcsolódó konverzió történik, akár belföldön, akár az Európai Unió valamely más tagállamában kezdeményezik a fizetési műveletet. Tudomásunk szerint a kártyakibocsátó pénzforgalmi szolgáltató a kártyatársasági authorizácó során értesül arról, hogy ügyfele belföldön vagy az Európai Unió valamely tagállamában a CBPR 1. cikk (2) bekezdésének megfelelő fizetési műveletet kezdeményezett.

2021.05.12.

B/7

Mely szolgáltatókra vonatkozik a CBPR 3a. cikk (5) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettség? Milyen tartalommal és mikor kell megküldeni a Rendelet 3a. cikk (5) bekezdése szerinti elektronikus üzenetet a fizető fél számára?

A CBPR 3a. cikk (5) és (6) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettség a kártyakibocsátó pénzforgalmi szolgáltatóra vonatkozik, amely a CBPR 3a. cikk (1) bekezdése alapján a pénznemek közötti átváltásért általa felszámított díjakról köteles tájékoztatást adni, azaz a bankjegykiadó automatáknál vagy az értékesítés helyén pénznemek közötti átváltási szolgáltatásokat nyújtó kártyaelfogadók által a DCC szolgáltatásért felszámított díjakra nem vonatkozik ezen tájékoztatási előírás. A tájékoztatás tartalmával kapcsolatban további információt tartalmaz a B/2 kérdésre adott válasz. A tájékoztatás megküldésének időpontjával kapcsolatban a B/5. kérdésre adott válaszban foglaltak irányadók.

2021.05.12.

B/8

Hogyan értelmezhető a CBPR 3a. cikk (5) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettség tartalma?

A CBPR jogalkotói célja az, hogy az ügyfél a pénznemek közötti átváltásért felszámított díjakról kapjon tájékoztatást (nem pedig a ténylegesen alkalmazandó árfolyamról), kiegészítve a PSD2 szabályai szerinti, a fizetési számla terhelésekor alkalmazott árfolyamra vonatkozó tájékoztatási szabályokat. A PSD2 előírásait a hazai jogrendbe átültető, Pft. 3. § (2) bekezdésére tekintettel a pénzforgalmi szolgáltató a fogyasztó és mikrovállalkozás ügyfeleket a Pft. 14. § (1) bekezdés h) és i) pontjai, valamint a Pft. 31. § (1) bekezdés c) és d) pontjai alapján az általa alkalmazott díjakról és árfolyamról köteles tájékoztatni. Álláspontunk szerint elegendő, ha a kártyakibocsátó pénzforgalmi szolgáltató az általa a kártyás fizetési művelet teljesítése során alkalmazott devizaárfolyammal számított átváltási díjakat a honlapján százalékos formában feltünteti az egyes árfolyamok esetén az EKB által kiadott legfrisseb rendelkezésre álló euro devizaárfolyamhoz képest számított árrés formájában, ideértve az alkalmazott árfolyam és az alkalmazott egyéb költségek közzétételét is. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy álláspontunk szerint a CBPR értelmében nem magát az adott művelet teljesítése során alkalmazott konkrét árfolyamot kell megjelenítenie a pénzforgalmi szolgáltatónak a honlapján, a netbankján vagy a mobilbank útján, hanem a pénznemek közötti összes átváltási díjat (aminek csak egy eleme az alkalmazott árfolyam) magában foglaló százalékos értéket.

Véleményünk szerint tehát a kártyakibocsátó pénzforgalmi szolgáltató minden esetben a pénznemek közötti átváltási szolgáltatásért általa felszámított díj (ideértve az alkalmazott árfolyamba beépített díjak és az alkalmazott egyéb költségtételeket is) és az Európai Központi Bank (EKB) által kiadott legfrissebb rendelkezésre álló euro devizaárfolyam egymáshoz viszonyításából számított árrésről köteles tájékoztatni a fizető felet.

2021.05.12.

B/9

Fogyasztónak minősülő ügyfelek esetén van-e lehetőség olyan megállapodásra (pl. a pénzforgalmi keretszerződésben), hogy nem kér a CBPR 3a. cikk (5) bekezdése szerinti üzenetet?

A CBPR 3a. cikk (6) bekezdése szerint „a pénzforgalmi szolgáltató a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevőnek felkínálja azt a lehetőséget, hogy az (5) bekezdésben említett elektronikus üzenetekről lemondjon. A pénzforgalmi szolgáltató és a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő megállapodhat arról, hogy az (5) bekezdést és ezt a bekezdést részben vagy egészében nem alkalmazza, amennyiben a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő nem fogyasztó.” A CBPR2 (10) preambulumbekezdése alapján „a pénzforgalmi szolgáltatóknak azt is el kell fogadniuk, ha a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő nem kíván a pénznemek közötti átváltási díjakra vonatkozó tájékoztatást tartalmazó elektronikus üzeneteket kapni”.

Álláspontunk szerint a fentiekben idézett jogszabályhelyek alapján fogyasztónak nem minősülő ügyfél esetén a pénzforgalmi szolgáltató a pénzforgalmi keretszerződésben megállapodhat ügyfelével arról, hogy a CBPR 3a. cikk (5) bekezdésében rögzített tájékoztatást nem biztosítja számára. A fogyasztó ügyfelek esetében a pénzforgalmi szolgáltatók minden esetben kötelesek biztosítani a CBPR 3a. cikk (5) bekezdése szerinti tájékoztatást, azon kivétellel, ha a fogyasztó kifejezetten nyilatkozik arról, hogy a CBPR 3a. cikk (5) bekezdése szerinti tájékoztatást nem kéri. A pénzforgalmi szolgáltató a Pft. 10. §-ában és 14. §-ában foglaltak szerint a pénzforgalmi keretszerződésben és az azt megelőző tájékoztatás során köteles tájékoztatni ügyfeleit a pénzforgalmi szolgáltató jogszabályi kötelezettségeiről és az ügyfél által válaszható szolgáltatási lehetőségekről. Mindazonáltal véleményünk szerint a pénzforgalmi szolgáltatónak biztosítania kell, hogy a fogyasztónak minősülő ügyfél a lemondó nyilatkozat megtételét követően a korábbi döntésétől függetlenül a későbbiekben mégis igényelhesse a CBPR 3a. cikk (5) bekezdése szerinti tájékoztatást.

2021.05.12.

B/10

Milyen módon, illetve milyen formában szükséges megküldeni a CBPR 3a. cikk (5) bekezdése alapján elvárt havi egyszeri személyre szóló információt?

A CBPR2 (10) preambulumbekezdésében részletezettek szerint a kártyakibocsátó pénzforgalmi szolgáltató az ügyfelével kötött megállapodásnak megfelelően köteles megküldeni a CBPR 3a. cikk (5) bekezdése szerinti tájékoztatást valamely széles körben elérhető és könnyen hozzáférhető elektronikus kommunikációs csatornán keresztül, például SMS-üzenetek, e-mailek vagy a mobiltelefonos banki szolgáltatások alkalmazásán belüli értesítések formájában.

2021.05.12.

B/11

A CBPR hatálya alá esik-e azon fizetési művelet, amelyet az Európai Unió (EU) tagállamában kezdeményeznek valamely EU tagállam pénznemében egy nem EU tagállam pénznemében denominált fizetési számláról?

A CBPR 1. cikk (2) bekezdése alapján „az e bekezdés első bekezdése ellenére a 3a. és 3b. cikket azokra a belföldi és határokon átnyúló fizetésekre kell alkalmazni, amelyeket vagy euróban vagy egy tagállam eurótól eltérő nemzeti pénznemében denomináltak, és amelyekhez pénznemek közötti átváltási szolgáltatás is kapcsolódik”. Az EB GYIK 13. kérdésére adott válasz alapján a CBPR-nak a pénznemek közötti átváltási díjak átláthatóságára irányuló rendelkezései csak az Európai Unió valamely tagállamának pénznemében denominált fizetési műveletekre vonatkoznak. Ezentúl továbbá az EB GYIK 14. kérdésére adott válasz úgy fogalmaz, hogy a CBPR 3a. cikk (5) bekezdése szerinti tájékoztatást minden olyan fizetési műveletet követően kell megadni, amely esetén az Európai Unió valamely tagállamainak pénzneme közötti átváltás történik. Mindez véleményünk szerint azt jelenti, hogy a CBPR 3a. cikk (5) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket csak olyan fizetési műveletekre kell alkalmazni, amely esetben két tagállami pénznem közötti átváltás történik, azaz például forint számláról cseh koronában denominált fizetési műveletet kezdeményeznek.

2021.05.12.

B/12

A CBPR 3a. cikk (5) bekezdése milyen devizanemben denominált fizetési számláról indított fizetési műveletekre vonatkozik?

A CBPR 3a. cikk (5) bekezdése szerint „a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója minden egyes, a pénzforgalmi szolgáltató által a fizető fél számára kibocsátott és ugyanazon számlához kapcsolódó bankkártyára vonatkozóan a fizető félnek az (1) bekezdésben említett tájékoztatást tartalmazó elektronikus üzenetet küld indokolatlan késedelem nélkül azt követően, hogy a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója fizetési megbízást kap ATM-ből történő olyan készpénzfelvételről vagy az értékesítés helyén történő olyan fizetésről, amelyet a fizető fél számlájának pénznemétől eltérő valamilyen uniós pénznemben denomináltak. Az első albekezdés ellenére ilyen üzenetet kell küldeni havonta egyszer minden olyan hónapban, amelyben a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizető féltől ugyanabban a pénznemben denominált fizetési megbízást kap.”

1.1. Forint számláról kezdeményezett fizetési műveletek

  • Forintban vezetett fizetési számla terhére belföldön kezdeményezett forint fizetési műveletek: A CBPR 1. cikk (2) bekezdése értelmében „az e bekezdés első bekezdése ellenére a 3a. és 3b. cikket azokra a belföldi és határokon átnyúló fizetésekre kell alkalmazni, amelyeket vagy euróban vagy egy tagállam eurótól eltérő nemzeti pénznemében denomináltak, és amelyekhez pénznemek közötti átváltási szolgáltatás is kapcsolódik”. Amennyiben a forintban vezetett fizetési számláról kezdeményezett, forintban denominált fizetési műveletekhez nem kapcsolódik átváltási szolgáltatás, álláspontunk szerint ezen fizetési műveletekre nem kell alkalmazni a CBPR 3a. cikkének előírásait.
  • Forintban vezetett fizetési számla terhére külföldön kezdeményezett forint fizetési műveletek: A CBPR 1. cikk (2) bekezdés második mondatára tekintettel, amennyiben a forintban vezetett fizetési számláról kezdeményezett, forintban denominált fizetési műveletekhez nem kapcsolódik átváltási szolgáltatás, álláspontunk szerint ezen fizetési műveletekre nem kell alkalmazni a CBPR 3a. cikkének előírásait.
  • Forint fizetési számla terhére valamely tagállami devizában, belföldön kezdeményezett fizetési műveletek: Tekintettel arra, hogy a CBPR 1. cikk (2) bekezdése szerint „az e bekezdés első bekezdése ellenére a 3a. és 3b. cikket azokra a belföldi és határokon átnyúló fizetésekre kell alkalmazni, amelyeket vagy euróban vagy egy tagállam eurótól eltérő nemzeti pénznemében denomináltak, és amelyekhez pénznemek közötti átváltási szolgáltatás is kapcsolódik”, a CBPR 3a. cikkében foglalt előírásokat ezen fizetési műveletekre is alkalmazni kell.
  • Külföldön, forintban vezetett fizetési számláról valamely tagállami devizában Magyarországon kezdeményezett fizetési műveletek: A CBPR 1. cikk (2) bekezdés második mondata alapján, véleményünk szerint ezen fizetési műveletekre alkalmazandók a CBPR 3a. cikkének előírásai.
  • Forintban vezetett fizetési számla terhére külföldön valamely tagállami devizában kezdeményezett fizetési műveletek: A CBPR 1. cikk (2) bekezdés második mondata alapján, álláspontunk szerint ezen fizetési műveletekre alkalmazandók a CBPR 3a. cikkének előírásai.

1.2. Valamely tagállami devizában denominált fizetési számláról kezdeményezett fizetési műveletek

  • Tagállami devizában vezetett fizetési számla terhére más tagállami devizában belföldön kezdeményezett fizetési műveletek: A CBPR 1. cikk (2) bekezdés második mondata alapján, álláspontunk szerint ezen fizetési műveletekre alkalmazandók a CBPR 3a. cikkének előírásai.
  • Tagállami devizában vezetetett fizetési számláról más tagállami devizában külföldön kezdeményezett fizetési műveletek: A CBPR 1. cikk (2) bekezdés második mondata alapján, véleményünk szerint ezen fizetési műveletekre alkalmazandók a CBPR 3a. cikkének előírásai.

 

2021.05.12.

B/13

A CBPR 3a. cikk (5) bekezdés második albekezdése milyen típusú fizetési műveleteknél alkalmazandó, illetve ezen előírás vonatkozik-e a DCC szolgáltatást nyújtó szolgáltatókra?

A CBPR 3a. cikk (5) bekezdése kimondja, hogy „a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója minden egyes, a pénzforgalmi szolgáltató által a fizető fél számára kibocsátott és ugyanazon számlához kapcsolódó bankkártyára vonatkozóan a fizető félnek az (1) bekezdésben említett tájékoztatást tartalmazó elektronikus üzenetet küld indokolatlan késedelem nélkül azt követően, hogy a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója fizetési megbízást kap ATM-ből történő olyan készpénzfelvételről vagy az értékesítés helyén történő olyan fizetésről, amelyet a fizető fél számlájának pénznemétől eltérő valamilyen uniós pénznemben denomináltak”. Amennyiben tehát egy fizetési számlához több fizetési kártya kapcsolódik, a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a CBPR 3a. cikk (1) bekezdése szerinti tájékoztatást köteles minden egyes különböző fizetési kártyával kezdeményezett első fizetési művelet esetén megküldeni. A CBPR 3a. cikk (5) bekezdés második albekezdése értelmében továbbá „az első albekezdés ellenére ilyen üzenetet kell küldeni havonta egyszer minden olyan hónapban, amelyben a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizető féltől ugyanabban a pénznemben denominált fizetési megbízást kap”. A CBPR 3a. cikk (5) bekezdés második albekezdése szerinti tájékoztatást tehát minden olyan esetben kell megküldeni, amikor a fizető fél ugyanazon fizetési számláról a fizető fél számlájának pénznemétől eltérő, az előző fizetési megbízással azonos pénznemben denominált új fizetési megbízást kezdeményez, mint amely fizetési számla tekintetében már korábban kapott a CBPR 3a. cikk (5) bekezdés első albekezdése szerinti tájékoztatást.

A CBPR 3a. cikk (1), (3) és (4) bekezdése vonatkozik az ATM-en vagy az értékesítés helyén pénznemek közötti átváltási szolgáltatást (DCC szolgáltatást) nyújtókra, tehát a CBPR 3a. cikk (5) és (6) bekezdésében foglalt előírásokat nem kell alkalmazni a DCC szolgáltatókra; az (5) bekezdés kifejezetten a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatóját jelöli meg a tájékoztatás kötelezettjeként.

2021.05.12.

B/14

Megfelelő-e, amennyiben azon fizetési műveleteknél, ahol a fizetési megbízás beérkezésekor nincsen authorizáció (pl. érintéses, ismétlődő vagy offline fizetési műveletek), a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési művelet fizetési számlán való terhelésekor, könyvelésekor küldi meg a CBPR 3a. cikk (5) bekezdése szerinti tájékoztatást? Amennyiben a kártyatársasági elszámolás során történik a pénznemek közötti átváltás – és így az authorizáció során a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója nem végez pénznemek közötti átváltást – megfelelő-e, ha a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési művelet fizetési számlán való terhelésekor, könyvelésekor küldi meg a CBPR 3a. cikk (5) bekezdése szerinti tájékoztatást a fizető fél részére?

Álláspontunk szerint a CBPR 3a. cikk (5) bekezdésének fordulata alapján („[…] indokolatlan késedelem nélkül azt követően, hogy a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója fizetési megbízást kap […]”) a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója akkor köteles megküldeni a fizető fél részére a tájékoztatást, amikor először értesül a fizetés kezdeményezéséről. Azon fizetési műveletek esetében, amelyeknél valamilyen okból kifolyólag nincs authorizáció és emiatt a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója csak a kártyatársasági elszámoláskor értesül a fizetési műveletről, álláspontunk szerint a CBPR 3a. cikk (5) bekezdése szerinti tájékoztatást a fizetési művelet fizetési számlán történő terhelésekor kell a fizető fél számára megküldeni.

Azon fizetési műveletek esetében, amelyeknél az authorizáció során nem történik konverzió, azonban a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a kártyatársaságól kapott információk alapján már értesül arról, hogy a fizetési műveletet a fizetési számla pénznemétől eltérő devizanemben kezdeményezték, ezért a tényleges terheléskor konverzió történik, továbbá akkor is, ha a pénznemek közötti átváltást a fizetési művelet fizetési számlán történő terhelésekor a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója végzi, álláspontunk szerint a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az authorizációkor köteles a CBPR 3a. cikk (1) bekezdése szerinti tartalommal tájékoztatást küldeni. 

2021.05.12.

frissítve: 2021.09.17.; a módosítás az Európai Bizottság állásfoglalásán alapul

B/15

Ha adott hónapban a havi első adott devizanemű tranzakcióról kiküldésre került az értesítés, akkor kell-e még bármilyen tájékoztatást küldeni ugyanazon devizanemű, ugyanabban a hónapban végrehajtott további fizetési műveletekre?

A B/5. válaszban rögzítésre került: „Értelmezésünk szerint ez azt jelenti, hogy amennyiben például a fizető fél január 1-jén fizetési kártyával kezdeményezett fizetési megbízást, a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az erről a tényről már az authorizáció során történt tudomás szerzését követően haladéktalanul, tehát amint technikailag lehetséges, köteles megküldeni az értesítést a fizető fél számára, ugyanakkor a január hónapban kezdeményezett, ugyanazon pénznemben denominált többi fizetési művelet esetén – amennyiben a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója ettől eltérően nem állapodott meg ügyfelével – már nem köteles több ilyen tájékoztatást küldeni.

Amennyiben a fizető fél több fizetési számlával is rendelkezik a pénzforgalmi szolgáltatónál, amelyekhez külön fizetési kártya tartozik, a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója minden olyan esetben külön értesítést köteles küldeni, amikor a fizető fél az egyes fizetési számlához tartozó fizetési kártyával először kezdeményezett fizetési megbízást az adott hónapban. Például, ha a fizető fél két külön fizetési számlával rendelkezik a pénzforgalmi szolgáltatónál és az adott hónapban mindkét fizetési számlához tartozó fizetési kártyájával kezdeményezett fizetési műveletet ugyanazon pénznemben, a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója különböző értesítést köteles küldeni.

A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója minden egyes hónapban köteles megküldeni ezen értesítést, amikor a fizető fél fizetési számlájának pénznemétől eltérő valamilyen európai uniós tagállam pénznemében denominált első fizetési műveletet kezdeményezték, így tehát a fenti példa esetében legközelebb február hónapban, amikor az ügyfél első alkalommal kezdeményez fizetési műveletet. Amennyiben egy adott hónapban a fizető fél fizetési számlájának pénznemétől eltérő két különböző uniós pénznemben denominált fizetési műveletet kezdeményeztek (pl. euróban vezetett fizetési számláról fizetési kártyával kezdeményezett forintban vagy cseh koronában denominált fizetési műveletek), a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója pénznemenként köteles külön értesítést küldeni az adott hónapban.” A B/5. válaszban foglaltakkal összhangban tehát a CBPR 3a. cikk (5) bekezdés második albekezdésében foglalt tájékoztatást a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az adott hónapban az ugyanabban a pénznemben denominált első fizetési megbízást követően egy alkalommal köteles megküldeni.

2021.05.12.

B/16

A CBPR 3a. cikk (5) bekezdésében foglalt előírások kapcsán megfelelő-e az EBF Implementációs dokumentum 10. pontjában részletezett gyakorlat?

Habár az Európai Bankszövetség nem tekinthető hatóságnak, sem az Európai Unió jogalkotásért, döntés-előkészítésért, végrehajtásért, ellenőrzésért, illetve képviseletért felelős szervének, így az EBF Implementációs dokumentumban foglaltak sem bírnak az MNB és egyéb jogalkalmazók számára kötőerővel, ugyanakkor megfelelőnek találjuk az EBF Implementációs dokumentum 10. pontjában bemutatott gyakorlatot.

 

B/17

Amennyiben a kártyaalapú művelethez kapcsolódó pénznemek közötti átváltási szolgáltatás során a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a kártyatársasági árfolyamot alkalmazza, a CBPR 3a. cikk (5) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettség teljesíthető a kártyatársasági árfolyamokra mutató link segítségével?

A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatóját a belföldi és a határon átnyúló, Unión belüli kártya alapú műveletekhez kapcsolódóan nyújtott pénznemek közötti átváltási szolgáltatáshoz fűződően tájékoztatási kötelezettség terheli, amelyet két jogszabály szabályoz: a Pft. 14. § (1) bekezdés h) és i) pontja, valamint a Pft. 31. § (1) bekezdés c) és d) pontjai, továbbá a CBPR 3a. cikke. A tájékoztatás tartalma tekintetében a Pft. – többek között – az árfolyam mértékének közlését írja elő, ezzel szemben a CBPR a pénznemek között átváltás díjának az EKB euro devizaárfolyamhoz képest számított százalékos árrésről történő tájékoztatást követeli meg [„[…] a pénznemek közötti átváltás teljes díját az Európai Központi Bank (EKB) által kiadott legfrissebb rendelkezésre álló euro devizaárfolyamhoz képest számított százalékos árrés formájában közölni.”].

A CBPR 2. cikk 9. pontja, valamint a CBPR 3a. cikk (1) bekezdése alapján a pénzforgalmi szolgáltatók az általuk felszámított konverziós díjakból képzett árrésről (amely magában foglalja a pénzforgalmi szolgáltató saját árfolyamát és díját) kötelesek tájékoztatást nyújtani ügyfeleik számára. Amennyiben tehát egy fizetési művelet teljesítése során a pénznemek közötti árfolyamátváltási szolgáltatást nem a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója végzi, továbbá a pénzforgalmi szolgáltató nem számít fel addicionális díjat a pénznemek közötti átváltással kapcsolatban, a pénzforgalmi szolgáltatót nem terheli a CBPR 3a. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint (5)-(7) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettség. 

Mindamellett a Pft. szerinti tájékoztatási kötelezettséget továbbra is teljesíteni kell, tehát lehetővé kell tenni az ügyfelek számára, hogy a kártyatársaság által alkalmazott árfolyamról megfelelő tájékoztatást kapjanak. A Pft. vonatkozásában a tájékoztatás módja tekintetében – jogszabály kifejezett rendelkezése hiányában – megfelelőnek tartjuk a kártyatársaság honlapjának megfelelő részére mutató link alkalmazását is (amennyiben az tartalmazza az aktuális - tehát nem a fizetési számlán történő terheléskor ténylegesen alkalmazásra kerülő - árfolyam mértékét). 

2021.05.12.

frissítve: 2021.09.17.; a módosítás az Európai Bizottság állásfoglalásán alapul

B/18

A CBPR 3a. cikk (1), (2) és (5) bekezdése szerinti tájékoztatás keretében a fizetési számla megterhelésekor alkalmazott tényleges árfolyammal számított árrésről kell tájékoztatást adni?

A CBPR2 (5)-(10) preambulumbekezdéseit, valamint a CBPR 3a. cikk (1) – (7) bekezdéseit együttesen értelmezve álláspontunk szerint a CBPR2 célja a pénznemek közötti átváltáshoz kapcsolódó díjakról szóló tájékoztatás, valamint DCC szolgáltatás esetén a fizető fél fizetési számlájának a pénznemében és a kedvezményezett által használt pénznemben a pénznemek közötti átváltási szolgáltatásért felszámított díjak összehasonlíthatósága volt, nem pedig az alkalmazott árfolyamokról történő tájékoztatás.

A jogalkotói cél tehát az volt, hogy az ügyfél a pénznemek közötti átváltásért felszámított díjakról kapjon tájékoztatást, kiegészítve a PSD2 szabályai szerinti, a fizetési számla terhelésekor alkalmazott árfolyamra vonatkozó tájékoztatási szabályokat. A PSD2 előírásait a hazai jogrendbe átültető, a Pft. 3. § (2) bekezdésére tekintettel a pénzforgalmi szolgáltató a fogyasztó és mikrovállalkozás ügyfeleket a Pft. 14. § (1) bekezdés h) és i) pontjai, valamint a Pft. 31. § (1) bekezdés c) és d) pontjai alapján az általa alkalmazott díjakról és árfolyamról köteles tájékoztatni. Álláspontunk szerint elegendő, ha a kártyakibocsátó pénzforgalmi szolgáltató az általa a kártyás fizetési művelet teljesítése során alkalmazott devizaárfolyammal számított átváltási díjakat a honlapján százalékos formában feltünteti az egyes árfolyamok esetén felszámított árrés formájában, ideértve az alkalmazott árfolyam és az alkalmazott egyéb költségek közzétételét is. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy álláspontunk szerint a CBPR2 értelmében nem magát az adott művelet teljesítése során alkalmazott konkrét árfolyamot kell megjelenítenie a pénzforgalmi szolgáltatónak a honlapján, a netbankján vagy a mobilbank útján, hanem a pénznemek közötti összes átváltási díjat magában foglaló százalékos értéket. Ezzel összehasonlíthatóvá válnak az ügyfelek számára a kártyakibocsátó pénzforgalmi szolgáltatók, valamint a DCC szolgáltatást nyújtók által a pénznemek közötti átváltásért felszámított díjak és az ügyfél – a jogalkotói szándék szerint - ezek ismeretében tudja kiválasztani a számára legmegfelelőbb pénzforgalmi szolgáltatót, illetve mérlegelni tudja, hogy számára a kártyakibocsátó által nyújtott pénznemek közötti átváltás vagy a DCC szolgáltatás a megfelelőbb-e.

2021.05.12.